1867. ME11IÏS- EN ADVERTKNTIE'BLAD VOOR DE STAD EN HET ARRONDISSEMENT SNEER. JAARGANG .1 22ste I 9 January BINNENLAND. Woensdag ont— 1 Zij die eeuige vordering hebben ten laste der gemeente over den jare 1866 worden uit— genoodigd hunne rekeningen deswege in Ie le veren ter Secretarie der gemeente vóór den 10 Januarij 1867. Burgeninester en Wethouders voornoemd WOLDA. De Secretaris HAGA. ■^9»- .1 Bij kon besluit van 22 Dec. 1866 is: overwegende dut ingevolge art. 2 »an het besluit van 10 Sept [Staalsbl. no 93), houdende vaststelling der veroidening op het benoemen van ambtenaren bij de burgerlijke dienst in Ne deilandsch Indie, bij naderen algemeenen maat regel van bestuur de ambten of bedieningen betiooien te worden aangeweaeu, waartoe zij benoembaar zijn, die niet vullen in de termen van art. 1 van dat besluit;besloten: zij, die niet vallen in de termen van art 1 van Ons voormeld besluit van 16 Sept. 1864, zijn, mits zij overigens aan de bepalingen van dal besluit voldoen, in Nederlandsch-lr.die benoembaar tot de ambten ol bedieningen, vermeld in den bij dit besluit gevoegden staat. STAAT, aanwijzende de ambten en bedie ningen lot welke vreemdelingen benoem- baai zijn in Kederl-indiei Hoofdingenieur, ingenieur, adspirant ingenieur opziener, onderopziener en voorman bij het mijnwezen hoofdingenieur, ingenieur, ad spirant-mgenieur bij hel stoomwezen; hoofd- ingenjeur, ingenieur, adjuncl-itigemeur, telegra fist en leerling telegrafist bij de dienst der Gouv. telegrafen; hoofdingenieur ingenieur, adspirant ingenieur, en adsistent bij de geogra fische dienst; technisch ambtenaar bij het bosctiwr zen; ambtenaar belast met zendingen nasponngen enz. in het belang der wetenschap; Re:a,.r aan inri tingen voor onderwijs, genees-, heel verlos en artsenijmengkuudige; translateur, adjunkl-adspiraut en élève-lrans lateur; landmeter; hurger-opnemer (ten dienste der topographische opname veearts; horluianus en adsisl'hortuian us bij lands plantentuin; - tekenaar, graveur, instrument maker, lithograaf, drukker en lelterxetter^bij ci viele, maritieme en militaire inrigtingen; werkman en opziener bij de maritieme en mi lilaire etablissementen; beambte en bediende bij uit d n vreemde ontboden toestellen en werktuigen Bij koninklijk besluit van 2 Januarij 1867, is aan eeoe commissie van deskundigen opge dragen, om binnen den kortst raogelijkeu tijd aan den Koning een rapport uit te brengen oier de volgende vragen: a. Aan welke oor- I zaken hel is toe te schrijven dat de maalie- I gelen, lot dusver tegen de veetyphus hier te lande verordend, niet tot het gewenschte doel heoben geleid? b. Wanneer de bestaande be palingen lot wering dier ziekte doeltreffend te achten zijn, welke maatregelen zouden dan ge nomen kunnen worden om hare snelle en een parige toepassing (e verzekeren? c Zijn er nog andere maatregelen van overheidswege te nemen, waarvan met grond de uitroeijtng van den veetyphus kan verwacht worden? d. Zijn er middelen bekend om rundvee te fokken, dat weinig of geen vatbaarheid bezit om door vee typhus te worden aangetast? Gedurende hel jaar 1866 heeft het Ne derlaudsch zendelinggenootschap aan giften en legaten ontvangen 28,946 23. - Men verneemt, dat te Leijden benoemd is lol leeraar in de natuurlijke hi.torie aan de gemeente-msielling „voor hooger onmiddelbaar onderwijs, de heer II, Brongersma, van Koilum, kandidaat iu de wis en natuurkunde aan de Leijdsche hoogeschool. Burgemeester en Wethouders van Arn hem hebben zich „gehaast’ ter kei.nisse van de ingezetenen te brengen de verordening van den landraad te Gieve, dal de personen, die zich van Nijmegen naar Cleef begeven te Cra- neuburg en te Wijler zullen worden gedesin fecteerd. Het voorschrift van den landraad is zeker te verdedigen, maar uillokkend is het met voor de reizigers, vooial niet nu niet weet op welke wijze wij gedesinfecteerd moeten worden Zal m< u bezwaveld worden of de kreosool-desinfeclie ondergaan wij zijn nieuwsgierig te vernemen aan welke operatie de reiziger zich zal moeten onderwerpen. Het is te hopen dat de landraad van Cleve, nu hij eenmaal het beginsel van desinfectie op de meuschen heeft toegepast, niet zal overgaan om dat van onteigening en afrnikmg voor hen in praktijk te gaan brengen. Over de verhouding lusschen België en Nede.laod ten aanzieti der Scheldek weslie, bevat de Köln Zeilung het volgende berigt, van de Belgischtlollandsche grenzen. Engeland en Frankrijk hebben thans aan de Nederlandsche regering doen weten, dat zij ten gevolge der door België gedane stappen, meenen, van den staat van zaken te moeten kennis nemen. Op dien grond hebben zij de ingenieurs aangewe zen, die dezen stand van zaken moeten onder zoeken. Frankrijk heeft te dier zake den inge nieur Gosselm benoemd, Engeland den ingenieur John Hattley, die zich evenwel eerst in loco zullen vervoegen, wanneer de Nederlandsche regering hare toestemming heef, veileend. Pruisen heeft nog geen ingenieur aangewezen maar zich bereid verklaard, wanneer van de Nederlandsche regering de goedkeuring verkre gen was. Dat Pruisen zich aan de zijde van Nederland zou hebben gevoegd is onjuist Wat hel Nederlandse!) gouvernement betreft, dit heeft over den slap door België gedaan, te Brussel zijne bezwaren ingediend. Daar beriep men zich er op, dat de verklaringen van Nederland, waarin men de benoeming van ingenieuis door vreemde mogendheden trachtte tegen te gaan, een voorbehoud van regten bevat hadden en deze daad de stappen van België scheen te legtvaardigen. Volgens de laatste berigten gelooft men dal Nederland, zonder eene regt- streeksche goedkeuring te verleenen en terwijl hel zich zijne souvereine regten verder voorbe houdt, zich niet feitclijk tegen bet onderzoek der ingenieurs zal verzetten. Door de benoe ming van deskundigen door Engeland en Frank rijk is, in elk geval, de zaak een stap voorwaarts gebragt. Bij deze gelegenheid herinnert de berigtge- verdat Nederland bij de kapilalisering van den Scheldetol in Julij 1863 eene som van 17 iniilioen ontvangen heeft. Daarvan is door Duitsche staten b taaid ruim 1,166,666 thaler, dus driemaal zooveel als door Frankrijk, dal iu de regeling dezer zaak hel meeste belang toont; hoe miauw de Rijnprovinciën bij de Schelde- vaart betrokken zijn, heeft de Keulsche kamer van koophandel in 1866 nadrukkelijk aange toond en zij heeft zich toen tegen gelijksoortige pogingen van Nederland verzet. Naar men verneemt, heeft het provin ciaal geregtshof van Noord Holland de openbare teregtslelling van John Mares bevolen, terzake van de vroeger medegedeelde feiten, hem ten laste gelegd bij hel bevel van verwijzing der arrondissements reglbank te Haarlem. Het hof heeft echter levens zijne voorloopige in vrijheid stelling gelast. De veeziekte begint zich in Noord Bra bant al meer en meer uit te breiden. Naar men verneemt, is zij deze week uitgebroken te Reek bij Grave, alwaar 11 runderen, te Herpen waar mede 11 runderen, en te Vught, waar 12 runderen en 2 schapen onteigend en afge waakt zijn; ook te Megen heeft zich de ziekte weder op twee stallen vertoondterwijl zij Woensdag is uitgebioken te Udenhout in den stal van den landbouwer v. d Bosch, en te St Oedenrode bij den landbouwer Smits, waar van de nadere bijzonderheden echter nog breken. De Volksvriend, maandblad van de Ned. vereeniging tol Afschaffing van sterken diank^ levert de volgende statistieke opgaven van ,jene»errampen" over 1866, getrokken uit de dagelijksche couranlenberiglen. en dus nog zeker beneden het cijfer der feilen: „43 gevallen »aa gevangenneming en veroordeeling; 6 van moord öfcl SNEEKER J riten jd ;"!<i - - J. Deze COURANT verschijnt WOE.NSDAGS en ZATURDAGS. Abonnementsprijs voor 3 maanden is b nnen deze Stad f 1.65 buiten de Stad franco ƒ1.90 A D V E R T E N T 1 N van 1 tot -1 regels, gswoss letter 40 Cents, voor eiken regel daarenboven 10 Cents behalve 35 Cents Zegelregt voor iedere plaatsing, IJ

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1867 | | pagina 1