I i VUURWERK Indrukwekkend Kerstkonsert in de Gertrudiskerk NIEUWJAARS- KONSERT BANDSTRA ZONDAG 1 JANUARI A. DE BOER „CRESCENDO" CEEN PRAKTIJK Jt-ic wfc - -ugg" L hj* 4 jM 4, 1 1978 4 i - - H®L IS .ss'iO SP* Si< Gevraagd voor 1 morgen per week HUISHOUDELIJKE HULP GEEFT DE BRASSBAND HAAR TRADITIONEEL W IN DE „KLAMEARE” AANVANG S MIDDAGS HALF DRIE DE TOEGANG IS GRATIS! VERKOOP VANAF 27 DECEMBER „KING ALL GLORIOUS” F op 23 december en van 26 tot en met 30 de cember Voor spoedgevallen tandartsen H. S. Schaap of O. V. Hoekstra J. A. Walta, Emmabuert 4,, Workum I I I I I I Kinderzegels te verkrijgen bij mej. M. Muller, Hearewei 88, tel. 051511264 w. ■*-■**• Toen alle medewerkers dan ook tot slot „King all Glorious” ten I een staande ovatie gebracht aan hen, die zoveel schoonheid hadden ge geven aan deze avond, een ovatie waar een einde aan kwam toen duidelijk werd gemaakt dat er nog een toegift zou worden gegeven, en weer klonk „King all Glorious” door de gewelven van de Gertrudis kerk en weer werd dank gebracht in een ovatie voor alles wat hier deze avond ten gehore werd ge bracht. Bloemen waren er voor solisten en dirigenten, voldaanheid bij hen die deze avond hadden mee mogen beleven, een avond die zij niet licht zullen vergeten. Indrukwek kend, musicaal hoogstaand en meeslepend, een hoogtepunt in Workums culturele leven, waar niet alleen veel eigen plaatsgeno ten bij betrokken en aanwezig wa.- ren, maar ook de verre omtrek bezoekers naar Workum waren ge komen om dit gebeuren mee te maken. TANDARTS Süd 20 WORKUM Aan burgemeester Pastoor was de eer toebedacht om deze avond te openen. Niet met een preek en niet met een toespraak alleen maa renkele openingswoorden, ei genlijk welkomstwoorden aan me dewerkers en bezoekers. Want woorden zijn immers overbodig daar waar de muziek een geheel Een avond, die de vele aanwezigen niet licht zullen verge ten, omdat in deze adventstijd, zij werden meegnomen, zowel instrumentaal als vocaal, naar een land van schoonheid en verwachting. Dc medewerkenden grepen hoop en konden na afloop van dit concert staande ovaties van de bezoekers in ontvangst nemen ,als dank voor wat zij deze avond in de Workumer Gertrudiskerk hadden gebracht I eigen taal spreekt zowel instru mentaal als vocaal. Met het uit spreken van de hoop, dat deze avond duidelijk zal doen toeleven naar het kerstgebeuren, besluit hij zijn korte opening. En hierna werden de aanwezigen direkt via samenzang meegenomen in de sfeer van advent, met begelei En toen was het de beurt aan Brassband Crescendo. In ademloze stilte werd meegeleefd met wat deze band ten gehore bracht. Eerst klonk van Pearsall „In Dulci Jubilo” en daarna „Strijden en liefde” van Percy E. Flecher. Sterk gespeeld en vol grootheid deed Brassband Crescendo de aan- ’T DWARSNOARD We zijn weer los met ons winter- programma. De eerste twee avon den van de klaverjascompetitie zijn al weer achter de rug. De eerste avond was 30 november jl. en de vleesprijzen gingen naar: 1 mevr. F. de Jong 6697 punten 2 de heer Tj. Gerritsen 6552 punten 3 mevrouw T. Bouma 6539 punten De poedelprijs was voor mevrouw Castelein met 4783 punten. Maandagavond 20 december gin gen de kaarters weer los ,de resul taten waren toen: 1 de heer J. Hoeben 6705 punten 2 de heer T. Bouma 6516 punten 3 de heer J. Tigchelaar 6320 punten En voor Wim Voets was de poe delprijs met 4480 punten. De pun ten van elke avond worden opge teld voor het kampioenschap in totaal zijn er 6 avonden waarvan er 4 gelden. De eerstvolgende avond is dins dag 7 februari en dan is er ook weer een sjoelbak aanwezig voor de sjoelliefhebbers. Maar eerst is er op 10 januari a.s. een bingo-avond en onze feestavond is vastgesteld op 24 januari. Dus u kunt er nu alvast rekening mee houden. 'Ook zijn dit jaar weer .evenals vorige jaren, het Dwarsnoard ,de Mar en Nijhui- zum gesierd met kerstbomenmet verlichting. Het alom bekende Wolvega’s mannenkoor en mannenkoor Laus Deo ,tot één koor verenigd, zongen hun liederen en in aandachte stilte kon men genieten van het komende kerstgebeuren ,dat deden ook sopraan Margje Dijkstra en tenor Jan Mulder, trompetso lo’s van Siebe Bokma met orgelbe geleiding van Harry Mast, zij al len brachten een gevarieerdheid aan deze avond, die de aanwezigen de tijd deed vergeten en al te gauw vonden velen kwam het einde aan een avond, die zo indrukwek kend was, dat het moeilijk viel te scheiden van de Gertrudiskerk. wezigen beseffen was een machtig bezit zij voor Workum is. Muziek zo zuiver gespeeld dat zij de aan wezigen meesleepte naar de we reld van schoonheid in klank. Dirigent Sierd de Boer die met summiere aanwijzingen te kennen gaf hoe hij het gebracht wilde hebben en musici die hem zo goed aanvoelden dat het klonk als een groot geheel .laagte, hoogte, mu sicaal en meeslepend. Crescendo vormde voor ons het absolute hoogtepunt van deze avond ,die overigens kon staven op vele hoogtepunten. Misschien wordt nog te weinig be seft wat een verantwoording het betekent voor een plaats als Wor kum zo’n Brassband te bezitten, die muziek maakt „uit duizenden!” waar, het een ontspanning is om naar te luisteren en genieten van schoonheid in klank! PROGRAMMA 1978 WIELERCOMITE WORKUM Afgelopen week heeft het Wieler- comité Workum vergaderd over de, in 1978 te ondernemen aktivi- teiten. Terugblikkend op het jaar 1977 kan het Wielercomité met te vredenheid terugzien op een drie tal geslaagde fietsevenementen. De toekomst wordt dan ook met ver trouwen en optimisme tegemoet- gezien. Het programma voor 1978 is in grote trekken gelijk aan dat van dit jaar. Behoudens de benodigde vergunningen zijn de data als volgt vastgesteld. 3 juni Zuid Westhoek Rijwieltoer tocht. Gezien de steeds toenemende deelname valt er waarschijnlijk niet aan te ontkomen om te gaan werken met startgroepen, aange zien de start anders te chaotisch verloopt. Hierdoor komt er ook enige spreiding in de drukte op de weg en worden er niet 400 a 500 fietsers tegelijk de Zuidwesthoek ingestuurd. Ook dit jaar zijn er weer verscheidene deelnemers welke de tocht voor de 5e keer kunnen volbrengen. 10 tot en met 23 juni Rijwiel- avondvierdaagse. Net als dit jaar is hierbij weer de keuze uit twee afstanden te weten 15 en 25 km. De routes op de diverse avonden zijn ongewij zigd. Dit jaar werd het comité verrast door een onverwacht grote deelname .waardoor een aantal mensen wat lang op hun medalje moest wachten, iets dat zich ho pelijk volgend jaar niet weer voor zal doen. 8 juli Wielerronde van Workum. Omtrent de Wielerrronde valt mo menteel nog weinig te melden. De opzet zal in hoofdzaak gelijk zijn aan die van dit jaar, waarbij na tuurlijk altijd verbeteringen moge lijk zijn. Naast deze drie genoemde eve nementen heeft het Wielercomité het programma uitgebreid met de z.g.n. vrije tochten. Uit con tacten met naburige fietsclubs is gebleken ,dat er veel belangstel ling bestaat voor vrije tochten, dit zijn tochten welke men kan rijdtn op ieder gewenst tijdstip. Er wordt gereden aan de hand van een rou tebeschrijving en de deelnemer ver zamelt zelf zijn stempels in de aangegeven plaats. Hoewel deze tochten in de eerste plaats zijn be doeld voor de competitiefietsers, zijn ze ook erg aantrekkelijk voor een ieder die graag fiets. Na vol brenging van de tocht ontvangt men aan het eind van het seizoen (medio oktober) een herinnerings- medalje. Het Wielercomité heeft een drie tal tochten uitgezet, te weten: Zeedijkentocht 230 km. Deze tocht voert van Workum over de Afsluit dijk naar Enkhuizen, Lelystad, Noord Oost Polder en terug naar Workum. Midden Friesland Tocht 135 km. Route Workum, Heerenveen, Leeuwarden, Harlingen, Workum. Westergotocht 80 km. Route Workum, Bolsward, Sneek, Har lingen, Workum. Met het bovenstaande hoopt het Wielercomité Workum een pro gramma te hebben met voor elk wat wils. KAMPIOENSPRIJZEN Vrijdag 16 dec. werden namens het K.N.M.V. hoofdbestuur de prov. kampioensprijzen van de clubritten competitie 1977 in hotel Reitsma te Heerenveen uitgereikt aan de volgende kampioenen: Solo kampioen bij de motoren werd P. Heuveling te Tollebeek Duo kampioen bij de motoren werd H. Heuveling en echtgenote te Emmeloord C-klasse auto’s leverde als kampi oen B. van den Akker en echtgeno te Hardegarijp B-klasse auto’s kampioen J. de Boer en echtgenote Buitenpost A-klasse auto’s kampioen A. de Jager Workum en kaartlezer P. Schuil, Franeker. Fries clubkampioen werd M.A.C. stormvogels uit Dokkum. ding van orgel werd door de volle f kerk ten gehore gebracht „Der giet gehore hadden gebracht, werd üt ierde dünkre wolken” van Nl- colaas Beets in de friese vertaling van Fedde Schurer, de man die Friesland door zijn gedichten en vertalingen zoveel hoogstaande cultuur heeft gesphonken. Koren en tenor Jan Mulder ver volgden met „Op U mijn Heiland blijf ik hopen”, „Kerstzang” en „O kindeke klein”. Sopraan Marg je Dijkstra en orgel bracht twee liederen van J. S. Bach, kerstlie deren uiteraard. Orgel en trompet (Siebe Bok ma voerden ons in „The Holy Ci ty mee naar de plaats die zo cen traal staat bij alles wat met kerst te maken heeft: Jeruzalem. l11' L. i

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Friso nl | 1977 | | pagina 7