I wim muizelaar WORKUMER KRANT Wim Muizelaar bij-de-tijds in mannenmode. FYFTICH HER LYN 1388 1439 Agenda Boutique „Frisonne" TAXI? bel L. BANDSTRA F. M. DE BOER MODEHUIS EN KINDER- KLEDING RADIO HINGST KE INBOEDELS TAXI NODIG? AUTOBEDRIJF YNTEMA OUDE OF ANTIE- W. BEKKEMA DAMES- HEREN- NOB A KEMPERS V.D. WERF FA. G. S. VISSER EN ZN. JOH. KEMKER ANTIEK FA. WESTERHUIS de speciaalzaak voor WASAUTOMATEN BLOM'S SLAGERIJ voor de allerhoogste KWALITEIT >^©^©^>©©$©^^t>-©©$-"©©©^ ||P NIEUWS" en ADVERTENTIEBLAD voor de gemeenten Workum, Hindeioopen en Zuidwesthoek van Friesland „DE HARP" z;SCHIESSER'' (ONDERKLEDING) voor betere kwaliteit en blijvende pasvorm TEXTIELHUIS MOLENAAR BLOEMEN EISMA RIJSCHOOL SPEERSTRA Appelmarkt 16, Bolsward, Telefoon 05157 - 3636 llitiiliillll n I trefpunt TAXIBEDRIJF Bi l'il MtrNb SPECIAL t MODE pj| astwii! mode 4 vouR iïG^r^lEKENVERVOLR en trouwrijden O lOOFTE JAARGANC WEEKBLAD F R 1 S O jaar; per post 7,50 per halfjaar Süd 20 Workum Abonnementsprijs 6,pc half- De zaak voor 1001 artikelen i r aat 14 verzorgen 3 iS r J - jfiH ööiöbiiiiiiyiy^ L NO. 50 DONDERDAG 22 DEC. 1977 5 10 12 17 19 21 Nieuwjaarskonsert Brassband Klaverjassen in de Wijnberg Chr. Plattelands vrouwen Bingoavond Dwarsnoard Ned. Bond van Plattelandsvr. Klaverjassen in de Wijnberg Katholieke Plattelands Org. Instuif Zeilvereniging 7 9 14 16 18 15 16 28 31 31 Dijkstraat 27, Bolsward telefoon 05157—2542 NOBA - Fa. de Boer Noard 99107 - Workum Redaktie-adres HUNIA’S DRUKKERIJ WORKUM Noard 78 WARNS Telefoon 05149—321 of 272 (geheel of gedeeltelijk) BEKKEMA WARNS Tel. 05149—321 of 272 Schaakdag ODI 3e kaartavond Dwarsnoard Klaverjassen in de Wijnberg Kath. Plattelands Org. Culturele Raad; Gezamenlijke uitvoering koren en korpsen Chr. Plattelandsvrouwen Gez. Buurtfeest Bascohof en De Finnen 4e kaartavond Dwarsnoard Ned. Bond van Plattelandsvr. Klaverjassen in de Wijnberg JW RAD'O EN TELEVISIE It adres set ik er mar net under, hwant dy winkel bistiet al lang net mear. „Workum. Naar ons werd medegedeeld zal tengevolge te weinig deel name, het Zangkoor .Eut'erpe’1 directeur de heer J. B. Dijkstra, worden ontbonden’ F. BI.I ONS IS UW OUDE PIANO 700.— WAARD! bij aankoop van een nieuwe! Vraagt vrijblijvend inlich'ingcn bij: MUZIEKHUIS Nutsavond Bingoavond Dwarsnoard Chr. Plattelandsvrouwen Klaverjassen in de Wijnberg Ned. Bond van Plattelandsvr. 5e kaartavond Dwarsnoard Klaverjassen in de Wijnberg BEL 0515! en Kom eens in onze ANTIEKZAAK kijken - U zult versteld staan wat wij te bieden hebben op allerlei gebied voor ook uw adres voor KERSTARTIKELEN HET adres voor uw SPORT- en SPEL ARTIKELEN Dwarsnoard 63 - Workum Telefoon 2093 >^>&©^^©’©©$^©-«^-©©.^©^©« Noard 69 - Workum Telefoon 05151—1306 GAZELLE FIETSEN MERK - Telefoon 1358 »*>©<>^©©:©^©^©©^©©<>©'©^*X telefoon 05151—1526 Te koop gevraagd: kVWVWWWWVWWWVWWWWWWV’ Voor al uw HAARVERZORGING DAMESKAPSALON asiSi SEBURCH ZO’N 70 JAAR GELEDEN 21 21 28 MAART. 4 Advertenties kunnen tot ^n met dinsdagmiddag vóór 4 uur worden opfeegeven WORKUM - Merk 9, tel. 05151- Uitgave: HUNIA’S DRUKKERIJ 1466 b.g.g. 1767 - Giro 86 56 99 Nutsavond Klaverjassen in de Wijnberg Zanguitvoering De Lofstem Dorpshuis Heidenschap FEBRUARI: 4 7 JANUARI: 1 Süd 8 WORKUM HEEFT MAANDELIJKS NIEUWE KLEDING .59 JH- .:'p Ut de Friso fan 24 desimber 1927: „Workum. 20 December 1917. Bij de gisteren alhier gehouden hardrij derij van mannen, uitgeschreven door de Ijsclub „Workum” alhier werd deelgenomen door 32 mannen. De prijzen werden als volgt gewonnen: 25,1ste prijs door R. Jaarsma te Bozum. 2de prijs 15,— door Je de Vries te Ooudega. H.O.N. 3de prijs 7,50 door I. Schaap te Terkaple. een cadeau 5,door J. Bangma te Burgwerd.” „Workum, 22 Dec. 1927. Bij de Woensdag jl. tc Oosterlittens gehou den hardrijderij van vrouwen werd de 2de prijs gewonnen door onze stadgenoote Mej. B. van der Werf.” „Workum. 21 Dec. 1927. Gisteren werd door de IJsclub „Workum” een hardrijderij gehouden onder de werklooze arbeiders uit de gemeente Workum. De prijzen bestondep uit spek. Aan deze werdstrijd namen 63 personen deel. In verband met hun leeftijd werden de deelnemrs in drie klassen ingedeeld. De uitslag was, dat de prijzen achtereenvolgens werden gewonnen in de jongste klasse: 1ste prijs 8 pond spek M. Vlas. 2e prijs 5. pond spek G. van der Veen. In de middenste klasse: 1ste prijs 8 pond spek G. T. Visser, 2e prijs 6 pond spek B. Hamstra, 3e prijs 4 pond spek J. Blom, 4e prijs 2 pond spek H. Boersma. In de oudste klasse: 1ste prijs 8 pond spek J. Kamstra, 2e prijs 6 pond spek G. Hof man. 3e prijs 4 pond spek Johs. de Vries. 4e prijs 2 pond spek A. Smink. Bovendien werd aan iedere deelnemer 5 pond spek uitgereikt, terwijl eveneens een 40 tal weduwen ieder met 3 pond spek werd vereerd. Reeds voor twee jaar zou deze hardrijderij voor de .arbeiders plaats vinden. Door een viertl personen is destijds met een lijst geloopen om het noodige geld bijeen te krijgen. Toen de hardrijderij échter zou worden gehouden viel de dooi in, waardoor men genoodzaakt was de rijderij tot heden uit te stellen. Laat ons maar hopen, dat het spek er even goed om smaakt. De personen die voor twee jaren met de lijsten hadden gecollecteerd kregen ieder een halve varkenskop. De ijsbaan was in een uitstekende conditie en op de bijbanen was veel velk”. Ja, ja. Goed bisköge wie dy hurdriderij dochs mar in tryste fortoaning. Hjir in advertinsje. „(Uitknippen en bewaren). Evenals vorige jaren hebben wij weer prima Grondstooffen voor het bakken van oliebollen, een prodect voor jong en oud. Volgens onderstaand recept mislukken uitgesloten: 6 pond Visser’s zelfrijzend Bakmeel. 1 pond krenten. 1 pond rozijntjes (zonder pit). 1% pond witte of gele suiker. Sucade - kaneel en een weinig zout. Bovenstaande zonder Gist, in warme melk tot een behoorlijke stevige massa dooreenmengen en circa een etmaal, bij voorkeur toegedekt, op een warme plaats laten staan. Voor deze hoeveelheid is 3 fissen Boter- olie die men even vóór en onder het bakken goed laat koken om vervol gens het deeg af en toe vet gemaakte lepels een oogenblik in de olie laat dansen, ’t Resultaat: circa 300 fijne Oliekoeken, ’t Adres voor een en ander Telef BONTMANTELS Bonthoeden, Kerst-kado’s bij Ne derlands grootste bontmagazijn, vergelijkbaar 20% a 30% goedko per. Volle garantie. DE BONTKONING Voorstreek 71 (één en zeventig), Leeuwarden-C., tel. 05100-20713. Bij koop reisgeld terug (ook ben zine). 21-22 en 23 dec. koopavon den tot 21 uur geopend -V- J -TJ - V Vo«r Workum - tel. 05151—1848 Wilt u RIJLES? Belt u dan 05151-1893 b.g.g. 1666 Gedipl. Rij-instructeur VAMOR gediplomeerd 15 21 28 APRIL: 4 6e kaartvond Dwarsnoard 20 Chr. Plattelandsvrouwen AGENDA HINDELOOPER GEMEENSCHAPSHUIS „DE FOEKE” 23 december 7.30 uur Grote Klaver- jas-avond 26 december vanaf 1 uur „Kerst- Inn” 13 januari 8 uur Toneel „De Fuke” 28 januari 8 uur Carnaval

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Friso nl | 1977 | | pagina 1