1867. JAARGANG NIEUWS- EN ADVMNTIHIAD VOOR DE STAD EN DET ARRONDISSEMENT SNEER. 22*i» No. Zaturdag 9 February State n-(< e n e r a a 1. VERGADERING VAN DEN GEMEENTERAAD VAN SNEEK, WK ■i om van een «mige van 1 KENNISGEVING. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van de Gemeente Sneek, Gelet op art. 28 der Wet betrekkelijk de Nationale Militie van den 19den Augustus 1861 (Staatsblad n°. 72) en art*. 20 en 21 van Z. M. besluit van den 8sten Mei 1862 (Staatsblad n°. 46). Brengen door deze ter kennisse der belang* hebbenden dat de loting van de ingezetenen dezer gemeente, die in het vorige jasr voor de Militie zijn ingeschreven, voor zoo ver zq op den Sisten December nog in leven waren en ingezeten van het Rijk zijn gebleven, zal plaats hebben te Sneek in de Concertzaal op Zoturdag, den 16 Februarij e. k. des voormid- dags ten 10 ure; dat op den 18 dier maand, ter Secretarie der gemeente, door of van wege de lotelingen aanvraag kan geschieden voor de getuigschriften ter bekoming van vrijstelling wegens broeder* dienst of op grond van te zijn eenige wettige zoon, alsmede dat, om vrijstelling wegens eigen militaire dienst of die van broeders te verkrij gen, het paspoort of ander bewijs van ontslag of een uittreksel uit het stamboek, of een be wijs van werkelijke dienst, ten minste tien dagen vóór den dag, waarop de eerste zitting van den Mililie-read wordt geopend, ter Secretarie voor noemd moet worden ingeleverd. En zal deze worden afgekoodigd waar het behoort den 2 en 9 Februari] 1867 en geplaatst in de Sneeker Courant. Sutik, den 2 Februarij 1867. Burgemeester «t Wethouder/ voornoemd WOUDA. De Secretaris HAGA. MAANDAG DEN 11 FEBRUARIJ 1867 des voormiddag» ten 10 uur. PUNTEN TER BEHANDELING: Missive van den heer U. L. Heykoop hou dende aanneming zijner benoeming lot Leereer aan de Hoogere Burgerschool. A ires van W. Wilbers en M. Hamers eene gratificatie. Voorstel betrekkelijk de daarstelling schietbaan voor de d.d. Schutterij, Idem tot korting in de huur van land aa« P. W. Cnossen en G. Keulen. Idem tot af- en overschrijving posten, dienst 1866. Rapporten. Behandeling van het kohier va’ den Hoofde - lijken Omslag voor 1866 en vn! óe daartegen ingekomene bezwaarschriften jaar ingetreden zijn en het 35ste jaar niet vol- bragt hebben, tot op het tijdstip der optreding aan zijne verpligtingen ten aanzien van de Mi litie zoover die te vervullen waren, voldaan en een goed zedelijk gedrag hebben geleid. Het bezit van die vereischten, met uitzonde ring van de ligchamelijke geschiktheid en van de gevorderde lengte, wordt bewezen door een getuigschrift van den Burgemeester der woon plaats, verkrijgbaar op plaats en tijd boven ver meld. Hij, die voor de Militie is ingeschreven, wordt slechts als vrijwilliger toegelaten voor de Ge meente, in welke hij ingeschreven is, tenzij hij geene verpligtingen ten aanzien van de Militie meer te vervullen heeft. Hijdie bij de Zeemagt, bij het Leger hier te Lande of bij het krijgsvolk in 's Rijks Over- zeesche Bezittingen heeft gediend, wordt niet ais vrijwilliger bij de Militie toegelaten tenzij hij bij het verlaten van de dienst, behalve een bewijs van ontslag van den bevelhebber, onder wien hij laatstelijk heeft gediend, een getuig schrift heeft ontvangen, inhoudetide, dat hij zich gedurende zijn diensttijd goed heeft gedragen Hij kan heeft hij dit ontvangen, tot dat zijn veertigste jaar voibragt isals vrijwilliger bij de Miiilie worden loegelaten. Sneek den 9den February 1867. Burgemeester en Wethouders voornoemd WOUDA. BEKENDMAKING. BURGEMEESTER en WERHOUDERS van de gemeente SNEEK Gelet op zijner Majesteit» besluit van den 17den December 1861 (Staatsblad no. 127) Roepen bij deze op zoodanige ingezetenen, die veilingen als vrijwilligers bij de Militie op te treden, om zich daartoe bij ben aan te ge ven ter SuCietarie der gemeente, telken voor middag van 9 tot 12 ure. De voordeelen, die in deze Gemeente aan hel voor haar als vrijwilliger optreden verbon den worden, zijn bepaald op eene premie van Honderd Gulden, in eens te voldoen na de Anale goedkeuring en indeeling. Om als vrijwilliger bij de Militie te kunnen worden aangenomen, moet men ongehuwd of kinderloos weduwenaar en ingezeten wezen, voorts ligchamelijk voor de dienst geschikt, ten minste 1,56 el lang, op den Isten Jauuarij van het jaar der optreding als vrijwilliger het 20ste SNEEKER j Deze COURANT verschijnt WOENSDAGS en ZATURDAGS. Abonnementsprijs voor 3 maanden is binnen deze Stad 1.65 buiten de Stad franco 1.90 COURANT. In de memorie van JefcQ^700rdiog op het verslag der Tweede Kamer over begroeting van Binnenlandsche De Secretaris HAGA. ADVERTENTIEN van 1 tot 4 regels, gewon letter 40 Cents, voor eiken regel daarenboven 10 Ctut' behalve 35 Cents Zegelregt voor iedere plaatsing, Zaken komen onder anderen de volgende hoofdpunten voor: Met betrekking tot de wet op de Nationale Militie is de Minister het bij do behandeling dier wet uitge- maakte beginsel toegedaan, dat de grondwet het te zamen dienen van het staand leger met de Militie toe laat. Bovendien acht hij geheele afscheiding tusschen het staand leger en de Militie, terugkeeren dus tot een verouderd, door de ondervinding afgekeurd stelsel, zoo wel in het belang van ’s lands defensie als in het na tionaal be.ang, hoogst ongeraden en niet uitvoerbaar, ook wegens de min talrijke sterkte van ket staauce leger. Het aanbevolen stelsel, cm door verhoogde soldij en het uitloven van buitengewone premiën, vrijwilligers bij de Militie aan te werven, wordt door de regering op verschillende gronden bestreden. De vereeniging van de Nederlandsche en Indische legers moge in het afgetrokkene wenschelijk schijnen, de regering aarzelt niet te verklaren, dat deze vereeni ging onuitvoerbaar is. De Minister acht eene wet wenschelijk, waardoor ds uitvoering vaa openbare gezondheidsmaatregelen wordt verzekerd; maar het geneeskundig staatstoezigt moet vooraf onderzoeken waar oorzaken zijn, die uadeelig op de volksgezondheid werken en welke die oorzaken°ziju. Inmiddels hoopt de Minister, dat vele der gemeentebe- stuien, die daarvan nog geen initiatief hebben genomen, door het aanstellen van gezondbeids-commissiën en het nemen van hygiënische maatregelen zullen toonen wat, ook zonder vermeerdering van centralisatie, te verrit ten is. Eene wet op de uitoefening der veeartsenijkunde beeft bare eigenaardige bezwaren. De vorming vau bekwame veeartsen aan ’s Rijks veeartsenijschool wordt zooveel mogelijk bevorderd. Meer behoefte bestaat aan eeuis wet op de veeartsenijkundige policie, welke zoodra d« omstandigheden het gedoogeu, aan het oordeel der Ka mer zal worden onderworpen. Eene herziening der wet op krankzinnigengestichten zal weldra op nieuw worden beraamd. Opheffing der tollen op de rijkswegea kan, met het oog op de financiële offers, welke zij zou vorderen, voor alsnog niet geschieden. Zij leveren f 300000 op. Het is het ernstig voornemen der Regering nog in de-n loop van deze zitting eene wet op het hooger onderwijs aan te bieden. Het voorstel is in behandeling. De Minister is niet voornemens mede te werken tot vermeerdering van W- getal der reeds tot stand geko men of toegezegd* middelbare scholen. Naar het inzon der Regering is de tijd tot het op rijten der Rjïslandbouwschool nog niet daar. Bij de overweging 4ezer aanlegenbeid is het haar raadzaam voorgekoxen, eerst provinciale landbouwscholen, waaruit de aanbande kweekelingen der Rijks-landbouwscliool t» wacl>*®n zÜn> tot stand te helpen brengen. 5e kwestiën aangaande het lager ondeiwijs wordei •bor de regering breedvoerig toegelicht. Zij verdedigt zich tegen het verwijt van partijdigheid ten nadeel» vau bijzondere scholen. De minister wenscht strikte eerbiediging der vrijheid van het bijzonder onderwijs en de meest mogelijke ge lijkheid voor de wet van de tweeërlei instellingen vau onderwijs, in verband met het eenmaal aangenomen be ginsel. dat de school voor neutraal-maatschappelijk ou derwijs de openbare school is. Wat de vrijheid vau onderwijs betreft, heeft de ervaring den minister tot nog toe niet geleerd, dat daaraan te kort wordt gedaan. Des ministers zienswijze omtrent art: S3 der wet is onver anderd. Hij acht billijk, dat de niet-vermogende ouders zoowel op de openbare als op de bijzondere school voor hunne kinderen betalen, maar vindt het ongeraden de gemeen tebesturen, die thans daarover auders denken, te dwin-

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1867 | | pagina 1