I l i Kinder ribbroeken 39/90 Kerstaanbieding PULLI'S KERSTVLEES OPZ'NBEST! SPORTHUIS KEMPERS Maurits Y pma en Renée Traudes SPORTHUIS KEMPERS SLAGERIJ VAN DER MEER ABE DE ROEST INGE MARIANNE JAARVERGADERING 1O KORTING STICHTING BONDSSPAARBANK VAN 1870 WORKUM GEZELLIG FONDUEN FONDUESCHOTEL DONDERDAG GEMEENTE- REINIGING WORKUM H. HOOG- HIEMSTRA NU SLECHTS 11,00 GESLOTEN VOOR JUR JEN WIERSMA GEMEENTE- REINIGING HINDELOOPEN TAMBOERKORPS „WORKUM' „MET DE KERSTDAGEN M M f 19,90 7 15 bitsjügje wy üs oprjochte tank Ljouwert, desimber 1977 INGEZONDEN Fam. de Roest Wij gaan wonen op Westvest 123, Delft op de leeftijd van 90 jaar Oud notabel KAATSEN Gerrit en Anna Schrijver Ferwoude, 18 december 1977 OI’ DONDERDAGAVOND 22 DECEMBER Meije en Annie Bouma Dok belangstellenden zijn welkom! HET BESTUUR PRACHTIGE KWALITEIT F. Vrolijk Tevens op onze hele collectie TRUIEN Gezang 300 1 gram gram 185 gram TURNEN Zaterdag 17 december werden ei' MM OS In verband met 2e kerstdag wordt de dienst van maandagmorgen 26 december verschoven naar dins dagmorgen 27 december. In verband met bovenstaande wordt in de week tussen kerst en nieuwjaar in Nijhuizum geen huis vuil ópgehaald. Ut ’t sikenhüs mocht ik wer wei Lykwols foar üs in takbre del In eltsenien stie foar my klear Mei blommen, kaerten, fruit en sawhat mear Myn hertlike tank derfoar Oan jim allegear mei elkoar Workum, december 1977 Noard 198 Workum, december 1977 Tj. Visserstr. 3 Tevens wensen wij u prettige kerstdagen en een zalig 1978 toe Hierbij willen wij iedereen heel hartelijk bedanken voor de vele felicitaties, bloemen en kado’s die wij mochten ontvangen na de geboorte van ons dochtertje en zusje hopen te trouwen op 23 december op het stadhuis te Amsterdam De inzegening zal plaats vinden 26 december te Oud-Leusen in centrum „De Bron” Sneek, 18 december 1977 Bonifatiushuis Met droefheid geven wij kennis van het. overlijden van onze lieve vader en opa Sneek S. Wiersma C. E. Wiersma-de Vries Radalaar Sneek I. Wiersma A. Wiersma-Terpstra Monique - Richard Foar it meilibjen bitoand nei it forstjerren fan üs leave heit, pake en broer testwedstrijden op Papendal te Arnhem gehouden. Janet Dooper, 12 jaar en lid van de Afdeling Gymnastiek van SVW. die reeds een half jaar bij de turn vereniging WIK-FTC onder lei ding van mevrouw T. Jansma-Ha- ven en de heer Tj. van den Berg traint behaalde daar een zesde plaats. Door een goede mentaliteit en doorzettingsvermogen behaalde zij dit resultaat. Het betekent dat Janet de eer ste stappen gezet heeft in de top sport! Wie heeft vrijdagavond op de Bingo-avond van Noard-Klaver Vier in de Petiele ,de verkeerde Zwartwollen ZEILJOPPER meegenomen? Gaarne inlichtingen F. D. Heida, Pothüswyk 27 - telefoon 1334 zwemmenparticuliere lesklan ten) op zaterdag 24 dec. De zwemlessen gaan in de va kantie normaal door. echtgenoot van E. van Kals- beek Dankbaar gedenken wij zijn arbeid in onze gemeente Kerkvoogden en notabelen van de Ned. Herv. Gem. te Ferwoude namen met droef heid kennis van het overlijden van de heer 798 798 698 150 145 gram VARKENSSCHNITZELS 100 gram mooie kwaliteit (JACK JONES) in de kleuren: grijs - bruin - zwart - marine vanaf maat 116 t/m 164 NU VOOR SLECHTS Warkum. desimber 1977 Spoardyk Hierbij danken wij u hartelijk voor de overweldi gende grote belangstelling en de vele kado’s die wij op 25 november mochten ontvangen. Onze trouwdag is voor ons een onvergetelijke dag geworden. 800 gram VLEES (RUNDVLEES - GEHAKT - VARKENS EN TARTAAR) 29 DECEMBER VAN 9—12 UUR DVVARSNOARD 63 Telefoon 2093 DWARSNOARD 63 Telefoon 2093 MERK WORKUM in diverse kleuren van 24,90 op de leeftijd van 75 jaar; sedert 13 november 1976 weduwnaar van Trijntje Valk IN VERBAND MET RENTEBEREKENING OVER 1977 IS ONZE BANK RUNDERLENDEROLLADE 500 VARKENSROLLADE VAN DE LEND 500 VARKENSFRIKANDEAUS 500 gram BUNDER FONDÜEVLEES 100 VARKENS FONDÜEVLEES 100 DEZE WEEK ZIJN ONZE SPECIALITEITEN: KALFSOESTERS DIVERSE SOORTEN PATE’S KALFSSCHNITZELS SALADE’S KALFSFRIKANDEAU VERSE KALKOEN OSSEHAAS VERSE KIP OSSETONG GEBRADEN FRIKANDEAU OSSESTAART GEBRADEN ROSBIEF GAARNE VROEGTIJDIG BESTELLEN! 'In verband met 2e kerstdag maandag 26 december wordt in Hindeloopen ALLEEN op vrijdag 30 december huisvuil en/of grofvuil opgehaald. De rouwdienst zal worden gehouden op donderdag 22 december a.s. ’s middags om 2.00 uur in de kapel van het Bonifatiushuis, Jachthavenstraat no. 28 te Sneek, waarna de begrafenis op de Algemene Begraafplaats te Sneek zal plaats vinden Gelegenheid te condoleren: een half uur voor de aanvang van de rouwdienst in de kapel Corresporidentie-adres: Dr. Willem Drees- straat 8, Sneek 72 anonieme foto-amateurs toon den via de enquête van de Werkgroep Vormings- en Ont wikkelingswerk voor Volwasse nen belangstelling voor het volgen van een foto- of film- cursus 10 van die belangstellenden gaven hun naam op aan de Werkgroep en zullen worden uitgenodigd voor een informatieavond op vrijdag, 6 januari 1978 in de Klameare; de andere 62 zijn ook van harte welkom. De Workumer Foto Kring BURGERLIJKE STAND DER GEMEENTE WORKUM van 13 tot en met 19 december 1977 GEBOREN: Taeke zoon van Auke Cornells Wouda en Fogeltje Boschma (7 december) ONDERTROÜWD: Andries Hendrik Bakker 25 jaar wonende te Terschelling en Janke Kikstra 23 jaar wonende te Wor kum Jan Epke Flapper 26 jaar wonen de te Workum en Cecilia Ida Flapper 22 jaar wonende te Luin- jeberd GEHUWD en OVERLEDEN: geen AANVANG UUR IN HOTEL „DE WIJNBERG” Hartelijk dank voor de belang stelling, kaarten en fruit, die ik heb ontvangen thuis en in het bad. De kosten in de vakantie voor ziekenhuis vrij zwemmen bedragen 1,T Op normale openingstijden geo- Gerke Lantmga Workum, december 1977 Süd 17 Competitiestand kaatsvereniging De Pripper na 15 avonden: 1 G. Kemker 91 uit 15 2 J. Bosma 87 uit 14 3 G. Koopmans 87 uit 15 4 KI. Bijlsma 79 uit 15 5 IJ. Hiemstra 78 uit 13 6 A. Ypma 78 uit 14 7 P. van Zuiden 77 uit 13 8 J. Meindertsma 77 uit 14 9 L. Bandstra 74 uit 14 10 T. Schukken 72 uit 14 11 P. van Stralen 70 uit 15 12 J. Monnier 67 uit 13 13 J. Bouma 67 uit 14 14 J. Hoekstra (B) 65 uit 14 15 F. Kuipers 64 uit 12 16 H. Faber 64 uit 13 17 R. Kemker 63 uit 13 18 J. Weerstra 62 uit 13 19 B. Folkerts 59 uit 12 20 J. Bles 57 uit 12 21 M. van der Wal 52 uit 10 22 K. Nicolai 48 uit 10 pend tegen normaal tarief. Schooldiploma zwemmen op woensdag 28; KNZB diploma KERSTVAKANTIE Zondag 25 dec. gesloten; maandag 26 dec. gesloten; dinsdag 27 dec. geopend van 13.30—15.30 uur, dit geldt ook voor woensdag 28 en donderdag 29 dec.; vrijdag 30 dec. Buurtwaterpolotoernooi; zaterdag 31 dec. geopend van 10.0012.00 en van 13.3015.30; zondag 1 jan. gesloten; maandag 2 jan. geopend van 15.00—16.00; dinsdag 3 jan. en woensdag 4 jan. geopend van 13.3015.30 uur; zaterdag 7 jan. geopend van 9.30—11.30 uur dan is er instuif in sporthal en zwem-

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Friso nl | 1977 | | pagina 6