1 4 luim muizelanr fal PO --0Ï' i t -I /iliO lila rat k 5. rap WORKUMSR KRANT Wim Muizelaar bij-de-tijds in mannenmode FYFT1CH JIER LYN TAXI? bel 05151 1306 1439 BA 4* fc IteftS j w ri 4 4 S. VAN DER MEULEN BLOM'S SLAGERIJ voor de allerhoogste KWALITEIT FA. WESTERHUIS de speciaalzaak voor WASAUTOMATEN IWMVWMWWVWWWWWWMV L. BANDSTRA KEMPERS TAXI NODIG? AUTOBEDRIJF YNTEMA Mg Ml fl I RIJSCHOOL SPEERSTRA V.D. WERF EN ZN. „SCHIESSER" RADIO HINGST g w SH NIEUWS- en ADVERTENTIEBLAD voor de gemeenten Workum, Hindeloopen en Zuidwesthoek van Friesland II' III ■■■illllllllllll itó - 4- 'M w - I i is i .Ml'4 -a£ V Bs ïl ff.' I ?4L" I I mode TAXIBEDRIJF SEES J Appelmarkt 16, Bolsward, Telefoon 05157 - 3636 MtNb SPECIAL MODE ar. - H b* m Xi» 'ËSt/; r.r ;:'A /-'Ë trefpunt w |fe'‘ IW^^OOK VOOR ^ZIEKENVERVOER r en TROUWRIJDEN r j v' tvv' h i Vr* i ft O;!s m. jèi <1. l i - Mi 100PTE JAARGA Süd 20 Workum De zaak voor 1001 artikelen I- ver- <W Sffll De R.K. St. Werenfriduskerk werd op 22 september jl. 100 jaar F. -f Abonnementsprijs 6,pc- half jaar; per post 7,50 per halfjaar Uitgave: HUNIA’S DRUKKERIJ WORKUM - Merk 9, tel. 0511>1- 1466 b.g.g. 1767 - Giro 86 56 <>9 NO. 41 DONDERDAG 27 OKTOBER 1977 „Workum. 13 October. Vanaf medio November tot medio Febru ari zal de dienst van de veerboten Stavoren-Enkhuizen dezen winter, Zondagsmorgens komen te verval len; zoodat alleen ’s avonds de dienst van en naar Stavoren zal plaats hebben.” Workum. 13 October. „Tengevol ge het gewijzigd Burgerlijk Wet boek, waardoor ook vrouwen de bevoegdheid hebben om bij Burger lijke akten als getuigen op te tre den, trad bij een j.l. Zaterdag vol trokken huwelijk in deze gemeente voor het eerst een vrouw als ge tuige op.” „Het groote werk van de droog legging van de Zuiderzee, dat de oprechte bewondering van het bui tenland opwekt - getuige de ver schillende hoogst waardeerende artikeltjes die men in de buiten- landsche pers, en zeker niet gering ste deel kan aantreffen - vordert gestadig. Zoo is men thans met den afsluitdijk voor den Wieringer- meerpolder te Medemblik reeds zover, dat men een lengte van 1 K.M. boven den zeespiegel ziet uitsteken.” Redaktie-adres HUNIA’S DRUKKERIJ WORKUM HOBBY- EN DOE-HET-ZELF ZAAK Noard 176 - Tel. 05151—1738 Voor al uw HAARVERZORGING DAMESKAPSALON JOH. KEMKER telefoon 05151—1526 verzorgen HET adres voor uw SPORT- cn SPEL ARTIKELEN Dwarsnoard 63 - Workum Telefoon 2093 BEL RISC Ut de Friso fan 22 oktober 1927: „Workum, 19 Oct. 1927. Zondag voormiddag omstreeks 11% uur vonden de kinderen van den vee houder W. W. in het Heidenschap onder deze gemeente, hun vader in den koestal bewusteloos liggen. Na den hulp van den geneesheer te hebben ingeroepen, constateerde deze een zware bewusteloosheid, als een gevolg van een stoot van een der koeien en dientengevolge een val op den steenen vloer. Al hoewel de toestand nog zorgwek kend is, de patient is nog steeds Der skine lêzers fan dizze krante to wezen dy miene, dat ik eltse wi- ke trou in. brief nei de drukkery stjür mei it artikel hwat er dan yn opnommen is. Mar sa is it dochs net minsken. Meastentiids leit er al foar in moanne kopy. En dat moat wol, hwant oars soe ik alle wiken in pear uren sitten gean moatte to sneupen en to skiftsjen - en dan to skriuwen, om dat ,„alde” nijs ta „nij” nijs to meitsjen. Ik set der dan wolris under ,,Wy komme der letter op werom” En sjuch dat duorret dan wolris in pear moan ne, en dan binne der minsken dy wurde üngeduldich, skriuwe my in brief of gripe de telefoan en freegje ,„hoe sit dat der nou mei?” Geduld freonen, geduld! Dyjinge dy my fragen stelden oer, hwat ik skreaun haw yn de Friso fan 28 april 1977, kin ik meidiele, dat hja yn de Friso fan nije wike antwurd krije sille. Advertenties kunnen tot en met dinsdagmiddag vóór 5 u'ir worden opgegeven mi o ■I 'a bewusteloos, heeft men toch hoop op herstel.” „Workum. 19 Oct. Hedenmorgen toen de brug op het Dwarsnoard bij Kramer was afgedraaid, ge raakte een zes jarig zoontje van den veehouder S. Westendorp te Heidenschap onder Workum, te water. De agent van politie U. de Vries ter plaatste aanwezig begaf zich gekleed te water en mocht het genoegen smaken, den jongen weder behouden op het droge te brengen, zoodat dit ongeval nog al goed afliep. Zou de afsluiting van deze brug met een ketting niet wenschelijk zijn?” „Workum, 19 Oct. 1927. Door de kerkeraad yan de Doopsgezinde gemeente alhier werd besloten de kerk electrisch te verlichten. Tot bestrijding der kosten daaraan bonden zal getracht worden een Bazar te houden. Een inmiddels gevormd comité bestaande uit de dames Gaastra- v.d. Wal, Visser-Buining, Groenen- dal-Deinum, en IJntema-Abbring Hingst, heeft de regeling voor deze bazar op zich genomen.” „Maandag is het vliegtuig „De postduif”, na een kort oponthoud in India met zijn wakkere beman ning weer opgestegen, om de te rugreis naar Nederland te aanvaar den. Tot Bangkok ging alles goed. Daar evenwel zakte het toestel bij de landing in den zachten grond, waarbij het ondestel beschadigd werd. Hierdoor ontstond twee da gen oponthoud.” - i?' “- - 1 f/- 44 Xl i ;ir i t if* h r.. -Ë-' WEEKBLAD F R I S O Wilt u RIJLES? Belt u dan 05151-1893 b.g.g. 1666 Gedipl. Rij-instructeur VAMOR gediplomeerd f ■Sf .A '’‘vv' v’. Noard 69 - Workum Telefoon 05151—1306 GAZELLE FIETSEN FA. G. S. VISSER MERK - Telefoon 1358 (ONDERKLEDING) voor betere kwaliteit en blijvende pasvorm TEXTIELHUIS MOLENAAR f aat RADIO EN TELEVISIE -sM - v. fe. V,;: .g: ■vW itf” ■- '4 •h V 4 4 V V V/' OO i - 4 i •T ‘4 /••ill

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Friso nl | 1977 | | pagina 1