wim muizelaar 1306 J WORKUMER KRANT Boutique „Frisonne" Wun Muizelaar bij-de-tijds in mannenmode. TAXl?hL bel 1439 L. BANDSTRA F* M. DE BOER MODEHUIS EN KINDER- KLEDING KE INBOEDELS S. VAN DER MEULEN RADIO HINGST iiw RADIO EN TELEVISIE BLOM'S SLAGERIJ voor de allerhoogste KWALITEIT DAMES- HEREN- NOB A ook uw adres voor TREINEN AUTOBANEN NOBA - Fa. de Boer Noard 99107 - Workum BLANKSMA SCHRALE FA. WESTERHUIS OUDE OF ANTIE- ANTIEK KEMPERS TAXI NODIG? AUTOBEDRIJF YNTEMA |l’ III „DE HARP" NIEUWS- en ADVERTENTIEBLAD voor de gemeenten Workum, Hindeloopen en Zuidwesthoek van Friesland V. D. WERF FA. G. S. VISSER EN ZN. „SCHIESSER” (ONDERKLEDING) voor betere kwaliteit en bljjvende pasvorm TEXTIELHUIS MOLENAAR BLOEMEN EISMA RIJSCHOOL SPEERSTRA Appelmarkt 16, Bolsward, Telefoon 05157-3636 trefpunt mode taxibedrijf DONDERDAG 10 NOVEMBER ’77 NO. 43 HONDERD JAAR SINT WERENFRIDUSKERK 0515! J MENS SPECIAL MODE jFOOK VOOR. ZIEKENVERVOER en troowrijden Voor 100STE JAARGANG Süd 20 Workum De zaak voor 1001 artikelen 1 *00©0©0©©©©©©©©©©©©<^©© Op WATERPOLO ADSPIRANTEN I Abonnementsprijs 6,pe- half jaar; per post 7,50 per bilfjaar Dijkstraat 27, Bolsward telefoon 05157—2542 Uitgave: HUNIA’S DRUKKERIJ WORKUM - Merk 9, tel. 05151- 1466 b.g.g. 1767 - Giro 86 56 99 (geheel of gedeeltelijk) BEKKEMA WARNS Tel. 05149—321 of 272 Redaktie-adres: HUNIA’S DRUKKERIJ WORKUM Bij de vieringen ondervond de parochiegemeenschap de belang stelling van de plaatselijke over heid in de persoon van burgemees ter mr. J. J. L. Pastoor van Wor kum. Naast de in Workum wonen de belangstellenden kwamen ook oud-Workumers naar deze plech tigheden, waaronder uit Workum afkomstige religieuzen en wel Zr. Ermelinda (Catharina Yntema) thans te Volendam, Zr. Ludgera (Bertha Yntema) thans te Nijme gen, Zr. Bonifacio (Baukje de Boer) thans te Boxmeer en Zr. Laeta (Marie Veltman) thans te Nijmegen, terwijl anderen uitvoe rige felicitaties zonden. De katholieke gemeenschap kan mede door de algemeen ondervon den welgemeende belangstelling zich verheugen op een geslaagde eeuwherdenking. WATERPOLO Heren: DE GRANAET-WORKUM De bekende radiopredikant ds C. Toornvliet wiens toespraken elke zondagmorgen van 9.30 tot 10 uur door Mi Amigo worden uitgezon den (212 m middengolf), komt op verzoek van velen naar Friesland op donderdag 17 november ’s avonds om 8 uur zal ds Toornvliet voorgaan in een samenkomst voor jongeren en ouderen van alle ge zindten en niet kerkelijken in Bolsward in de gereformeerde kerk NED. BOND VAN PLATTE LANDSVROUWEN Afdeling WORKUM Bontmantels - Bontmantels Dames! Eerst kijken bij de groot ste en goedkoopste bontzaak v. Nederland. Duizenden BONTMANTELS nu nog werkelijk zeer lage betaal bare prijzen! Het bespaart u veel geld! m. garantie. Desg. krediet- service mogelijk. Dit kan alléén: DE BONTKONING Voorstreek 71, (één en zeventig), LeeUwarden-C., tel. 0510020713. Bij koop reisgeld terug (ook ben zine), dus gratis reizen! Open: 918 uur. Donderdag koopavond. ’s Maandags gesloten Süd 8 WORKUM HEEFT MAANDELIJKS NIEUWE KLEDING verzorgen HOBBY- EN DOE-HET-ZELF ZAAK Noard 176 - Tel. 05151—1738 Iaat -©©©©©©©©©©©$❖©$©< Voor al uw HAARVERZORGING DAMESKAPSALON JOH. KEMKER telefoon 05151—1526 voor Voor VERKOOP van uw woning en TAXATIES van alle Onroerende Goederen MAKELAARDIJ Ds. Touwenlaan 32 M A K K U M Tel. 05158—1586 of 05151—1397 de speciaalzaak voor WASAUTOMATEN en Te koop gevraagd: HET adres voor uw SPORT- en SPEL ARTIKELEN Dwarsnoard 63 - Workum Telefoon 2093 BEL De Katholieke Parochie gemeenschap van Workum heeft op 29 en 30 okótber op plechtige wjj- ze het feit herdacht dat hun kerkgebouw 100 jaar heeft gediend als plaats van samenkomst voor de dienst aan God. Gasthuissingel 33. Ds Toornvliet zal spreken over: God worstelt met u. Met zangeres Helen Shephe- ro. Aan het orgel de heer Terp- stra uit Bolsward. De toegang is vrij. Zaterdagmiddag vertrokken wij, adspiranten jongens I onder de 16, naar Leeuwarden. We moesten daar tegen LZC spelen. Na enig kunst- en vliegwerk kwamen we dan toch bij het zwembad. Nadat we het nieuwe zwembad bewonderd hadden, begon de wed strijd. Na enkele seconden werd er al een doelpunt gemaakt door één van onze spelers. Zeer snel volgde er een tegendoelpunt. Al spoedig volgde er weer een doelpunt voor ons. Ze besloten we de le periode met 1-2. In de tweede periode werd er slechts één keer gescoord. Toen stond het dus 1-3. In de 3e periode werden er, even als in de 2e periode, vele scorings kansen gemist. Toch werd er één doelpunt gemaakt. Na drie perio den was de stand 1-4. In de 4e periode werd er nog driemaal gescoord. De tegenstan ders wisten, door een blunder van de verdediging, ook nog één keer te scoren. De eindstand was dus 2-7. Zaterdag a.s. moeten we om half vijf tegen It Paradyske. RADIO PREDIKANT DS TOORNVLIET IN BOLS WARD Advertenties kunnen tot *n met dinsdagmiddag vóór 5 uur worden opgegeven BIJ ONS IS UW OUDE PIANO 700.— WAARD! bij aankoop van een nieuwe! Vraagt vrijblijvend inlichtingen bij MUZIEKHUIS FRIS >0000©0©0©öe©©©©S>©!'X^ ‘-'s WEEKBLAD F R I S O Vergadering gehouden op dinsdag avond 25 oktober in de Klameare. Opening door de vice-presidente mevrouw Oppedijk-Hoekstra. We zongen een liedje uit „Onze zang bundel”, waarna mevrouw Oppe- dijkdijk ieder hartelijk welkom heette. In het bijzonder de heer Hielke Speerstra uit Heerenveen, die ons deze avond iets zou vertel len over zijn boeken: „Bij nacht en ontij”, „Schippers van de Zee” en „Kop in de wind”. De notulen werden voorgelezen waarop volgend de mededelingen. Hierna was het woord aan de heer Speerstra die ons op een prettige manier uit zijn boeken vertelde. Al met al een gezellige avond die om ruim half elf door mevrouw Oppedijk gesloten werd. Afgelopen zaterdag was er een zware wedstrijd voor Workum in Dokkum. Konditioneel waren we even sterk, maar de wedstrijdrou- tine van de Granaet, op dit niveau, gaf de doorslag. Workum had wel iswaar een goed begin, maar dat was maar het halve werk. De eer ste perioden waren we even sterk en wisten we hun goed af te stop pen, Dit blijkt uit de periodestan- den 2-2 en 2-2, maar hierna werd er goed gespeeld door de tegen partij en werden wij wat depres sief. Zij wisten dit goed uit te buiten. Zij trokken gaten in onze verdediging en legden onze voor hoede vast. Dit had niet mogen gebeuren. De volgende periode- standen waren 2-0 en 3-0 voor de Granaet. Dit mag een verdienste heten van de keeper van de Gra naet, die ontzettend veel schoten uit het doel hield. Twee keer werd een-man-meer situatie goed uitge buit en werden fraaie doelpunten gescoord. Over twee weken moe ten we tegen DZPC 3, die tegelijk met ons is gepromoveerd. Mis schien maken we dan een betere kans. Noard 69 - Workum Telefoon 05151—1306 GAZELLE FIETSEN MERK - Telefoon 1358 Daags daarop, zondag 30 okto ber om 10 uur werd een plechtige en feestelijke eucharistie gevierd door de parochiegemeenschap sa men met de priesters dr. A. de Jong, pastoraal werkzaam in een ziekenhuis te Haarlem, pater-sale- siaan S. Minnema uit Parrega en de uit de parochie van Workum voortgekomen priester D. D. Kete laar thans wonende te Emmeloord, welke laatste de preek in de hoog mis verzorgde. Het herenkoor en de parochiegemeenschap verzorg de liturgische gezangen. Door de opneming op vrijdag 25 oktober in het St. Antonius Zieken huis te Sneek van de parochie herder pastoor J. H. Janning, viel er een schaduw over de eeuwher denking. Door het acherwege la ten van uitbundig uiterlijk ver toon, werd de nadruk bij de vie ringen meer gelegd op het plechti ge karakter dan op het feestelijke aspect. Tekenen van herstel van pastoor Janning werden kort voor de verschijning van dit blad reeds zichtbaar. Herodes de bij hem gebrachte ge vangen genomen Christus probeert over te halen, om zich door een wonder vrij te toveren, terwijl Herodes het geheel als een wuft varieténummer beschouwd. In het lied „In vrijheid kiezen” was de ideale gedachte vervat, dat wan neer je voor het Godsrijk kiest, je de menselijke machtsstrijd vergeet en dat je dan ook aan een ander derft te vergeven. Dat Christus het Licht is, dat in alle mensen straalt, dat grondeloos is en nooit zal ophouden was de inhoud van het lied „Licht is het liefste”. In het refrein van het lied „Zon op het water” wordt de kern van dit lied aangeduid. Het is een ander scheppingsverhaal over de hand die ons draagt nl. de hand van het Christuskind, dat voor ons geboren werd. De liederen werden op een verdienstelijke wijze gebracht en met betrekking tot die uit genoem de opera geen gemakkelijke taak. Door het gemengd koor (dames en heren) en door het herenkoor „Sint Gregorius Magnus” worden een aantal onvergankelijke en wondermooie Latijnse liederen een zeer goede wijze ten gehore gebracht. Het gemengd koor kwam met de liederen „Saeris solemniis” - een plechtige lofzang over het geloof in de heilige eucharistie of te wel het heilig avondmaal; gevolgd door het Adorémus in actérnum”, waarin zingend aanbidding en lof aan het allerheiligst sacrament wordt gebracht. In het „O esca viatorum” wordt verhaald dat het allerheiligst sacrament dient tot geestelijk voedsel voor de mens heid op de weg naar de hemel. Na het prachtig gezongen „Heilig, Heilig” uit de kleine barokmis, volgde het „O salutaris hostia”, waarin tot uitdrukking wordt ge bracht, dat Christus door zijn kruisdood de hemel voor ons allen heeft geopend. Daarna volgde nog het overbekende „Ave Maria”. Het eerste lied hetwelk het he renkoor zong was een Gregoriaanse melodie zonder instrumentale be geleiding en wel het „Gaudéamus” - de intredezang van het feest van Allerheiligen. Daarna volgde met orgelbegeleiding het „Kyrie eleï- son” - een smeekbede om ontfer ming en het „Jesu dulcis” - een lofzang op Jezus, de Godmens. Met het uitstekend gezongen „Haec dies” - een gedeelte uit een paas- lied: Dit is de dag, die de Heer heeft gemaakt, laten wij daarop jubelen en ons verblijden. Alle luja, besloot het herenkoor zijn bijdrage aan deze viering. Nadat de voorzitter van de pa rochieraad woorden van dank had gesproken werd door de drie ko ren samen met alle aanwezigen en de instrumentle begeleiding van Crescendo het lied gezongen „Aan U, o Koning der eewen” en deze feestelijke bijeenkomst be- eindigd. Workum - tel. 05151—1848 Op zaterdag 29 oktober vond daartoe een religieus-muzikale vie ring in het zeer mooie kerkge bouw plaats. De medewerking hieraan verleenden de drie paro chiële koren en de Workumer brassband „Crescendo”. Na een toespraak door de voor zitter van de parochieraad, startte Crescendo het muzikale festijn met de uitvoering voor Grand Chores „Judge me o God” of te wel „Beslis over mij o God” van Mendelssohn. Aansluitend daarop brachten de koren om de beurt gezang ten gehore, met onderbre kingen door de uitvoeringen van Crescendo. Naast het reeds ge noemde „Judge me o God”, bracht Crescendo nog meerdere uitvoerin gen, zoals het bekende „Land of Hope en Glory” van Elgar; uit het „Offertory” het offerlied „To God, The Great, The Ever Best” of wel „Aan God, de grote, de allerhoog ste”, de cornet-solo „The lost chord” - het verbroken akkoord -; het muzikale gedicht „Mighty like a rose” - machtig als een roos - en de mars „Margam Abbey”. Het waren zeer mooie vertolkin gen, vooral de 3 laatste uitvoerin gen. Het parochiële jongenskoor bracht rtiet ritmische instrumenta le begeleiding gezangen ten geho re zoals „Mensen ontelbaar”, met als inhoud, dat vele mensen God hebben gezocht en dat nu nog steeds doen. Uit de rockopera Jesus Christ Superstar” werd het „Lied van de apostelen” gezongen, waarin werd benadrukt, hoe goed de apostelen zich wel vonden en hoe tevreden zij over zichzelf wa ren; alsmede uit dezelfde opera het „Herodeslied”, waarin werd vertolkt hoe de decadente koning Wilt u RIJLES? Belt u dan 05151-1893 b.g.g. 1666 Gedipl. Rij-instructeur VAMOR gediplomeerd

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Friso nl | 1977 | | pagina 1