1 /Zomervakantie! Bruin worden in Benidorm, Paar dape op de Donau, Ay^^^ Rusland reizej Wijndrinker i De stranden i op Rhodos worden,Geni< Rijden, Vliege Want vakantw a, Deinen capulco, naar atjes van Split, Wegwezen! sse, Relaxen etië verliefd othenburg, g het maar, eigen manier I I U fi i fi i i s W i I s Waterpolo VUURWERK Elizabertus Kok S. VAN DER MEULEN Boutique FRISONNE DAMESKLEDING 8 Zwemmen Jantje van Stralen j I if: GESLOTEN WOENSDAG 21 i DONDERDAG 22 WIJDAG 23 ZIJN DE WORKU- MER ZAKEN TOT 'S AVONDS 9 UUR GEOPEND TROUWKAARTEN HUNIA’S DRUKKERIJ PRETTIGE KERST- DAGEN EN VOORSPOEDIG t NIEUWJAAR GESLOTEN t STICHTING WONING- 1 BEHEER ZUIDWEST t 5 FRIESLAND INSTAIiiaTIE- VISSER 10,00 KORTING bij aankoop van 100,aan kleding (t.e.m. 31-12-1977) B f U kunt ook bellen 1466 of 1767 en ze worden bij u thuis gebracht S w 2 paar De reisprogramma’s liggen voor u klaar KATH. VROUWEN GILDE Bestuur en personeel van wenst u allen I I 14-1 'r! X En ASSESOIRES die haast ondenk- 3 paar PANTY’S halen, betalen Sbd 8 WORKUM Ïlg-L*' baar zijn bij een geklede japon of een sportieve pantalon wenst al z’n cliëntele en toekomstige clientele prettige Kerstdagen en een voorspoedig 1978 toe. Wij hopen u in ’t nieuwe jaar sneller en beter te kunnen helpen, hetgeen ons in 1977 niet altijd is gelukt. VAN 21 DECEMBER TOT EN MET 31 DECEMBER IS ONS BEDRIJF VERKOOP VANAF 27 DECEMBER 1977 bij HOBBY- EN DOE-HET-ZELF NOARD 176 WORKUM Excursie naar Zuivelindustrie „De Goede Verwachting” te Workum PEUTERSPEELZAAL „HUMMELHIEM” A.s. zaterdag zijn er weer be langrijke zwemwedstrijden in Workum. Aan deze wedstrijden die door SVW georganiseerd wor den doen de sterkste Friese vere nigingen mee. Toegezegd om te komen hebben Orca Leeuwarden met o.a. inter national Mirjam Lemstra; HZPC, Heerenveen; DZPC, Drachten; ZCNF, Oosterwolde; Wetterwille, Bergum; Avena, Joure. Ook SVW zal met z’n sterkste zwemmers(sters) aan deze wed strijden meedoen. Deze wedstrijdèn zijn een laatste test voor de Friese winterkam- pioenschappen en dienen tevens voor een aantal om nog een scherje tijd te kunnen zetten om voor de kampioenschappen ge plaatst te worden nl. de snelste 6 per leeftijdsgroep ,per nummer komen in aanmerking. Al met al weer een belangrijk evenement voor’ Workum. ZATERDAG A.S. BELANGRIJKE, ZWEMWEDSTRIJDEN en is de grootste rei'sbemiddelaar en verkoopt verzorgde reizen reisorganisaties. Zij biedt een De modellenboeken liggen voor u klaar bij KI Het kantoor en werkplaats zijn op 23 decem- J ber a.s. ’s middags Al zijn Sint Nicolaas en zijn zwarte knechten weer vertrokken en de rust in de vele kinderhartjes teruggekeerd, wil ik toch nog even er>lrrinze>r> dat hat oen bpprliilre feil tl Het dres voor uw: JAPON ROK l/2 JUMPER PANTALON Ferwalde, Skearneboursterwei 25 Warkum, Pothüswyk 9 Slachtmoanne 1977 Hartelijk dank voor al het meeleven en belang stelling tijdens mijn verblijf in het ziekenhuis en bij mijn thuiskomst in welke vorm deze tot uitdrukking is gekomen. Ook namens mijn gezin L. van der Goot Workum, december 1977 Noard 7 Ieder, die, in welke vorm dan ook, aan mij gedacht heeft tijdens mijn verblijf in het ziekenhuis en bij mijn thuiskomst, betuig ik, mede namens mijn man en kinderen, mijn hartelijke dank en wens u allen een gezegende Kerst en gelukkig 1978 A. J. Hoekstra-Haytema Workum, december 1977 Hammole 2 schrijven, dat het een heerlijke Sinterklaasmorgen is geweest op de peuterzaal. De kinderen hebben erg genoten al was het dit keer zonder Sint en Piet. Er werden spelletjes gedaan, juf. Femmie Ab- ma vertelde mooie verhalen ter wijl ze dia’s liet zien over Sinter klaas die niet het dak op kon om dat zijn paard was uitgegleden. f Dia’s over de boerderij kwamen ook erg goed over op de kleintjes. Ze maakten leuke mutsen en 1 kregen natuurlijk ook heerlijke dingetjes mee naar huis en een cadeautje. Maar nu staat de kerstvakantie weer voor de deur. De laatste peuterspeelzaalmorgen is 23 decem ber en we starten weer in het nieuwe jaar op 9 januari. Nieuwe peuters: de opgave van nieuwe peuters is erg groot en deze ko men dan ook op een wachtlijst te staan. Voor vrogen en nieuwe op gave kunt u terecht bij Femmie Abma, Nijhuizumerdyk 3, Workum, tel. 1243 na 18 uur. of alle morgens op de peuterspeelzaal. Conny Twellaar Dinsdagmorgen half tien gingen we met plm. 20 dames op uitnodi ging van het bestuur een bezoek brengen aan ons eigen melkfabriek en van harte welkom geheten werden we door de heer Kooistra. Om te beginnen nam de heer Kooistra ons mee naar het ketel huis waar per dag maar liefst 18000 liter water voor velerlei doeleinden. Vandaar gingen we naar de melkontvangst waar een groot aantal melkwagens hun melkbus sen brachten om te ledigen. Volgens de heer Kooistra is dit beeld met een aantal jaren wel verdwenen om ruimte te maken voor de tankauto’s. Ook zijn we in de kollossale poederfabriek geweest waar mil joenen liters melk tot melkpoeder wordt verwerkt. Vandaar gingen we naar de kaas afdeling waar ons een heerlijk stuk echte Friese nagelkaas werd aangeboden. Tot slot van deze zeer interes sante excursie werd ons door de heer Kooistra in de kantine een heerlijke kop koffie aangeboden en werden we. in de gelegenheid ge steld vragen te stellen. Namens het bestuur dankte mevrouw Bouma de heer Kooistra voor de ontvangst en interessante uitleg op deze morgen. Haal nü de reisprogramma’s bij de Rabobank van: Arke Reizen Ebatours Van Fraassen Franse Toeristen Service G.T.W.-Reizen Holland International Hotelplan Internationale Reisorganisatie Rederij ketel N.S. vakantiereizen Rentahome Scandinavian Arctic Sunway Snel Reizen Stoomvaartmij. Zeeland (Big Ben Tours) Tor Line Vernu Rejzen Vrij Uit autovakantiereizen Rabobank O geld en goede raad I n Q WORKUM 1-WORKUM 2 Jongens onder 14 jaar Afgelopen zaterdag moesten de jongens van Workum tegen elkaar spelen voor de competitie. Er was duidelijk krachtsverschil op te merken. Workum 1 bestaat uit de sterksten, dus iedere speler be hoort sterker te zijn dan zijn per soonlijke tegenstander van Wor kum 2. Het werd een doelpunt- feest voor het eerste, wat niet wil wil zeggen dat het tweede niet terugvocht. Ze deden alles wat ze konden om doelpunten te scoren of van de tegenstander te verhinde ren. Fanatiek werd er verdedigd, maar de spelers van de tegenpar- tij waren te snel en kwamen zo doende alleen voor de keeper, die dan weinig meer kon doen om een doelpunt te verhinderen. Beide ploegen speelden goed wat spelop- bouw betreft. Rustig verdedigen en bij balbezit snel opzwemmen naar het vijandelijke doel. De eerste ploeg heeft op één na, alle wed strijden gewonnen en draaien dus goed mee in hun competitie. Dtsluui en pêi&uiicêi vctH J I Als u nü komt boeken, garanderen wij u in juli of augustus de beste plekjes! De Rabobank - van Nederland van 16 bekende keuze uit duizend-en-èèn mogelijkheden en geeft daarbij een service zoals u die van de Rabobank mag verwachten: persoonlijk, betrouwbaar en zeer deskundig. U kunt bovendien meteen de reis verzekering, de Internationale Reis- en Krediet brief. reischeques en buitenlands geld laten verzorgen. Bij ruim 3100 Rabobanken, dus nooit ver uit de buurt! Voor storingen kunt u bellen: 2036 of 19'69 Wy binne fan doel to boaskjen op freed de 23e fan de wintermoanne om 14.00 üre yn it Gritenijhüs to Warkum Tsjerklike ynseiniging sil wêze om 14.45 üre yn de Herfoarmde Tsjerke to Ferwalde troch de rju earwaerde hear ds. S. Boonzaaier fan Gaast Jouns kinne jimme üs lokwinskje fan 8 oant 10 üre yn de Klamêare to Warkum Wy komme to wenjen: Süd 105, Warkum

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Friso nl | 1977 | | pagina 3