WORKVMER KRANT WunMuizelaar bij-de-tijds in mannenmode. FYFTICH JIER LYN wim muizelaar i ,4? 1306 1439 KE INBOEDELS S. VAN DER MEULEN FA. G. S. VISSER EN ^N. RADIO HINGST W. BEKKEMA BLANKSMA'S ASSURANTIEKANTOOR M A K K U M V.D. WERF KEMPERS TAXI NODIG? AUTOBEDRIJF YNTEMA BLOM'S SLAGERIJ voor de allerhoogste KWALITEIT OUDE OF ANTIE- BLOEMEN EISMA NOBA ook uw adres voor HVISH. ARTIKELEN ANTIEK FA. WESTERHUIS de speciaalzaak voor WASAUTOMATEN TAXI? bel „SCHIESSER" RIJSCHOOL SPEERSTRA Em NIEUWS- en ADVERTENTIEBLAD voor de gemeenten Workum, Hindeloopen en Zuidwesthoek van Friesland Appelmarkt 16, Bolsward,Telefoon 05157 - 3636 trefpunt mode L Br OOK VOOR ZIEKENVERVOER en TROUWRIJDEN 05151. MEN b SPECIAL MODE TAXIBEDRIJF I I 100STE JAARGANG WEEKBLAD „FRISO t Noard 78 - WARNS - Tel. 05149-272 Tel. 05149—272 ■k «jj Ondanks veel verfraaiingen is er toch ook veel schoons verdwenen in Workum NO. 32 DONDERDAG 25 AUG. 1977 Uitgave: HUNIA’S DRUKKERIJ WORKUM - Merk 9, tel. 05151- 1466 b.g.g. 1767 - Giro 86 56 99 Abonnementsprijs 5,50 per half gaar; per post 7,per halfjaar Advertenties kunnen tot en met dinsdagmiddag vóór 5 uur worden opgegeven NOBA - Fa. de Boer Noard 99197 - Workum uw RADIO EN TELEVISIE (geheel of gedeeltelijk) BEKKEMA WARNS k' Redaktie-adres HUNIA’S DRUKKERIJ WORKUM RISO Dames grijp de winst!! BONTMANTELS Alléén augustus 20% korting. Nu eerste keus uit voleldige kollektie 1977, a.s. winter pas betalen. Met garantie. De grootste goedkoopste bontzaak van Nederland: DE BONTKONING Voorstreek 71 (één en zeventig) Leeuwarden-C., tel. 05100-20713. Bij koop reisgeld terug (ook ben zine). Dus gratis reizen. HOBBY- EN DOE-HET-ZELF ZAAK Noard 176 - Tel. 05151—1738 GAZELLE FIETSEN MERK - Telefoon 1358 Laat Kom eens in onze ANTIEKZAAK kijken - U zult versteld staan wat wij te bieden hebben op allerlei gebied BIJ ONS KUNT U ALLE KANTEN UIT VOOR AL UW VERZEKERINGEN Financiering van uw AUTO BOOT of CARAVAN persoonlijke lening hypotheken Ds. L. Touwenlaan 32 Telefoon 05158—1586 Noard 69 - Workum Telefoon 05151—1306 HET adres voor uw SPORT- en SPEL ARTIKELEN Dwarsnoard 63 - Workum Telefoon 2093 BEL Voor al uw HAARVERZORGING DAMESKAPSALON JOH. KEMKSR telefoon 05151—1526 en Voor Workum - tel. 051511848 Te koop gevraagd: Gezellige i ^ensei blijven kopen bij DE SLIJTER WIJNHANDELAAR HAYE VAN DER WERF 1’^. Voor VERKOOP van uw woning en TAXATIES van alle Onroerende Goederen MAKELAARDIJ BLANKSMA SCHRALE Ds. Touwenlaan 32 M A K K U M Tel. 05158—1586 of 05151—1397 „Workum. Dinsdagavond te omstreeks 9 uur geraakte bij het Nijhui- zemer Tolhuis de „Reading Standard” motor van de heer E. de Jong te Bakhuizen door onbekende oorzaak in brand. Met behulp van eenige daar aanwezende personen werd met enkele emmers water de brand weer gebluscht. Persoonlijke ongelukken kwamen niet voor, doch aan de motor werd zware schade aangebracht.” „Workum. Gedeputeerde Staten dezer provincie hebben het voorloo- pig besluit van den Raad van 11 Mei jl., waarbij is besloten de Pijpe- brug met 19 cM. te verlagen, definitief vastgesteld.” „Workum. Door Burgemeester en Wethouders dezer gemeente, is aan den adjunct commies ter Secretarie le klasse den heer L. Steginga, met ingang van 1 Sept. a.s. op de meest eervolle wijze ontslag uit zijn be trekking verleend.” „Workum. Voor de tweede maal maakte Zaterdag jl. de boot „Gé rard” van J. v.d. Goot een tocht naar de Zuiderzeewerken. De excursie werd begunstigd door prachtig zomerweer, zoodat het een genotvolle, dag voor de deelnemers is geworden. Nog te weinig wordt het interessante van zoo’n tocht, de bezichtiging van de machtige Zuiderzeewerken gepaard gaande aan een heerlijk zeereisje, ingezien. Slechts een twintigtal personen namen er aan deel. Mogen vele inwoners uit ons stadje een volgende keer vertegenwoordigd zijn, nu zoo’n gunstige gelegenheid voor dit tochtje wordt geboden.” „Stavoren. Zondagmorgen jl. is aan het zeestrand te Stavoren het lijk van een als heer gekleed persoon aangespoeld. Op het lijk werd een gouden horloge en dito ring gevonden waarin de woorden F. Draaisma waren gegraveerd. Nasporingen omtrent de identiteit van dezen persoon is door de be voegde macht gedaan.” ..Hindeloopen. De benoeming van onzen Gemeente-secretaris, de heer Jolke Siderius, tot Burgemeester van Termunten is voor vele, zoo niet voor alle inwoners van Hielpen een onaangename verrassing. De heer Siderius, geboren 11 Juli 1890, voorheen ambtenaar ter secretarie te Almelo en te Steenwijk, en sedert 1921 alhier secretaris is een zeer be kwaam ambtenaar en een niet minder gezien inwoner dezer stad, die door zijn rustig en bezadigd optreden, zich aller achting heeft verworven en die in deze rustige stad „de man op de plaats was”; steeds voor ie dereen hulpvaardig en wars van alle eerbetoon. Zijn benoeming tot burgemeester - zijn sollicitatie was slechts zeer en kelen bekend - is ongetwijfeld een zeer verdiende onderscheiding. Wij kunnen de inwoners der gemeente Termunten dan ook niet anders dan met deze benoeming feliciteeren, en de bewoners van het stedeke Hindeloopen zien hem niet anders dan zeer noode vertrekken.” „Hindeloopen. De Minister van Waterstaat, de Heer van der Vegte, vertoefd momenteel enkele dagen met vacantie in deze provincie. Begin dezer week was zijne Excellentie bezig het schoone en het oude van de stad Hindeloopen eens op te nemen.” „Hindeloopen. Op het Dinsdag te Makkum gehouden muziekconcours verwierf het fanfarecorps.. „Vooruit” alhier in de afdeeling uitmuntend heid een eerste prijs.” En yn deselde Friso hwer ik it boppesteande uthelle, stiet „Overleden Berber Molenaar, echtgen. van P. Piso, eerder van B. Adema, oud 71 jaar.’ By de aldere minsken bekend as „Bauke Berber.” F. (ONDERKLEDING) voor betere kwaliteit en blijvende pasvorm TEXTIELHUIS MOLENAAR r Wilt u RIJLES? Belt u dan 05151-1893 b.g.g. 1666 Gedipl. Rtf-instructeur VAMOR gediplomeerd È'r

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Friso nl | 1977 | | pagina 1