uuim muizelnur m3 WORK,OMSK KRANT Wim Muizelaar bi j-de-tijds in mannenmode. TAXI? bel FYFTICH HER LYN 1306 1439 Agenda 1. BANDSTRA AUTOBEDRIJF YNTEMA RADIO HENGST PORSELEIN AARDEWERK KE INBOEDELS TAXI NODIG? AUTOBEDRIJF YNTEMA S. VAN DER MEULEN BLOM'S SLAGERIJ voor de allerhoogste KWALITEIT KEMPERS V.D. WERF OUDE OF ANTIE- FA. G. S. VISSER EN ZN. ANTIEK NOB A ook uw adres voor GLAS BLANKSMA SCHRALE W. BEKKEMA h’ ||i „DE HARP" „SCHIESSER" (ONDERKLEDING) voor betere kwaliteit en blijvende pasvorm TEXTIELHUIS MOLENAAR NIEUWS- en ADVERTENTIEBLAD voor de gemeenten Workum, Hindeloopen en Zuidwesthoek van Friesland BLOEMEN EISMA RIJSCHOOL SPEERSTRA FA. WESTERHUIS de speciaalzaak voor WASAUTOMATEN Appelmarkt 16, Bolsward, Telefoon 05157 - 3636 trefpunt mode TAXIBEDRIJF STOOK VOOR 7IEKENVERV0ER en TROUWBIJDEN 0515! Mt N b SPECIAL MODE Ms- F 100STE JAARGANG „FRISO” S0O0000O0* Süd 20 Workum De zaak voor 1001 artikelen b **S3* GEEN NOORD OF ZUIDPOOL, MAAR ZOMAAR EEN STUKJE LANDSCHAP MIDDEN IN WORKUM 1 aat F. 31 W.” 14 Noard 78 - WARNS - Tel. 05149-272 V. Abonnementsprijs 6,pe- half jaar; per post 7,50 per halfjaar DONDERDAG 29 SEPT. 1977 NO. 37 Uitgave: HUNIA’S DRUKKERIJ WORKUM - Merk 9, tel. 05151- 1466 b.g.g. 1767 - Giro 86 56 "9 5 10 7 12 Culturele Raad; Gezamenlijke uitvoering koren en korpsen Chr. Plattelandsvrouwen Klaverjassen De Wijnberg Chr. Plattelandsvrouwen Sutelaksje Culturele Raad; Fries koper- ensemble Klaverjassen De Wijnberg Ned. Bond van Plattelands- Dijkstraat 27, Bolsward telefoon 051572542 Redaktie-adres HUNIA’S DRUKKERIJ WORKUM uw RADIO EN TELEVISIE BIJ ONS IS UW OUDE PIANO 700,— WAARD! bij aankoop van een nieuwe! Vraagt vrijblijvend inlichtingen bij: Diverse modellen uit voorraad leverbaar Kom, kijk en vergelijk! „MAZDA” DE JAPANSE PERFEKTIE MAZDA DEALER Süd 2224 - Workum Telefoon 1439 verzorgen WEEKBLAD 24 25 BEL HOBBY- EN DOE-HET-ZELF ZAAK Noard 176 - Tel. 05151—1738 HET adres voor uw SPORT- en SPEL ARTIKELEN Dwarsnoard 63 - Workum Telefoon 2093 Noard 69 - Workum Telefoon 05151—1306 Voor al uw HAARVERZORGING DAMESKAPSALON JOH. KEMKER telefoon 05151—1526 en GAZELLE FIETSEN MERK - Telefoon 1358 Te koop gevraagd: Voor VERKOOP van uw woning en TAXATIES van alle Onroerende Goederen MAKELAARDIJ Ds. Touwenlaan 32 M A K K U M Tel. 05158—1586 of 05151—1397 17 21 19 22 NOBA - Fa. de Boer Noard 99197 - Workum Kom eens in onze ANTIEKZAAK kijken - U zult versteld staan wat wij te bieden hebben op allerlei gebied MUZIEKHUIS Advertenties kunnen tot en met dinsdagmiddag vóór 5 u’ir worden opgegeven vrouwen Ouderavond Chr. Basisscholen NOVEMBER: Klaverjassen De Wijnberg Nutsavond Chr. Plattelandsvrouwen Klaverjassen De Wijnberg DECEMBER: Klaverjassen De Wijnberg Nutsavond Ned. Bond van Plattelands- volbracht. De hand had nog in ei gen boezem moeten wordep gesto ken om ook den raad de wissel vallige elementen te verwijderen.” Workum, Sept. 1927. Th. Tjeerde.” „Workum. De N.V. Kaas en Roomboterfabriek v.h. Tjebbes Co. alhier, heeft hare arbeiders in de gelegenheid gesteld om de Friesche landbouwtentoonstelling te bezoeken en elk een bedrag van 6,ter hand gesteld. Zeer zeker ee n daad welke navolging mag vinden.” Iedere maandagavond schaken in de Klameare OKTOBER: 10 20 22 23 t.ï’ (forfolch) „Valt het dan te verwonderen, dat na het gebeurde met de R.K. Wethouderszetel de R.K. zich ge krenkt gevoelen? Laat daarom de C.H. fractie het eens tot hare plicht rekenen, tegen over de R.K. thans eens omom wonden de argumenten uiteen te zetten. Argumenten waarmee zij hun houding meenen te kunnen rechtvaardigen. Dan zal mis- schien de nevel die samengetrok ken is om de wethouderszetel weer optrekken. U.M. de R. hartelijk dank voor de verleende plaatsruimte. „De Wethoudersbenoeming.” „Het ingezonden artikel van W. in het vorig no. van Friso” mag ook door anderen dan de opgevor derde Chr. Hist, wel even onder de loupe worden genomen. Sch. toch begint allereerst met de mededeeling, dat het geen ge heim was, dat de heer Posthumus zijn wethouderszetel moest ruimen om de laatste ambtenarenbenoe ming. Inderdaad wist ieder Wor- kumer dit reeds lang. Toch vraagt W. nog naar eene verkla ring. vraagt dus naar den beken den weg. Laat W. liever vragen waarom de beide R.K. mede raadsleden niet tijdig voor den heer P. in ’t krijt traden. Hier hangt de nevel. Zij immers wisten toch reeds lang van het voornemen om den heer P. te wippen. Waarom dan niet het uiterste beproefd om den partij genoot te redden? - Thans be stond het heele verweer slechts in het hardnekkig stemmen van den heer op zichzelve! Inderdaad zielig. Maar zou het geheim hunner houding niet daar in schuilen dat de beide katholie ken zich mede schuldig voelen en daarom niet vrijelijk konden spreken. Aan slagvaardigheid ont breekt het hans de heer Brand- sma niet. Want onder aanvoering van den heer Br. is de gevallen wethouder er toe gekomen z’n eigen voordracht inzake de secre- taris-benoeming te verloochenen. Een onbegrijpelijke politieke fout die 's mans, dood ten gevolge had. Jammer voor den heer Posthu mus, want hoewel geen eerste kracht, was hij toch een voorzich tig man, die had moeten beseffen dat hij te gewaagd speelde. Laat het den katholieken echter tot troost strekken, dat de heer P. lange jaren wethouder was, óók toen zijn fractie nog slechts twee leden telde. Zich gekrenkt te ge voelen is dan ook hoogst onrede lijk en ondankbaar. Immers past hier groote erkentelijkheid voor eens sinds 24 jaren ingenomen po sitie, die men in overheerschend katholieke streken gewoonlijk niet aan andersdenkenden gunt. Maar bovendien zullen ze zich nog wel een ander uiterst krenkend voor val herinneren aan een onzer éminentste raadsleden destijds aagedaan bij eene gascommissie- benoeming. Bedriegt ons geheugen ons niet, dan speelden ze toen zel ve ook alles behalve fair play. Ten slotte: een nevel omhult de Wethoudersbenoeming allerminst. Integendeel is o.i. hier het klare schijnsel der straffende gerechtig heid te aanschouwen. De Chr. Hist, als rechters moesten optre den is zoo helder als de dag. Al leen valt het te betreuren, dat de zuivering van de politieke atmos feer niet nog verder door hen is (geheel of gedeeltelijk) BE'KKEMA WARNS Tel. 05149—272 Voer Workum - tel. 05151—1848 Wilt u RIJLES? Belt u dan 05151-1893 b.g.g. 1666 Gedipl. Rjj-instructeur VAMOR gediplomeerd 16 MAART. 4 Nutsavond 9 Chr. Plattelandsvrouwen APRIL: 20 Chr. Plattelandsvrouwen vrouwen Klaverjassen De Wijnberg Chr. Plattelandsvrouwen JANUARI 5 Chr. Plattelandsvrouwen 28 Nutsavond FEBRUARI: 16 tf.-'; - 'K

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Friso nl | 1977 | | pagina 1