JAARGANG NIEUWS- EN ADVERTENTIE-BIAD VOOR DE STAD EN HET ARRONDISSEMENT SNEER. 19 January. BINNENLAND. BUSTE iV LAN B. Zaturdag I 7 I 'll naar Aagusa, verzekerd zijn. PRUISEN. De Pruisische annex itie besluiten brengen eerste „Aan door RUSLAND. St-Petersburg, 16 Jan. Het geruchtmedegedeeld door hel Belgische dagblad de Indépendance beige, als zouden van Engelands zijde aihier vertoogen legen de jongste veranderingen van Poleus bestuur ingediend zijn, en die vertoogen weinig indruk hebbeu gemaakt, is ongegrond Moskau16 Januari). De vergadering van geestelijken heeft beslo ten tot hel openen eener inschrijving voor d« noodlijdenden op Candia. DUITSCHLAND. Weenen17 January. De Presse van heden zegt, dat den 12 dezer aan de beurs te Hamburg de effecten van k i- zer Maximiliaan, verzonden per het schip Maria Franeker, 14 Jan. Gisteren had in de kerk van de secle der Wederdoopers alhier weder een tooneel plaats 't welk velen ergents gaf n 1. dat twee man nen en drie vrouwen de doop bij indompeling ondergingen. gereed, om binnenkort te vertrekken. Zwolle, 17 Jan. Op heden is de runderpest uilgebroken te Zwoilerkeispel. te Mastenbroek is 1 rund gestor ven; de overige 13 zouden worden afgemaakl In 1866 zijn 16 leden van Europesche vorstengeslachten gestorven, namlijk 8 prinsen en 8 prinsessen, te weten: a. de regerende landgraaf Ferdinand van Hessen-llomburg; de infant dom Miguel van Poitugal, prins Olto van Italië (zoon van Victor Emanuel), prins Lodewijk Philips van Condé (zoon van den hertog van Aumale), prins Anton van Hohen- zollern Sigmaringen (gesneuveld in den Pruisisch- Oostenrijkschen oorlog), prins Hendrik XII van Heuss, jongste hnie, prins Sigismund van Prui sen (zoon van den kroonprins) en de jongste zoon van den koning van Spanje; 6. koningin Mana Amelia, weduwe van Lodewijk Philips; gravin-weduwe Carolina von Waldeck; prinses Louise von Holsteie Sonderburg Augustenburg gemalin van prins Mie' nel blangali Handjéri prinses Sophia van Liechtenstein, gemalin van prins Frederik; vrouwe von Frankenberg, mor ganatische gemalin van prins Karei van Beijeren; prinses Philippine van Reusse Schleitz; prinses Katharina van Oldenburg, en aartshertogin Eli; sabeth van Oostenrijk, dochter van aartshertog Jozef. - In genoemd jaar overleden vijf kar dinalen; Scitowsky aartsbisschop van Gran en primaat van Hongarije; Gousset, aartsbisschop van Rheims; Balussi, bisscliop van Imola; Mal leucci en Tosti. SNEEK, den 18 Januarij. Door de hevige sneeuwstormen is de com municatie bijpa overal in meerdere of mindere mate gestremd zoodal de aankomst der posten hoogst ongeregeld is Door de krachtige maat regelen, in t werk gesteld om de wegen ge baand te krijgen, vertrouwen wij dat spoedig in dit voor velen zoo groot ongerief zal wor den voorzien. Tot Voorzitter van de Kamer van Koophan del en Fabrieken te Smeek werd voor hel jaar 1867 benoemd de Heet Sijbren Karst van der Meeles en lol vice Vuoizitler de Heer Jons Halbehtsma. Naar wij uit eeno goede bron vernemen heeft L M. de Koning benoemd lol substituut Griffier bij bet Provinciaal G. reglshof in Fries land den Heer Mr. H. J Albarda thans subs. Griffier bij de Arrondissements Keglbank alhier. Tol het daarsicüen van een nieuw licht ten dienste van Ptiolographen wordt door een Engelsch geleerde de volgende zameuslelling aanbevolen Gedroogde nilras potassae 24 deelen. Eloern van xwavel 7 deelen Arsenic sulphurat (auripigment) 7 deelen. De aanvoes van hout iu de haven le Harlingen gedurende 1866 was niet minder dan in het vorige jaar, nl. uit de Oostzee: 12232 en uit Noorwegen 126269 balken die met den voorraad op 1 Januarij 1866 een totaal uitmaakten van 15306 Oostzee en 129242 Noorweegsche balken. Hiervan werden verkocht 10602 Oostzee en 122962 Noorweegsche balken, zoodat te Har lingen in bet geheel in voorroad bleven: 4904 Oostzee en 6280 Noordsche balken. De geheele aanvoer had plaats met 331 ladingen, t. w. uit de Oostzee van Dantzig 12; Riga 21; Memel 12; Stettin 4; Nerva 7; Win- dau 4; le zamen 60. Uit Noorwegen van Drammen 9; Droback 16; Oudsoen 13; Holmstraiid 9; üostrisoer 4; Chnstiaansand 9; Frederikslad 102; Christiania 46; Sundswald 22; Crageroe 9; Gothenburg 13; Arendahl 7Aasgaardstad 8; Falkenburg 1 Hudschwal 1; Heinostand 2; te zamen 271. De gemiddelde boezemwaterstand over da geheele provincie was, volgens den wekelijkschen peilslaat: den 6den 71, den 7den 71, den 8stea 74‘/a, den Oden 76, dcu lOdon 7**/,, don llden 77 en den 12 Januarij 752/a duim bo ven zomerpeil. KENNISGEVING. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van de Gemeente SNEEK maken hiermede bekend, dat voorloopig is vastgesteld, het Kohier van den Hoofdelijken Omslag dezer gemeente, over liet dienstjaar 1867, en dat het van af den 21 dezer maand, gedurende 14 dagen ter Secreta rie der gemeente voor een ieder ter inzage zal wo den nedergelegd En zal hiervan afkondiging geschieden waar het behoort en geplaatst in de SneeAèr Cou rant Snack den 19 Januarij 1867. Burganeector en Wethouders voornoemd, WOUDA. 2?« Secretaris HAGA. de regering in grootere umeijeli kheden aan zij verwacht had. Daar fiet eeue oampg^.jkneuk 1 's Gravenhage, 14 Jan. Aan de Tweede Kamer der Staten Generaal is aangeboden een ontwerp van wel lol wij zing van art. 24 der wel van den 1 Junij 1865, betrekkelijk het geneeskundig slaalstoe zgt. Eet wetsontwerp strekt, om de alinea ven dat aitikel aldus le lezen; ieder der geneeskundige Raden wordt Ons eene jaarlijksche som toegekend ter beslrij ding van zijne uitgaven, met inbegrip van ver goeding van reis en verblijf kosten der leden en plaatsvervangende leden en, voor zoover zij niet behooren tot de geneeskundige ambtena ren, van vacatiegeld voor de vergaderingen, die zij bijwonen en voor de werkzaamheden, inail. 13 genoemd. Men verzekert, dat de Regering een tele, gram uil Batavia heeft ontvangen, waaruit bl.jkt, dal de waarnemende gouverneur generaal Piins ernstig ongesteld is en het bestuur overgegeven heeft aan den Raad van Indie Loudon. De Koning heeft den heer P. C. van Overstraten, staatsiaad in buitengewone dienst, gouverneur van de militaire akademie, op zijn verzoek, met ƒ2400 gepensioneerd, onder dankbetuiging voor do aan den lande bewezen diensten gedurende zijne langdurige militaire loopbaan. Bij..koninklijk besluit van 11 Januarij jl., no, 67, is aan den heer G. Mulder, emeritus hoogfiieraar in de wis- en natuurkundige facul teit aan de hoogeschool le Groningen, verleend een pensioen ten laste van den staal ten be drage van 2750 'sjaars. Verleden Zondag zijn weder 10 jongelin gen uil Tilburg vertrokken teneinde dienst le nemen in het pauselijk leger. Nog een aantal andere (zegt de Noordbrabanlqr) maken lich COURANT. if! V Deze COURANT verschijnt WOENSDAGS en ZATURDAGS. Abonnementsprijs voor 3 maanden is binnen deze Stad ƒ1.65, buiten de Stad franco ƒ1.90 ADVERTENTÏEN van 1 tot 4 regels,gewon, .letter 40 Cents, voor eiken regel daarenboven 10 Cent, behalve 35 Cents Zegelregt voor iedere plaatsing,

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1867 | | pagina 1