-1! ri 131 wim muizelnur W KRANT WORKUMEFt Wim Muizelaar bij-de-tijds in mannenmode. FYFTICH JIER LYN 1439 Dagelijks opvorderbaar 5% Termijngelden 2jr. vast 8% HYPOTHEKEN BESCHIKBAAR H ARTIKELEN MM S. VAN DER MEULEN W. BEKKEMA FA. WESTERHUIS de speciaalzaak voor WASAUTOMATEN BLANKSMA'S NOBA DIEPVRIES- KEMPERS TAXI NODIG? AUTOBEDRIJF YNTEMA BLOM'S SLAGERIJ voor de allerhoogste KWALITEIT N.V. FRIESCHE ONDERLINGE BELEGGINGS- EN VOORSCHOTBANK TAXI? bel 05151 1306 Wr RENTEVERGOEDING SPAARGELDEN V. D. WERF EN ZN. „SCHIESSER" MOLENAAR RADIO HINGST BLOEMEN EISMA Am RIJSCHOOL SPEERSTRA NIEUWS- en ADVERTENTIEBLAD voor de gemeenten Workum, Hindeloopen en Zuidwesthoek van Friesland lil’ lil' MEN S SPECIAL MODE 7 ■fé If'- Appelmarkt 16, Bolsward,Telefoon 05157-3636 3 «6 mode TAXIBEDRIJF Mïs ■rOOK VOOR ZIEKENVERVOER en TROUWRIJDEN A. j SBft' f L g» L trefpunt «F 100STE JAARGANG FRISO” WEEKBLAD 1 ;Èi! “f? .4 Noard 78 - WARNS - Tel. 05149-272 W. T. D Lytse en Greate Buert fan it Heideriskip, nou 15 jier lyn s -■ feii sÈP' p Uitgave: HUNIA’S DRUKKERIJ WORKUM - Merk 9, tel. 05151- 1466 b.g.g. 1767 - Giro 86 56 99 Abonnementsprijs 5,50 per half gaar; per post 7,per halfjaar Advertenties kunnen tot en met dinsdagmiddag vóór 5 uui’ worden opgegeven NOBA - Fa. de Boer Noard 99197 - Workum Redaktie-adres HUNIA’S DRUKKERIJ WORKUM NO. 33 Donderdag 1 september 1977 J jJi +S“1:T :t HOBBY- EN DOE-HET-ZELF ZAAK Noard 176 - Tel. 05151—1738 Kom eens in onze ANTIEKZAAK kijken - U zult versteld staan wat wij te bieden hebben op allerlei gebied Gezellige r .ensei blijven kopen bjj DE SLIJTER WIJNHANDELAAR HAYE VAN DER WERF BIJ ONS KUNT U ALLE KANTEN UIT VOOR AL UW VERZEKERINGEN Financiering van uw AUTO BOOT of CARAVAN persoonlijke lening hypotheken ASSURANTIEKANTOOR M A K K U M Os. L. Touwenlaan 32 Telefoon 051581586 ook uw adres voor HET adres voor uw SPORT- en SPEL ARTIKELEN Dwarsnoard 63 - Workum Telefoon 2093 BEL F-' FRISO Voor al uw HAAR VERZORGING DAMESKAPSALON JOH. KEMKER telefoon 05151—1526 S_- 'C- KOUDUM Nieuweweg 4 a- Postrek. 836296 Tel. 05142—1313 KANTOOR GEOPEND: maandag, woensdag, donderdag, vrijdag van 9 12 uur en van 24 uur. Bovendien op vrijdagavond van 7.30—9.00 uur. (dinsdags gesloten) t’.s Noard 69 - Workum Telefoon 05151—1306 GAZELLE FIETSEN FA. G. S. VISSER MERK - Telefoon 1358 (ONDERKLEDING) voor betere kwaliteit en blijvende pasvorm TEXTIELHUIS Laat UW RADIO EN TELEVISIE verzorgen Voor VERKOOP van uw woning en TAXATIES van alle Onroerende Goederen MAKELAARDIJ BLANKSMA SCHRALE Ds. Touwenlaan 32 M A K K U M Tel. 05158—1586 of 05151—1397 Voor Workum - tel. 051511848 „Workum. De vergadering van de Oranje-Vereeniging die per adver tentie en per s’tadomroeper, plus per extra in de Friso ingezonden stuk was aangekondigd, had heden plaats op de zaal van den heer Oostehoff, om 8 uur waren er behalve het bestuur tegenwoordig twee leden, om kwart, over acht drie en om half negen waren er van de circa vijf hon derd leden vijf aanwezig d.w.z. 10%. Het bestuur meende nu lang genoeg te hebben gewacht op de leden die K niej kwamen, en stelde voor wegens gebrek aan belangstelling van de ouders, dit jaar op den 31 Augustus geen kinderfeesten te organiseeren. Dit voorstel werd aangenomen, waarna de vergadering werd gesloten.” Gjin bilangstelling foar it feest op 31 augustus dus. Mar doe dat bikend waerd stiene in hiel bulte Warkumers yn fjür en flam, om t der op ke- ninginriedei yn Warkum gjin feest halden wurde soe. Mar dat wie dochs eigen skuld! Fan de stikhinne fiif hündert leden wiene mar in stikma- nich oanwêzich doe it tiid fan praten wie, op de seal fan Oosterhoff. Wy sille der in oare kear wol mear oer skriuwe. „.Workum. Gisteren geraakte een zoontje van de heer B.M. in de z.g.n. „Diepe Dolte”. De heer E. Smid, die zich met een bootje in de Dolte bevond, zag daar iets drijven. Bij onderzoek bleek het dit kind te zijn. Als levenloos werd het uit het water gehaald en naar de ouders gebracht. Den ontboden geneesheer mocht het echter gelukken na een half uur tijds de levensgeesten weder óp te wekken. „Workum. Naar wij vernemen is ons plaatselijk muziekcorps „Cres cendo” Directeur de heer J. B. Dijkstra, uitgenoodigd om op 10 Septem ber a.s. te Leeuwarden tijdens de Landbouwtentoonstelling aldaar een uitvoering te geven.” „Workum. Bij het Woensdag jl. te Bolsward gehouden concours van Chr. Harmonie en Fanfarecorpsen, mocht het onzen stadgenoot de heer J. B. Dijkstra, directeur van de muziekcorpsen te Warns en te Parrega gelukken, met deze corpsen in afdeeling uitmuntenheid de hoogste pun ten te verwerven.” „Workum. De traditionele zeilwedstrijd was gisteren weer op de „Fluessen” georganiseerd. Ook enkele Workumers namen hieraan deel. Het gelukte de heeren B. Tjerkstra en Tj. Tjeerde beiden alhier, in de afdeeling schouwen, respectievlijk en 1ste en een 2de prijs te verwer ven. „Het onweer dat Maandagmiddag boven Leeuwarden en omgeving met groote hevigheid heeft gewoed, daar over schrijft de Lwd. Courant: „De hevigheid van het onweer in aanmerking genomen, mag men er zich iver verwonderen, dat niet meer ongelukken gebeurden en de schade niet grooter is. Vooral het Westelijk gedeelte der stad heeft het moeten ontgelden. De wervelstorm kwam uit het Zuid-westen, doch splitste zich vóór de stad bereikt was in twee gedeelten, waarvan het meest Ooste lijke recht op de Wilhelminabaan aankwam. Erg heeft ook de storm huisgehouden op de bouwterreinen waar men bezig is met de voorbereidende werkzaamheden voor de landbouwten toonstelling. De toren die het bouwwerk aan den ingang op waardige wijze bekroonde en er chachet aan gaf is van zijn bovenstuk beroofd. De toren moet van den grond af opnieuw opgebouwd worden, want ook plet onderstuk is geheel verzet. In de stad zelf heeft het ’t hevigst gespookt in de buurt van de Olde- hove. In ’t plantsoen aan de Westerplantage, bij de Vrouwenpoortbrug is een boom doormidden geslagen, een andere van al zijn takken beroofd”. Wilt u RIJLES? Belt u dan 05151-1893 b.g.g. 1666 Gedipl. Rij-instructeur VAMOR gediplomeerd -awl -0

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Friso nl | 1977 | | pagina 1