wim muizelanr I WORKVMER KRANT FYFTICH HER LYN 1439 bel 1305 Boutique „Frisonne" Wim Muizelaar bij-de-tijds in mannenmode. st MODEHUIS EN KINDER KLEDING KE INBOEDELS TAXI? W. BEKKEMA DAMES- HEREN- S. VAN DER MEULEN BLOM'S SLAGERIJ voor de allerhoogste KWALITEIT JOH. KEMKER telefoon 05151—1526 OUDE OF ANTIE- MAKELAARDIJ BLANKSMA SCHRALE KEMPERS TAXI NODIG? AUTOBEDRIJF YNTEMA ANTIEK F. M. DE BOER FA. WESTERHUIS de speciaalzaak voor WASAUTOMATEN L. BANDSTRA NORA ook uw adres voor „DE HARP" BLOEMEN EISMA V.D. WERF Noard 69 - Workum Telefoon 05151—1306 „SCHIESSER" TEXTIELHUIS MOLENAAR RADIO HINGST definitieve vaststelling iw RADIO EN TELEVISIE RIJSCHOOL SPEERSTRA TROUWKAARTEN HUNIA’S DRUKKERIJ NIEUWS- en ADVERTENTIEBLAD voor de gemeenten Workum, Hindeloopen en Zuidwesthoek van Friesland Appelmarkt 16, Bolsward, Telefoon 05157- 3636 I t mode trefpunt MEblIa SPECIAL MODE De modellenboeken liggen, voor u klaar bij U kunt ook bellen 1466 of 1767 en ze worden bij u thuis gebracht SaBEKansnamai WEEKBLAD B 8 100STE JAARGANC ince !„75 Süd 20 Workum De zaak voor 1901 artikelen 3, F. 1 95 ,,y TAXIBEDRIJF HINDELOOPEN IN PLM. 1918 Abonnementsprijs 6,pe- half jaar; per post 7,50 per halfjaar 95 95 95 Uitgave: HUNIA’S DRUKKERIJ WORKUM - Merk 9, tel. 05151- 1466 b.g.g. 1767 - Giro 86 56 99 Dijkstraat 27, Bolsward telefoon 05157—2542 y 7,50 Redaktie-adres: HUNIA’S DRUKKERIJ WORKUM DONDERDAG 24 NOV. 1977 NO. 46 (geheel of gedeeltelijk) BEKKEMA WARNS Tel. 05149—321 of 272 R 50 6,95 3.95 05151. Kom eens in onze ANTIEKZAAK kijken - U zult versteld staan wat wij te bieden hebben op allerlei gebied voor HOBBY- EN DOE-HFT-ZELF ZAAK. Noard 176 - Tel. 05151—1738 Voor al uw HAARVERZORGING DAMESKAPSALON en Voor VERKOOP van uw woning en TAXATIES van alle Onroerende Goederen Ds. Touwenlaan 32 M A K K U M Tel. 05158—1586 of 05151—1397 HET adres voor uw SPORT- en SPEL ARTIKELEN Dwarsnoard 63 - Workum Telefoon 2093 BEL Te koop gevraagd: POPPEN EN KLEDING o.a. BARBY - SINDY - DAISY NOBA - Fa. de Boer Noard 99—107 - Workum Noard 78 WARNS Telefoon 05149321 of 272 L.—u~U Advertenties kunnen tot «n met dinsdagmiddag vóór 5 uur worden opgegeven Süd 8 WORKUM HEEFT MAANDELIJKS NIEUWE KLEDING In pear wike lyn, die ik de tasizzing, noch in kear werom komme to sillen op „Punt 1” üt it Riedsforslach fan 31 oktober 1927. Nou der gean wy dan: „De Secretaris doet lecture van een ingekomen schrijven van den Raad van State, waarin de Raad wordt opgeroepen en inzake van het beroep, ingesteld door de Vereeniging „Plaatselijk Belang” te Workum tegen het besluit van Ged. Staten van Friesland van 4 Mei 1927 tot van een suppletoiren staat van waterstaatswer ken van de gemeente Workum, strekkende tot afvoering van den primi tieven staat van het Tillefennepad met de brugjes, nader memoriën en verzorgen bewijsstukken, die mochten worden noodig geacht, in te zenden. Deze X stukken liggen tot 7 November a.s. ter inzage. De Voorzitter licht toe, dat deze kwestie in de vergadering van B. en W. is besproken. Dit college oordeelde, dat het niet noodig was extra kosten te maken om de stukken nog eens in te zien, omdat van verschil lende kanten de troeven zijn uitgespeeld. Door toevallige omstandigheden was spr. in de gelegenheid inzage van de stukken in den Haag te nemen en bleek hem, dat er niets geen nieuws onder de zon was. ’t Gemeente bestuur behoeft dus geen nadere toelichting te geven. Binnenkort zal de zaak in een openbare vergadering van den Raad van State worden be handeld, waaraan partijen gelegenheid zal worden gegeven hun stand punt te verdedigen. Het gebruik is, dat een afgevaardigde wordt gezon den. Spr. vraagt hoe in dit geval zal worden gehandeld, indien de Raad een oproeping krijgt. De heer Posthumus acht het wenselijk, dat een afgevaardigde van de geemeente naar die vergadering gaat. Spr. maakte hiervan een voorstel dat ondersteund wordt door de heer Brandsma. De heer de Roest merkt nog op, dat door den Voorz. is medegedeeld: Bij de stukken is niets nieuws onder de zon. Spr. heeft dit van terzijde gehoord. Hij acht het niet noodig nu nog kosten voor deze zaak te maken, daar het schrifte lijk debat heeft plaats gehad. Het voorstel, in stemming gebracht, wordt verworpeen met 6 tegen 5 stemmen.” Noch altyd lei it bislüt „tot opheffing van het „Tillefennepad” hwat troch Dep. Steaten fan Fryslan goedkard wie, yn den Haech op de ütspraek fan de „Raad van State” to wachtsjen. Hwant, de altyd warbe- re forienging „Plaatselijk Belang” hie in biswierskrift yntsjinne. En it is yn de Friso fan 19 nov. 1927 dat wy léze: „Workum 17 Nov. Het veel besproken Tillefennepad is gisteren door den Raad van State in hare zitting onderzocht. Zooals men weet had onze Gemeenteraad be sloten niet op deze zitting te verschijnen. De tegenpartij deed zulks wél. De Koninklijke beslissing volgt later.” „Een grootsche gebeurtenis was natuurlijk de aankomst van het drie manschap Elleman, Frijns, Koppen met het vliegtuig De Postduif, op schiphol, onder groote belangstelling van publiek en autoriteiten. Nie mand minder den minister van der Vegte, huldigde de vliegers, die binnen een maand tijd naar Indië en terug vlogen. De minister deelde BIJ ONS IS UW OUDE PIANO 700,— WAARD! bij aankoop van een nieuwe! Vraagt vrijblijvend inlichtingen bij: MUZIEKHUIS OOK VOOR aWTLIEKENVERVOER en TROUWRIJDEN Vo»r Workum - tel. 05151—1848 GAZELLE FIETSEN FA. G. S. VISSER EN ZN. MERK - Telefoon 1358 (ONDERKLEDING) voor betere kwaliteit en blijvende pasvorm F aat JC abJLSIU Bontmantels - Bontmantels Dames! Eerst kijken bij de groot ste en goedkoopste bontzaak v. Nederland. Duizenden BONTMANTELS nu nog werkelijk zeer lage betaal bare prijzen! Het bespaart u veel geld! m. garantie. Desg. krediet- service mogelijk. Dit kan alléén: DE BONTKONING Voorstreek 71, (één en zeventig), Leeuwarden-C„ tel. 0510020713. Bij koop reisgeld terug (ook ben zine), dus gratis reizen! Open: 918 uur. Donderdag koopavond. ’s Maandags gesloten 29-30 nov., 1 en 2 dec. tot 21 uur geopend! Wilt u RIJLES? Belt u dan 05151-1893 b.g.g. 1666 Gedipl. Rij-instructeur VAMOR gediplomeerd den vliegers mede, dat H.M. de Koningin hen had beniemd tot ridder in de Orde van Oranje Nassau. Nog vele andere sprekers huldigden de wakkere vliegers. In Hotel Eoropa werd een receptie gehouden, gevolgd door een diner waarbij nog menig hartelijk woord van hulde gesproken werd. In de „Indische buurt” te Amsterdam, waar de heer Elleman, metge zel van luitenant Koppen, woont, werd door buurtorganisaties een huldi ging met muziek en fakkeloptocht op touw gezet, terwijl Soesterberg de drie vliegers - die aldaar ook per vliegtuig den volgenden dag arriveer den - niet minder feestelijk onthaald.” - a!®!

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Friso nl | 1977 | | pagina 1