NIEUWS- RN ADVERTENTIE-BLAD VOOR DE STAD EN HET ARRONDISSEMENT SNEER. JAARGANG 18ö7. 22 ste Zaturdag 2 February BIOObAJXD. r -Aan de Amslerdamsche Courant wordt ADVERTENTIEN van 1 tot i regels, gewon» letter 40 Cents, voor eiken regel daarenboven 10 Censt behalve 35 Cents Zegelregt voor iedere plaatsing, Deze COURANT verschijnt WOENSDAGS en ZATÜRDAGS. Abonnementsprijs voor 3 maanden is. binnen deze Stad /1.65, buiten de Stad franco 1.90 uit goede bron medegedeelddat er ernstig sprake is een nieuw ministerieel departement in te stellen voor waterstaat en publieke wer ken, aan het hoofd waarvan de verdienstelijke inspekieur-generaal van den waterstaat, de heer F. W. Conrad, zal geplaatst worden. Uit de Arnhemsche Courant wordt een beriglje overgenomen, dat Z. M aan den ex- gouverneur-generaal Sloet, als blijk van HDs. tevredenheid, verlof heeft gegeven, het officieel kostuum van dien rang te blijven dragen, liet Dagblad van Zuid Holland herinnert, dat vroe gere gouverneurs-generaal andere bewijzen van 's konings goedkeuring pleegden te ontvangen en vraagt of de Arnhemsche Courant zich met die mededeeling heeft laten beet nemen. Het Dagblad van Zuid-Holland verhaalt, dat de heer Sloet een partikulier gehoor bij Z. M. heeft aangevraagd, maar op den gewonen dag is ont vangen, op zijn beurt naar de lijst. De oud- gouverneur generaal was 't zwart gekleed. Z. M. had toen gezegdIk dachtmijnheer Sloet, dat een gouverneurgeneraal een officiéél kostuum had De heer Sleet moet daarop geantwoord hebben, „dat hij, afgetreden zijnde, meende dat kostuum niet meer te kunnen dra gen.” Daarop moet geen woord meer gespro ken zijn, de koning hebben gebogen en de audiëntie afgeloopen geweest zijn. A. C. Terwijl in Nederland sommigen en zelfs de studerende jongelingschap te Utrecht, met verontwaardiging worden vervuld bij de optreding van eene actrice, die de eigenares van een publiek huis voorstelt, besteedt men te Parijs honderde francs voor een plaats in den schouw burg, nu daar de maitresse (zegt men) van Prins N. mile. Cora Pearl, als cupido in den Orpheus van Offenbach zal optreden. De Prins heeft welwillend zijne toestemming verleend voor dit debut, onder voorwaarde, dat eene loge avant- scene voor hem niet alleen gereserveerd blijft, maar een afzonderlijke ingang regtstreeks naar straat voor hem wordt gemaakt. Dames als Prinses Metternich, madame Pourtateis, madame de Galiflet en andere hebben eigenhandige brie ven geschreven aan de directie, om voor 500 francs eene loge te bekomen. Van laatstgenoem de aanzienlijke dame is, zegt men, dit verzoek te verschouueu, daar zij nieuwsgierig moet zijn om de vrouw te zien, die oorzaak was, dat haar echtgenoot een plezierreis naar Mexico moest ondernemen. De Arasterdamsche Courant meldt het vol gende: „Een der grootste industriële établissementen in onze stad is gisteren avond door een vree- selyke ramp getroffen. De koninklijke fabriek van stoom- en andere werktuigen, onder de fitma Paul van Vlissingeu en Dudok van Heel op de üosleuburgergracht werd, groetend els rie der gemeente voor een ieder ter inzage zal worden nedergelegd. En zal hiervan afkondiging geschieden waar het behoort en geplaatst in de SneeAèr Cou rant. Sneei den 19 January 1867. burgemeester en Wethouders voornoemd, WOUDA. De Secretaris HA GA. KENNISGEVING. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van de Gemeente SNEEK maken hiermede bekend, dat voorloopig is vastgesteld, het Kohier van den Hoofdelijken Omslag dezer gemeente, over het dienstjaar 1867, en dat het van af den 21 'dezer maand, gedurende 14 dagen ter Secrela- t. w de zoogenaamde „oude fabriek, die door een binnenplaats van de „nieuwe gescheiden is, een prooi der vlammen. Officiële bijzonderhe den betreffende dit ongeval zijn ons bij het schrijven dezer regelen nog niet medegedeeld wij kunnen dus slechts melden, dat, naar wij ver nemen, de brand uilbarstle tusschen 10 en 10 V, ure; dat reeds ten 11 ure het geheele trolscha gebouw aan alle kanten in lichte laaije vlam stond, zoodat er aan blusschen niet te denken viel en alleen voor het behoud der nog niet aangetaste perceelen moest worden gewaakt, en daaiin is men, zijn wij wel onderrigt, ge slaagd. Men zegt dat tegen een en een tweede uur de brand bedwongen was, dank zij der hulp van een aantal brandspuiten, waaronder de Roombraudspuit. Vreeswekkend was de aan- blik van het brandende gebouw, en onbeschrijfe lijk het effekt dat die vuurgloed maakte in de omgeving van de plaats des onheils; inzonderheid leverde het Funen een treilend, onvergetelijk geziglspunt op. Niettegenstaande het zeer on gunstig weder regen ea storm, was een tallooza menschee massa op de been, uit alle deelen der stad naar dien uithoek zaamgestroomd. Het kraken van vallende schoorsleenen en bal ken, het knetteren der dikke glasruiten, het dreunen der vloeren en zolderingen, werkte oorverdoovend op de toeschouwt s, welke, be halve zij die tot het blusschen moesten mede werken zich in de nabijheid van de brandende fabriek hadden gewaagd- Tot op zeer verren ahtandjvlogen de vonken, de brandende splinters, de vlammende en smeltende stukken metaal. Aan de Plantaadje was plotseling het daglicht hergeven; liet gezigt over het waler der Prin sengracht bij den dlads-Timmertnan was tref fend schoon als men dit woord bij znlk een onheil bezigen mag. Tot on» leedwezen ver nemen wij dat enkele personen, in hunnen ijwr om hulp te bieden, letsel hebbeu bekomen; wij hopen dat, indien dit waar is, de verwon dingen niet belangrijk mogen zijn. Dat de autoriteiten oiimiddeitjk -ter plaatse tegenwoor dig waren en de eerste bijstand door het in de nabijheid wonende fabrieksvolk zelf is verleend behoeft wel gene vermelding. Naar men verneemt is pan het vroeger opgevat voornemen, om de Tweede Kamer in de eersle dagen van February bijeen te roepen afgezien, vermits tot op dit oogenblik de ant woorden der Regering op de aldeelingsverslageu der siaalsbegrooting er nog niet zijn. De minister van binnenlandsche zaken heeft bekend gemaakt, dat de examens voor het verkrijgen van akten van bekwaamheid tot het geven van school- en huisonderwijs voor de eersle maal in het loop nde jaar zullen worden gehouden op Woensdag 24 April a. s, KENNISGEVING. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van de Gemeente Sneek, Gelet op art. 28 der Wet belrekkelijk de Nationale Millite van den 19den Augustus 186! (Staatsblad n°. 72) en artt. 20 en 21 van Z M. besluit van den 8sten Mei 1862 (Staatsblad n°. 46). Brengen door deze ter kennisse der belang, hi boenden, dat de loting van de ingezetenen dezer gemeente, die in het vorige jaar voor de Militie zijn ingeschreven, voor zoo ver zij op den 31sten December nog in leven waren en ingezeten van het Rijk zijn geblevenzal plaats hebben te Sneek in de Concertzaal op Zaturdag, den 16 February e. k. des voormid- dags ten 10 ure; dat op den 18 dier maand, ter Secretarie der gemeente, door of van wege de lotelingen aanvraag kan geschieden voor de getuigschriften ter bekoming van vrijstelling wegens broeder dienst of op grond van te zijn eenige wettige zoon, alsmede dat, om vrijstelling wegens eigen militaire dienst of die van broeders te verkrij gen, het paspoort of ander bewijs van ontslag of een uiilreKsei uit het stamboek, of een be wijs van werkelijke dienst, ten minste tien dagen vóór den dag, waarop de eerste zitting van den Miliilie-iaad wordt geopend, ter Secretarie voor noemd moet worden ingeleverd. En zal deze worden afgekondigd waar het behoort den 2 en 9 February 1867 en geplaatst in de Sneeker Courant. Sneik, den 2 February 1867. burgemeester en Wethouders voornoemd, WOUDA. De Secretaris HAGA. SNOKBB i E bOBr 1 W ’'W l|F J

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1867 | | pagina 1