JAARGANG NIEUWS- RN ADVERTENT1E-RLAD VOOR BR STAD EN «ET ARRONDISSEMENT SNEER, I VAN DEN GEMEENTERAAD VAN SNEEK, j 12 Januari]'. VERGADERING BINNENLAND. I Zaturdag de dagelijksche verlaagd WOENSDAG DEN 16 JANUARIJ 1866, des voormiddags ten 10 uur. PUNTEN TER BEHANDELING: Voorstel tot het geven van remissie van een gedeelte der pacht aan den pachter van Gabel 1 op den MacAdamweg van Sneek naar Bols- ward [aangehouden]. Mededeling van ingekomen stukken. Adres van C. Postma en anderen om straat verlichting, en rapport daaromtrent. Adres van W. E. van der Werf om verhoo ging zijner jaarwedde, met rapport daaromtrent. Adres van Thomas Bakker, om een gratifi catie. Vaststelling der begrootingen van 1867 van de Stads Algerneene, R. C Parochiale en Isra ëlitische armen. Benoeming van eene Commissie tot onderzoek van rekeningen. melden Sneek den 11 Jannarij. Burgemeester en Wethouders voornoemd WOUDA. l f 600,000 gekost, metselsteenen aan nen 2 millioen vaten bier bevallen, palen. Bij koninklijk besluit van 30 December 1866, no. 26, is de heer W. H J. van Idsinga, thans gouverneur der Nederlandsche bezittingen ter kuste van Guinea, benoemd tot gouverneur dei kolonie Suriname. Bij de Tweede Kamer der Staten Generaal zijn thans de volgende wetsontwerpen aanhangig lo. staatsbegrooting voor 1867 (behalve hoofd stukken Huis des Konings, Nationale schuld en de wet op de middelen, die reeds goedgekeurd zijn); 2o. regeling der uitgifte in erfpacht van gronden in Nederlandsch ludie; 3o. nadere regeling van het gebruik van het koloniaal batig slot van 1864; 4o. bepalingen omtrent de ver evening van uitgaven ter zake van de opheffing der slavernij in de West Indische koloniën 5o. bepalingen omtrent de heffing en verzekering van den accijns op de binnenlandsche suiker; 6o. begrooting van het fonds, voortspruitende uit de koopprijzen van domeinen, dienst 1867; 7e. verantwoording van hoofdstuk VIII der staatsbegroting voor 1867 (kosten van aanleg van forten); 8o. vaststelling van het slot der rekening wegens de ontvangsten en uitgaven lol regeling van het muntwezen van Nederl. Indie; en 9o. twee ontwerpen tot definitieve vaststelling der koloniale huishoudekjke begroo liegen van Surriname en Curasao voor het dienst jaar 1867. Z. M heeft dezer dagen afgewezen onder scheidene verzoeken om gratie ingediend door landbouwers, die veroordeeld zijn wegens over treding der verorderingen tegen de veepest. Aan de Arnh Cl. schrijft men uit 's Her togenbosch dd. 8 dezer Heden zijn ook de drie bij de corpsen te Grave, Bergen op Zoom en Geertruidenberg ge detacheerde kadets van de militaire akademie te Breda, alhier in het huis van arrest aange komen. Zij zijn thans elf in getal. Zij worden in alle opzigten alsgewone gevangenen behan deld. Zelfs liet verzoek van de familie om toe lating wordt geweigerd. Nooit zijn de ongere geldheden aan de akademie te Breda zoo streng behandeld als tegenwoordig het geval is Ik. zou eene onbescheidenheid plegen, wanneer ik de namen der gedetineerden schreef. Dit even wel meen ik te mogen zeggen, dat er onder zijn, die tot de uanzienlijkste familien des lands belmoren. 99 i KENNISGEVING. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van de gemeente SNEEK. Gezien de missive van den Commissaris des Konings van den 11 December 1865. 1° Afdeeling No 2170, be- trekkelijk de Certificaten van Nederlandschen oorsprong of bewerking Gelet op artikel 3 van het bes uit van den 1 December 1865 {Staats blad no. 131) houdende bepalingen omtrent de Certificaten van Nederlandschen oorsprong of bewerking, ter uitvoering van art. 11 der wet van 3 Julij I860 {Staatsblad no 76, luidende als volgt „Jaarlijks in January wordt door het ge „meeutebestuur opgemaakt eene lijst van hen, „die in de gemeente een lak van nijverheid „uitoefenen waarvan de voortbrengselen met „Certificaten van Nederlandschen oorsprong of „bewerking legen een lager regt in Nederlandsch „Indie kunnen worden ingevoerd, voor zooverre „zij op de wijze, in dc volgende zinsnede be „paaid, hel voornemen hebben le kennen gegeven „om goederen Ier verzending naar Nederlandsch „Indie te vervaardigen of te bewerken. „Om op die lijst geplaatst te worden, melden „belanghebbenden, daartoe bij openbare kennis „geviug opgeroepen zich aan, ter Secretarie „der gemeente, mei overlegging van een afschrift „van bun patentblad.” Roepen bij deze op alle zoodanige ingezete nen ol belanghebbenden, die in de gemeente een lak van nijverheid uitoefenen en op de lijst verlangen geplaatst te worden, zich daartoe ter Secretarie der gemeente aan te De Zulph. Cour, meldde dezer dagen, dat den kapelaan Gepkens door den bisschop van Utrecht eene vacature was aangewezen, en dat hij lederen ochtend de dienst zou verrigten. Uit eene zeer goede bron kan het Handelsblad thans mededeelen, dal de gewezen kapelaan Gepkens niet door den aartsbisschop van U trecht in zijne bediening is hersteld en daarin ook niet hersteld zal worden Wij vermeenen de aandacht van de belang stellenden te moeten vestigen op een verschijn sel dal zeldzaam voorkomt, vooral op geschikte uren, en dat in weinige almanakken zal ver meld zijn Op 2fn Atigus'us dezes jaars zal namelijk de planeet Jupiter zich gedurende 13/* uur zonder zijne manen of wachters verlooneu des avonds van 10 uur 21 m. tot 12 uur 6 m. bevindende de eerste, derde en vierde wach ter zich voor de schijf der planeet en de tweede verduisterd er achter. In eene der Hollandsche steden is met January 1867 een der ambtenaren van den burgerlijken stand van de dagelijksche waarne ming van de dienst ontlast geworden: bij be nadering had de man, in 17 jaren, in die betrekking een millioen, een honderd zes en vijftig duizend (1,156,000) malen zijnen naam geteekend en ruim vgj en dertigduizend (33,000) huwelijken gesloten. J Leiden, 9 January. De prijs der gas van de stedelijke gasfabriek alhier is met het begin dezer maand van 4,50 op ƒ4 per 1000 kub. voeten. De overwinst dezer inrigting over 1864 bedroeg ƒ38,608.73, behalve hetgeen voor de reserve kas moet worden afgezonderd. In hel Ltr. Dagblad leest men; .»NVij vernemen van eene goed onderrigte zijde, dal de reden der terugzending van de statuten der vereemging tot oprigting van het Dagblad van Nederland door den minister van justitie alleen hierin is gelegen, dat in die statuten wordt verwezen naar een huishoudelijk reglement, tot regeling van een ondergeschikt punt. Volgens den minister behoort die regeling in de statuten te worden uitgedrukt en deze weiden daarom (reeds den 28 December) ter aanvulling teruggezonden." Te Amsterdam is dezer dagen in werking gesteld, de op groolen voet ingerigte Nederl. Beijursche bierbrouwerij. Hel hoofdgebouw is lang 110, breed 18 en hoog 24 ellen; het telt ruim 300 vensters. De kuipenrij heeft eene oppervlakte van 2000 vierk, ellen. De aan bouw heeft bijna twee jaren geduurd en onge veer ƒ600,000 gekost. Er zijn 9 millioen verbruikt; de ijskelders kun- poud ijs en de legkelders 12,500 Het gebouw rust op 2800 GaciiïïT i. 9 f f 6 1 f 2 r 4 6 4 4 4 2 4 9 r Q r» Ve Secretaris HAGA. s n i. 7’ Deze COURANT verschijnt WOENSDAGS en ZATURDAGS. Abonnementsprijs voor 3 maanden is binnen deze Stad f 1.G5 buiten de Stad franco ƒ1.90 «WBI.» Ib.,1 JH» S16 A D V E R l'kN T1J3N van 1 tot 4 regels, gewoa* letter 40 Cents, voor eiken regel daarenboven 10 Cents behalve 35 Cents Zegclregt voor iedere plaatsing,

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1867 | | pagina 1