JAARGANG 1867. NIEUWS- EN ADVERTENTIE-BLAD VOOR DE STAD EN HET ARRONDISSEMENT SNEER. 22 ste Woensdag 16 January. BU ITEPiL AND. BINNENLAND. o s II 1 76, luidende I, 1 e e DUITSCHLAND. Aan den heer Ronge, het welbekende hoofd van hel „Duitsch-kalholieke" kerkgenootschap le Frankfort, en die onlangs veroordeeld is tot eenige maanden gevangenisstraf, ter zake van beleediging van de katholieke kerk waaraan hij zich heeft schuldig gemaakt in een leerrede over de encyclica, is dezer dagen door de po litie kennis gegeven dat zijne veroordeeling niet valt onder de termen om er op van toepassing te maken de amnestie onlangs door den koning van Pruisen verleend hij werd derhalve uitge- noodigd zich ter beschikking van de justitie ta stellen. Uit Leipzig wordt melding gemaakt van tot griffier bij het kantongeregt te Zalt-Bommel, mr. B. W. de Basadvokaat en kandidaat- notaris te ’s Gravenhage. Bij order in privy Council van H. M. de koningin van Groot-Brittannië is gelast dat het hooi, geladen in of aangevoerd uit eenige ha ven van Nederland en aangebragt in eenige ha ven van het Vereenigd Koningrijkniet zal mogen worden gelost uit het vaartuig waarin het is aangebragt, op straffen en boeten daar tegen bedreigd bij de wet tot wering van besmeitelijke ziekten onder schapenvee en andere dieren. Het is den kapitein of ander gezagvoerder van een vaartuig veroorloofd, hooi te lossen, dat gescheept is in of uit eenige haven van Nederland, en dat uitsluitend voor paarden- voeder in hel Vereenigd Koningrijk is bestemd. Hiervoor is echter noodig eene op magtiging van de lords van den Privy Council ver strekte vergunning tot lossing van het op bovengemelde wijze binnengekomen hooi of van zulk een gedeelte daarvan als zal worden toegestaan, en lol verzending van dat hooi aan die personen en naar die plaatsen, welke in de vergunning zullen zijn aangewezen. (ó't. C.) De Nieuwe Goessche Courant heeft eenigen tijd herhaaldelijk gedichten of rijmen geplaatst, die afkomstig zouden zijn van zekeren P. van Os le ’s Hage. De Middelburgsche Courant verzekert nu, dal genoemde van Os nooit heeft bestaan, maar de Nieuwe Goessche Courant de dupe is geweest van eene stoute en welgelukte mystificatie. De verzen werden zegt het Middeiburgsche blad door personen in de residentie vervaardigd, en toen later de persoon wien men ze liet overschrijven, zich hiertoe niet meer leenen wilde, kwam in de Haarl. Courant eene advertentie van het overlijden van P. van Os. Daarop werden door „den zoon van van Os” zijne nagelaten verzen aan de Nieuwe Goessche Courant gezonden en zelfs hel poilrel van den gestoiven dichter voor welk porti et, volgens de Middeiburgsche Courant een koffijhuisknecht geposeerd heeft. Nopens het desinfecteren aan de grenzen leest men in een berigt uit Ellen, dat aldaar herhaalde klagten bij den burgemeester inkwa men over den chloordamp die menigeen zoo slecht bekwam Zelf de gegrondheid dier klaglen willende beproevenonderwierp de burgemeester zich aan de gewone berooking, doch met het ongelukkig gevolg, dat hij eerst kwalijk werd, eene flaauwte kreeg, en met haast in de vrije lucht gebragt wordende, zijne stem kwijt was. Later verneemt men nog, dal er eene bloedspuwing zou gevolgd zijn. Uit Oud Zegenaar wordt aam de Arnh. Courant van den lOden dezer gemeld, dat een arbeider ouder Babberik, zich bezig houdende s’ Gravenhage, 13 Jan. Men verneemt, dal het wetsontwerp tot regeling van de schutterij bij de tweede kamer der slaten-generaai is ingekomen en eerstdaags gedrukt zal worden rondgedeeld De commissie tot het ontwerp van een plan voor de droogmaking der Zuiderzee heeft onder presidium van den ingenieur Conrad, in de afgeloopene week aan het ministerie van binnenlandsche zaken verscheidene bijeenkom sten gehouden Z. M. heeft benoemd tot substituut offi cier van justitie bij de arrondissementsreglbank te Zierikzee mr. J. G. H. B. Ketjen, thans griffier bij het kantongeregt te Zaïl-Bommel; met rooijen van wortels en slompen in een bosch, op een aarden pot stiet, en toen gou den munten vond Deze zijn ter onderzoek aan een oudheidkundige te Leiden gezonden. Blijkens de 33sle lijst van giften, bij de redactie van de Tijd, Noord Hollandsche Cour., ingekomen voor Paus Pius IX is het totaal bedrag reeds geklommen tot f 42,420,56*/,. Helder, 11 Jan. Het buitengewoon zachte winterweder, mo gelijk ook wel de aanhoudende westelijke en noord westelijke winden, schijnen velerlei soor ten van trekvogels, die gewoonlijk in het najaar ons vaderland verlaten, terug te hebben gehou den; zoo zag men hier voor eenige dagen een groot aantal pestvogels, waarvan verscheidenen zich gemakkelijk lieten vangen. Zwarte lijsters {meerlen) en kiewieten vliegen hier met geheels kluften over het land, en thans zijn hier in de tuinen een massa vaalgele vinken (in Utrecht bekend onder den naam van keepen), die in knippen en met het net zeer menigvuldig en gemakkelijk gevangen worden. Kampen. Hier ter slede heeft zich we der een cholerageval met doodelijken afloop voorgedaan. De persoon in de week van 2329 December 1866 in de gemeente Groningen door de cholera aangetast, is in de daarop vol gende week overleden. Nieuwediep, 10 Januarij. Heden morgen begaf zich de kommissaris van de Texelsche stoombooteen braaf en ijverig huisvader, naar den zeesteiger voor zijne gewone bemoeijingen, toen hij door een geheel onbekend toeval, óf in zee geloopen, óf over een of ander voorwerp gestruikeld, voorover gestort en verdronken is. Het gemis aan licht op de aanlegplaats van bedoelde boot schijnt, naar men meent, de hoofdoorzaak van dit treu rige ongeval te zijn. KENNISGEVING. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van de gemeente SNEEK. Gezien de missive van den Commissaris des Konings van den 11 December 1865. 1° Afdeeling No 2170, be- trekkelijk de Certificaten van Nederlandschen oorsprong of bewerking. Gelet op artikel 3 van het bes uit van den 1 December I860 {Staats blad no. 131) houdende bepalingen omtrent de Certificaten van Nederlandschen oorsprong of bewerking, ter uitvoering van art. 11 der wet van 3 Julij 186a {Staatsblad no 76, luidende als volgt „Jaarlijks in Januarij wordt door het ge- „meentebestuur opgemaakt eene lijst van hen, „die in de gemeente een tak van nijverheid „uitoefenen waarvan de voortbrengselen met „Certificaten van Nederlandschen oorsprong of „bewerking legen een lager regt in Nederlandsch „Indie kunnen worden ingevoerd, voor zooverre „zij op de wijze, in de volgende zinsnede be „paald, het voornemen hebben te kennen gegeven „om goederen ter verzending naar Nederlandsch „Indie te vervaardigen of le bewerken. „Om op die lijst geplaatst te worden, melden „belanghebbenden, daartoe bij openbare kennis- „gevjng opgeroepen zich aan, ter Secretarie „der gemeente, met overlegging van een afschrift „van hun patentblad” Roepen bij deze op alle zoodanige ingezete nen of belanghebbenden, die in de gemeente een tak' van nijverheid uitoefenen en op de lijst verlangen geplaatst te worden, zich daartoe ter Secretarie der gemeente aan te melden. Sneek den 11 Januarij. Burgemeester en Wethouders voornoemd WOUDA. De Secretaris HAGA. SNEEKER s i ft ft k k is t. ADVERTENTIES van 1 tot 4 regels,g.woaa .letter 40 Cents, voor eiken regel daarenboven 10 Cent, behalve 35 Cents Zegelregt voor iedere plaatsing, Deze COURANT verschijnt WOENSDAGS en ZATURDAG8. Abonnementsprijs voor 3 maanden is. binnen deze Stad 1.65 buiten de Stad franco f 1.90 COURANT.

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1867 | | pagina 1