luim muiiEluur KRANT WORKUMER Wun Muizelaar bij-de-tijds in mannenmode. FYFTICH JIER LYN Dagelijks opvorderbaar 5% Termijngelden2jr.vast 8% HYPOTHEKEN BESCHIKBAAR 1303 n.v» friesche onderlinge BELEGGINGS- EN VOORSCHOTBANK TAXI? bel 1439 Boutique „Frisonne" ■H Ki L. BANDSTRA F. M. DE BOER MODEHUIS EN KINDER KLEDING KE INBOEDELS EN RENTEVERGOEDING SPAARGELDEN DAMES- HEHEN- BLOM'S SLAGERIJ voor de allerhoogste KWALITEIT NOBA OUDE OF ANTIE- ANTIEK W. BEKKEMA FA. WESTERHUIS V.D. WERF FA. G. S. VISSER EN ZN. „SCHIESSER" (ONDERKLEDING) voor betere kwaliteit en blyvende pasvorm TEXTIELHUIS MOLENAAR RADIO HINGST KEMPERS TAXI NODIG? AUTOBEDRIJF YNTEMA NIEUWS- en ADVERTENTIEBLAD voor de gemeenten Workum, Hindeloopen en Zuidwesthoek van Friesland f/DE HARP" RIJSCHOOL SFEERSTRA BLOÈj EISMA I fr Appel markt 16, Bolsward, Telefoon 05157 - 36 36 mode .TAXIBEDRIJF 0515! MENS SPECIAL MODE Fwk voor ZIEKENI/ERVOER en trouwrijden Mli|g trefpunt lOO.«”rL J\AI!G'V'’ WEEKBLAD F R I S O Süd 20 Workum De zaak voor 1001 artikelen „DE LIGEKSBOLLE” KENT ZO Z N VASTE BEZOEKERS V f. ■vT'V Abonnementsprijs 6,pe» half jaar; per post 7,50 per halfjaar DONDERDAG 8 DEC. 1977 NO. 48 Uitgave: HUNIA’S DRUKKERIJ WORKUM - Merk 9, tel. 05151- 1466 b.g.g. 1767 - Giro 86 56 99 Brinksma, Workum.” „Workum. Onze oud-stadgenoot dokter A. P. van der Brug, kinder arts te Leeuwarden, gaf het bestuur der ijsclub „Workum” de toezeg ging, jaarlijks twee prijzen, bestaande uit Friesche schaatsen, beschik baar te stellen, voor te houden wedstrijden van jongens en meisjes. Door het bestuur werd deze toezegging onder dank aanvaard.” Dijkstraat 27, Bolsward telefoon 05157—2542 (geheel of gedeeltelijk) BEKKEMA WARNS Tel. 05149—321 of 272 BONTMANTELS Bonthoeden, Kerst-kado’s bij Ne derlands grootste bontmagazijn, vergelijkbaar 20% 30% goedko per. Volle garantie. DE BONTKONING Voorstreek 71 (één en zeventig), Leeuwarden-C., tel. 05100-20713. Bij koop reisgeld terug (ook ben zine). 21-22 en 23 dec. koopavon den tot 21 uur geopend Noard 78 WARNS Telefoon 05149—321 of 272 Hedaktie-adres HUNIA’S DRUKKERIJ WORKUM NOBA - Fa. de Boer Noard 99107 - Workum KANTOOR GEOPEND: maandag, woensdag, donderdag, vrijdag van 912 uur en van 2—4 uur. Bovendien op vrijdagavond van 7.30—9.00 uur. (dinsdags gesloten) Postrek. 836296 Tel. 05142—1313 voor Voor al uw HAARVERZORGING DAMESKAPSALON JOH. KEMKER telefoon 05151—1526 ook uw adres voor en KOUDUM Nieuweweg 4 Te koop gevraagd: ANTIEKZAAK kijken - U zult versteld staan wat wij te bieden hebben op allerlei gebied de speciaalzaak voor WASAUTOMATEN Noard 69 - Workum Telefoon 05151—1306 GAZELLE FIETSEN MERK - Telefoon 1358 F aat T RADIO EN TELEVISIE verzorgen HET adres voor uw SPORT- en SPEL ARTIKELEN Dwarsnoard 63 - Workum Telefoon 2093 BEL „In Rotterdam is een groot werk gereed gekomen. Namelijk de hef- brug over de Koningshaven, een werk dat in April 1925 ter hand werd genomen. Men beschouwd dit als het levenswerk van den hoordingenieur der Nederlandsche Spoorweegen Ir. P. Joosting. Deze is chef van de afdeeling Bruggenbouw en heeft deze brug ontworpen. Hierdoor is de scheepvaart door de Koningshaven, welke sedert November 1918 voor zeeschepen door de Oude Maas werd geleid, weer opengesteld. De bouw van deze brug kostte circa 9 ton.” „Thans verluidt dat de immigratie-commissie te Batavia, die den zonderlingen tandarts Petkovic aanhield, die te Priok aankwam met een bagage van 100 koffers en voor millioenen aan waardepapieren en goudgeld, benevens groote hoeveelheden chemicaliën, waaronder zware vergiften, het beter heeft geacht in het blang der orde, de veiligheid en rust, hem den toegang tot Indië te weigeren. De bewijzen voor zijn vermoedelijke relaties met Moskou stapelen zich op.” Advertinsje: „De Volksslagerij. Hedenavond hangt een beste jonge koe, waarvan het vleesch verkrijgbaar is: Lappen 60 cent per pond. Rolade en stukjes 65 cent per pond. Soepvleesch en Gehakt 50 cent per pond. Prima Runderrookvleesch 25 cent per ons. Aanbevelend H. J. Koopmans.” „Wij verkoopen morgen (Zaterdag) vanaf 3 uur en verder zoolang de voorraad strekt 2 pond zuiver Rundergehakt of 2 pond doorregen vleesch voor 1 gulden, Slagerij H. K. Pruiksma.” „Sint Nicolaas. Wederom verkrijgbaar Bouma’s Speculaas. 45 cent per half pond. Dikke speculaas 40 cent per half pond. Zuiveer Natuur boter (Geen margarine). Echte Amandelen. Ter kennismaking met onze St. Nicolaas-Artikelen wordt in de week van vanaf 19 November tot en met 25 November aan ieder die minstens voor een gulden koopt, Gratis een fraai kinderleesboek aangeboden. Aanbevelend Wed. R. S. Bouma.” „Vraagt voor de Sint Nicolaas mijn heerlijk Honing Taai. 40 ets. per pond. Speculaas 80 ct. p. pond. Boterletters vanaf 20 ct. per stuk. Beleefd aanbevelend J. Keuning, Markt.” „Bekroning. Huismoeders! Wilt u op uw ontbijttafel een heerlijke en voeedzame Beschuit? Gebruik dan Brinksma’s fijnee Tafelbeschuit. Deze beschuit werd op de laatst gehouden Beschuitwedstrijd te Utrecht, we derom bekroond in den hoogoste klasse met geldprijs en diploma. En daar er meer dan vijftig duizend Beschuiten werden tentoongesteld, is dit wel een bewijs, dat mijn beschuit in fijnheid en voedingswaarde steeds aan de hoogste eischen voldoet. Bekroond: Amsterdam, Dord recht, Leeuwarden, Middelburg, Rotterdam, Utrecht. Aanbevelend Th. Advertenties kunnen tot «m met dinsdagmiddag vóór 4 uur worden opg^geven RISO Süd 8 WORKUM HEEFT MAANDELIJKS NIEUWE KLEDING BIJ ONS IS UW OUDE PIANO 700,— WAARD! bij aankoop van een nieuwe! Vraagt vrijblijvend inlichtingen bij: MUZIEKHUIS f. V. X- Wilt u RIJLES? Belt u dan 05151-1893 b.g.g. 1666 Gedipl. Rij-instructeur VAMOR gediplomeerd Woo Workum - tfcl. 05151—1848 fca? -dfrs?. -s-ü i k l|nR

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Friso nl | 1977 | | pagina 1