i I II I Begrotingsvergadering met vuurwerk Pachtprijzen op de Waard struikelblok voor B, en W. Wethouder sv erkiezing in augustus j.L niet te verteren zaak Curveprijs houdt bouw woningwetwoningen op Turflan afgesloten voor auto verkeer Groene Kruis Gasbedrijf CONSULTATIE BUREAU le woensdag dokter Stoel 4e woensdag dokter Mudde Uitleenuren 12.30 uur tot 13 uur - IKeekenddiensfen - I Tandartsen: De „ZONNEBLOEM” wenst alle zieken en bejaarden en alle vrijwillige medewerkers prettige feestdagen en voor 1978 veel zonneschijn! wols fan in bytsje takt as jo de riedsleden it wurd üntnimme of hwat faker bard, öfsnuterje. Hier onderbrak de voorzitter de heer Wiersma, maar gaat u door. Na nog gesteld te hebben dat hij ook graag het benoemingsrecht weer aan de raad teruggegeven zag en zaken als het ambtsgebed en taak van de voorzitter behan deld zou moeten worden, consta teerde hij dat het hele reglement van orde op de helling zou moe ten.f Vicariswei, onderhands zal laten aanbesteden, enkele schoolzaken afdeed, wethouder de Jong koos in de stichtingsraad van Nieuw Tou- tenburg, mevrouw Pruiksma be noemde als bestuurslid van de stichting Stadsburgerweeshuis, idem mevrouw Haanstra en de NIEUW JAARSKONSERT VAN DE BRASSBAND „CRESCENDO” TE WORKUM Zaterdag 24 december 1977 Workum 22.30 uur Conventszangdienst in de Gertrudis kerk Koudum Herv. nam. 10 uur gez. dienst ds Sienot Warns Nam. 10.30 uur interkerkelijke kerstnachtdienst, de heer Tol Staveren Nam. 10 uur interk. kerstnacht dienst, ds K. Beuckens Hindeloopen Nam. 9 uur interk zangsamen- komst, liturgie ds Knipscheer, me ditatie ds Bruin. 26 december - 2e kerstdag Workum Doopsgez. geen dienst Voorm. 9.30 uur gemeensch. dienst in de Gertrudiskerk Heidenschap Geref. voorm. 9.30 uur ds W. Horlings, gezamenlijke dienst Nam. 7 uur kinderkerstfeest in het Dorpshuis Koudum Herv. voorm. 9.30 uur ds van Lig- ten Warns Voorm. 9.30 uur interkerkelijke dienst in de herv. kerk, ds A. Nijland van Staveren Nam. 6 uur kerstfeestviering zon- Telefoon 05151—1531 of 13C2 KERKDIENSTEN Vrijdag 23 december Heidenschap Nam. 8 uur kerstwijding in de hervormde kerk 0-2 2-0 1-1 0-2 2-0 2-0 0-2 1-1 2-0 hield van bereikte doelen in het afgelopen jaar zoals de electrifira- tie van de sluis, restauratie Zwols- man werf, de Süderséleane, de to renrestauratie, de rondweg. Hij l er Hij memoreerde dat er tussen deze drie fracties veel samenwer king was gegroeid en dat daarom één woordvoerder was aangewe zen.zen. Hij wees er op dat-het vermoedelijk de laatste keer is dat de drie partijen afzonderlijk opereren. Bij de volgende verkie zingen zal men zich wel als CDA presenteren. Hij stelde dat er het afgelopen jaar veel beleidsbepalen de zaken aan de orde zijn geweest. We zijn langzamerhand in een stroomversnelling geraakt waar door beleid voeren niet gemakke lijk is. Workum is er wel in ge slaagd. Er is en wordt veel ge daan om de recreatie te bevorde ren. Restauraties die het stads beeld verfraaien hebben de volle aandacht.. De Zwolsman werf is bepaald een pronkstuk. Dat er behoefte komt aan nieuwe indu strieterreinen is een verheugend verschijnsel. Bij dit alles plaatsen de frakties zich achter b&w. Wen sen zijn er ook. De rondweg om Workum die veel verkeersoverlast kan wegnemen. De Begine kan het verkeer slecht verwerken en er wordt te hard gereden. Kunnen er verkeersdrempels is zijn vraag. Bij deze zaken hoort ook zeker de Spoardyk genoemd te worden. Dit wordt zeer aktueel. Ook de reali sering van het plan Panwurk zag hij graag snel gebeuren. 25 december - le kerstdag Workum RK voorm. 8 uur mis; voorm. 10 mis Doopsgez. voorm. 10.45 uur ds J. P. J. Knipscheer, kerktelefoon; nam. 3 uur Westhill kerstfeest Herv. voorm. 9.30 uur ds M. J. Pool; nam. 2 uur kinderkerstfeest in de Klameare Bapt. voorm. 9.15 uur dienst m.m. v. koor en kinderkoor Nam. 3.30 uur kerstfeest zondags school Bethel kleinen; nam. 8 uur kerstfeest zondagsschool Bethel groten Geref. voorm. 9.30 uur ds B. de Boer mmv De Lofstem; nam. 2 uur ds J. v.d. Laan uit Hemelum Hindeloopen Nam. 7 uur kerstdienst samen met de zondagsschool; ds J. P. J. Knipscheer Heidenschap Geref. voorm. 9.30 uur ds P. Vroegindeweij gezamenlijke dienst en nam. 1.30 uur ds W. Horlings Koudum Herv. voorm. 9.30 uur ds Boerlijst Kapel Claerbergen voorm. 10.45 uur ds van Ligten Kapel de Finke voorm. 10.45 uur Doopsgezinde dienst De Kklink nam. 3.30 uur zondags- schoolfeest 4-8 jaar; 7.30 uur zon- dagsschoolfeest 9-12 jaar Warns Herv. voorm. 9.30 uur de heer Kuperus Staveren Herv. voorm. 9.30 uur ds K. Beuckens Hindeloopen Herv. en Geref. voorm. 9.30 uur ds J. Bruin; nam. 7.30 uur zondags schoolkerstfeest Molkwerum Herv. voorm. 9.30 uur ds A. P. J. van Ligten Hemelum - Bakhuizen - Warns e.o. 24, 25 en 26 december: J. C. Eisma 31 dec. en 1 januari: W.' van Doorn De heer Wierma die namens Gemeentebelangen algemene be schouwingen hield zorgde daarmee voor enig vuurwerk in de raad. Hij haalde in zijn beschouwingen de wethoudersverkiezing van 23 au gustus jl. nog even naar voren en zei daarvan dat doe düdlik bliken 1 januari 1978 Workum Herv. voorm. 9.30 uur zondags school en kindercrèche Herv. voorm. 10 uur ds M. J. Pool Geref. voorm. 10 uur ds B. de Boer en nam. 7.30 uur ds J. v.d. Laan uit Hemelum Heidenschap Herv. nam. 1.30 uur ds P. Vroeg indeweij Koudum Herv. voorm. 10 uur ds Boerlijst Warns Voorm. 9.30 uur interk. dienst in de geref. kerk, de heer G. Kuperus Staveren Herv. voorm. 10 uur ds K. Beuc kens Hindeloopen Herv en Geref voorm 10 uur ds J. Bruin, dienst in de geref. kerk Molkwerum Herv. voorm. 10 uur ds A. P. J. van Ligten Van vrijdagavond 6 uur tot maan- iagmorgen 7 uur 24 en 25 december: Dokter Mudde. telefoon 1535 Oud en Nieuw: dokter Stoel telefoon 1214 Evenals voorgaande jaren, nu al voor de zevende keer geeft brass band „Crescendo” uit Workum op nieuwjaarsdag, dus zondagmiddag 1 januari 1978 om half drie haar traditioneel „Nieuwjaarskonsert” in de Klameare. De leden van de band zullen ook dit jaar hun uiterste best doen om u te laten genieten van de muziek welke ten gehore zal worden gebracht. Het programma zal waar dat no dig mocht zijn toegelicht worden door de heer Sierd de Boer, diri gent van de brassband. Wanneer u het afgelopen jaar de verrichtingen van de band heeft gevolgd zult u g;ekontateerd heb ben dat de leden tijd nog moeite spaarden om met iets goeds te ko men en dit zal op 1 januari ook weer zo zijn. Mogen we op uw aller komst rekenen, ook zijn er die middag nog enkele grammofoonplaten te koop. BEROEPEN Beroepen bij de Bapitesten Ge meente van Makkum en Workum kandidaat IJ. Horjus van Ameide. Kandidaat Horjus heeft het beroep inmiddels aangenomen en zal op 29 januari a.s. intrede doen. Hij komt te wonen in Workum. De heer Friso wil de mening van de heer Van der Bijl dat het CDA zich in stilzwijgen hulde be strijden. In de vóórvergadering is hun standpunt duidelijk gesteld. De heer Van der Bijl zegt dat. toch op zijn minst in een openbare raadsvergadering een stemverkla ring zou moeten worden afgelegd. Nadat de heer Wiersma ver klaart de algemene beschouwingen namens de hele fractie van Ge meentebelangen te hebben gehou den en het niet zijn bedoeling is geweest op de man te spelen, klaart de atmosfeer duidelijk op en kan de rest van de agenda in een opgewekte stemming worden afgewerkt. Met een hamerslag wordt de begroting over 1978 aan genomen. Naar aanleiding van de begro ting waren door de raadsleden 32 vragen aan b&w gesteld. De ant woorden daarop worden nu vraag voor vraag onder de loupe geno men. Het zou te ver voeren ze hier allemaal te noemen. Er volgt ech ter een kleine bloemlezing. Zo was er een vraag of er aan de noord kant van de Süderséleane indu strieterrein beschikbaar kon wor den gesteld. B&w antwoordden dat die gedachte ook in b&w is bespro ken. De stedebouwkundige heeft desgevraagd een afwijzend advies gegeven. B&w achten een spoedige reali sering van het bestemmingsplan heer L. van der Zee in het be stuur van Mariënacker, de ver pachting van enkele stukken wei land op de Waard regelde, besloot om het pand Süd 37 voor 44.445,en een perceel bouwter rein aan de Lynbaen voor 24.399,te verkopen, de pacht prijzen voor bouwlanden in de vast moest stellen. Bij dit punt ontspon zich nog een kleine dis cussie. De heer de Vries wilde dc voorgestelde pachtprijzen met 100,verlagen en de heer Giete- ma wou graag eerst grondmon sters laten nemen om de juiste parhtprijs te kunnen vaststellen. Bij stemming haalde het voorstel van Gietema 10, en het voorstel de Vries 5 stemmen. Er wordt dus nu gewacht op de uitkomst van de grondmonsters Om ongeveer half twaalf sloot de voorzitter de vergadering. 24, 25 en 26 december: Zuster J. van der Goot, Balk teelfoon 051403003 31 december en 1 januari: Zuster W. Jongstra, Koudum telefoon 051421460 dagsschool, herv. en geref., in de herv. kerk Staveren Voorm. 9.30 uur vier-gemeenten dienst ds van der Meulen Nam. 5 uur kerstfeest zondags school Hindeloopen Voorm. 9.30 uur gezinsdienst Molkwerum Herv. voorm. 9.30 uur ds J. H. Boerlijst 31 december 1977 - Oudejaarsdag Workum Doopsgez. nam. 8 uur ds J. P. J. Knipscheer, herdenking operlede- nen Herv. nam. 7.30 uur ds Vroeginde weij Geref. Nam. 7.30 uur ds B. de Boer Heidenschap Geref. nam. 7.30 uur ds W. Horlings, gezamenlijke dienst Koudum Herv. nam. 7.30 uur ds Boerlijst Kapel Claerbergen nam. 5 uur ds Boerlijst- Kapel de Finke ham. 5 uur ds Sienot Warns Herv. voorm. 9.30 uur ds heer Kuperus Staveren Herv. nam. 7.30 uur ds K. Beuc kens Hindeloopen Herv. en Geref. nam. 7.30 uur ds J Bruin Molkwerum Herv. nam. 7.30 uur ds A. P. J. van Ligten De heer van der Bijl hield na mens de PvdA algemene beschou wingen waarin hij op verschillende zaken inging zoals de centrale brand- en ongevallenmelding dat verbetering behoeft, de gemeente lijke herindeling waarbij het een winstpunt is dat er twee gemeen ten zullen ontstaan inplaats van één, hoewel dat wat hem betreft de hele indeling wel vergeten dou kunnen worden. Hij verwonderde zich over het feit dat de nota re- creëren door zo weinig Workumers Stêdspölle'van belang "en "hopen in is behandeld. Men vraagt zich dan - ook af waar was de VVV, waar was Plaatselijk Belang, waar was de H.I.N.? Juist zij zouden hier toch belangen moeten hebben lig gen. (Plaatselijk Belang heeft middels advertenties in dit blad insprekers opgeroepen deel te ne men aan de inspraak over de nota recreëren. In tegenstelling tot de nota’s wonen en werken was er geen belangstelling. De gezamen lijke besturen van VVV, Plaatse- Ifk Belang en H.I.N. hebben zich toen van die taak gekweten, red.) De bevolking kan weer inspre- -ken. Nu bij het opstellen van een dien hat dat polityk yn Warkum in basisreireatieplan, voor, de Z.W.H. spultsje fan machtsmisbrük is. Hij 1 wees er verder op dat reeds drie jaar eerder de wens was uitge bet komende jaar de raad het plan aan te bieden. Ze twijfelen of rea lisering in het volgende jaar ook plaats vindt. Een schetsplan voor de aula is er. Bij de stukken lag het voor de raadsleden ter inzage. De tegelstrook langs de straten van Mariënacker wordt naar de mening van een lid te smal nu het verkeer hier door hét zwembad en de andere sportaccomodaties drukker wordt. B&w zeggen toe dat er een plan gemaakt wordt om het pad te verbreden. Crescendo en Studio groeien wat de subsidie betreft naar de Somno- normen. Dat besliste de raad met 3 tegen 3 stemmen. De dongrace, een beschaafder vorm voor strontrace, staat ook in j van de ge meentebestuurders. Bij de organi satie daarvan willen b&w alle steun verlenen zonder zich echter met de voortreffelijke organisatie te bemoeien. De aantrekkelijkheid van het park zou. verhoogd worden als er een volière stond en er goudvissen in de vijver waren, stelden leden. B&w beamen dat maar zien wel zoveel praktische en financiële be zwaren dat de uitwerking hen voorshands niet aanspreekt. Vooral de goudvissen zouden al gauw ten offer vallen aan de in onze ge meente aanwezige reigerkolonie, zoals al eerder het geval was. Er was een vraag om het Turf- lan af te sluiten voor auto’s in beide richtingen. Hoewel b&w er zelf niets voor voelden sprak de raad zich in meerderheid, 6 tegen 5 stemmen, uit voos afsluiten. DAMMEN Uitslagen van de gespeelde wed strijden in de onderlinge competi tie: le klas: P. Couperus-P. Bouma H. de Vries-Sj. Folkertsma P. Huisman-J. v.d. Meer P. Buma-S. Talsma 2e klas IJ. Hiemstra-H. Pruiksma J. Sjaarda-IJ. Dijkstra D. de Vries-D. Tjerkstra J. Dijkstra-A. van Dijk R. Dijkstra-IJ. Dijkstra Eenmaal per jaar buigt de raad zich over de begroting voor het volgend jaar. Het is zo gezegd het klapstuk van het jaar. Hierin wordt in grote lijnen de koers Uitgezet waarin het schip van de gemeente zal varen. Alle burgers van onze stad zijn via de hen aangereikte minibegroting door b.&w. ingelicht over die koers. Omdat de raad aan het hoofd staat van de gemeente bepaalt die of de voorgestelde koers al of niet gevaren wordt. Vorige dinsdag jl. was dan die vergadering. Het is gewoonte om bij de begrotingsbehandeling algemene besuhouwingen te houden. Ook deze vergadering was dat het geval. De heren Hoekstra, Wiersma en Van der Bijl meldden zich voor beschouwingen aan. De heer Hoekstra deed dit namens KVP, CHU en AR. We moeten afwachten hoe de plan nen van Workum hierin zullen passen, stelde de heer van der sproken dat B&W ’n aktief beleid pifl die vervolgens een opsomming de volle belangstelling zouden voeeren aangaande indu striële vestigingen in Workum. Yn dy tuskentiid is der oant nou ta lykwols noch net folie foroare, allinne mar in soad gesodemieter oer de groun dy ’t yn opsje taskikt Protesteerde tegen het feit dat wie, werom to krijen. Het kwam hem verder vreemd voor dat er wel aanvragen voor vestiging in Workum zijn geweest die niet ver der kwamen dan een aanvraag. Moat it gemeentebistjür foar afier mooglik gjin oantrekliker bitingsten stelle? Moatte wy üs net ris offreegje hwat der nou fout sit? Wurdt der net tofolle binnenkeamers oer- en öfhannele? Hij constateerde voorts dat de bouwaktiviteiten in de folkshüsfes- tingsfear stagnearret, om tech nische en financiële redenen. Hij vond het beleid te voorzichtig en zou dat beter bij de vraag willen aanssluiten. Over het reglement van orde merkte hij op daarin de rondvraag terug te willen omdat met opheffing daarvan een stuk improvisatie verloren is geegaan. It wurdt mear en mear in one-man show fan de foarsitter, wylst dizze him neffens it regiemint fan oar- der allinne mar drok hoecht to meitsjen mei it lieden fan de gear- komste. Der stiet net yn ’t regie mint dat hy ek alle saken fordedi- je moat en fragen oant yn twade en tredde ynstansje seis biant- wurdzje moat. Hwer bliuwe eins de wethalders? Us wethalders. Haw- we dy nea in gedachte of miening. Kinne de wethalders wol tsjin de b., de siktaris plus direkteur ge- meentewurken op? Foarsitter, jo kinne de forgadering meitsje en brekke mei de jo tatochte en taskikte rjochten, it tsjvvet lyk- Hierna volgde nog een agenda van pakweg 14 punten, waarbij de raad diverse tarieven en belastin- weg om Workum eind volgend jaar Sen trendmatig aanpaste, subsidie 1-J verleende aan het Frysk Orkest, het krediet in rekening-courant vaststelde op 1.500.000,een kasgeldlening aanging van 2.200.000,een krediet verleen de voor het opstellen van een er- ploitatie-opzet voor It Soal, de bouw van een brug over de Brande de heer" Wier- burevaart. in het verlengde van de geen verkeerslichten geplaatst worden op de kruising met de Spoardyk. Industrieterrein is in Workum op dit moment een schaars artikel. De plannen om daarin te voorzien zijn in voorbe reiding, dus wat dat'betreft is Workum springlevend. Ook hij kwam op de wethoudersverkiezing terug en noemde het het meest beschamende staaltje van het uit oefenen van de politieke macht door de gezamenlijke christelijke partijen. De argumenten tegen deze handelwijze waren in een hooghartig stilzwijgen door de ver zamelde christelijke partijen aan gehoord. Hij vond dat de D van demokratisch. in het CDA wel ver geten kon worden. De voorzitter dankt hem voor de gesproken woorden en zegt dat de alleen zijn serieuze gegadigden. Wat de openheid aangaat, het col lege doet aan de grootst mogelijke openheid. Ik daag u uit het tegen overgestelde hard te maken. Het voorzichtige beleid bij de woning bouw is de schuld van het rijk die met haar normen (curveprijs) de woningbouw in de Volkshuisvesting sfeer laat stagneren. Wat de rondvraag betreft, dit is op demo cratische wijze gebeurd en was geen voorstel van b&w. De uit- drukking one-man show is erg ongenuanceerd. Er is in b&w geen portefeuille verdeling zodat de voorzitter in de raad uiting geeft aan het gevoelen van het college. Ik span me in om zaken te doen in het belang van Workum. De voorzitter dankt de heer Van der Bijl voor zijn beschouwingen en zegt dat hij niet in kan gaan op hetgeen gezegd is over de wethou ders verkiezing omdat dat een politieke aangelegenheid is waar de voorzitter buiten staat. Er komt geld beschikoaar voo rhet aantrek ken van aannemers van brandmel dingen en ongevallen, waarmee naar verwacht mag worden de centrale brandmelding verbeterd wordt. Er is op ’t stadhuis bericht binnengekomen van het opbouw or gaan waaruit blijkt dat er wel degelijk is ingesproken door men sen uit de kring van PI. Belang, VVV en H.I.N. Over de openbare school merkt de voorzitter nog op dat de interne indeling rond is en dat de externe vormgeving binnen kort klaar komt. zaterdag, zon- en feestdagen van 10-10.30 en van 6.30-7 uur 24, 25, 26 december: A. de Boer, Doltewal 12, Wo.kum, telefoon 05151-1345 31 dec. en 1 jan. Th. J. Menger, Grootzand 15. Bolsward, telefoon 05157-2346 kan worden geasfalteerd. Het" wachten is op het gereed komen van 5 kunstwerken in deze weg. Drempels in de Begine is niet mo gelijk omdat het een doorgaande weg is. Een aannemer is bezig rekenwerk te maken voor de bouw van woningen aan het Panwurk. Aan het adres van sma zei de voorzitter dat het hem dierbaar was geweest als er in zijn beschouwingen minder op de man was gespeeld. Het is een klein kunstje elkaar minder juist te be jegenen. Wat de aanvragen voor industrieterrein betreft, er zijn in derdaad wel aanvragen maar niet

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Friso nl | 1977 | | pagina 2