WORKUMER KRANT Wim Muizelaar bij-de-tijds in mannenmode. FYFTICH /IER LYN f wim muizelaar 1306 Z ^fop^fe 1439 I I TAXI?a bel Si it HE INBOEDELS MODEHUIS DAMES- HEREN EN KINDER KLEDING I t F. M. DE BOER TAXI NODIG? AUTOBEDRIJF YNTËMA V.D. WERF Noard 69 - Workum Telefoon 05151—1306 FA. G. S. VISSER EN SN. W. BEKKEMA S. VAN DER MEULEN RADIO HINGST BLOM'S SLAGERIJ voor de allerhoogste KWALITEIT JOH. KEMKER telefoon 05151—1526 FA. WESTERHUIS de speciaalzaak voor WASAUTOMATEN OUDE OF ANTIE- NOB A ook uw adres voor TREINEN - AUTOBAMEN BOUWDOZEN van plastic/hout/ metaal ANTIEK KEMPENS „SCHIESSER" BLOEMEN EISMA RIJSCHOOL SPEERSTRA I F A ‘f 'A ik” V NIEUWS- en ADVERTENTIEBLAD voor de gemeenten Workum, Hindeloopen en Zuidwesthoek van Friesland fr I rf £33 trefpunt mode 1, Appelmarkt 16, Bolsward,Telefoon05157 -3636 K Sm MEN'S SPECIAL MODE HAriK f X 1 k 1 1 asl 'X 1 B M ML, 'T 0515! i I'FXOOK VOOR. ^ZIEKENVERVOER r en trouwrijden taxibedrijf 100STE JAARGANG 4&©©©©©©©©©© '- <-©' F R I S O I Süd 20 Workum Dc zaak voor 1001 artikelen *©©©©©©©©©©©©©©©©G>©©©©© 'S INGEZONDEN I» H=; -O 1 voor DONDERDAG 20 OKOTOBER ’77 NO. 40 Abonnementsprijs 6,pe’. half jaar; per post 7,50 per halfjaar «OO©©©. WEEKBLAD Noard 78 WARNS Telefoon 05149—321 of 272 Uitgave: HUNIA’S DRUKKERIJ WORKUM - Merk 9, tel. 05151- 1466 b.g.g. 1767 - Giro 86 56 «9 Redaktie-adres: HUNIA’S DRUKKERIJ WORKUM JW RADIO EN TELEVISIE (geheel of gedeeltelijk) BEKKEMA WARNS Tel. 05149—321 of 272 BEL GAZELLE FIETSEN MERK - Telefoon 1358 Kom eens in onze ANTIEKZAAK kijken - U zult versteld staan wat wij te bieden hebben op allerlei gebied HOBBY- EN DOE-HFT-ZELF ZAAK Noard 176 - Tel. 05151—1738 I aat Voor al uw HAARVERZORGING DAMESKAPSALON IV^VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV'I L BANDSTRA en NOB A - Fa. de Boer Noard 99107 - Workum ui 17 jut i. un ii.iil.iJ JH Hl H-X-i K .rammei Te koop gevraagd: verzorgen HET adres voor uw SPORT- en SPEL ARTIKELEN Dwarsnoard 63 - Workum Telefoon 2093 I Advertenties kunnen tot «m met dinsdagmiddag vóór 5 uur worden opgegeven „Ingezonden. De Wethoudersbe- noeming. Nu de Chr. Hist, fractie geen nadere verklaring gaf had ik gaarne van de heer Tjeerde van antwoord willen dienen, maar nu de heer Tjeerde op mijn ingezonden stuk reageert op zoo’n fanatieke, hatelijke, laag bij den grondschc marktmanier, nu antwoord ik niet. Mijn bedoeling was een polemiek te voeren, zakelijk, wars van alle persoonlijke beleedigingen, enz. W.” Ut de Friso fan 8 oktober 1927: „Hindeloopen. 5-10-’27. Hedep vierde de Edelachtbare heer G. Avenhorn - van Nauta zijn 35-jarig ambtsjubileum. De nationale drie kleur wapperde uit menig gebouw. De schoolkinderen werden ruim schoots door den jubilaris getrac- teerd. ’s Middags bracht het fanfa recorps „Vreest God, eert den Koning” een serenade, terwijl „Vooruit” des avonds menig num mer ten beste gaf. Dat ons burge meester nogal bemind is, bleek uit de talrijke felicitaties.” „Eindelijk zal de aether - in figuurlijken zin - tot rust komen. In beginsel moet er tusschen den Algemeenen Nederl. Radio-omroep en de Nederl. Omroepvereeniging overeenstemming bereikt zijn om trent en de samenstelling tot één vereeniging. Een kleine commissie uit de besturen zal de totstandko ming der nieuwe vereeniging zoo snel 'mogelijk voorbereiden.” „De in Leiden opnieuw gearres teerde 4 Indoneesische studenten, die eerst voorloopig in arrest ge steld werden, zijn thans definitief gevangen genomen, daar gebleken is, dat er inderdaad contact met Moskou voor communistische doel einden heeft bestaan.” genoeg. De keizer zal hier niet vandaan gaan En sa is de man. mei syn staf fan generaels, maarschalken ensfh. hjir hingjen bleaun en hat hjir in moaije aide dei hawn, tinkt m 1 I X 4 Daar ik het plan had het Bestuur en de Raad van Toezicht van de Rabobank een brief te schrijven voor de vergadering van 19 sept. is het misschien nu wel eenvoudi ger om een ingezonden brief naar de Friso te sturen. Gelukkig heeft één lid de vraag gesteld, waarom de winst helemaal bij de Algemene Reserve wordt ge voegd. Ik had nl. graag willen voorstel len een bedrag van deze bijna 1 ton te reserveren op de begroting voor het komend jaar om de Rabobank toegankelijk te maken voor invaliden. En ten tweede een gedeelte van de winst over 1976 10.000,te besteden aan (ho ge) krukken d.w.z. ten eerste voor de loketten van de Rabobank. Maar het zal fantastisch zijn als de bank met behulp van de Workumer Raad - H.I.N. - Plaatselijk Belang - V.V.V. - Vrouwenraad - V.A.C. e.d. bij alle openbare gebouwen (loketten) en de Workumer midden standers voor (hoge) krukken kan zorgen. z Wanneer je bedenkt, dat mis schien wel 40 procent van de Workumer volwassenen last van rugklachten heeft zal dit prachtig zijn. Sinds half februari kan ik nl. niet staan en nu helaas nog niet en verder ook nog slecht lopen en zitten, maar met hoge krukken zal het veel prettiger zijn om boodschappen te doen. Ten tweede heb ik als lid (kos ten 50 cent sinds 1972) willen vra gen hoeveel alleenstaanden en speciaal vrouwen een hypotheek hebben aangevraagd en bij hoeve- len dit .is toegestaan en welke per centage is afgewezen en waarom? Wanneer ik bedenk dat er al voor het zevende jaar E.V.A.V. en ver volgcursussen in Sneek worden ge geven is het zeker mogelijk ook vrouwen in het bestuur of raad van toezicht te benoemen. Dit is al 1% jaar terug bepleit in het „Bol werk”. Ten derde, toen wij in april 1974 een hypotheek moesten nemen, moest ik als vrouw (echtgenote) ook tekenen. Helaas wist de direk- teur hier de reden niet van. Geluk kig de procuratiehouder de heer Slootjes wel. Mijn vraag is nu of dit inmiddels niet alleen bij de di- rekteur maar ook bij de andere (loket) personeel is aangevuld? Verder verwacht ik dat het be stuur en de raad van toezicht hier wel mee op de hoogte is. G. A. A. Toen ik 2 dagen in het ziekenhuis lag las ik nog plat liggend het artikel „Wat is therapie” n.a.v. de advertentie van Wymertshof in de Friso van 22 sept. Nu ben ik in middels in staat hier even op te reageren, ’t Is namelijk verbazing wekkend, hoe een psychiater zo’n moesik en lang artikel kan schrij ven. Zeker als je bedenkt, dat zijn werk blijkbaar v.n.l. bestaat uit gesprekken voeren met „gewone” mensen. Waarom niet eenvoudig gesproken over een behandeling van de ziel of geest. Alhoewel ik meen dat men in de geneeskunle toch al jaren geen onderscheid maakt tussen geest en lichaam? Verder waarom is het nodig bij de cliënt een gedragsverandering naar de maatschappij toe te bewer ken? En als laatste waarom alleen gesproken over 20 gesprekken. Ik lacht dat in het grootste ziekenhuis van Friesland en ook in de diverse psychiatrische afdelingen bij de algemene ziekenhuizen ook wel wordt gebruik gemaakt van medi cijnen, isolatie, spanlakens, slaap- kuren en shock. Alhoewel ik deze behandelingen veroordeel komen ze toch regelmatig voor. Waarom niet gesproken over moderne the rapie, als groepstherapie, creatie- ve-therapie, psycho-drama-socia- drama, arbeidstherapie enz.? G. A. A. „In de groote steden zijn de rij-examens voor de automobilis ten, die vóór 1 Nov. 1927 een nieuw rijbewijs moeten aanvragen in vollen gang. De examens op zich zelf hebben weinig om het lijf en een eenigszins ervaren rijder komt er met gemak. Waartegen echter heftig gemopperd wordt - en met reden - dat is de - zooals som migen zeggen - onbeschaamde wij ze, hoe als aankleve van de overi gens zeer nuttige wet, aan de au torijders volkomen onnoodig geld uit den zak wordt geklopt. Een rijvaardigheidsbewijs van een deskundige kost10,Exa mengeld bij het Centraalbureau vier gulden. Plus de kosten van een geneeskundige verklaring. Ja, ja, dat wie doe! „Fatsoen gebiedt mij te zwij genOpheld’ring bood ik U, Gij gooit met paardenvgen.” (Vrij gevolgd.) Th. Tjeerde. Wor kum 6 October 1927.” Ut de Friso fan 15 oktober 1927: „Ondanks de sensatie-berichten, omtrent een voorgenomen terug keer van den ex-keizer naar Duitschland, die af en toe opduiken schijnt het toch wel vast te staan, dat de „heer van Doorn” niet met dergelijke plannen behept is, en zoo wel, dat hij dan toch de onmo gelijkheid van verwezenlijking in ziet en er in berust. Heel ernstig - men zou haast zeggen: triest - klonk het toen admiraal Von Re- bür Paschwitz, die sedert 1918 „opperhofmaarschalk” te Doorn is, aan iemand van de „Neptune” zei: „De keizer is al oudHet verblijf van Z.M. hier zal niet onderbroken worden. Wij blijven in Doorn. Bovendien is de stemming' in Duitschland ons niet welgezind (ONDERKLEDING) voor betere kwaliteit en blijvende pasvorm TEXTIELHUIS MOLENAAR s©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©* Het is niet allemaal pleziervaart in de Workumer haven Voor Workum - tel. 05151—1848 RIS Wilt u RIJLES? Belt u dan 05151-1893 b.g.g. 1666 Gedipl. Rü-instructeur VAMOR gediplomeerd

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Friso nl | 1977 | | pagina 1