luim muizelaar WORKUMER KRANT Wim Muizelaar bij-de-tijds in mannenmode. FYFTICH HER LYN 1439 O Boutique „Frisonne" L. BANDSTRA F. M. DE BOER MODEHUIS DAMES- HEREN EN KINDER KLEDING KE INBOEDELS TAXI? bel 05151 1306 KEMPERS TAXI NODIG? AUTOBEDRIJF YNTEMA BEL W. BEKKEMA NOB A ook uw adres voor HUISH. ARTIKELEN NOBA - Fa. de Boer Noard 99107 - Workum OUDE OF ANTIE- ANTIEK BLOM'S SLAGERIJ voor de allerhoogste KWALITEIT FA. WESTERHUIS de speciaalzaak voor WASAUTOMATEN itwwiwivwvwwwvwwwvww S. VAN DER MEULEN „DE HARP" V.D. WERF „SCHIESSER" RIJSCHOOL SPEERSTRA TROUWKAARTEN HUNIA’S DRUKKERIJ II1’ I'1 NIEUWS- en ADVERTENTIEBLAD voor de gemeenten Workum, Hindeloopen en Zuidwesthoek van Friesland r Appelmarkt 16, Bolsward, Telefoon 05157 - 3636 trefpunt mode Pd DONDERDAG 3 NOVEMBER 1977 NO. 42 De modellenboeken liggen voor u klaar by TAXIBEDRIJF MENS SPECIAL MODE U kunt ook bellen 1466 of 1767 en ze worden bij u thuis gebracht tF^rOOK VOOR grZIEKENVERVOER r en TROUWRIJOEN gn 100STE JAARGANG WEEKBLAD FRISO” Süd 20 VVorkum De zaak voor 1901 artikelen voor tj«Wi *4 Süd 8 WORKUM F. IDYLLISCH PLEKJE BIJ DE OVERWEG Abonnementsprijs 6,pe- half jaar; per post 7,50 per halfjaar Uitgave: HUNIA’S DRUKKERIJ WORKUM - Merk 9, tel. 05151- 1466 b.g.g, 1767 - Giro 86 56 "9 Noard 78 WARNS Telefoon 05149—321 of 272 HEEFT MAANDELIJKS NIEUWE KLEDING Dijkstraat 27, Bolsward telefoon 051572542 Redaktie-adres: HUNIA’S DRUKKERIJ WORKUM (geheel of gedeeltelijk) BEKKEMA WARNS Tel. 05149—321 of 272 BIJ ONS IS UW OUDE PIANO 700,— WAARD! bij aankoop van een nieuwe! Vraagt vrijblijvend inlichtingen bij: Voor VERKOOP van uw woning en TAXATIES van alle Onroerende Goederen MAKELAARDIJ BLANKSMA SCHRALE Ds. Touwenlaan 32 M A K K U M Tel. 05158—1586 of 05151—1397 Vnr BLOEMEN EISMA Workum - tel. 05151—1848 verzorgen HET adres voor uw SPORT- en SPEL ARTIKELEN Dwarsnoard 63 - Workum Telefoon 2093 Kom eens in onze ANTIEKZAAK kijken - U zult versteld staan wat wij te bieden hebben op allerlei gebied en Te koop gevraagd: Voor al uw HAARVERZORGING DAMESKAPSALON JOH. KEMKER telefoon 05151—1526 HOBBY- EN DOE-HEÏ-ZELF ZAAK Noard 176 - Tel. 05151—1738 Advertenties kunnen tot met dinsdagmiddag vóór 5 uur worden opgegeven zooals in sommige gemeenten, was deze openbare vergadering in zeer korten tijd beëindigd, waarna lang „besloten” werd vergaderd, met als slot een besluit in openba re vergadering.” - Wy komme letter noch wol in kear werom op punt 1 fan de agen da, mar nou earst - „Daarna komt punt 2. Bespreking toestan den gasbedrijf. In het prae-advies van B. en W. wordt gezegd, dat de Burgemeester omtrent deze zaak nadere mededeelingen zal doen. De Voorzitter spreekt daarop de volgende woorden: „Mijne Heeren! In het prae-ad- vies zijn geen toelichtingen gege ven, omdat het wenschelijk werd geacht, waar ernstiger persoonlij ke dingen moeten worden besproken zulks in besloten zitting ge schiedt, waarin ik deze nadere mededeelingen zal doen.” Ik sluit de deuren! De raad gaat hierop over in besloten zit ting. En hwat deryn bihannele waerd, léze jimme in oare kear. Sa gau as hy moandeitomoarns de karre üt it hok helle hie, en bi- goun mei it rounbringen fan kooks, swarte brant, turf ensfh., moast hy earst hiel hwat sekfollen op ’t skouder nimme, ear hy seis ek mar in sint fortsjinne hie. Hy hie mar to soargjen, dat der tretjin wike lang, eltse wike trou, fiif goune oan ’e kant lein waerd om syn ,,Skuld(?)” óf to biteljen. Bop- pe dien foar him seis it gefoel, dat him ünrjucht oan dien wie, en dat der minsken wiene dy him sa - ’n bytsje spytgnysgend foarby rounen. Krekt as woene hja sizze - en it waerde ek wol sein - dat hast mar moai klear spile.” Mai- och, nei forrin fan tiid waerd it gefal forgetten, der wie yn Warkum wol wet oar nijs en oar praet. To ’n earsten al, de bi- neaming fan in Wethalder. In bulte minsken stiene yn fjür en flam. En as sa njunkenlytsen de Warkumers wer hwat ta rêst kom men binne, en Dijkstra syn skuld oan de gemeente öfdien hat, is it oktober 1927 wurden, en hwat der doe barde, nim ik oer üt it Riedsforslach. „Verslag van den spoedeischen- de vergadering van den Raad der Gemeente Workum op Maandag 31 October 1927, des namiddags 7 uur. Voorzitter de heer A. Wage- naar, burgemeester. Secretaris de heer H. R. van Bruggen. Toen de pers werd toegelaten was de vergadering reeds door den Voorzitter geopend. Voordat het tweetal punten der agenda door dezen aan de orde werd ge steld, werd een alsnog ingekomen schrijven voorgelezen, waaruit zelfs nog een stemming voort vloeide. Hoewel geen rekord, Hjirmei kom ik dan noch in kear werom op in saek dy him öfspile hat yn 1927, en hwer op trije Rieds- sittingen dat jiers, hiel hwat to dwaen wie. It is yn de Friso fan 28 april, 16 en 17 juny fan dat jier, dat ik oer RADIO HINGST dy kwesje skreaun ha. Sadwaende kin ik nou folstean mei yn ’t RADIO EN TELEVISIE koart ut to llzzen hwat der doe geande wie. De direkteur fan ’t gasfabryk en de „brandstofhandelaar” J. J. Dijkstra rekken mei syn beiden yn tsjokwaer oer it nét of it wol bitel jen fan 130,40 foar troch it gas fabryk levere kooks. Minhear de direkteur houde strak en stiif vol, dat Dijkstra net bitelle hie, en D. sei „ik haw bitelle”. Mar de man koe gjin kwitansje toane en halde der ek gjin boekhalding op nei. Om ’t hja it net iens waerden kaem de kwesje op 28 april 1927 yn ’e Ried. It soe earst in rjucht- saek wurden hawwe, doch dat doarste men net oan. It eintsje bisluüt hat west, op de riedssit- ting fan 19 juny 1927 waerd mei 6 stimmen foar en 5 tsjin bisletten: Dijkstra de helte - dat wie 65,20 - bitelje to litten. In foarstel om D. it hiele bidrach to skinken koe neat fan komme, hwant ien fan de Riedsleden sei: „Omdat dan een blaam op den directeur wordt ge worpen”. en dat mocht net. Nou foei dy „blaac” op Dijkstra. Der wie lykwols ien dy op dy Riedssitting yn ’t iepenbier for- klearre: „Ik ben er van overtuigd, dat Dijkstra heeft betaald en dat heb ik hem ook gezegd.” De man dy dat sei wie boarge- master Wagenaar. Dermei like dizze kwesje ófhan- nele, bihalven foar Jan Dijkstra. MUZIEKHUIS Noard 69 - Workum Telefoon 05151—1306 GAZELLE FIETSEN FA. G. S. VISSER EN ZN. MERK - Telefoon 1358 (ONDERKLEDING) voor betere kwaliteit en blijvende pasvorm TEXTIELHUIS MOLENAAR Laat Wilt u RIJLES? Belt u dan 05151-1893 b.g.g. 1666 Gedipl. Rij-instructeur VAMOR gediplomeerd

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Friso nl | 1977 | | pagina 1