luim muizelaar WORKUMEB KRAMT Wim Muizelaar bij-de-tijds in mannenmode. FYFTICH HER LYN 1386 1439 Agenda DECEMBER: Boutique „Frisonne" TAXI? bel NIEUWS" en L. BANDSTRA F. M. DE BOER MODEHUIS EN KINDER KLEDING KE INBOEDELS ADVERTENTIEBLAD voor de gemeenten Workum, Hindeloopen en Zuidwesthoek van Friesland V.D. WERF FA. G. S. VISSER EN ZN. OUDE OF ANTIE- W. BEKKEMA ANTIEK DAMES- HEREN- NOB A KEMPERS TAXI NODIG? AUTOBEDRIJF YNTEMA BLOM'S SLAGERIJ voor de allerhoogste KWALITEIT FA. WESTERHUIS de speciaalzaak voor WASAUTOMATEN „DE HARP" „SCHIESSER" BLOEMEN EISMA RIJSCHOOL SPEERSTRA Appelmarkt 16, Bolsward, Telefoon 05157 - 3636 9'- mode ll‘ ll'1 MtzNb SPECIAL MODE Mg trefpunt lOOFnL JA ARG a WEEKBLAD F It ISO” Süd 20 Workum op^'geven De zaak voor 1001 artikelen r >1 flj a HET DWARSNOARD OMSTREEKS 1924 F. 7 18 20 NO. 49 DONDERDAG 15 DEC. 1977 Abonnementsprijs 6,pe half jaar; per post 7,50 per halfjaar Uitgave: HUNIA’S DRUKKERIJ WORKUM - Merk 9, tel. 05151- 1466 b.g.g. 1767 - Giro 86 56 99 Advertenties kunnen tot <m met dinsdagmiddag vóór 4 uur worden 0515! Beste kinderen, ’k heb met den toren van mijn oude vaderstad Zoo menigcaal als jongetje, een stil gesprek gehad. Hij heeft mij, op mijn eindelooze vragen Vertel van Workum’s goede en kwade oude dagen. Die oude toren weet van tijden, toen hij zelve nog geen toren was, Toen 't tegenwoordig Workum nog niet eens geboren was. Hij deelde mij verwonderlijke dingen mee Van een verdronken Workum, ergens westwaarts in de zee. Hij deed van opkomst en verval mij boeiende verhalen, Die in mijn grijzend hoofd nog om en omme dwalen. Ik wed: je zoudt ze willen hooren! Ik zet me op den praatstoel neer En, af en toe, geef ik je alles wat ik hoorde, weer. Je krijgt dan zoetigheid en zuurheid zoo bij beurt, Nu een oud-Workumer die lacht en dan eens een die treurt. Want ook in Workums leven was ’t niet immer boter tot den boóm. Dat zou ook geen leven zijn, maar lijken op een droom. Zeg, heb je zelf dien ouden toren wel eens goed verstaan? Je weet: bij ’t halve uur spreekt hij je blijde aan! Dan spoort hij tragen aan: ’t uur is nog niet verloren! *t Is of hij daarmee slappe handen aan wil sporen - Oant safier ta üt de stikken fan de ald-Warkumer Aucke Yntes. Jimme bigripe tink wol, dat dit in skülnamme wie. Maar - ernstig spreekt hij steeds bij ’t sterven van de uren En vraagt den Workumers of zóó hun leven voort mag duren.” Noard 78 WARNS Telefoon 05149—321 of 272 Nieuwjaarskonsert Brassband Klaverjassen in de Wijnberg Chr. Plattetandisvrouwen Bingoavond Dwarsnoard Ned. Bond van Plattelandsvr. Klaverjassen in de Wijnberg Katholieke Plattelands Org. Instuif Zeilvereniging Nutsavond Klaverjassen in de Wijnberg Nutsavond Bingoavond Dwarsnoard Chr. Plattelandsvrouwen Klaverjassen in de Wijnberg Ned. Bond van Plattelandsvr. 5e kaartavond Dwarsnoard Klaverjassen in de Wijnberg 6e kaartvond Dwarsnoard Kath. Plattelands Org. Chr. Plattelandsvrouwen NOBA - Fa. de Boer Noard 99107 - Workum Dijkstraat 27, Bolsward telefoon 05157—2542 jw RAD'O EN TELEVISIE /XiOK VOOR ZIEKENi/ERVOER en TROUWRIJOEN BONTMANTELS Bonthoeden, Kerst-kado’s bij Ne derlands grootste bontmagazijn, vergelijkbaar 20% S. 30% goedko per. Volle garantie. DE BONTKONING Voorstreek 71 (één en zeventig), Leeuwarden-C., tel. 05100-20713. Bij koop reisgeld terug (ook ben zine). 21-22 en 23 dec. koopavon den tot 21 uur geopend (geheel of gedeeltelijk) BEKKEMA WARNS Tel. 05149—321 of 272 Schaakdag ODI 3e kaartavond Dwarsnoard Klaverjassen in de Wijnberg Kath. Plattelands Org. Culturele Raad; Gezamenlijke uitvoering koren en korpsen Chr. Plattelandsvrouwen 4e kaartavond Dwarsnoard Ned. Bond van Plattelandsvr. Klaverjassen in de Wijnberg Redaktie-adres: HUXl.VS DRUKKERIJ WORKUM HISO 7 14 15 16 BI.I ONS IS UW OUDE PIANO 700.— WAARD! bij aankoop van een nieuwe! Vraagt vrijblijvend inlichtingen bij: MUZIEKHUIS Noard G9 - Workum Telefoon 05151—1306 GAZELLE FIETSEN MERK - Telefoon 1358 en Kom eens in onze ANTIEKZAAK kijken - U zult versteld staan wat wij te bieden hebben op allerlei gebied Te koop gevraagd: voor ook uw adres voor KERSTARTIKELEN verzorgen HET adres voor uw SPORT- en SPEL ARTIKELEN Dwarsnoard 63 - Workum Telefoon 2093 BEL Voor al uw HAARVERZORGING DAMESKAPSALON JOH. KEMKER telefoon 05151—1526 19 19 20 20 20 21 3 5 10 12 17 19 21 28 31 FEBRUARI: 4 16 21 21 28 MAART. 4 9 14 15 21 28 APRIL: 4 Schaken: ODI 2-Lyts Begjin Chr. Plattelandsvrouwen Bejaardenzng Mariënacker Klaverjassen De Wijnberg Herhalingslessen EHBO 6.30 uur uitzending voor zieken lste kerstdag: Kindprkerstfeest Hervormde zondagsschool JANUARI: 1 Süd 8 WORKUM HEEFT MAANDELIJKS NIEUWE KLEDING (ONDERKLEDING) voor betere kwaliteit en blijvende pasvorm TEXTIELHUIS MOLENAAR I aat Voer Workum - tel. 05151—1848 It nümer fan 5 novimber fan dizze krante brocht hwat nijs. Nou net sa sear foar de alderen, mar foar de bern. Yn hoefier der by de jonge- rein bilangstelling foar bistie, soe ’k net sizze kenne, en likemin hoe lang dy rubryk duorre hat. Mar sünt 5 nov. 1927 stiet der dat jiers eltse wike trou in stikje yn de Friso. Hjir is ’t bigjin. Jeugdhokje. Jonge lezers .en Friso”. De uitgever van Friso heeft RADIO HINGST aan jullie gedacht en wil wekelijksch een „Jeugdhokje” voor jullie af staan. Wat je daarin zult vinden zul je wel zien. Vandaag beginnen we met wat raadsels en met wat pennekrabbels van verschillende soort. Dat doen we dan nog wel eens een keertje. Maar over een week of wat, dan komt er een doorlopend verhaal, dat wel een half jaar aanhoudt, en dat je naar wij hopen en verwachten, dan nog niet vervelen zal.” En dat forhael bigjint yn de Friso fan 26 novimber 1927. ,,In en om de stad aan de Wijmerts. Legenden en verhalen voor jonge Zuidwesthoeksche oooren, verteld door den oud-Workumer Aucke Yntes. Beste meisjes en jongens! Toen ik op mijn kinderklompjes stapte door mijn vaderstad, Zei ’k vaak vau onzen ouden toren: wat een knaap is dat! Stevig met vierkante schouders, stond hij in den zomergloed geplant En even onbewogen was hij, als het sneeuwkleed dekte !t land. Een sneeuwstorm uit het Oosten was voor hem een pretje, En een koppige Noord-Westerstorm een aangenaam verzetje. Immer even goedig keek hij op ons stadje neer En zonder hem was Workum eigenlijk geen Workum meer. Wilt u RIJLES? Belt u dan 05151-1893 b.g.g. 1666 Gedipl. Rij-instructeur VAMOR gediplomeerd

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Friso nl | 1977 | | pagina 1