NIEUWS- EN ADÏERTENT1E-B11D VOOR DE STAD EN BET ARRONDISSEMENT SNEER. I 1867. JAARGANG Zaturdag 26 Januarij 22sle H ^BINNENLAND. VERGADERING VAN DEN GEMEENTHMD VAN SNEEK, WOENSDAG DEN 30 JaNUARIJ 1867 des voormiddags ten 10 uur. .4 KENNISGEVING. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van de Gemeente SMEEK, maken hiermede bekend, dat vonrloopig is vastgesteld, het Kohier van den Hoofdelijken Omslag dezer gemeente, over het dienstjaar 1867, en dat het van af den 21 dezer maand, gedurende 14 dagen ter Secreta- rie der gemeente voor een ieder ter inzage zal worden nedergelegd. En zal hiervan afkondiging geschieden waar het behoort en geplaatst in de Sneekèr Cou rant. Sneek den 19 January 1867. Burgemeester en Wethouder» voornoemd, WOUDA. De Secretaris HAGA. De minister van justitie heeft de procureurs generaal bij de provinciale gereglshoven gewe- KENNISG EYING. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van SNEEK, maken bekend, dat er REDDINGS HAKEN aanwezig zijn, om menschen die in het ijs, in de nabijheid van of rondom de stad zoo mogelijk te redden, bij i van KENNISGEVING. De BURGEMEESTER van de Gemeente SNEEKnoodigt ter voldoening aan art. 7 der wet tot regeling van het Kiesregt enz. van den 4 July 1850 (Staatsblad n°. 37) de inwo ners dézer gemeente uit, om zoo zij elders in de direkte belasting zijn aangeslagen, daarvan voor den 15 Februarij e. k. te doen blijken. En zal deze worden afgekondigd en geplaatst in de Sneeker Co.urant Sneek, den 26 Januarij 1867. De Burgemeester voornoemd, WOUDA. BEKENDMAKING. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van de stad Sneek, voldoende a»n de resoluli# van den heer Commissaris des Konmgs in de pro vincie Friesland van den 17 Januarij 1867 le afdeeling, no. 104, ten onderwerp hebbende: „afsluiting der groole wegen voor xwaar geladen wagens" brengen door deze ter kennis van de ingezetenen: Dat gedurende dezen winter, bij invallenden en doorgaanden dooi, de groote wegen in deze provincie zullen worden afgesloten, voor rij en voertuigen, welke, wat betreft de diligences en wagen» met breede veilingen aan hunne raderen (buiten en behalve de teizigers met BEKENDMAKING. BURGEMEESTER en WERHOUDERS van SNEEK, voldoende aan de Resolutie van Ilee- ren Gedeputeerde Staten van Friesland van den 14 Januarij 1867 (Prov. blad n°. 21) brengen ter kennis van de ingezetenen, navolgende U1TNOODIGING. „De Gedeputeerde Staten van de Provincie „Friesland gelet hebbende op het 2e lid van „art. 73 der wet van den 4 Julij 1850 (Staats blad n°. 37) noodigen, door deze, alle inwo, „ners dezer Provincie, die elders, dan in de „zelve in de rijks directe belasting zijn aange^ „slagen, uit, om daarvan vóór den 1 April a s. „te doen blijken aaa hunne vergadering, ten „einde door haar daarop zal kunnen worden „gelet bij de opmaking der lijst van hoogst „aangeslagenen voor de verkiezing van de afge- „vaardigda» ter Eerste Kamer van de Stalen Generaal. Leeuwarden den 14 Januarij 1867. „De Gedeputeerde Staten voornoemd, (get.) Vut PANHUIJS, Voorzitter. En opdat deze ter algemeene kennisse kome zal dezelve op de gebruikelijke wijze worden afgekondigd. Sneek den 26 Januarij 1867. Burgemeester en Wethouders voornoemd WOUDA. De Secretaris HAGA. hunne gewone bagage) met zwaarder vrachten dan van VIJF HONDERD NED. PONDEN gewigt zijn beladen, en wat aangaat alle rij en voertuigen, met smalle of gewone veilingen, zwaardere vrachten hebbende dan VIER HONDERD NED. PONDEN; en dat in allen gevalle niet anders dan halfspoor zal mogen worden geredennaar aanwijzing van de op die wegen te vinden spoorleiders welke evenwel ’s nachts zullen zijn weggeno men; en dat de tolgaarders en andere beambten van het bestuur der wegen, zijn gemagtigd en ge last, voor de stipte naleving van deze bepalingen naauwkeurig zorg te dragen. Sneek, den 23 Januarij 1867. Burgemeester en Wethouders voornoemd WOUDA. De Secretaris HAGA. KENNISGEVING. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van de gemeente Sneek, Gelet op art 26 der Wet, betrekkelijk de Nationale Militievan den 19den Augustus 1861 [Staatsblad no. 72). Brengen door deze ter kennisse der ingeze tenen, dat het register en de alphabetische naamlijst der ingeschrevenenvoor de loting 1867 ter visie van elk zal liggen ter Secretarie dezer gemeente van den 23sten Januarij tot en met den Isten Februarij 1867 en dat door een ieder, die tegen register of lijst bezwaren heeft in te brengen, deze op de wijze, in art. 99 vermeld, binnen den tijd der nederlegging bij den Commissaris des Konings in de Provincie moeten worden ingediend. Sneek, den 23 January 1867. Burgemeester en Wethouders voornoemd WOUDA. De Secretaris HAGA. PUNTEN TER BEHANDELING: Mededeeling vau ingekomene stukken. Missive van Burgemeester en Wethouders van Hemelumer Oldephaert en Npordwolde be treffende de daarstelling van een beurtteer van Moikwerum naar Sneek. Missive van de Voogden van het O'd Burger Weeshuis, omtrent het salaris van twee opzie ners der landen aan het geslicht behoorende. Benoeming van een Leeraar aan de Hoogeru Burgerschool in de Fransche- en Hoogduitscba taal en Letterkunde. Voorstel tot betaling uit de onvoorziene uitgaven. zijn gevallen, 1) Bintje Tj°rkstra, bij de houtmolên den heer Ter Horst. 2) T. T. Bloksma, Pompmaker bu’ten het Hoogënd. 3) A. Prins Timmerman aan de Gracht tegen over de Pelmolen. 4) Tjipke Ferwerda Grofsmid builen de voormalige Noorderpoort. 5j S. Gilhuis, Winkelier builen de voorma lige Oostcrpoort, naast de timmerwinkel van wijlen Hk. Wouda. 6) Pieter Reen, bij de Scheepstimmerwerf van Dotiwe Douwes van der Werf, aan de Jousler vaart. Sneek den 22 Januarij 1867. WOUDA Burgemeester. -• Jf 1 ADVEitTLNTIEN letter 40 Cents, voor behalve 35 Cents Zegelregt van 1 tot 4 regels, ge «om eiken regel daarenboven 10 Genet voor iedere plaatsing, Deze COURANT verschijnt WOENSDAGS en ZATURDAGS, Abonnementsprijs voor 3 maanden is. binnen deze Stad ƒ1.65, buiten de Stad franco ƒ1.90 A. VAN DER LAAN Griffier. HAGA, Secretaris.

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1867 | | pagina 1