1 Aanbesteding 1 Wilt Gij NATUURKUNDIG GENOOTSCHAP Urbanuspillen. Waarschuwing. TELEGRAFISCHE BERIGffl. Wilt Gij voor Uwe Kinderen fe eene degelijke, goedkoope en afwisselende Lectuur, die tevens nuttig en onderhoudend is? Wilt Gij dat Uwe jeugd zich na den schooltijd niet verveelt, maar, nu voor- al in den winter, op eene aangename wijze wordt bezig gehouden i at 9*1 Uwe kinderen kennis maken met de nieuwste ondekkingen van dezen tijd, j op de hoogte zijn van hetgeen voorvalt op het gebied van uitvindingen. VVit Gij dat $3$ Uwe jeugd belangwekkende Verhalen en Reisbeschrijvingen leest. Aan dit alles S kunt Gij voldoen door bij Uw gewonen Boeioerkooper een abonnementte nemen op de STUIVERS-EDITIE waarvan maandelijks eene Aflevering 48 bladz. druks en eene gekleurde plaat bevattende, het licht ziet. Behalve als Lectuur verschaft i|de Stulvers-Edltieaan hare jeugdige Geabonneerden nog eene aangename bezig- Sf heid door de oplossing van Raadsels en .Rekenkundige Voorstellen, waai voor in 1867 eene waarde van BRÏS H0WBSM eüLBl® aan Prijzen en Premiën wordt uitgeloofd De Eerste Aflevering, die tevens een uitvoerig Berigt van Inteekening bevat, is i..- advertenties. c. een 9. burgerlijke stand Let wel! H. CANNEGIETER HGz. Hoogëncl. HAND.- MARKTBERIGTEN. 76 jLeeuwarden, S. S Bein tema Wirdumerdijk. Sneek, II Cannegieter St.-Anna Parochie A. W. de Looze. Gedrukt en uitgegeven bij W. COOL van BOKJLA te Sneeti. Stadskanaal (nieuw) H. R Bronsema. Veendam J F. de Hos son. Workum, J W. Meijer. (2). Nat. Oude 557* 65’/, 877. 3i7* de doosjes pillen haalt, alleen i een billet met onze handtee- te schaffen en zich te wach- van de vele namaaksels. 32 43 S2’4 76 74 65’/. 49 44 21 7a Mexico Turken 1882 Amerika 6% Geconfedereerden Engelsche wisse! J 11,78 wegens het Jouwen van een gedeeltelijk nieuwe SCHUUR met b ij levering der ontbrekende Materialen, op de Zathe bij de Wed. BAUKE DURKS de BOER te Eedens, waarvan Bestek en Teekening ter inzage liggen ten huize van ge melde Wed. en de briefjes franco ingele verd moeten worden, vóór of op den 2 6 J a n u a r ij e. k. ten huize van J. L BOSMA te Silmien onder Ureterp. in alle^Boekwinkels ter inzage voorhanden. Twintig Cents. Voogden van het OLD BUR GER WEESHUS alhier, brengen ter kennis van belanghebbendendat hunne gewone wekelijksche vergadering in plaats van des Dingsdagsvoorlaan op MAANDAG s na middags 5 uur, zal worden gehouden. 3 4 2’/* 3 3 3 5 5 5 5 5 2 7. HEMEUMER- OLDEPHAERT en NOORWOLDE. Vin dtn 31 Deo. tot den 12 Jan. Geboren. Jottje Jacobs Hoekstra, z. Klaas Roelofs Bajema, d. Ype Sipkes de Jong, z. alien te Koudum. Ruurd Sjoukes Faber, te Oudega, z. Wiebe Jacobs van der Wal, te Elahui zen, d. Douwe Sikkes Bangma, aldaar, d. Murk Wiebes Feenstra, te Hemelum, d. Overleden Antje Gerrits de Jong, te Koudum, 67 jaar ongehuwd. Yke Gerbens Groenhof, te Nije ga, 22 jaar, ongeh. Hendrik Cornells Slei— genga, te Oudega, 43 jaar, ongeh. Oentje Feddes Veersma, te Warns, 12 jaar. van het op Donderdag 17 dezer. Spreker! de Heer Dr. K. DOREMA, Bijdrage: de Heer J. C. EGER. Mijne geliefde Eclitgenoote A. WUNANDSbeviel heden ontijdig van welgeschapen Dochtertje. Sneek, 10 Januarij 1867. J. de RUITER Wz. Bevallen van een’ welgeschapen Zoon i. LUEBERTS geliefde Echlgenoote van H. LOOIJENGA. Sneek 11 Januarij 1867. Familie, Vrienden en Bekenden gelieven deze als eene algemeene kennisgeving aan te nemen. Assen E. Lambers. Bolsward J. A Ledel Dokkum H. v. d. Werf Dragten J. Poslhuma. Gorredijk S. G Zwart. Groningen J. H Kui- Steenwijk E. Lampe, lenburg. Heerenveen, Wed Dorn sniffen. Hoogeveen, C H Radijs Harlingen, S E Wiarda. Kampen J S. Rijken. De URBANUSPILLEN bereid volgens het aloude en echte Recept sinds zoovele jaren met roem bekend en in algemeen gebruik, zijn door ons te SNEEK alleen en uitsluitend ver krijgbaar gesteld bij den Heer Men wordt instantelijk verzocht attent te willen zijn dat door ons, bij niemand anders de URBANUSPILLEN bereid volgens het oude en echte recept in Depót zijn verkrijgbaar ge steld in de hierboven opgegeven Steden en Plaat sen dan bij de hierboven genoemde Üépóthouders. In elk doosje is een billet voorzien met de eigenhandige naamtekening van de Vervaardi gers de Wed KUENEN en Zoon Apothekers, welke handteekening zich ook bevindt op het zegellak waarmede de Doosjes verzegeld zijn Wij verzoeken de gebruikers instantelgk daar wel op te letten en raden hun aan wel toe te zien bij wien men die doosjes waarin kening is zich aan I ten voor het gebruik Effectenbeurs van Amsterdam van den loden Januarij 1867. 2’/. pet. Nationale Werk. Schuld dito dito dito dito Buit!. Spanje dito Binn. dito Portugal van 1853 Rusk A 1793/1816 dito 6de S. Oostr. Met. rente Amst dito SS? De prijs van iedere maand<4ijksche Aflevering is Vijf en i 99 5? 59 99 99 99 99 W 99 99 Uw lezer 8. I n bekwaamheden van onzen geaohten stads bouwmeester, I en die gescheurde muren. Schrijver dezes behoort helaas I niet tot de mannen der wetenschap en zou dus als hij hierover gezwegen had nimmer door UEd. van nalatigheid kunnen beschul digd worden En toch kan hij in dezen met zwijgen, maar geeft natuurkundigen den welmeenenden raad „past op uwe nerz n.” Reeds in den maand December heeft hij die gescheurde muren iemand aangewezen, en de laatste maal zijnde nieuwjaarsdag nogmaals een ander, die met hem liep, aangetoond. Gulweg bekent hij als onkundige volstrekt niet aan aardschuddingen gedacht te heoben, en nu nog altijd geen verband te vinden tusschen de aaidbeviug te Spa op 3 Januarij 1867 en de scheuren der steil opgaande wanden van ons kanaal huif December f6 reeds even duidelijk zigtbaar als op heden. Of de wetenschap ons dat verband zal leveren? Geene scherts met haar. Dit Jfanaaltje is gegraven, de brug met gescheurde wanden Jigt er over, en natuurlijk de gelden zijn betaald, wat baat het thans de oorzaken dier scheuren te weten? Als er weder ééns sprake is om stinksloten te dem- pen of door ovetbrugging te bestendigen, om nieuwe, voor het. doel geschikte deugzame gebouwen te stich ten, een Hoosere Burgerschool hebben wij reeds, vrage men dan aan de wetenschap, en handele naar hare ei- sclien. 13 Januarij 1867. BEREID VOLGENS HET ALOUDE EN ECHTE RBCEPT, WAAROP MEN IN HET BIJZONDER ATTENT MAAKT, zijn zeer nuttig in ongesteldheden der MAAG, en werken heilzaam op de SPIJSVER TERING, zij zijn uitmuntend tegen GAL, SCHERPTE IN HET BLOED en UITSLAG DER HUID; zij zijn ZACHFLANEREND en SLIJMAFDRIJ VEND. Verzegelde Doozen van 37 7., 75 en 150 cents, zijn verkrijgbaar bij de Heereu APOTHEKERS De Boter te WOUDSEND 14 Januaiij 57,50 56,50 aanvoer 23/, 4/8 vaten De Boter .te SNEEK den 15 Januarij j 56.00. aanvoer 338/, 76/8 De aanvoer van Vee bestond heden uit 22 koeijen 160 schapen ca lammeren, 9 varkens, Koeijen /72—160, schapen ƒ15—32, lammeren, 9 19, varkens 6095, De prijs der Koehuiden 14 cents en Bullen IS’/. cents. Kalfsvellen f 1,90;

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1867 | | pagina 4