WORKUMER KRANT FYFTICH HER LYN 1439 uiirn muizelaur WimMuizelaar bij-de-tijds in mannenmode. 1306 TAXI? bel ELEKTR. ART. KE INBOEDELS AUTOBEDRIJF YNTEMA TAXI NODIG? AUTOBEDRIJF YNTEMA BLANKSMA'S ASSURANTIEKANTOOR M A K K U M S. VAN DER MEULEN OUDE OF ANTIE- W. BEKKEMA BLOEMEN EISMA ANTIEK NOBA VERLICHTING FA. WESTERHUIS de speciaalzaak voor WASAUTOMATEN KEMPERS HET adres voor uw SPORT- en SPEL ARTIKELEN Dwarsnoard 63 - Workum Telefoon 2093 September bezoeken. H.M. de Koningin-Moeder Dinsdag 6 Sep tember.” V. D. WERF Noard 69 - Workum Telefoon 05151—1306 „SCHIESSER" (ONDERKLEDING) voor betere kwaliteit en blyvende pasvorm TEXTIELHUIS MOLENAAR RIJSCHOOL SPEERSTRA BLOM'S SLAGERIJ voor de allerhoogste KWALITEIT NIEUWS- en ADVERTENTIEBLAD voor de gemeenten Workum, Hindeloopen en Zuidwesthoek van Friesland Appelmarkt 16, Bolsward, Telefoon 05157 - 3636 I». t trefpunt TftXIBEPRUt (TOOK VOOR ZlEKENVERVOER en trouwrijden 3» ja dB I 05151 SPECIAL MODE mode ögn 100STE JAARGANG Noard 78 - WARNS - Tel. 05149-272 opg spoten land van BASCOHOF II „DE IKKERS” heeft de nateur zo zijn eigen mozalk ge- van een en DONDERDAG 15 SEPT. 1977 NO. 35 Advertenties kunnen tot en met dinsdagmiddag vóór 5 uur worden opgegeven Uitgave: HUNIA’S DRUKKERIJ WORKUM - Merk 9, tel. 05151- 1466 b.g.g. 1767 - Giro 86 56 99 Op het legd. (geheel of gedeeltelijk) BEKKEMA WARNS Tel. 05149—272 NOBA - Fa. de Boer Noard 99—197 - Workum Redaktie-adres; HUNIA’S DRUKKERIJ WORKUM „Friesche Landbouwtentoonstel ling. Leeuwarden 5-10 September 1927. Er worden meer dan 2000 stuks vee ingezonden. Grootste Tentoon stelling ooit in Friesland gehou den. De Koninklijke Familie zal deze tentoonstelling Woensdag 7 Diverse modellen uit voorraad leverbaar Kom, kijk en vergelijk! „MAZDA” DE JAPANSE PERFEKTIE MAZDA DEALER Süd 2224 - Workum Telefoon 1439 staan ten dienste. Wie durft?” Namme en adres stean der under. Hat dizze man tüzen goune liene kinnen? Ik leau it net, hwant hy skynt al gau üt Warkum wei gien to wêzen en ik haw him nei de oarloch faek troffen yn Hollan. F. verzorgen BEL Abonnementsprijs 5,50 per half- *^ar; per post 7,per halfjaar BIJ ONS KUNT U ALLE KANTEN UIT VOOR AL UW VERZEKERINGEN Financiering van uw AUTO BOOT of CARAVAN persoonlijke lening hypotheken Os. L. Touwenlaan 32 Telefoon 05158—1586 HOBBY- EN DOE-HET-ZELF ZAAK Noard 176 - Tel. 05151—1738 en Laat RADIO HINGST uw RADIO EN TELEVISIE Kom eens in onze ANTIEKZAAK kjjken - U zult versteld staan wat wij te bieden hebben op allerlei gebied Voor Workum - tel. 051511848 Te koop gevraagd: ook uw adres voor Gezellige j .enset blijven kopen by DE SLIJTER WIJNHANDELAAR HAYE VAN DER WERF Daarom: Wie beschikt mij 1000,handelsgeld? Het verliezen van ruim 10.000 VERDIEND geld, hiet door mijn schuld, brengt mij tot dit vriende lijk verzoek, desgewenscht wordt reeds voor de helft soliede borg gesteld. Hiermede ben ik beter geholpen dan met verdachtmakingen en lasterpraatjes. De beste gegevens JHt- - WEEKBLAD F RI S O „Workum. 17 Aug. Ofschoon de Oranje vereeniging wegens te wei nig belangstelling reeds had be sloten op 31 Aug. a.s. geen feest te organiseeren was gisteravond op initiatief van een 40-tal ouders van schoolgaande kinderen, door deze vereeniging opnieuw een vergade ring belegd. De opkomst bleek bo ven verwachting, want ruim 70 personen hadden aan de oproep gehoor gegeven. Nadat door den voorzitter den heer F. Gaastra, de vergadering was geopend werd een zeer geani meerde bespreking gehouden over de wijze waarop de Koninginnedag zou worde gevierd. Een drukke discussie ontspon zich over het gebruiken van een draaimolen op dien dag. Het idee om een algemeen feest te houden voor alle partijen gaf den doorslag. Bij de over dit punt gehouden stemming bleek, dat een zeer kleine minderheid voor het getuigt zulks niet van verdraag zaamheid jegens anders denken den, en toch zijn wij van meening, dat het in de gegeven omstandig heden dien kant uit moet. Het is nu lang genoeg gebleken, dat men- schen van zekere richting bij het feestvieren in Workum de lakens willen uitdeelen. Katholieken, vrijzinnigen en ver dere voorstanders van een draai molen, laat U de boven aangehaal de woorden voor gezegd huden. dit jaar is daarvoor de tijd van voor bereiding te krt, doch wil het vol gende jaar uw laksheid eens aan den kant zetten en toonen dat ge U zelf durft te zijn, en dan eens feestvieren zoo gij dit wenscht, desnoods ten koste der bovenver melde eensgezindheid. Een minder heid heeft niet alleen plichten, doch ook haar rechten. Met dank voor de plaatsing, Eenige vergadering bezoekers”. „Advertentie. „Ik was klaar met het finantiëele zoo meende ik, be drog en misleiding was helaas werkelijkheid. GAZELLE FIETSEN FA. G. S. VISSER EN ZN. MERK - Telefoon 1358 ^47 plaatsen van een draaimolen was.” Oan safier ta üt dat forslach. En as wy dan de Friso fan in wike letter under eagen krije, ja hear in great ynstjürd stik. Foar de safolste kear yn Warkum twaspalt om de draeimole. ,M. de Redacteur. In het verslag van de op 16 Augustus gehouden fergaderng der Oranjepereeniging staat,'„dat een zeer kleine minder heid „voor het plaatsen” draaimolen was”. Dit is juist als men alleen telt degenen die den moed hadden daarvoor te stem men, doch hoevelen waren er in de vergadering van wien bekend is ,dat ze ook voorstanders zijn, dch die daar niet voor hun over- tuiging durfden uit te komen, terwille van de z.g.n. eensgezind heid? De Oranjevereeniging bestaat uit leden van verschillende poli tieke en godsdienstige richting, als men werkelijk de eensgezindheid wil bevorderen en eensgezind feest wil vieren, dan dient men van beide kanten iets te geven te neme. Hooti’ me dan echter in boven genoemde vergadering spreken i „als er ben draaimolen komt dan is hier binnen 6 maanden een Christelijke Oranje vereeniging” opgericht” en als er een draaimo len komt collecteer ik niet”, dan Wilt u RIJLES? Belt u dan 05151-1893 b.g.g. 1666 Gedipl. Rij-instructeur VAMOR gediplomeerd Voor al uw H AAR VE RZORGING DAM ESKAPSALON JOH. KEMKER telefoon 05151—1526 - ,r* •-..rr’- Tl

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Friso nl | 1977 | | pagina 1