WORKVMER KRANT Wim Muizelaar bij-de-tijds in mannenmode. FYFTICH JIER LYN wim muizelaar I TAXI? bel 05151 1306 1439 r. M. DE BOER MODEHUIS DAMES- HEREN EN KINDER KLEDING AUTOBEDRIJF YNTEMA KE INBOEDELS OUDE OF ANTIE- BLOEMEN ANTIEK W. BEKKEMA KEMPERS TAXI NODIG? AUTOBEDRIJF YNTEMA BEL NOB A ook uw adres voor HOBBY VERF-BEHANG NOBA - Fa. de Boer Noard 99107 - Workum FA. WESTERHUIS de speciaalzaak voor WASAUTOMATEN ivvwwwwwwwwmwwwtwv L. BANDSTRA S. VAN DER MEVLEN BLOM'S SLAGERIJ voor de allerhoogste KWALITEIT V.D. WERF EN ZN. „SCHIESSER" MOLENAAR RADIO HINGST RIJSCHOOL SPEERSTRA EISMA |P! IP1 NIEUWS- en ADVERTENTIEBLAD voor de gemeenten Workum, Hindeloopen en Zuidwesthoek van Friesland ft Appelmarkt 16, Bolsward, Telefoon 05157 - 3636 - ÏS K mode E&aifeiS y2-% o-i o-i 0-1 ¥2-% %-% MEN'S SPECIAL 4 MODE ar’” [FXOOK VOOR ^ZIEKENVERVOER r en TR0UWR1JDEN u" S".?' L 100STE JAARGANG „FRISO” WEEKBLAD Süd 20 Workum De zaak voor 1001 artikelen r ffl voor F. Noard 78 - WARNS - Tel. 05149-272 "rla' TOffl1"" DONDERDAG 13 OKTOBER J977 NO. 39 Abonnementsprijs 6,pe1- half jaar; per post 7,50 per halfjaar gen der U.L.O. kopschool ook niet, we zijn dus op de straat aangewe zen. Maar wat wel mag is, dat de meisjes diabolo’s omhoog mogen slaan. En wanneer je die op je hoofd krijgt, dan vel je tien dagen nadien no gof je hoofd er nog wel opzit. Dat mag wel. Waarom mogen wij dan niet kaatsen? Den redacteur nogmaals danken de voor de verleende plaatsruimte, noemen wij ons: Eenige Leerlin gen der „U.L.O. kopschool” te Workum.” Sje der in klacht fan jonges dy graech keatse woene. Nou foar „sport” wie fyftich jier lyn noch sahwat gjin plak en bilangstelling. „Allegear healwize mirakels” waerd sein. Uitgave: HUNIA’S DRUKKERIJ WORKUM - Merk 9, tel. 05151- 1466 b.g.g. 1767 - Giro 86 56 °9 Redaktie-adres: HUNIA’S DRUKKERIJ WORKUM (geheel of gedeeltelijk) BEKKEMA WARNS Tel. 05149—272 Diverse modellen uit voorraad leverbaar Kom, kyk en vergelijk! „MAZDA” DE JAPANSE PERFEKTIE MAZDA DEALER Süd 22—24 - Workum Telefoon 1439 0-1 1-0 ¥2-¥2 1-0 0-1 0-1 1-0 1-0 1-0 1-0 0-1 0-1 en Voor Workum - tel. 05151—1848 Te koop gevraagd: Kom eens in onze ANTIEKZAAK kijken - U zult versteld staan wat wij te bieden hebben op allerlei gebied verzorgen HET adres voor uw SPORT- en SPEL ARTIKELEN Dwarsnoard 63 - Workum Telefoon 2093 HOBBY- EN DOE-HEÏ-ZELF ZAAK Noard 176 - Tel. 05151—1738 Voor al uw HAARVERZORGING DAMESKAPSALON JOH. KEMKER telefoon 05151—1526 ruun Advertenties kunnen tot <?n met dinsdagmiddag vóór 5 uur worden opgegeven 1-0 0-1 0-1 jiimjm,: - Wy bigjinne dizz’ kear mei in stikmanich advertinsjes. „Vanaf heden weer geregeld voorradig: Gemarineerde haring per groote flesch van 50 stuks 0,95. Mobie blanke stokvisch 40 et. per pond. Gebakken schelvisch per stuk 10, 15 of 20 cent naar grootte. Gerookte schelvisch 10 - 15 ct. p. st. Fijne stoombokking 5 cent enz.” „Radio! De herfst heeft zijn in trede weer gedaan en daarmee koud, guur en regenachtig weer, met korte dagen en lange avonden. Dames en Heeren- Nu is het tijd ee ngoed Radio toestel aan te schaffen. Alleenverkoop voor Wor kum en Omstreken der alom be roemde N.S.T. radiotoestellen. Gratis demonstratie.” „Kachels. Vul - en Turf kachels. Modelboek ter inzage. Pijpen wor den door ons zelf netjes en billijk 1 gemaakt”. „Autobus-Onderneming „Wor kum”. Bij besluit van Ged. Staten zijn den ondernemer o.a. de vol gende voorwaarden opgelegd: 1. Het is verboden goederen on der adres te vervoeren; 2. De passagiers moeten van plaatsbewijzen zijn voorzien. Het publiek wordt beleefd ver zocht geen goederen meer aan de bus af te geven en zich bij ’t in stappen van plaatsbewijzen te voorzien. De ondernemer D. Faber.” Ut de Friso fan 1 oktober 1927: „Workum. De Afdeeling „Wor kum” van de Fr. Mij. van Land bouw hield Woensdag j.l. hare jaarlijksche keuring van fokvee op het Marktplein. De prijzen be- Noard 69 - Workum Telefoon 05151—1306 GAZELLE FIETSEN FA. G. S. VISSER MERK - Telefoon 1358 (OND ERKLEDING) voor betere kwaliteit en blijvende pasvorm TEXTIELHUIS .7 aat *JW RADIO EN TELEVISIE Friesland is mooi, maai als de „lepziekte” de boerderijen van hun bomenkran- sen berooft, wordt het wel kaal. Deze foto geeft een jbeeld hoe de toestand rond Workum is. SCHAAKNIEUWS In september is weer volop in competitieverband gespeeld, en geven wij u hierbij de uitslagen: Hoofdgroep: J. S. IJbema-S. de Jong Sj. Haytema-R. F. de Boer G. Faber-P. H. de Boer Sj. IJntema-J. S. IJbema M. van Schelven-E. D. de Boer 0-1 S. de Jong-P. H. de Boer R. F. de Boer-J. S. IJbema Sj. Haytema-G. Gaber R. F. de Boer-E. D. de Boer P. H. de Boer-Sj. Haytema Sj. IJntema-S. de Jong Groep 2: W. Lubberts-M. Zijlstra I. Schuurmans-K. Pruiksma J. Tigchelaar-B. Geerligs M. van Schelven-W. Lubberts E. Feenstra-J. Tigchelaar B. Geerligs-I. Schuurmans K. Pruiksma-M. Zijlstra M. Zijlstra-I. Schuurmans K. Pruiksma-J. Tigchelaar B. Geerligs-M. van Schelven E. Feenstra-W. Lubberts Groep 3: Sj. Faber-K. Hoekstra Vz-Vz S. S, Wiersma-P. van der Veen 0-1 IJ. Jagersma-J. A. Macco 0-1 J. A. Macco-Sj. Faber 04 P. van der Veen-IJ. Jagersma 1-0 IJ. Jagersma-S. S. Wiersma P. Vroegindeweij-Sj. Faber J. A. Macco-K. Hoekstra P. van der Veen-Sj. IJntema J eugdcompetitie Margriet Bajema-Douwe Tjerkstra 1-0; Bert Stoel-Durk de Vries 1-0; Jacob de Jong-Petra Faber 1-0; Hiele Lootsma-Bert de Boer 1-0; Julius Kuipers-Jan P. Wesselius 0-1; Aafje Haitsma-Martin Siemen- sma 0-1; Douwe Tjerkstra-Durk de Vries 0-1; Jan P. Wesselius-Bert Stoel 0-1; Margriet Bajema-Julius Kuipers 1-0; Petra Faber-Hiele Lootsma 0-1; Martin Siemensma- Jacob de Jong 1-0; Cor Wijker-Aaf- je Haitsma 1-0; Julius Kuipers- Douwe Tjerkstra 1-0; Bert Stoel- Margriet Bajema 1-0; Durk de Vries-Jan P. Wesselius 0-1; Jacob de Jong-Cor Wijker 1-0; Hiele Loot- sma-Martin Siemensma 0-1; Bert der Boer-Petra Faber 0-1 Wilt u AIJLES? Belt u dan 05151-1893 b.g.g. 1666 Gedipl. Rtf-instructeur VAMOR gediplomeerd stonden uit medailles en diploma’s. Een prachtcollectie vee, ruim 250 stuks verdeeld in 18 rubrieken, was ter keuring aangeboden. Alles werd begunstigd door prachtig zomerweer en. opgeluis terd door het muziekcorps „Stu dio” uit het Heidenschap, direc teur de heer Koopmans.” „Wij herinneren er aan, dat in den nacht van Zaterdag op Zondag a.s. te 3 uur, de zomertijd hier te lande zal eindigen.” „Workum. 1 Oct. 1927. Onze stadgenoote Mej. O. de, Bok-de Haan, op één na de oudste in onze gemeente, mag heden den ge- denkwaardigen dag beleven, waar op zij de gezegende ouderdom be reikt van 95 jaar. Hoewel haar lichaamskrachten zeer afnemen, mag zij zich overi gens nog in een goede welstand verheugen. Dank zij de goede ver zorging van haar dochter heeft zij een tevreden ouden dag; haar op gewekte stemming is hiervan het meest sprekend bewijs.” „Ingezonden. Mijnheer de redac teur! Gun onderstaand ingezonden een klein plaatsje in Friso”. Bij voorbaat onzen dank. Wij zijn liefhebbers van kaatsen, maar de politie laat het niet toe, want men noemt het te gevaarlijk Maar waarom eigenlijk? Het komt bijna nooit voor, dat iemand door het lichte balletje geraakt wordt. Voetballen mocht niet; het was te gevaarlijk. Nu zijn we met kaatsen begonnen en dat mag ook al niet meer, tenminste niet op straat. Een speelplaats of een an der terrein, zooals andere scholen in Workum, hebben wij als leerlin-

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Friso nl | 1977 | | pagina 1