WORKUM WOKKUMEK KRANT HUIVIA'S DRUKKERIJ - 3 .'2 KF' w i P'W «si T. - w B i WIJ WENSEN U EEN GELUKKIG NIEUWJAAR V.V.V. WORKUM ADRESSENLIJST 1978 HEEFT U NOG IETS AAN TE BIEDEN? NIEUWS- en ADVERTENTIEBLAD voor de gemeenten Workum, Hindeloopen en Zuidwesthoek van Friesland DE WORKUMR jack: JEN wenst iedereen een goede vaart in 1978 S. VAN DER MEULEN "k X TC DE PETTELE" 'A‘ '1 fi A. RILT B'3 W I; V-P >t □aStó?; £^V- WATERSPORTBEDRIJF S. H. SCHAAP y2-y2 ft ZAALVOETBAL 51 ilïL., lillhhS - GN I ,jj TTl. ’H. 4 SCHAKEN 1 1 s d e en n- 3%-6% at r de en ,er en g ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦I af an if tiet ie M ig 1 2 DE F.NP. OFDIELING VVARKLM WINSKET EET SEMEN IN LOKKICH NIJJIER tuk Dr af- Gaarne uw opgaaf vóór 1 januari a.s. aan de secretaris van V.V.V. Workum, Doltewal 15, Telefoon 1634 betreffende hotels en pensions, zomerhuisjes, kamer-, caravan-, rijwiel- en botenverhuur wenst alle vrienden en bekenden een voorspoedig 1978 ktii«i ■■■iiiirh J. A. Macco-P. v.d. Veen C. Krijger-S. S. Wiersma E. Feenstra-Tj. Stellingwerf K. Pruiksma-Y. Dijkstra M. v. Schelven-E. Haagsma M. Zijlstra-J. Hoekstra Sj. Faber-G. Jellema H. v. Leeuwen-Th. Hoekstra J. en W. Flapper Nieuw Zeeland Paul en Tine Douwe en Maaike Andela 0-1 0-1 n 'eel line le CAFé-RESTAURANT DONDERDAG 29 DEC. 1977 NO. 52 100J JAARG**"' Mevr. F. Kingma-Stemmer Mackaystr. 34, Den Haag GN 1 tas is de HOBBY- en DOE HET ZELF wenst alle doe het zelvers gelukkig nieuwjaar V2-V-1 0-1 1-0 an n- FRISO NIEUWJAARSGROETEN Bestuur, direkteur en leraren van de dr. J. Th. de Visserschool CHR. MAVO TE WORKUM wensen alle ouders en leerlingen een gezegend nieuwjaar toe DANSSCHOOL „DE VRIES” wenst iedereen een gelukkig nieuwjaar Telefoon 1904 kansen voor nog een punt, zodat GDI 2 op de goede weg is. De man nen tonen een goede strijdlust, dit werpt goede resultaten af! Voor de FSB competitie zijn weer wedstrijden gespeeld. Het eerste tiental speelde thuis tegen Emmeloord 1. De Emmeloorders komen dit seizoen zeer goed voor de dag met goede resultaten tegen o.a. DSC en Westergo. Ook in deze wedstrijd waren de gasten overwegend sterker en be haalden ee nregelmatige 614-3 Va overwinning. Het tweed team komt beter voor de dag. In haar groep zijn diverse teams, die gebrand zijn op het kampioenschap en daarmede pro motie naar een hogere klasse. Jl. maandag in de Klameare tegen 1 Lyts Begjin, Oppenhuizen-Uitwel- lingerga was een spannende strijd te verwachten. Na de officiële speeltijd van 4 uren was de stand 4-3 in het voordeel van ODI. De enige afgebroken partij biedt goede WEEKBLAD F R I S O jaar; per post J 7.50 per halfjaar WORKUM - Merk 9, tel. 05151- Uitgave: HUNIA’S DRUKKERIJ 1466 b.g.g. 1767 - Giro 86 56 99 Abonnementsprijs 6,pe- half- Redaktie-adres; HUN! VS DRUKKERIJ WORKUM Veel heil en zegen gewenst in 1978 voor alle vrienden en bekenden door Fa. F. KUIPERS B.V. Begine 38 „de Gêrshipper” Eigenaar C. Wouda Begine 44 Voor een goed konijn moet je bij de vakman zijn Wij luxe en moderne konijnenfok kers wensen u een voorspoedig 1978 0-1 0-1 y2-y2 y2-y2 1-0 o-i o-i y2-y2 y2-y2 - 1-0 0-1 0-1 1-0 1-0 r Wij zijn weer bezig met het samenstellen van onze toeristische "v - fih i „t, P ih Jr ODI 1-Emmeloord 1 Sj. Haytema-H. Valkena J. S, IJbema-A. v.d. Vorm P. H. de Boer-B. Boschma E. D. de Boer-N. A. Lemson S. de Jong-G. Meppelink G. Faber-C. Zee W. Lubberts-S. Klazinga Sj. IJntema-M. J. Ekhart R. F. de Boer-L. Plat P. IJ. v.d. Valk-K. Kuijper i ,r <v. wenst zijn cliëntèle een gelukkig nieuwjaar Op Nieuwjaarsdag bij ons uw 2e drankje gratis! ,.UM- AGENDA RAADSVERGADERING op 29 december 1977 Voorstel van burgemeester en wethouders tot verkooop van industrieterrein aan en ruil van industrieterrein met Jachtwerf Anne Wever b.v. te ’s-Herto- genbosch B e grotingswij zi gingen ODI 2-LYTS BEGJIN J. Tigchelaar-F. Arema I. Schuurmans-G. Boer B. Geerligs-G. Tjalsma, afgebr. y2-y2 1-0 1-0 y2-y2 1-0 Afgelopen zondag heeft in de sporthal De Rolpeal een groot zaalvoetbaltoernooi plaats gevon den waaraan acht ploegen aan deelnamen. Deze ploegen werden in twee poules verdeeld: Poule A: Sneek, Makkum, Wor kum A en Workum B Poule B: De Walden, Bakhuizen, Workum C en Oudega-W. Er werd gespeeld om de Telstar wisselprijs. In Poule A werd Workum A le en Workum B 2e. In poule B werd Workum le en Bakhuizen 2e. De nummers 1 en 2 van poule A en B moesten nu tegen elkaar spelen. De uitslag werd Workum Al; Workum C 2; Bak huizen 3; Workum B 4. Om vijf uur kon de voorzitter van de Supporters vereniging de heer S. Algera de prijzen uitrei ken.. De gehele middag was er gele genheid voor deelnemers, toe schouwers enz. om gratis van het zwembad gebruik te maken. -.••7. voorlopig 4-3 Voor de onderlinge competitie zijn gespeeld: S. de Jong-Sj, Haytema E. D. de Boer-G. Faber P. H. de Boer-J. S. IJbema W. Lubberts-Sj. IJntema R. F. de Boer-P. IJ. v.d. Valk 1-0 B. Geerligs-P. v.d. Veen M. v. Schelven-Sj. Faber J. Tigchelac r-I. Schuurmans IJ. Jagersma-K. Pruiksma H. v. Leeuwen-J. A. Macco M. Zijlstra-C. Krijger Tj. Stellingwerf- S. S. Wiersma 1-0 Vroegindeweij-IJ. Jagersma 0-1 - --- V 0-1 1-0 wenst vrienden, cliëntèle en bekenden een voorspoedig 1978 toe M. Ketelaar M. Ketelaar-Miedema Nijhuizum ZN Cor, Tineke en Jacqueline Buma wensen ieder een gelukkig nieuw jaar Taede de Vries M. H. de Vries-Ruijter wensen een ieder een gezegend nieuwjaar - Want Jezus is over winnaar Bunschoterpad 1 Harderwijk mm.. l 46 i? hi. 4^ X’ (/nJ g!>r V I ll* Jr f' 1 k. iftr'* i ,i=. ■;*r";fa“ l 1 4i r’; 4 f- ,r>' t P'. - b. "1 X I A ,:‘uV ;!-üi Wf I; W ’V»” 1, 'N i ’h-

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Friso nl | 1977 | | pagina 1