1867 JAARGANG NIEUWS- EN ADVERTENTIE-BIAD VOOR DE STAD EN DET ARRONDISSEMENT SNIK. 22st« Woensdag 23 January BINNENL1JND. van niet geworden. ‘1 zijn gevallen, 1) [tintje Tjerkstra, bij de houtiuolen den heer Ter Horst 2) T. T. Bloksma, Pompmaker buiten het KENNISGEVING. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van SNEEK, maken bekend, dat er REDDINGS- E.UiEN aanwezig zijn, om menschen die in het ijs, in de nabijheid van of rondom de stad zoo mogelijk te redden, bij i van Z. M. heeft eervol ontslag verleend aan mr. C J. Enschedé, op zijn verzoek, als procureur bij de arrondissements regtbank te Haarlem aan mr. C T baron van Lynden van Sanden burg, op zijn verzoek, als regter plaatsvervanger in de arrond ssements regtbank te Utrecht aan mr. J. van Eik Jzn. op zijn verzoek, als plaalsv. kantonregter te Nieuwer-Amstel. 'L. M. heeft benoemd tot plaatsvervangend BEKENDMAKING. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van de stad Sneek, voldoende am de resolutie van den heer Commissaris des Konings in de pro vincie Friesland van den 17 Januarij 1867 le afdceing, no. 104, ten onderwerp hebbende: ^afsluiting der groote wegen voor zwaar geladen wagens" brengen door deze ter kennis van de ingezetenen; Dal gedurende dezen winter, bij invallenden en doorgaanden dooi, de groote wegen in deze provincie suilen worden afgesloten, voor rij en voertuigen, welke, wat betreft de diligences tn wagen* met breede veilingen aan hunne raderen (buiten en behalve de reizigers met Hoogëtid. 3) A. Prins Timmerman aan de Gracht tegen over de Pelmolen. i) Tjipke FerwerdaGrofsmid buiten de voormalige Noorderpoort. S. Gilhuis, Winkelier buiten de voorma lige Ocslerpoort, naast de timmerwinkel van wijlen Hk. Wouda 6) Pieter Reenbij de Scheepstimmerwerf van Douwe Douwes van der Werf, aan de «Souster vaart. Sneek den 22 Januarij 1867. WOUDA, Burgemeester. HAG ASecretaris. KENNISGEVING. BURGEMEESTER en WETHOUDERS de gemeente Sneek, Gelet op art 26 der Wet, betrekkelijk de Nationale Militie, van den 19den Augustus 1861 [Staatsblad no. 72). Brengen door deze ter kennisse der ingeze tenen, dat het register en de alphabetische naamlijst der ingeschrevenenvoor de loting 1867 ter visie van elk zal liggen ter Secretarie dezer gemeente van den 23sten Januarij tot en met den Isten February 1867 cn dat door een ieder, die legen register of lijst bezwaren heeft in le brengen, deze op de wijze, in art. 99 vermeld, binnen den tijd der nederlegging bij den Commissaris des Konings in de Provincie moeten worden ingediend. Sneek, den 23 Januarij 1867. Burgemeester en Wethouders voornoemd WOUDA. De Secretaris HAGA. Vrijdag ochtend jl is alhier in den jeug. digen leeftijd van 33 jaren overleden de heer A Drieisma, med. doctor en kandidaat in de philosophic, plaatsvervangend lid en secretaiig van den geneeskundigen raad voor Friesland en Groningen. Zijn dood mag een waar ver lies worden genoemd voor de wetenschap, waarvan bij ecu ijverig en gelukkig beoefenaar KENNISGEVING. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van de Gemeente SNEEK maken hiermede bekend, d;.t voorloopig is vastgesteld, het Kohier van den Doofdelgken Omslag dezer gemeente, over het dienstjaar 1867, en dat het van af den 21 1 dezer maend, gedurende 14 dagen ter Secreta- rie der gemeente voor een ieder ter inzage zal worden nedergelegd En hiervan afkondiging geschieden ‘waar het behoort en geplaatst in de Sneektr Cou rant. Sneeii den 19 January 1867. Bui'gimiostar cn Wethouders voornoemd, WOUDA. Do Secretaris HAGA. hunne gewone bagage) met zwaarder vrachten dan van VIJF HONDERD NED. PONDEN gewigt zijn beladen, en wat aangaat alle rij en voertuigen, met smalle of gewone veilingen, zwaardere vrachten hebbende dan VIBR HONDERD NED. PONDEN; en dat in allen gevalle niet anders dan halfspoor zal mogen worden geredennaar aanwijzing van de op die wegen te vinden spoorleiders welke evenwel s nachts zullen zijn weggeno men; en dat de tolgaarders en andere beambten van het bestuur der wegen, zijn gemagtigd en ge last, voor de stipte naleving van deze bepalingen naauwkeurig zorg te dragen. Sneek, den 23 Januarij 1867. Burgemeester en Wethouders voornoemd WOUDA. De Secretaris HAGA. kantonregter te Sneek, mr. H. H. Hiddinga procureur bij de arrondissements regtbank al daar Z. M., heeft een pensioen verleend aan mr. C. J. Pické aftredend minister van justitie, van ƒ391, en aan mr. W van Blarkumofvan Blaricum gewezen griffier bij het provinciaal geregtshof in Noord Brabantvan ƒ1666 ’s jaars. Uit 's Hage wordt aan de Middelb Ct. gemeld „De commissie, belast met de her ziening van de inrigtingen der koninklijke mi litaire akademie te Breda, heeft hier, onder presidium van den [generaal-majoor Delprat verscheidene vergaderingen gehouden. De hh. Gregory, Kempees en van Heusden, die slechts adviserende en niet effectieve leden zijn, zijn lot nog toe niet uitgenoodigd, aan die zamen- komsten deel te nemen.” Men berigt uil Alblasserwaard, dd. 12 Januarij Sedert het in deze streken geoorloofd is da aan de vectyphus bezweken runderen van da huid te ontdoen, hoort men weinig meer van het opgraven van dusdanig vee. Met goed gevolg schijnt men nu mede van het vet dier runderen te profiteren, door dat, wat voor geen ander doel is te benuttigen, te gebruiken om kaarsen te maken. Men bestelt daartoa eenvoudig eenige vormen, en de fabricatie der kaarsen is gevonden. Vet vermag zeker de besmetting niet te verspreiden. Van de door de regering aanbevolen middelen als voorbe hoedmiddel, wordt zeer weinig gebruik gemaakt. Ook daarin schijnt de veehouder dus weinig vertrouwen te stellen. Gelukkig worden op vele aangetaste stallen minstens de helft der zieke runderen beter. VEENHUIZEN, 17 Januarij. De sneeuw ligt hier op eenige plaatsen van 6 tot 8 voet loog, als heuvels van rotsblokken te voorschijn tredende uit eene onstuimige zee, wier gul en versteend zijn, zoodat de gemeenschap tusschen de drie, een half uur van elkander verwijderd liggende, gestichten bijna onmogelijk is. Hon derden handen zijn dan ook reeds bezig da versperringen der wegen en woningen op ta ruimen, om de scholen, werkplaatsen, maga zijnen, bakkerijen, winkels enz. toegankelijk ta maken. Berigten van buiten zijn ons heden niet geworden. Leeuwarden, 21 Januarij. SHEERER CODRANT nilliiiHii I ex Deze COUKANT verschijnt WOENSDAGS en ZATUKDAGS. Abonnementsprijs voor 3 maanden is binnen deze Stad 1.65 buiten de Stad franco ƒ1.90 A O I -'■■■r AD VEH IENT1EN van 1 tot 4 regels,g*vor> .letter 40 Cents, voor eiken regel daarenboven 10 Cent» behalve 35 Cents Zegelregt voor iedere plaatsing,

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1867 | | pagina 1