W/ Mf WEINACHTSTOL OLIEBOLLEN KERSTBROOD KEU N ING'S BAKKERIJ KEUNING'S BAKKERIJ VENEMA'S BAKKERIJ THIJS DE VRIES Meedenken en meepra ten via de kursus politieke vorming FOLKERTS SALADES THIJS DE VRIES „DE PETIELE" e s B h H K KERSTDAGEN - DUUR? VOOR DE KOMENDE FEESTDAGEN WOONHUIS TE FOTO PRESENTATIE WORKUM ANNEX WORKUM - BESTEMMINGSPLAN SNACKBAR KERST VIERING MAKELAARDIJ ONR. GOEDEREN BANKETBAKKERIJ „DE IKKERS" 9 t^/7* DE VRIES-SMID B v Houtskeletbouw - - s c r ij r -- - K tl ze^- Hoe wint zwart deze partij. Geef hiervoor de goede voortzetting aan. VAN 45,— 3,50 van de OUDEJAARSDAG VANAF 10 UUR •vzw wenst U prettige Kerstdagen BIJ ONS IN DE STRAAT EN OOK DIT JAAR BESTELD U UW 2e Kerstdag vanaf 12.00 uur bij STAAN WIJ VOOR U KLAAR MET: MERK 15 TELEFOON 1208 MAKELAARS COMPUTER CENTRUM MCC (NABIJ OPEN VAARWATER) --N Telefoon 1590 STREPEN, JA JUIST EERSTE KERSTDAG voorm. 10.00 uur in de R.K. Kerk Inlichtingen en bemiddeling: 3 3 IEDEREEN IS WELKOM! Een automobilist t- VOOR DE KERSTDAGEN EEN HEERLIJKE Wij zijn open 1ste Kerstdag vanaf 16.00 uur In de FRISO van de volgende week staan enkel de nieuwjaarsgroe ten en het jaaroverzicht Red. MERK 25 WORKUM Telefoon 1262 Het is uiteraard aannemelijk dat per avond slechts één onderwerp behandeld kan worden. ruimtelijke ordening/streekplan werk/bestemmingsplannen welzijn ruilverkaveling/landinrichting /landschapsparken bestuurlijke organisatie /gemeentelijke herindeling gemeentepolitiek: raadsver kiezingen en mogelijkheden /bevoegdheden van de gemeen telijke overheid sociaal-economisch beleid /regionaal economisch beleid EEG en Europese verkiezingen. Eventuele gegadigden kunnen zich alsnog maar met spoed op geven om aan deze bijzonder in teressante kursus deel te nemen. Dit kan zowel bij de politieke par tijen als bij de leden van de werk groep. Ten overvloede vermelden we nog dat de kursus kosteloos Is. F AM. R. DE WITTE Trekweg 8 - Workum nieuwjaar gewenst aan alle familie, vrienden en bekenden Prettige Kerstdagen en een gelukkig voor: ROOMBOTER-AMANDEL KRANSEN GROTE EN KLEINE KERSTKRANSEN GROOT ASS. CHOC KERSTSNOEP met medewerking van WORKUMER JEUGDKOOR le kwaliteit HAPJESPAN MET DEKSEL (grote hoge koekepan) normaal 63,95 NU VOOR KAASBIJLTJE BURGUND VAN W.M.F. normaal 9,15 NU 6,95 Bascohof 20 te Workum tel. 05151—2131 Lid NBM en MCC Of via uw eigen makelaar, lid NBM Ten overstaan van notaris F. TUINSTRA te Workum zal op DONDERDAG 12 januari 1978 PROVISIO NEEL, en op DONDERDAG 26 januari 1978 FI NAAL telkens des avonds om 7.30 uur in restaurant ..de Petiele” te Workum, t.g.v. erven M. Siemonsma PUBLIEK WORDEN VERKOCHT: ROYAL ALBERT KOP EN SCHOTELS diverse décors - uitzoeken p. stuk 10, Ze hebben ook een jongen van nog maar vijf hij rookt over z’n longen en bijna geen kleren aan z’n lijf die mensen in de straat, of het echt bestaat? HOTSKE WIERSMA Mavo - Workum - klas 2B De gezamelijke politieke partjjen van Workum; het C.D.A. Gemeentebelangen de P. v.d. A. de F.N.P. En natuurlijk hebben wij weer onze fijne Op 30 december zal in het zwem- bal van de Rolpaal een Buurt- waterpolo toernooi worden gehou den. De organisatie is in handen van de medewerkers van de Sporthal en de leden van de af deling zwemmen van SVW. - U bent vast ook wel eens in de duisternis en dichte mist langs de Lange Leane (Weg tussen Sé- burg en Hylper Hoek) gereden. En toen in het u vast ook wel eens opgevallen, dat er op deze drukke weg bijna geen enkele WITTE STREEP meer staat. Nou, maar dat is veilig rijden!! Waarom is dit nou nodig, ge meente Workum? Is het niet beter hier eens spoe dig de nodige aandacht aan te gaan besteden. Zodat de verkeersveiligheid van deze weg aanzienlijk verbeterd wordt, vooral in deze donkere en mistige tijd. Tijdens de dienst zijn kinderen tot en met 6 jaar welkom in Peuter speelzaal „Hummelhiem” Avond 5. Partij-politieke profile ring. In de vorm van een forum-avond kunnen d egemeentelijke aanwe zige politieke partijen de gelegen heid krijgen uiteen te zetten wat de rol van de politieke partij bin- Betaling: uiterlijk 3 weken na de gunning. Aanvaarding in eigen gebruik na betaling. Bezichtiging: op de dagen der verkoping van 24 uur n.m. Inl. en biljetten verkrijgbaar ten notariskantore te Workum, Noard 23 (051512015) S. de Jong Wit: Kf3, La 3 pionnen: b3, c6, h4 J. S. IJbema: zwart: Kd5, Lc7 pionnen: a5, g6, h5 Bij deze stand is zwart aan ROOMBOTER KRANSEN MET ZUIVERE AMANDELSPIJS WEINACHTSTOLLEN KERSTTAARTEN KERSTGEBAK APPELBOLLEN APPELBEIGNETS SNEEUWBALLEN GEVULD MET ROOM OF SLAGROOM SAUCIJZEN BROODJES HOEFIJZERS GEVULD MET GEHAKT EN UI Zie onze etalage! In het laatste huis op de hoek, daar woont toch zo’n gekke vent ik ben er nu wel aan gewend met die kapotte broek,, hij heeft ook zo’n gekke pet ik geloof dat die nooit wordt afgezet. het woonhuis met erf te Workum, ALGERABURREN 17, kad. bekend Workum A 1555, groot 1.15 A. 22 Houtskeletbouwwoningen, een nieuwe vorm van wonen, getoest aan de eisen van deze tijd. De woningen zijn voorzien van hetelucht verwarmig en de benedenverdieping is voorzien van thermopeen beglazing. Garage is ook aanwezig (op 5 woningen na). Er zijn 6 verschillende typen en de tussenwoningen hebben een dakterras. Ind. beg. gr.: kamer, hal keuken, bijkeuken en toilet; le verd.: 3 tot 5 slaapkamers, badkamer met ligbad .douche, 2e toilet en wastafel- kombinatie; 2e verd. (indien aanwezig); zolder (mog. voor kamer). Prijzen vanaf 129.500,tot 157.450, DOE DAN UW VOORDEEL BIJ: Dan heb je nog z’n vrouw nou, dan val je bijna flauw, met een dikke jas, een ouwe tas, grote tanden en een lange neus bijna ee nheks, ja heus. Het programma komt er als volgt uit te zien: Avond 1. Algemene oriëntatie in ons staatsbestel. Alvorens te kunnen spreken van „politieke vorming” ,zal duidelijk moeten worden, hoe de staatkundi ge besluitvorming in Nederland tot stand' komt op nationaal, provin ciaal en gemeentelijk niveau. De heer B. Franssen, docent aan de Bestuursschool Friesland, is be reid gevonden om deze avond te verzorgen. PARTIJ RIETEN MANDEN voor vele doeleinden - speciale prijzen Bovendien ontvangt iedere koper een KERSTGESCHENKJE Sissis?’’ r Avond 2, 3 en 4: Bijzondere onder werpen. Omdat op dit moment niet is te voorzien waar de belangstelling van de kursisten in het bijzonder naar uitgaat, leek het de kursus- leiders goed om op de eerste een aantal onderwerpen aan de kursis ten voor te leggen, waaruit zij kunnen kiezen. Op de avonden 2, 3 en 4 kunnen deze dan worden be sproken. Te denken valt o.a. aan de volgende onderwerpen. Workum. Mede dank zij het initiatief van de werkgroep vorming- en ontwikkeling Workum start woensdag 4 januari van het volgende jaar de kursus politieke vorming. De gezamenlijke politieke partijen van onze gemeente hebben elkaar gevonden om deze kursus te organiseren. Gezien het feit dat het aantal kursisten wel toereikend, maar nog niet overweldigend blijkt te zijn, leek het de organisatie verstandig om enkele woorden aan deze kursus te wijden, vooral was het programma kursus betreft. VELE SOORTEN BLOEMPOTTEN Uitzocken per stuk Jong en J. Sj. IJbema kwam deze STREPEN stand voor: Bij een goede oplossing stel ik een boekenbon beschikbaar, bij meerdere goede oplossingen wordt er geloot. Oplossingen inzenden voor 3 januari aan: J. S. IJbema, Brou- wersdyk 21, Workum WATERPOLO SCHAAKPROBLEEM Bij een schaakpartij tussen S. de nen onze gemeente is. Dit is met opzet gemeentelijk gehouden om dat anders een van de organisato ren (Gemeentebelangen) minder tot zijn recht zou komen omdat deze partij niet landelijk is georga niseerd. - ‘v'k f (j? - - --

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Friso nl | 1977 | | pagina 5