I 1 J I I F L wijzen. In het ontwerp-adres een gezegd, tot 'wegruiming van de bezwaren der voorgenomen organisatie. van deze uit zaakl door eene ontzaggelijke massa specie uit hel 'bed van die specie opneemt en wedergeeft, onophou met Hongarije weder minder waarschijnlijk ge maakt. terug te geven tegen betaling eener som van 600 millioen francs, en op voorwaarde dat die goederen binnen 10 jaren vervreemd moeten worden. Te Venetië heerscht bij voortduring groole armoede; ruim een vierde deel der bevolking ontvangt of vraagt onderstand. FRANKRIJK. Brest en Cherbourg tusschen welke haven steden bestendig een levendige naijver beslaat, hebben in de laatste maanden elkander de eer en hel voordeel betwist om door de Great- Eastern, bij de togten, die zij in den loop van dn juar van New-York naar Frankrijk zal on dernemen, lol hel punt te worden gekozen, waar zij hare duizenden passagiers zal ontsche pen. Brest isnaar men thans verneemt, in dien strijd overwinnaar gebleven, ofschoon niet dan ten koste van een belangrijk offer. De handelsstand en de verdere gegoede ingezetenen dier stad hebben namelijk eene som 209,000 francs bijeengebragt, en De Tavernicus heeft zijne tusschenkomst toe- j 1 TURKIJE. Konstantinopel, 13 January Sedert gisteren beslaat hier een ministeriële crisis. Er is besloten om den Turkschen ge zant le Athene terug te roepen. De Levant Herald meldt, dat door twee Grieksche schepen andermaal 900 vrijwilligers op de kusten van Candia zijn ontscheept. De reeds onderworpen Spliakioten zijn op nieuw iu opstand gekomen. SPANJE. Onder de leden der ontbonden Spastische i ver rij niet op tegen de legerorganisatie, die groole billeting in het leven heelt geroepen, vraagt de heer Deak wal het tah ijk leger te hebben, wanneer ach ter dat le ger een ontevreden volk staat. Hij eischt dat aan Hongarije zijn constitutie terug worde ge geven en verklaart alle zonder medewerking van den ryksdag genomen besluiten ais onwet lig. Hel adres besluit met de bede aan den keizer, dat hij door absolute maatregelen eene schikking met Hongarije niet onmogelijk zal maken, vertrouwende de Hongaren dat het pa tent betreffende de legerorganisatie en alle an dere onwettige verorderingen zullen worden ingetrokken, met dadelijke wederinvoering van de constitutie. BELGIE. Brussel, 13 January. De Echo Vniversel zegtdat weldra een huwelijk tusschen den graat van Vlaanderen en eene prinses van Hohenzollern zal gesloten w orden. Ten bewijze, dat de betrekking tusschen Nederland en Belgie steeds zeer vriendschap pelijk is, mag volgens het Journal de Lièye, aan gevoerd worden de welwillendheid, die door de Belgische commissarissen van de Parijsche tentoonstelling aan de Nederlandsche commis sarissen is betoond. ITALIË. De minister van finantiën zal naar verze kerd wordt, aan het Parlement voorstellen om de keikelijke goederen aan de geestelijkheid Cortes, aan wie door de regering vaste Welk 2 mlcrnem.nl gelijk Berlijn, 11 Jan. Volgens de ministerieels Provincial corresp. is het thans zeker, dat hel Noord Duilsclie parlement in de tweede helft van Februari) en wel denkelijk tegen den 24 dier maand zal worden bijeengeroepen. De zittingen van het parlement zullen in de localen van het hoerenhuis worden gehouden. OOSTENRIJK. jonge hoornen in den omtrek ontwortelde Op onderscheidene plaatsen in en nabij Londen is insgelijks schade aangerigt, waaronder het om- waaijen eener oranj- rie. Op den Theems heerschle ’s nachts groole verwarring. Tusschen Bangor en Holyhead had de wind, die door het gebergte in hel dal gierde, alwaar de spoortrein beproefde door le stoomen zoo veel kracht dat, ofschoon de trein van twee lokomoueven voorzien was wegens de sneeuw de br>ev en wagen om woei, waardoor de trein van hel spoor in de sneeuw die lol 6 a 7 voet aan den bergkant opgewaaid was. Lep De postbediende ontsnapte wonderbaa; lyk en de reizigers kwamen ei met den schrik af. Londen kan onder meer merkwaardighe den den vreemden eene levende curiositeit aan - toonen in den persoon van markies Townshend, bijgenaamd, de yroole jayer van beddaurs Men kan zijn lordschap des avonds in de meest afgelegen straten, als ware hij een speurhond van de politie, zien rondsluipen en zoeken of hij iemand vinden kan, die de hand lol bedelen uilstrekl, en voor die lieden is hij zonder me delijden. Zoo hij eene arme vrouw in het oog krijgt, die op den drempel van een kerk neêrligt met een van kou bibberend kindje aan de borst, vliegt de edele lord er vo, veront waardiging op af en Lat terstond de bedelares oppakken en naar een workhouse brengen, waar de ongelukkigen in den grootsien stank en op een konden en vochtigen grond moeten rusten. De markies heeft zich in het hoofd gezel, dal hel pauperisme op die w ijze moet worden uitge roeid en is niet over zich zeiven tevreden zoo ENGELAND. De Morning Standard schrijft met betrekking tot de Schelde-kweslie het volgende: „De natuur heeft, even goed als de staat kunde iets mei de bewuste Schelde-kweslie alsook zij die hunne s ra jje jaii) jn jg rjfjer vvordt veroor- '‘den Oceaan, w'elke beurtelings hij niet een paar dozijn bedelaars per dag kan laten opsluiten. De lord is miljonair. Vele jaren geleden baarden een miniatuur knaapje en meisje uil Mexiko geboortig, groot opzien, door hunne kleine gedaante en levens evenredige vormen. Zij werden vertoond onder den naam van de Azteken-kinderen en stonden onder het beheer en geleide van een persoon, Morris genaamd, die verhaalde dat ze uit een keizerlijk geslacht gesproten waren en de be- Jemmermg van hunnen groei veroorzaakt was .geworden, doordien zij als afgoden werden aan gebeden en verpligl waren lang met gekruiste beenen le zitten. Deze thans tol jongelieden opgegroeide kinderen zijn onlangs le Londen gehuwd voor de wet, doch zonder kerkelijke inzegening. De jongelieden waren in Russisch kostuum, doch kleedden zich later, voor het déjeuner a la four diet te in Willis Hoorns, op gewone wijze. Hel schijnt dat Max, zoo als de bruidegom genoemd wordt, beter spreken kan dan vroeger; voor den dronk op zijne ge zondheid uilgebragt betuigde hij zijnen dank doch da gasten hadden moeite hel echtpaar te verstaan. De Times (van gisteren) verzekert, dal het bestuur der Parijsche effectenbeurs eene plaats op de officiële koersenlijst weigert aan de nieuwe leening die thans door een Parijsch bankiershuis voor de Spaansche schatkist be proefd vvordt. ver vei stopt dan geruimd zouden zien, voor, eene kommissie uit de bekwaamste ingenieurs te be-’ ten einde den tegenvvoordigen toe stand van den stroom aan en bij zijnen mond te onderzoeken. België, dat hooger op is ge legen maakt aanspraak op Jhel gebruik der lagere wateren. Tot dusver schijnen de eischen van Belgie billijk te zijn. Maar de Nederlanders stellen, niet zonder eenig regt, zoolang zij aan de bepalingen der traktaten voldoen, daar te genover, dat de dam op hun grondgebied ligt en uitsluitend aan hun liet regt toekomt, den toestand der rivier te onderzoeken en al dan niet te veranderen." Na deze uiteenzetting der kwestie betoogt de Standard, dat de zaak eene levensvraag voor Belgie is en tevens de han delsbelangen van geheel Europa raakt, en zegt len slotte„De Nederlanders hebben evenmin het regt, door eene nalatigheid, welke al den schijn heeft van opzettelijk le zijn, den mond der Schelde af te sluiten als de Belgen het regt zouden hebben om den stroom af te snij den en al zijn water af te voeren vóór dat dit het grondgebied van Zeeland bereikt." -De den 7 op 8 January gewoed hebbende orkaan heeft weder verscheidene zeerampen veroorzaakt, met groot verlies van menschen- levens. Op verscheidene plaatsen zijn de tele graafpalen omvergewaaid doch het opmerke lijkste is de vertraging der spoortreinen. De wind, die Z. W. en Z. Z. W. woei, was zoo geweldig, dal de treinen op den Z. O. spoor weg en op die van London-, Chattam- en Dover- weg hunnen gewonen spoed niet konde houden. De kondukleuis verklaren dat in den nacht van Maandag op Diagsdag de woede van blyiplaalsen z.jn aangewezen, den wind op de zuidkust verbazend was en de i mogen verlaten, een het patent wegens de legerorganisatie zou wor den teruggenomen. In het officiëele blad van Weenen is een keizerlijk besluit opgenomen, aldus luidende; „Alle, met inbegrip van de op 18 November en 7 December 1865 in Gallicië en Krakau geamnestiëerden hebben ondergaan enz., worden van alle ver dere geregtelijke gevolgen ontheven." De zaak betreffende de voorgenomen le- gerorganisalie in Oostenrijk heeft hetjergehjk uilgesl00leu uit de rivieren aan de ooste lijke kust van Grool-Briltannië, uit de monden van den Rijn, de Maas, de Elbe en de Schelde zelve en de kusten van Nederland, Denemarken, en Noorwegen die allen in hooge mate met zand- en schelpenbankcn zijn bezet. Dienten- i ver- Peslh, 11 Jan. van den heer Deak wordt verklaard, dat de absolute maatregelen van de Ooslenrijksche regering de hoop op j geVü]gC sle|t de JBelgische regering, zich ver- eene vereffening van de geschillen met onga beeldende dal de Nederlanders de kanalen lie— rije meer en meer doet verflaauwen. De heer Deak handhaaft de bekende eischen der nati onale partij en komt in sterke bewoordingen noeinen en nu I belcekent een höt redden van twee putgravers te Ponikau, itf Saksen, nadat zij niet minder dan elf etma len ten gevolge eener aardstorting, bedolven waren geweest. Reeds tweemaal had men de pogingen tol redding der slagtoffers opgegeven, toen men die nogmaals, op aandrang hunner moeder, hervatte, en d.tmaal met den besten uitslag. Het broederpaar was door eenige bal ken, die met hen naar beneden gestoit waren, tegen eene algeheele bedelving behoed en had het leven enkel gerekt door het opslorpen van eenige langs de balken druipende vochldrop- pcls. hebben namelijk bijeengebragt, met eene bijdrage van 80,000 francs de sledeiyke kas, den Brilschen aandeelhouders I van bel monslervaarluig aangeboden, ten einde —Te Peslh liep Donderdag een gerucht, dat liet pleit ia het belang van Brest te doen uil- l) lol* O»>UÜ« ViU IfcUVII V»VB UWVUWUUVJU WyJV i r .io I la vu r t .‘CQ.-.J.' - ...wwu— -- u.v.. -

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1867 | | pagina 2