WORKUMER KRANT Wim Muizelaar bij-de-tijds in mannenmode. FYFTICH J1ER LYN 1306 1439 TAXI? bel PORSELEIN AARDEWERK KE INBOEDELS AUTOBEDRIJF YNTEMA S. VAN DER MEULEN OUDE OF ANTIE- W. BEKKEMA BLOM'S SLAGERIJ voor de allerhoogste KWALITEIT RADIO HINGST KEMPERS JOH. KEMKER FA. WESTERHUIS de speciaalzaak voor WASAUTOMATEN kUWmWWMtWWUWUWVW Gezellige .ensei blijven kopen bij DE SLIJTER WIJNHANDELAAR HAYE VAN DER WERF ANTIEK V.D. WERF FA. G. S. VISSER EN ZN. N O B A GLAS NIEUWS- en ADVERTENTIEBLAD voor de gemeenten Workum, Hindeloopen en Zuidwesthoek van Friesland AUTOBEDRIJF YNTEMA BEL „SCHIESSER" (ONDERKLEDING) voor betere kwaliteit en blijvende pasvorm TEXTIELHUIS MOLENAAR MAKELAARDIJ BLANKSMA SCHRALE BLOEMEN EISMA RIJSCHOOL SPEERSTRA Appelmarkt 16, Bolsward, Telefoon 05157 - 3636 trefpunt TAXIBEPRW ■F OOK VOOR 7IEKENVERV0ER en TROUWpiJDEN ha,,. |l’ ||l MENS SPECIAL MODE mode I mini muizelaar 100STE JAARGANG INLICHTINGEN GEVRAAGD Noard 78 - WARNS - Tel. 05149-272 S MM 5* Abonnementsprijs 5,50 per half- 4<tar; per post 7,per halfjaar Advertenties kunnen tot en met dinsdagmiddag vóór 5 uur worden opgegeven Uitgave: HUNIA’S DRUKKERIJ WORKUM - Merk 9, tel. 05151- 1466 b.g.g. 1767 - Giro 86 56 99 Wie kan mij inlichtingen ver strekken omtrend deze foto. De foto is genomen van de schoolklas van de Chr. School in 1909, no. 4. Ons is niet bekend wie er op staan. Wel ene Zwart en Mulder en Mogelijk schooljuffrouw Wie- NOBA - Fa. de Boer Noard 99197 - Workum uw RADIO ÊN TELEVISIE Diverse modellen uit voorraad leverbaar Kom, kijk en vergelijk! „MAZDA” DE JAPANSE PERFEKTIE MAZDA DEALER Süd 2224 - Workum Telefoon 1439 Redaktie-adres. HUNIA’S DRUKKERIJ WORKUM verzorgen HOBBY- EN DOE-HET-ZELF ZAAK Noard 176 - Tel. 05151—1738 05151 DONDERDAG 22 SEPT 1977 NO. 36 en Kom eens in onze ANTIEKZAAK kijken - U zult versteld staan wat wij te bieden hebben op allerlei gebied Laat HET adres voor uw SPORT- en SPEL ARTIKELEN Dwarsnoard 63 - Workum Telefoon 2093 Voor al uw HAARVERZORGING DAMESKAPSALON telefoon 05151—1526 Te koop gevraagd: Noard 69 - Workum Telefoon 05151—1306 GAZELLE FIETSEN MERK - Telefoon 1358 ook uw adres voor ringa. En wie herkend het jongetje met de lei in de hand? Wat ik wel weet dat hij bij toeval op de foto mocht vanwege dat het bijna alle maal families van elkaar zijn. Dat jongetje woonde op ’t Süd naast de familie C. Hunia. Wat ik wel weet dat zijn vader? een schipper was. Uit een schippersgeslacht afkom- (geheel of gedeeltelijk) BEKKEMA WARNS Tel. 05149—272 FRI Wij R.K. eri ook A.R. hebben verplichtingen tegenover de ge meente en willen die ook gestand doen, maar daartegenover eischen wij dan ook onze rechten en daar in worden wij door de thans sa mengegoten meerderheid wel ter dege genegeerd. Er is bijv, voor ons R.K. (de A.R. verkeeren in een wat betere positie) geen plaats in ons hoogere ambtenaren-corps in deze gemeente. De Edelachtba- voren waren ge bracht, welke hebben geleid tot het niet medewerken aan de ver kiezing van den heer Posthumus, of desnoods een ander R.K. Wet houder. Er moesten toch motieven aan wezig zijn, die de houding der Chr. Hist, fractie rechtvaardigen, een dusdanige houding aan te doen nemen o mmede te werken tot het doen vallen van den R.K. wethouderszetel, waarop zij met A.R. volkomen recht hebben. Ja recht hebben. bim niiiiMHl mmuw re Heer Burgemeester is Chr. Hist, de Secretaris Chr. H., de Architect Chr. H., de Gemeente ontvanger Chr. H., de Directeur der gasfabriek en de Hoofdagent van Politie, beide A.R.” In oare kear it ein fan dit yn- stjürd stik, en bigjinne wy in nij. F. vormen. Onze stedelijke Raad was op 6 September tegen 6 uur bijeen ge roepen. De nieuwe leden wachtte een agenda van twaalf punten. De notulen der vorige vergade ring en de ingekomen stukken werden vlug afgewerkt en gaven geen aanleiding tot discussie. Na eenige stemmingen werden res pectievelijk tot Wethouder gekozen de heeren H. de Vries Wzn. (aftr.) en P. Gaastra. Beide heeren na men hun benoeming aan. De Voorzitter richtte daarop zeer hartelijke woorden tot de niet herkozen wethouder den heer G. G. Posthumus, die_bijna 25 jaren den wethouderszetel heeft ingenomen.” Hwat de taspraek fan de foar- sitter oanbilanget oan it adres fan de hear Posthumus, dy wie yn it Riedsforslach folie wiidweidi- ger as de pear rigels dy ik hjir boppe oernommen haw. Mar hwat my yn dy taspraek troffen hat, is „Workum. De eerste Dinsdag in September van het verkiezingsjaar der raadsleden is een belangrijke dag in alle gemeenten van ons land. Alsdan treden alle leden van den-Raad af en nemen de nieuwe leden zitting en wordt bovendien het college geformeerd, dat met Burgemeester en Wethouders het TJLI^I dagelijks Bestuur der gemeente zal Ah /;h A 'Ah,' WEEKBLAD F R I S O wol, dat de boargemaster sei „Het spreekt vanzelf, dat ik mij zal onthouden van elk oordeel over de hedenavond plaats gehad hebbende wethoudersverkiezing. Zij is uitsluitend een werk van de raadsleden, die daarvoor verant woordelijk zijn.” En och, ik dy dat alles fan fier óf mei makke haw, kin my hjoed de dei noch sa skoan yntinke hwat in toloa retel ling it west hawwe moat foar de man dy ’t sa ’n fiif en tweintich jier Warkum tsjinne hat, net al- Vinne as wëthalder, mar soms langer as in fearnsjier as loko boargemaster. Mar ja, sa giet it nou ienkear yn ’t libben. Doch hoe en hwat, der wie yn Warkum hwer hwat om oer to praten en... hwer oer skreaun wurde koe. „Ingezonden. De Wethouders- benoeming. Zoo ligt dan thans de wethou- dersbenoeming weer achter ons. De uitslag van deze verkiezing was voor velen een verrassing door het niet herbenoemen van den heer Posthumus die 24 jaren deze functie heeft waargenomen op een wijze die alle hulde en zeer zeker alle waardeering had ver diend. Die waardeering is door de thans gevormde meerderheid ach terwege gebleven. Het ware voor' ingewijden geen geheim, dat de heer Posthumus zijn zetel moest inruimen. De laat ste benoemingen van ambtenaren zijn daar niet vreemd aan. Door bondgenootschap met de Vrijzinni gen moest de Chr. Hist, fractie de harde pil verwerken en haar Christelijke principes laten varen, om mede te werken tot verkiezing, van een vrijzinnigen wethouder. Nu de situatie zoo stond ware het ridderlijk geweest, indien door de Chr. Hist, fractie vóór de ver kiezing van de wethouders, een verklaring was gedaan, waarin de motieven naar stig uit Workum. En toen werk zaam bij zijn eigen familie Zwol- sma. Degenen die mij inlichtingen en vegevens over deze foto kunnen verstrekken, willen die contact op nemen met familie R. van der Veen, Süd 9, Workum, telefoon 05151—1270. Voor VERKOOP van uw woning cn TAXATIES van alle Onroerende Goederen Ds. Touwenlaan 32 M A K K U M Tel. 05158—1586 of 05151—1397 #r~- Vo«r Workum - tel. 051511848 Wilt u RIJLES? Belt u dan 05151-1893 b.g.g. 1666 Gedipl. Rij-instructeur VAMOR gediplomeerd ■FW» 5 JE

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Friso nl | 1977 | | pagina 1