wim muizelnar WORKUMER KRANT Wim Muizelaar bij-de-tijds in mannenmode. FYFTICH JIER LYN 1439 1306 Boutique „Frisonne" TAXI? bel F. M. DE BOER MODEHUIS EN KINDER KLEDING AANKOPEN KE INBOEDELS TAXI NODIG? AUTOBEDRIJF YNTEMA V. D. WERF BLOM 'S SLAGERIJ voor de allerhoogste KWALITEIT OUDE OF ANTIE- FA. G. S. VISSER EN ZN. BLANKSMA SCHRALE DAMES- HEREN- S. VAN DER MEULEN KEMPERS W. BEKKEMA ANTIEK NOB A ST. NICOLAAS FA. WESTERHUIS de speciaalzaak voor WASAUTOMATEN HWWWW*VW%WWWVWVWWWWV L. BANDSTRA NIEUWS- en ADVERTENTIEBLAD voor de gemeenten Workum, Hindeloopen en Zuidwesthoek van Friesland „DE HARP" „SCHIESSER" (ONDERKLEDING) voor betere kwaliteit en blijvende pasvorm TEXTIELHUIS MOLENAAR BLOEMEN EISMA RADIO HINGST deze gelegenheid iets bekend te maken van de oprichting in het begin der vorige eeuw. RIJSCHOOL SPEERSTRA z mode 0515! OOK VOOR ^OXZffKENVERl/OER SK 'en TROUWRIJDEN Appelmarkt 16, Bolsward,Telefoon 05157-3636 ||l' MhN S SPECIAL t MODE TAXIBEDRIJF trefpunt 100FTE JAARGAMC WEEKBLAD „FRISO” Süd 20 Workum De zaak voor 1001 artikelen BEGINE-SPOARDYK PLM. 1924 F. Noard 99107 - Workuni •51 ,fe 'W. Abonnementsprijs 6,pe» half jaar; per post 7,50 per halfjaar Uitgave: HUNIA’S DRUKKERIJ WORKUM - Merk 9, tel. 05151- 1466 b.g.g. 1767 - Giro 86 56 99 NO. 47 DONDERDAG 1 DEC. 1977 nomenheid met dit feit en dankten den jubilaris voor zijn ijver, toewij ding en trouw, waarn de directeur hem een envelop met inhoud over handigde en daarna een brief van den minister van H. en N. waarin werd medegedeeld, dat H.M. de Koningin aan Jappes had toegekend de zilveren medaille verbonden aan de Orde van Oranje Nassau. Ook het personeel der fabriek, bracht bij monde van den heer Scheer hulde aan den jubilaris en bood hem een stoel aan.” Noard 78 WARNS Telefoon 05149—321 of 272 De nieuwe boeken van de open bare bibliotheken te Workum en Koudum vanaf 15 oktober. Dijkstraat 27, Bolsward telefoon 05157—2542 Redaktie-adres: HUNIA’S DRUKKERIJ WORKUM FAMILIE- EN STREEK ROMAN Oosterbroek-Dutchun A: Moeder Fenna (geheel of gedeeltelijk) BEKKEMA WARNS Tel. 05149—321 of 272 '■IW RADIO EN TELEVISIE DETECTIVE Baantjer A C: De Cock en de treu rende kater Blom K A: Het uur van de waar heid Tey Josephine: Een koninkrijk voor een moord BEL Noard 69 - Workum Telefoon 05151—1306 en GAZELLE FIETSEN MERK - Telefoon 1358 Voor al uw HAAR VERZORGING DAMESKAPSALON JOH. KEMKER telefoon 05151—1526 Voor VERKOOP van uw woning en TAXATIES van alle Onroerende Goederen MAKELAARDIJ Ds. Touwenlaan 32 M A K K U M Tel. 05158—1586 of 05151—1397 voor hobby- EN DOE-HFT-ZELF ZAAK Noard 176 - Tel. 05151—1738 HET adres voor uw SPORT- en SPEL ARTIKELEN Dwarsnoard 63 - Workum Telefoon 2093 Kom eens in onze ANTIEKZAAK kijken - U zult versteld staan wat wij te bieden hebben op allerlei gebied Te koop gevraagd: ook uw adres voor RISO Advertenties kunnen tot <?n met dinsdagmiddag vóór 4 uur worden opgegeven Seijen M. A. van: Op reis door Friesland in grootmoeders tijd, dl. 5. De stad Leeuwarden Stol M: Mensen in de Sahel Willems JGroot Rijnboek Taal, De, Der bloemen ROMANS AVONTUUR, SPIONAGE, THRILLER Black J: De goudjagers Konsalik Heinz G: Vakantie in St. Tropez Price A: Een ander veld van eer BIJ ONS IS UW OUDE PIANO 700,— WAARD! bij aankoop van een nieuwe! Vraagt vrijblijvend inlichtingen bij MUZIEKHUIS Süd 8 WORKUM HEEFT MAANDELIJKS NIEUWE KLEDING Workum - tel. 051511848 Ut de Friso fan 12 novimber 1927: „De Nutsspaarbank te Workum. Haar 119-jarig bestaan. De eerste spaarbank in Nederland. Gister was het 110 jaar geleden dat de spaarbank te Workum, de eerste in Nederlahd, werd opgericht. Omdat het eeuwfeest in 1917 we gens de troebele tijden voor het spaarbankwezen onopgemerkt is voor- aa^ bijgegaan, acht het bestuur dezer oude Nutsstichting het gewenscht, bij Uit de oude archieven, maar vooral met behulp van een feestrede verzorgen van ^en heer C. Tjebbes, toeen nog candidaat-notaris te Workum, uitgesproken bij gelegenheid van de 75-jarige herdenking, diene het volgende: In de algemeene vergadering van het departement op 17 September 1817 werd een commissie benoemd, bstaande uit de heeren Mr. Wijbo Tuinhout. Heebie Coopmans, K. E. Brunger en Julius Matthijs van Beijma thoe Kingma om te overwegen en te onderzoeken of het mogelijk zou zijn te Workum naar het voorbeeld van Edinburg in Schotland een spaarbank op te richten.” Sa bigjint in great artikel yn de krante hjir boppe neamd. Mar it liket my ünnedich om der meat üt oer to nimmen. Hwant it sil noch wol algemien bekend wêze, dat der ta gelegenheid fan itl50-jierrich bistean yn 1967, in bysünder moai boekje ütjówn is. De tekst foar dat boekje waerd skreaun troch de hear W. T. Beetstra. „Workum. De jager A. Zeijlstra alhier had gistermorgen het geluk op het zeestrand een zeehond te bemachtigen, waarvoor hem van gemeen tewege de daarvoor vastgestelde premie ad 3,is toegekend. Nog meerdere zeehonden moeten aldaar aanwezig zijn.” Miskien léze wy oer in jiermanich, dat der gjin séhounen mear binne. „Nederlandsch nieuws. Er zijn den laatsten tijd onregelmatigheden aan het licht gekomen, die door enkele gasdirecteuren zouden zijn be gaan. Uit den Haag komt een bericht omtrent onregelmatigheden bij ge meentebedrijven, waar ambtenaren, die over bestellingen iets te zeggen hadden, door leveranciers zouden zijn „gestopt”. Er zijn nog meerdere corruptie-gevallen aanhangig. Het is gewenscht, dat de bedrijvers van deze onregelmatigheden krachtig en ernstig terecht gewezen worden, opdat etns en vooral dit hoogst laakbare corruptie-gedoe voortaan tot de onmogelijkheden zal komen te behooren. En wellicht zijn maatregelen te treffen, inzke controle enz. die dit in de toekomst volledig buiten sluiten.” Warkum stie dus net allinne, der wiene mear plakken mei in „corrup tie schandaal”. „Workum. Een oud Workumer, de heer J. Jappes, meestersknecht op de N.V. Stoom Tabak en sigarenfabriek „De Ooiervaar” te Haasdrecht, herdacht jl. Zaterdag zijn 45-jarig jubilé als meestersknecht van genoem de zaak. In 1882 trad hij als zoodanig in dienst bij de toenmalige eigena ren. Toen in 1911 de zaak in een N.V. werd omgezet bleef Jappes in de zelfde positie. Directeur en vroegere firmanten betuigden hunne inge- Bronger G A: Pijpen en tabak Brouwer J: Johanna de Waanzin nige Constandse A L: Josip Broz Tito; portret van een staatsman Helman Albert: Gerrit Jan van der Veen Seijen M A van: Op reis door Friesland in grootmoeders tijd, dl. 2. De Noordoosthoek Seijen M A van: Op reis door Friesland in grootmoeders tijd, dl. 3. De Zuidoosthoek Seijen M A van: Op reis door Friesland in grootmoeders tijd, dl. 4 Wilt u RIJLES? Belt u dan 05151-1893 b.g.g. 1666 Gedipl. Rij-instructeur VAMOR gediplomeerd

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Friso nl | 1977 | | pagina 1