WORKVMER KRANT WimMuizelaar bij-de-tijds in mannenmode. FYFTICH JIER LYN Dagelijks opvorderbaar 5% Termijngelden 2jr. vast 8°/° HYPOTHEKEN BESCHIKBAAR Agenda luim muizelnnr TAXI? be! a r 1306 1439 I KE INBOEDELS S. VAN DER MEULEN RENTEVERGOEDING SPAARGELDEN OUDE OF ANTIE- BLOM'S SLAGERIJ JOH. KEMKER BLOEMEN EISMA FA. WESTERHUIS de speciaalzaak voor WASAUTOMATEN L. BANDSTRA ANTIEK NORA ook uw adres voor PORSELEIN N.V. FRIESCHE ONDERLINGE BELEGGINGS- EN VOORSCHOTBANK KEMPERS TAXI NODIG? AUTOBEDRIJF YNTEMA V.D. WERF FA. G. S. VISSER EN ZN. „SCHIESSER" TEXTIELHUIS MOLENAAR RADIO HINGST RIJSCHOOL SPEERSTR A ,.;.J NIEUWS- en ADVERTENTIEBLAD voor de gemeenten Workum, Hindeloopen en Zuidwesthoek van Friesland mode w p Appelmarkt 16, Bolsward, Telefoon 05157 - 3636 t 4 ■rOOK VOOR. 7IEKENVERV0ER 'en TROUWDEN 05151 MEN^S SPECIAL MODE trefpunt TAXIBEDRIJF 100PTE JAARGANG «EEKBLAP „FRISO” t; Süd 20 Workum De zaak voor 1001 artikelen z- f o. F. Oh 1 DE IIEAREWEI •w 27 2 5 3 Abonnementsprijs 6,per half jaar; per post 7,50 per halfjaar NO ’S DONDERDAG 6 OKTOBER 1ST', Uitgave: HUNIA’S DRUKKERIJ WORKUM - Merk 9, tel. 05151- 1466 b.g.g. 1767 - Giro 86 56 «9 6 10 14 25 25 great as keallen. „Met October vertrekt luitenant Koppen met een Fokkervliegtuig voor een record-vlucht naar Indië en terug. Met hem mee gaan de verkeersvlieger van de K.L.M. Frijns en de mecanicien Ellerman. Hij hoopt de terugreis in 10 dagen te volbrengen.” NOBA - Fa. de Boer Noard 99—197 - Workum (geheel of gedeeltelijk) BEKKEMA WARNS Tel. 05149—272 Redaktie-adres HUNIA’S DRUKKERIJ WORKUM Nutsavond Chr. Plattelandsvrouwen Klaverjassen De Wijnberg Chr. Plattelandsvrouwen Sutelaksje Culturele Raad; Fries koper- ensemble Klaverjassen De Wijnberg Ned. Bond van Plattelands vrouwen Voorlichtingsavond Houtske- letbouw Ouderavond Chr. Basisscholen Nieuwjaarskonsert Brassband Crescendo Chr. Plattelandsvrouwen Nutsavond HOBBY- EN DOE-HET-ZELF ZAAK Noard 176 - Tel. 05151—1738 Postrek. 836296 Tel. 05142—1313 KANTOOR GEOPEND: maandag, woensdag, donderdag, vrijdag van 912 uur en van 24 uur. Bovendien op vrijdagavond van 7.309.00 uur. (dinsdags gesloten) en voor de allerhoogste KWALITEIT Voor al uw HAAR VERZORGING DAMESKAPSALON telefoon 05151—1526 Voor Workum - tel. 05151—1848 Iédere maandagavond schaken in de kWWWWWVWWWVWVVVVVVWWWV Te koop gevraagd: KOUDUM Nieuweweg 4 verzorgen HET adres voor uw SPORT- en SPEL ARTIKELEN Dwarsnoard 63 - Workum Telefoon 2093 BEL werd gesteld mocht het niet ge lukken deze weer op te wekken. De deernis met de arme ouders is algemeen.” „Workum. Een deskundige be richtte ons, dat naar zijn meening de boomen langs onze stad, vooral de jonge boomen op het Zuid zijn aangetast door de zoo gevreesde lepziekte.” „Workum, 22 Sept. Naar wij vernemen heeft j.l. Vrijdag het Uitvoerend Comité voor de te houden muziekfeesten in 1928, dat thans gevormd wordt door de Hee- ren: Y. Wielinga, D. J. Tjeerde, F. Kupeerus, W. v. d. Meer, D. D. v.d. Werf, A. Muller en Mej. M. Hunia, hare eerste vergadering gehouden.” „22 Sept. Een verrassing was voor ons de buitengewone uitvoering van „Crescendo” op zaterdag j.l. Den geheelen middag had het corps reeds gespeeld op verschillende punten der stad, ondanks den Met ingang van 1 Januari 1928 wordt verboden, het zich bevinden van personen tijdens den rit. Op een daartoe strekkend ver zoek, kan echter de Burgemeester vergunning verleenen, dat zich tijdens den rit één persoon op de kar mag bevinden. Verder moeten de trekhonden voortaan worden ge keurd.” Troch dy nije wet mindere it tal hounekarren hurd, om letter alhiel to fordwinen. Mar jonge noch ’n ta, hwat wiene - en kamen der yn üs jonge tiid dochs in hounekarren yn Warkum. Fan buten Warkum de karriders Saké Schaaf üt Koudum, Sipke Seekles üt Makkum, mei houn-en foar de karre hast sa gestadigen regen, zoodat wij niet hadden verwacht, dien avond nog zooveel moois op de Markt te hooren. Hoewel het vrij koud was, hield het weer zich overigens uit stekend en genoot ook het talrijk opgekomen publiek volop van de schitterende prestatie van „Cres cendo”. Applaus na ieder nummer getuigde, dat Workums ingezete nen trotsch waren op hun stedelijk corps.” En yn forban mei it boppestean- de, dizze advertinsje: „Dankbetuiging. De Chr. Muz. Vereeniging „Crescendo” betuigt langs dezen weg haren hartelijken dank aan de burgerij van Workum voor de milde giften die zij bij de op 17 Sept. j.l. gehouden collecte mocht ontvangen. Inzonderheid een woord van dank aan de jongedames, die op loffelij ke wijze hebben meegeholpen voor de inzameling, zoodat een be drag van 137,23% aan den pen ningmeester kon worden afgedra gen. Het Bestuur.” „Wij brengen onder de aandacht van onze lezers, dat een belangrij ke wijziging in trekhondenwet is aangebracht. Advertenties kunnen tot en met dinsdagmiddag vóór 5 uur worden opgegeven 31 NOVEMBER: 8 12 17 22 Klaverjassen De Wijnberg Nutsavond Chr. Plattelandsvrouwen Klaverjassen De Wijnberg DECEMBER: Klaverjassen De Wijnberg Nutsavond Ned. Bond van Plattelands vrouwen Klaverjassen De Wijnberg Chr. Plattelandsvrouwen Klameare OKTOBER: 11 20 22 23 20 22 JANUARI: 1 RISO Noard 69 - Workum Telefoon 05151—1306 GAZELLE FIETSEN MERK - Telefoon 1358 (ONDERKLEDING) voor betere kwaliteit en blijvende pasvorm Laat aw RADIO EN TELEVISIE Ut de Friso fan 24 septimber 1927: „Officieel gedeelte. Burgemees ter en Wethouders van Workum vragen prijsopgaaf voor de leve ring van 10.000 stuks baggelaar en 2.000 lange turf. Voorwaarden zijn verkrijgbaar ter secretarie in de gewone bureau-uren. Inlevering der briefjes vóór of op Maandag 3 October a.s. vóór ’s namiddags 4 uur. Workum, den 22 September z 1927. Burgem. en Weth. voornoemd A. Wagenaar. Azn. De Secr. van Bruggen.” „Workum. Vrijdag jl. werd het 4-jarig meisje van den heer W. van B. alhier vermist. Na lang vergeefsch zoeken vond een der buren het kind drijvende in de „Droge Dolte”. De levensgeesten bleken echter reeds geweken. Hoe wel nog langen tijd kunstmatige ademhaling werd toegepast en ook het zuurstof-apparaat in werking 1 4’.‘ Wilt u RIJLES? Belt u dan 05151-1893 b.g.g. 1666 Gedipl. Ry-instructeur VAMOR gediplomeerd 5 28 FEBRUARI: 16 Culturele Raad; Gezamenlijke uitvoering koren en korpsen 16 Chr. Plattelandsvrouwen MAART. 4 9 APRIL: 20 Chr. Plattelandsvrouwen

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Friso nl | 1977 | | pagina 1