NIEUWS' EN ADVERTENTIE-BLAD VOOR DE STAD EN HET ARRONDISSEMENT SNEER. ra 1867. JAARGANG Woensdag 6 Februari]’ BINNENLAND. Slate n-G e n e r a a 1. I den «IA W KENNISGEVING. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van de Gemeente Sneek, Gelet op art. 28 der Wet belrekkelijk de Nationale Militie van den 19den Augustus 1861 (Staatsblad n°. 72) en artt. 20 en 21 van Z. M. besluit van den Ssten Mei 1862 (Staatsblad n°. -46). Brengen door deze ter kennisse der belang hebbenden dat de loting van de ingezetenen dezer gemeentedie in het vorige jaar voor de Militie zijn ingeschreven, voor zoo ver zij op den 31sten December nog in leven waren en ingezeten van het Rijk zijn gebleven, zal plaats hebben te Sneek in de Concertzaal op Zalurdag, den 16 February e. k. des voormid- dags ten 10 ure; dat op den 18 dier maand, ter Secretarie der gemeente, door of van wege de lotelingen aanvraag kan geschieden voor de getuigschriften ter bekoming van vrijstelling wegens broeder- dienst of op grond van te zijn eenige wettige zoon, alsmede dat, om vrijstelling wegens eigen militaire dienst of die van broeders te verkrij gen, het paspoort of ander bewijs van ontslag of een uittreksel uit het stamboek, of een be wijs van werkelijke dienst, ten minste tien dagen vóór den dag, waarop de eerste zitting van den Miiitie-road wordt geopend, ter Secretarie voor noemd meel worden ingeleverd. En zal deze worden afgekondigd waar het behoort den 2 en 9 February 1867 en geplaatst in de Sneeker Courant. Sne.k, den 2 February 1867. Burgemce9ter tn Wethouders voornoemd WOUDA. Dt Secretaris HAGA. ten dat ook woord; „er waar woord is. dig goochelaar, de heer Si Roman namelijk, bij ons publiek in goede gedachtenis, vertoont thans, volgens gemeld blad, den hamburgers nog vrij wat sterker stuk dan prof. Pepper te Londen had uitgedacht. Wij laten hier het artikel van de Hamburger Nachrichten, ten wille van de voorstanders |des heeren St. Roman en der liefhebbers van zijn kunstvak, volgen„De heer St. Roman verwerft telken avond de le vendigste toejuichingen door zijne nieuwe toe ren, Hij legt o. a. een kloeken knaap in zijne zoogenaamde wonderwieg, steekt onmiddelijk daar op met een degen ^aan alle kanten er door, ten bewijze dat de knaap er dadelijk uit verdwenen is, en in het zelfde oogenblik staat de zelfde knaap reeds van da hoogste galerij mede naar de wieg te kijken waarin hij een sekonde te voren werd neêrgelegd. Maar sterker nog en veel meer verbazing wekkend en opzienbarend is de vertooning van „het sprekende hoofd,” zoo als dat .door den hr. St. Roman op eene door hem gevonden wijze voorgesteld wordt, en die dat kunsluk nog veel verrassender maakt, dun waarop het tot heden in Europa werd voorgesteld. Hij 1857, no. 7, is bepaald, dat, daar het geble ken is, dat door den verkoop van het vleesch van runderen, die met door den veetyphus aangetast vee in onmiddelijke aanraking zijn geweest, gevaar ontstaat van verspreiding der ziekte, het koninklijk besluit van 25 October 1866, no. 65 wordt ingetrokken. Naar men verzekert, zal de Tweede Ka mer der Slaten-Generaal tegen 12 dezer wor den bijeen geroepen. Uit het antwoord van den minister van marine aan de Tweede Kamer blijkt, dat bij hem hel voornemen bestaat om, in overleg met zijnen ambtgenoot van binnenlandsche za ken, eene andere wet op de quarantaine in to dienen, wanneer daartoe de noodige gegevens zullen zijn verkregen. Eersl daarna zullen ook de quaranlaine-maalregelen kunnen hervormd worden. Eene verplaatsing van het instituut te Wil i lemsoord ligt nog geheel in het verschiet, en zal eerst dan ter spake kunnen komen, wan neer het linieschip de Kortenaar niet meer bruik baar geoordeeld mogt worden. liet ligt in de bedoeling van den minister om weldra eene welsvoordragt in te dienen, die de strekk ng heeft de pensioenen der zee officieren te verhoogen voor de jaren die zij in de koloniën tusschen de keerkringen hebben doorgebragt. In de Haailemschc Courant leest men het volgende „Als eene bijzonderheid wordt ons gemeld dat Jhr. T. M. Lijcklama Nijeholt, vanBeel* sterzwaag (Friesland), den 5 December II. (e Bagdad (Mesopotamië) is aangekomen, om do ruïnen van Babylon te bezoeken. „Na door den Kaukasus te zijn gereisd, is de heer Nijeholt, slechts van inlandsche be dienden vergezeld en zonder militair geleide, van Teheran af geheel Perzië doorgelrokken en heeft hij onderweg de ruïnen van Pasargadae en Persepoiis bezocht. „Hij schijnt het voornemen te hebben tegen het voorjaar naar Mossoul te reizen, om dc ruïnen van Niniveh te bezigtigen en verder een gedeelte van het door Europeanen bijna nog niet bereisde Kurdistan te bezoeken. Groningen, 31 Jan. De algemeene vereeniging voor handel en nijverheid, hier ter stede, heeft in hare laatste vergadering besloten zich tot den minister van financiën te wenden, om nogmaals aan le drin gen op de afschaffing van de wet op de pa tenten, waarnaar reeds sedert jaren vruchteloos is uitgezien. Het daartoe strekkend adres, dat thans door de leden geteekend wordt en wel dra aan den minister zal worden opgezonden, betoogt dat de patentwet is eene belasting op op het inkomen en wel van slechts een deel Gelijk hier le lande, zijn ook elders in Europa de vindingen van prof. Pepper, zoo als vroeger de „geestverschijningen’’ laatstelijk het „sprekend hoofd’, vertoond geworden Heden blijkt ons uit de Hamburger Nachrieh 'op dit gebied, het oude spreek- is altijd baas boven baas”, een Een even schrander als behen- tot heden in Europa werd voorgestel Hij bedient zich namelijk niet van een anders hoofd, maar van zijn eigen. Het bevindt zich niet in een kastje, maar het staat op een schaal die op eene tafel geplaatst is. Het hoofdelooze ligchaam van St. Romao zit middelerwijl op een stoel op den voorgrood van het tooneel. Eerst meent men dat het slechts een pop, een naanwkeurig «abootsing van zijn persoon en figuur is, in zijne kleederen gestoken. Maar neen, want zoodra St. Roman hoofd het publiek heeft toegesproken enz. enz slaat het onthoofde ligchaam van den stoel op en verwijdert zich, met eene deftige buiging. „Slurmischer Hervor- ruf' aldus eindigt de verslaggever wide Ham burger Naclirichten en de heer Sl Roman ver toont zich weder met het hoofd op de oude plaats aan het verbaasd publiek." Bij besluit van Z M. van ff 4 ADVERTENTIEN van 1 tot 4 regels,gewon* letter 40 Cents, voor eiken regel daarenboven 10 Cenit; behalve 35 Cents Zegelregt voor iedere plaatsing, i Deze COURANT verschijnt WOENSDAGS en ZATURDAGS. Abonnementsprijs voor 3 maanden is binnen deze Stad f 1.65 buiten de Stad franco ƒ1.90 27 January I TWEEDE KAMER. Aan de leden van de Tweede Kamer is rondgedeeld ket antwoord van den Minister van binnenlandscbe za ken. Deze verklaart daarbij, dat er geen drang bestaat tot oprigtiug van een ministerie ran openbare werken. Nopens bet lager onderwijs verklaart de Minister, eene strikte eerbiediging ran de vrijheid van het bijzonder onderwijs te zullen handhaven. De regering heeft zieh tot regel geste.d de ontzegging van aubsidie aan ge meenten, die geen schoolgeld heffen. Aan de leden van de Tweede Kamer dar Staten-Ge neraal is toegezonden een gewijzigd ontwerp van wet tot vaststelling van hoofdstuk IX (kolouièn) voer het dienstjaar 1867. Men verneemt dat de regering thans ook hare memo, riën van beantwoording op de voorloopige verslagen over de begrotingswetten voor de hoofdstukken mariu» •n oorlog heeft ingezonden Naar men verneemt, zullen aan de Tweede Kamar der Staten Generaal, bij de aanstaande hervatting van har# werkzaamheden, van regeringswege nieuwe wets ontwerpen worden aangeboden tot wering of beteugeling der veesiekte. Men verzekert, dat die voorstellen het gevolg zijn van de werkzaamheden en het rapport van de commissie die onlangs te ’s Gravenhage vergaderd is geweest, ten einde de regering voor to lichten nopens de maatregelen, die tot het bedoelde einde nog konden genomen wor den.

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1867 | | pagina 1