NIEUWS- EJi ADVERTENT1E-BIAD VOOR DE STAD ffl BET ARRONDISSBBKNT M 5 Januarij. BINNENLAND. Zaturdag 1 minder gegoede teren met J- Bij besluit van den 28 December jl. no. 31 heeft Z. M goedgevonden, met ingang «an 1 Januarij 1867, ter vervanging v^n de op 31 December e. k. aftredende en met herkiesbare ieden, te benoemen lot ieden en plaatsvervan gende leden van den geneeskundige raad: voor Friesland en Groningen, lot leden dr. G. Acker Slratingh, te Groningen: dr. J Baart de la Faille Jzte Groningen; dr. A. G. Meder, te NoordhornJ. C. Bakker, apotheker, te Oude Pekela; tol plaatsvervangende leden dr. A. H. Swaagmait, te Groningen; dr. D. de Vries Reiiingh, te Groningen; dr. W> H. Rei- siger, te Nieuwolde; dr. A. Drielsma, te Leeu warden dr. J. Al. Busch Adriani, te Zuidbroek; A. E. Slheeman Hz apotheker, te Winschoten; G. 11. van de Wal, apotheker te Franeker. Bij beschikking van den minister van binneniandsche zaken van 29 December jl.is, met ingang van Januarij 1867, benoemd lol Secretaris van den geneeskundigen raad voor Friesland en Groningen dr. A. Drielsma te Leeuwarden. - Door Z. M. is magtiging tot het voort zetten barer werkzaamheden na de sluiting der najaarsvergadering der Staten van Groningen verleend aan eene ^kommissie uit die Stalen, belast met hel ontwerpen eener aan den to ning in te dienen memorie tot regeling der belangen van de provinciën Groningen en Dren- the, bij het lozen van water uit laatslgemelde provincie door de kanalen en sluizen van het waterschap Westerkwartier. Door den minister van binneniandsche zaken is een nieuw model vaslgesteld, waarnaar voortaan de gemeenteverslagen zullen moeten worden ingerigt. De chefs de bureau van de provinciale statistiek en de gedeputeerde staten zijn over dit model gehoord In eene circulaire, door den minister van binneniandsche zaken aan de heeren Comrnis- missaiisseri des Koaings gezonden, wordt o. a. het volgende gelezen; Als vooroebuedmiddei tegen veetyphus wor den door den Hoogleeraar von Baumhauer wasschingen met kreosoolwaler aanbevolen. Z H Gei. beert mij gezegd, overtuigd te zijn, ge I hij steeds met uitmuntend gevolg heeft wend. Dit voorschrift Cupri perchlor. concenlr unc 1; Spiritus vini (2Ó graden) uqq 24, Zij die eenige vordering hebben ten laste der gemeente over den jare 1866 worden uit- genoodigd hunne rekeningen deswege in te le deren ter Secretarie der gemeente vóór den 10 Januarij 1867. Burgemeester en Wethouders voornoemd, WOUDA. De Secretaris HAGA. reederij, varende van Dordrecht op" Amsterdam en geladen met ongeveer 300 vaten petroleum is heden middag omstreeks 1 ure op de hoogte van de koninklijke chemicaliënfabriek, en wei bij de arbeiderswoningen dier fabriek, in brand geraakt. Haar men zegt meet een val petro leum gesprongen, de petroleum in het vuur ge- loopen zijn en daar vlam gevat hebben, want eensklaps sloegen rook en vlammen uit da- machinekamer. Gelukkig heelt men de tegen woordigheid van geest gehad, om de boot naar de overzijde van den Amstel ie sturen; had men dit niet gedaan, dan waren 40 arbeiderswo ningen gewis een prooi der vlammen gewor den. Tot s namiddags g ure bleef de boot vlammen en rook uitwerpen en was zij van binnen een vloeijende vuurzee totdat eindelijk ook de ijzeren romp gloeijend werd. Toen door schudding met water bereid taakte de boot uit elkander en zonk van ach- idsi gegucue ...K een sissend geluid in de diepte, de welgestel- ®oc!i au verspreidde zich de brandende petro- -leum over het water en stak bel riet en gras langs weg aan, zoodat de vlammen over den weg vlogen en elk verkeer stremden, Dit vuur werd echter spoedig door de aanwezige brand spuiten gebluscht, en ten 7 ure des avonds, brandde het voorste gedeelte der boot als eene greote vetpot nog boven water, maar was ver der elk gevaar voor de omringende woningen verdwenen, dat bij den feilen wind eerst niet te overzien was. Van de opvarenden zijn allen gered. Ken zal zich herinneren, dat eenigen tijd geleden door de dagb'aden is medegedeeld, dat den heer mr. P. P. van Bosse door den keizer van Oostenrijk de benoeming van Minister van financiën was aangeboden, en dal de heer van Bcsse ‘oor deze eer heeft bedankt, maar op verzoek van den keizer naar Weenen is gereisd en aldaar verschillende voorstellen lot hervor ming van hel financiewezen heeft gedaan. Thans vernemen wij, dat de keizer van Oostenrijk als een bewijs van erkentelijkheid den heer van Rosse heeft benoemd lot grootkruis van de orde der Ijzeren Kroon. x Sn de nabijheid van Rotterdam is de heer Simon Poot, landbouwer aldaar, bijzonder ge - lokkig, met zijn vee, niettegenstaande de veeziekte in dien omtrek tosa sterkste woedt. Te meer trekt dit de algemeene aandacht, omdat hij 170 stuks rundvee op sta! heeft, -‘rdeeld in vijf groots en twee fileme stallen. Men schrijft Gil bepaaldelijk toe aan de werking van een desinfecterend midde!, hetwelk hem in Februarij des vorigesi jaars door den lieer dr. J. M. A.. Roelants ter proefneming is aanbevolen en dat> t aange was als volgt; Lü unc 2 (Morofo dat runderen, op welke dat middel dagelijks wordt toegepast, niet door die ziekte zullen worden aangetast. Menig veehouder zou reeds door vlijtig wasschen van zijne runderen met carbolzuui houdend water (ie werking met Ere- osoolwater overeenkomende) den veetyphus van zijn vee hebben afgeweerd. Vooral uit Enge land zijn uitmuntende resultaten van hel ge bruik van dal middel bekead gemaakt in The third report of the commissioners, appointed to inquire into the origin and nature of the cattle™ plague, London 1866. „De ondervinding pleit dus voor dat middiJ; Het verdient daarom aan alle veehouders te worden aanbevolen. Aanbeveling alleen is ech ter niet voldoende. In de gemeenten zal ge0 iegenheid moeten gegeven woi den cm de noo- dige hoeveelheid kreosoololie (waaruit het kre- osootwater wordt) te bekomen; aan de veehouders zou hel om nie';., aan den ouder teruggave der kosten verstrekt kun nen worden. De uitbreiding der ziekte in de laatste weken maakt spoedig handelen noodzak keiijk. liet mag raadzaam geacht worden, dat niet slechts daar, waar de ziekte in de nabij heid heerscht, maar overal; door het geheele land, deze voorzorgsmaatregelen worden toege past. Naar men verneemt, bestaat bij de rege ring liet voornemen, om de praktische oefenin gen der artillerie in 1867 te doen uitvoeren door het beschieten van de bekleedirigsmuren m de afgekeurde vestingen met Spenders uit oud en nieuw geschut. Behalve de generaal Delprat za! de com missie belast met bet onderzoek der inrigting van de koninklijke militaire akademie, ook tol ieden teilen de heeren Bosscha en Steijn Parvé inspecteurs van het middelbaar onderwijs, verschillende officieren en een zeeofficier. Uil de gemeente Haarlemmermeer zijn dezef dagen negen jongelieden naar Rome ver trokken, ten einde dienst te nemen in het leger van den paus. Uil den staat van vergelijking der in de jaren 1865 en 1866 van Amsterdam naar der. l’ujn reglstreeks verladene goederen, blijkt, dat verzonden zijn in 1865, 584,819,07, en in I860 509,602,46 centenaars Un den staat van vergelijking der in de jaren 1865 en 1866 te Amsterdam van den Rijn reglstreeks aangebragle goederenblijkt, dat zijn aangebragt in 1866, 1151 329,10 en in 1866, 1301,792,10 centenaars, altoo in hel laatstgenoemde jaar 150,483 centenaars meer. - Betreffende den pe rolcumbrand op rivier „de Amstel'4 bij den Uithoorn, deelt de Tijd de volgende bijzonderheden mede: Eene I van de stoombooten vap de schroefslooiaboot- ik ^^9 v SHEERER MlllTlWg 8C Deze COURANT verschijnt WOENSDAGS en ZATURDAGS. Abonnementsprijs voor 3 maanden is binnen deze Stad ƒ1.65, buiten de Stad franco ƒ1,90 -"flF‘1-1 -_i-1- ADVERTENTIEN van 1 tot 4 regels,g3=7OKj letter 40 Cents, voor eiken regel daarenboven 10 Ceat. behalve 35 Cents Zegelregt voor iedere plaatsing, doen ‘m’t .'„'jT' -- ---■

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1867 | | pagina 1