WORKUMER KRANT FYFTICH JIER LYN .”“1 wim muizelaar Wim Muizelaar bij-de-tijds in mannenmode. 1306 1439 TAXI?lL bel TOILET. ART. KE INBOEDELS AUTOBEDRIJF YNTEMA S. VAN DER MEULEN OUDE OF ANTIE- NOB A LEDERWAREN FA. WESTERHUIS de speciaalzaak voor WASAUTOMATEN HAYE VAN DER WERF ANTIEK NIEUWS- en ADVERTENTIEBLAD voor de gemeenten Workum, Hindeioopen en Zuidwesthoek van Friesland KEMPERS TAXI NODIG? AUTOBEDRIJF YNTEMA BLOM'S SLAGERIJ voor de allerhoogste KWALITEIT BLANKSMA'S ASSURANTIEKANTOOR M A K K U M W. BEKKEMA BLOEMEN EISMA BLANKSMA SCHRALE V.D. WERF EN ZN. „SCHIESSER" RIJSCHOOL SPEERSTRA I- Appel markt 16, Bolsward, Telefoon 05157 - 3636 DONDERDAG 8 SEPTEMBER ’77 NO. 34 Fook voor ZIEKENVERVOER 'en TROUWRIJDEN 05151 MENS SPECIAL MODE TAXIBEDRIJF B 100STE JAARGANG Az f ffl* NOCH WIE IT „SWAEYGAT” YN IT, HEIDENSKIP SA AS IT. ER 15 HER LYN sij it dan ek Noard 78 - WARNS - Tel. 05149-272 - L' Uitgave: HUNIA’S DRUKKERIJ WORKUM - Merk 9, tel. 05151- 1466 b.g.g. 1767 - Giro 86 56 99 Advertenties kunnen tot en met dinsdagmiddag vóór 5 uur worden opgegeven Abonnementsprijs 5,50 per half gaar; per post 7,per halfjaar NOBA - Fa. de Boer Noard 99197 - Workum Redaktie-adres UUNIA’S DRUKKERIJ WORKUM Diverse modellen uit voorraad leverbaar Kom. kijk en vergelijk! MAZDA” DE JAPANSE PERFEKTIE (geheel of gedeeltelijk) BEKKEMA WARNS Tel. 05149—272 MAZDA DEALER Süd 2224 - Workum Telefoon 1439 HOBBY- EN DOE-HET-ZELF ZAAK Noard 176 - Tel. 05151—1738 en ook uw adres voor HVWWWWVWMWWWWMVVMUW Gezellige r .ensei blijven kopen bij DE SLIJTER WIJNHANDELAAR Te koop gevraagd: FRIS verzorgen HET adres voor uw SPORT- en SPEL ARTIKELEN Dwarsnoard 63 - Workum Telefoon 2093 BEL Voor al uw HAARVERZORGING DAMESKAPSALON JOH. KEMKER telefoon 05151—1526 BIJ ONS KUNT U ALLE KANTEN UIT VOOR AL UW VERZEKERINGEN Financiering van uw AUTO BOOT of CARAVAN persoonlijke lening hypotheken Ds. L. Touwenlaan 32 Telefoon 05158—1586 Kom eens in onze ANTIEKZAAK kijken - U zult versteld staan wat wij te bieden hebben op allerlei gebied „Een bedenkelijk verschijnsel is, dat de militairen die voor herha lingsoefeningen enz. onder de wapenen zijn, nu - gesterkt door het gebeurde van vorige jarén - bij de minste geringste aanleiding relletjes maken waarbij zelfs geschoten wordt. Iets dergelijks vond te Breda bij het 6 e Regiment plaats, waar over de voeding gemopperd werd en één onbekend gebleven soldaat uit een tent schoten loste. Algemeen wordt dit laatste als een kwajongensstreek beschouwd. Maar hoe dan ook, het is gebeurd en dat is ernstig. De troepen hebben ongetwijfeld een onbe twistbaar recht op uitstekende voeding en verzorging. Maar indien er klachten zijn, bestaan er andere middelen om die te uiten, dan door op- roertjes en schoten. Het zal ongetwijfeld net. voorgevallene te Breda wel niet aan een zeer streng onderzoek vanwege den minister van defensie ontbreken.” Workum. Dinsdag jl. werd in een vergadering van B. en W. afscheid genomen van den ambtenaar ter secretariebode L. Steginga, die den Gemeentedienst ingaande 1 September 1927 gaat verlaten. Op hartelijke wijze werd de heer Steginga door den Burgemeester toegesproken, die Steginga roemde als een ambtenaar van voorbeeldigen ijver en werd hen als blijk van waardeering door het Gemeentebestuur een stoel en een sigarenkoker met inscriptie geoffreerd. In meer intiemen kring nam de heer Steginga daarop den volgenden dag afscheit van zijn collega’s. Met den scheidenden ambtenaar en zijn echtgenote werden nog eenige genoeglijke oogenblikken doorgebracht. Hierbij werden nog enkele woorden door den gemeentesecretaris gesproken, die Steginga dank bracht namens alle ambtearen voor zijn betoonde collegialiteit. Tot slot werd nog een foto genomen.” „Workum. Uit betrouwbare bron wordt ons medegedeeld, dat H.M. de Koningin met gevolg zich Woensdag 7 September a.s. via Enkhuizen- Stavoren met de sneltrein van plm. 11 uur naar Leeuwarden zal bege ven en dus ook onze stad zal passeeren. De terugreis geschiedt even eens langs dezelfde route met dc sneltrein van 6.15 uur.” En yn de krante fan in wike letter stiet oer dizze reis: „Workum. 8 Sept. Door toevallige omstandigheden genoot onze stad gisteren de eer, dat H.M. de Koningin met Prins Hendrik en Prinses Juliana, eenigen tijd binnen hare grenzen vertoefden. De Koninklijke gasten reisden met den gewonen sneltrein naar Leeuwarden, waarin een s’alonrijtuig was gevoegd en die in onze gemeente stopte. Op verschillen de gebouwen was de vlag geheschen en bijna ieder had zich met oranje getooid. Tegen den tijd, dat de trein van Stavoren kon worden verwacht hadden zich velen bij het hek van het station opgesteld om de hooge reizigers even te kunnen zien. Hun moeite werd beloond. Toen de trein binnen stoomde vertoonde zoowel H. Majesteit als Prinses Juliana zich Voor Workum - tel. 05151—1848 Voor VERKOOP van uw woning en TAXATIES van alle Onroerende Goederen MAKELAARDIJ Ds. Touwenlaan 32 M A K K U M Tel. 05158—1586 of 05151—1397 Noard 69 - Workum Telefoon 05151—1306 GAZELLE FIETSEN FA. G. S. VISSER MERK - Telefoon 1358 (ONDERKLEDING) voor betere kwaliteit en blijvende pasvorm TEXTIELHUIS MOLENAAR Laat RADIO HINGST uw RADIO EN TELEVISIE WEEKBLAD F R I S O Wilt u RIJLES? Belt u dan 05151-1893 b.g.g. 1666 Gedipl. Rij-instructeur VAMOR gediplomeerd voor het coupéraam en even later ook de Prins. Vriéndelijk groeten de Vorstelijke personen de verzamelde menigte. Onze Burgemeester als hoofd van de politie had zich voor het salonrijtuig opgesteld en onder hield zich korten tijd met de Prins der Nederlanden. Belangstellenden informeerde Z.K.H. naar verschillende dingen. Onder luid hoerageroep zette de trein, die een vijftal minuten had gestopt, zich daarop weer in beweging. Ook tegen den tijd, dat de Vorstelijke personen met den gewo nen sneltrein die te zes uur zeventien onze gemeente aandoet, terug keerden, hadden zien weer velen bij het station verzameld. Deze keer kon de Kon. Familie echter niet zo goed worden opgenomen. Na enkele oogenblikken zette de trein zich weer in beweging en behoor de het Koninklijk bezoek weer tot het’verleden.” Neiskrift: Yn dizze rubryk (Friso 28 aug. 1977) naem ik oer üt de krante fan 25 juny 1927: „dat. twa Warkumer fiskerlju Nanne Visser en Anne Zijlstra, mei stoarm waer de netten forspile hiene. Sa ’n trijehün- dert goune skea. Om dat forlies hwat to boppe to kommen, mochten hja m kollekte halde mei tastimming fan B, en W. „Mar dat is alhielendal net wier” skreau Nanne Visser my. ,,Wy hawwe gjin tastimming frege en der is ek gjin kollekte houden.” En hjirmei is dan in meidieling üt de Friso efterhelle fyftich jer letter. F.

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Friso nl | 1977 | | pagina 1