JA ARG Al NIEUWS" EN ADVERTENTIE-BIAD VOOR DE STAD EN DET ARRONDISSEMENT SNEER. 1867. 22ste Woensdag 2 Januarij. BINNENLAND. WETHOUDERS van te en 3de zinsneden van art. 18. de der gemeente vóór den 19 der Wet op de Nationale 19 Augustus 1861 (Staatsblad no. Wethouders voornoemd WOUDA. De Secretaris HAGA. en korporaals- Secre- geschieden van 's mi .o -- te Dreda zijn op hooger wo.den ingeschreven, is verpligt zich daartoe jasi allen gedegradeerd. Men spreekt er van dal Zij die eenige vordering hebben ten laste der gemeente over den jare 1866 worden uit— genoodigd hunne rekeningen deswege in te le veren ter Secretarie der gemeente vóór den 10 Januarij 1867. Burgemeester en Wethouders voornoemd WOUDA. De Secretaris HAGA. De inschrijving geschiedt een ongehuwde in de gemeente het geheele vaste kader dier inrigting ontbon den zal worden. In de jongstleden Maandag ta Rotterdam gehouden vergadering van directeuren aan de hoogere burgerscholen in de provincie Zuid- Holland, ondor presidium van den heer inspec teur dr. Steijn Parvé, werd aan eene commissie opgedragen, alle maatregelen te nemen ter voor bereiding van eene tweede bijeenkomst, in het voorjaar te Utrecht te houden. Zij zou meer bepaald in overleg treden met de leeraren in de overige provinciën, ten einde gezamenlijk eene blijvende vereeniging tot stand te doen komen. De Minister van Binnenlandsche Zaken heeft bepaald dat het houden van markten voor slagtvee te Haarlem en te Purmerende na den 29 December e.k verboden is Volgen den Delftschen Studenten-Almanuk voor 1867 is het getal der ingeschrevenen aan de polytechnische school vooj^technoloog 5; voórTTviel irigCïTeur XM ingenieur 20: voor b akundig ingenieur 16; voor scheepsbouwkundig ingenieurl: voor mijnen ingenieur 4: voor verschillende studievakken 37 voor ijker 2: te zame 160 Van dit getal moet men 14 aftrekken, om tot het juiste cij fer der ingeschrevenen te komen, daar er zijn die voor meer dan een vak zijn ingeschreven. 1 Een geestig tee. enaar is begonnen in de j Hollandsche Illustratie Klaasje Zevensterrebeel- I den te teekenen, die al dadelijk een goedkeu- I renden glimlach van den beschouwer ontvangen I óók omdat daarbij geen greintjen hatelijkheid in I het spel is. Wij gelooven dat de auteur van den Roman de eerste zal zijn om hartelijk te lagchen over de kurieuse wijze waarop hij ar- I beidende wordt geschetst, en geen boekhan- 1 delaar de typen van konfralers euvel zal duiden 1 I in een der volgende schetsen geleverd. Inte- I gendeel, en het publiek zal het nieuwe blijk I der redaktie van de Hollandsche Illustratie, om naar oorspronkelijkheid te streven en het blad meer en meer pan vreemde smetten vrij te maken, waarderen. Wij althans krijgen meer en meer vrede met de Hollandsche Illustratie, en beginnen thans te wenschen dat zij, nu alies meeren meer den goeden weg opgaat, in stam^^ blijven moge en eene bloeijende onderneming^ worde, het publiek ten genoegen, en den wak keren uitgevers, die er veel voor wagen, tot I welverdiend voordeel. Alleen een menigte inteekenaren kau een gsilllustreerd blad tot zoo lagen prijs mogelijk ^snaken. I Met leedwezen verneemt men, dat de veetypbus op nieuw in de gemeente Zwoiier- kersoel is uitgebroken en wel op den met vee 4de studiejaar der koninklijke rijk voorzienen stal van den veehouder uernt Kok, in de buurschap ’vlasten bij burgemeester en wethouders aan „te geven tusschen den Isten en Sisten Januarij. Bij ongesteldheid, afwezigheid of ontstentenis is zijn vader, of is deze overleden, zijne moeder, of, zijn beiden overleden, zijn voogd tot het het intreden van i van zijn 20ste ingezeten wordt, is verpligt, zich, -agn [g wethouders der ge- art. 16. de in een .vreemd rijk achtergebleven xoon van een ingezeten, die geen Nederlander is; 2o. de in een vreemd Rijk verblijf houdende ouderlooze zoon van een vreemdeling, al is zijn voogd ingezeten. 3o. de zoon van een Nederlander, die ter zake van *s lands dienst in s Rijks overzeesche bezittingen of Koloniën woont Art. 18. Elk, die volgens art. 15 behoort te mannelijke ingezetenen, die op die alzoo geboren zijn in 1848, en Wijk 1 en 2 s morgens - 3 4 6 7 8 's middags 9 10 's namiddags Terwijl overigens de inschrijving ter larie dezer gemeente kan morgens 9 tot snamiddags 1 uur. En is deze algekondigd waar het behoort den 15 en 29 December 1866 en geplaatst in de Sneeker Courant. Burgemeester en doen van die aangifte verpligt. Art 20 Hij, die eerst na zijn 19de jaar, doch vóór het volbrengen zoodra dit plaats heeft ter inschrijving aan geven bij burgemeester en - meente, waar de inschrijving, volgens moet geschieden. Daarbij gelden de bepalingen der 2de 3de zinsneden van art. 18. Zijne inschrijving geschiedt in het register van het jaar, waartoe hij volgens zijn leeftijd behoort. Naar aanleiding van bovenstaande bepalingen maken Burgemeester en Wethouders verder be kend, dal op Weien?.;'.---den Oden Jani.’.arij 1867, ten Gemeentëhuhe alhier eene bijzondere zitting zal worden gehouden tot inschrijving der mannelijke ingezetenen, die op den Isten Ja nuarij 1867 hun 19de jaar zijn ingetreden, en we| voor om 9 uur. „10 - - 12 - 1 KENNISGEVING. BURGEMEESTER en de Gemeente SNEEK. Gc et op art 1 e van Brengen door deze ter kennis der ingezete nen, dat bij hoofdstuk Hl dier wet. handelende over de inschrijving voor de militie, onder anderen voorkomt het navolgende: Art. 15. Jaarlijks worden voor de militie ingeschreven alle mannelijke ingezetenendie den Isten Januarij van het jaar hun 19de jaar waren ingetreden. Voor ingezetenen wordt gehouden: lo. hij wiens vader, of, is deze overleden, wiens moeder, of, zijn beiden overleden, wiens voogd ingezeten is volgens de wet van den 28sten Julij 1850 (Staatsblad no. 44; 2o. hij die geen ouders of voogd hebbende, gedurende de laatste, aan het in ae eers'ïT zinsnede van dit artikel vermelde tijdstip voor afgaande achttien maanden in Nederland verblijf hield 3o. hij, van wiens ouders de langstlevende ingezetenen was, al is zijn voogd geen ingezeten, mits hij binnen het rijk verblijf houdt. Voor ingezeten wordt niet gehouden de vreem deling behoorende tot eenen Staatwaar Nederlander niet aan de verpligte krijgsdienst is onderworpen of waar ten aanzien der dienst- pligtigheid het beginsel van wederkeerigheid is aangenomen. Art. 16. lo. van waar de vader, of, is deze overleden, de moe der, of, rijn beiden overleden, de voogd woont; 2o. van een gehuwde en van een weduw naar in de gemeente, waar hij woont; 3o. van hemdie geen vader moeder of voogd heeft of door dezen is achtergelaten, of wiens voogd builen ’s lands gevestigd is, in de gemeente waar hij woont; 4o. van den buiten ’s lands wonenden zoon van een Nederlander, die ter zake van ’s lands dienst in een vreemd land woont, in de ge meente, waar zijn vader of voogd het laatst in Nederland gewoond heelt. Art. ‘7. Voor de militia wordt niet inge schreven lo. c_ CO UR A” SNEEKER KJ i 1 lit Hil i —Ruim een 30tal sergeanls- kadellen van het militaire, akademie IIIIIIIW Deze COURANT verséldjnt WCU^SDAGS en ZATURDAGS. Abonnementsprijs voor ^►maanden is, binnen deze Stad 1.65 buiten de Stad franco ƒ1.90 ADVERTENTIEN van 1 tot 4 regels, gewon» letter 40 Cents, voor eiken regel daarenboven 10 Cent» behalve 35 Cents Zegelregt voor iedere plaatsing,

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1867 | | pagina 1