JAARGANG 1867. NIETOS- EN ADVERTENTIE-RIAD VOOR DE STAD EN DET ARRONDISSEMENT SNEEL NÓ?Ï3. 13 Februarij Woensdag Slate n-G e n e r a a 1. B H M H A A D. 1 1867; beginnen gedurende Gemeente ring van den 11 Februarij 1867 is vaslge steld; het kohier van den Hoofdelijken Omslag dezer Gemeente over het jaar en dat dit kohier te met den 14 dezer maand, 8 dagen ter Secretarie der zal worden ncdergelegd. Sneek, den 13 Februari] 1867. Burgemeester en Wethouders voornoemd WOUDA. De Secretaris, HAGA. I 99 i KENNISGEVING. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van de gemeente Sneek, geven door deze kennis, dat door den gemeenteraad, in zijne vergade- dr. P. Bleeker, wonende te ’s Gravenhage, en elf anderen, de statuten der voor minder dan dertig jaren aangegane en te 's Gravenhage gevestigde Vereeniging tot het oprigten en uiige ven van een dagblad, onder den naam Dagblad van Nederland, goedgekeurd en deze Veteenighig a's regtspersoon erkend De minister van oor'og heefi voorloopig ter kennis van de belanghebbenden gebragi, dat waarschijnlijk in dit jaar geene jongelingen als kadel bij de koninklijke militaire akademie zullen worden toegelaten. Eene meer bepaalde aankondiging te dien aanzien zal later in de Staats-courant verschijnen. Volgens bekendmaking van den minister van finantiën is er eene tweede maandelijksche gelegenheid geopend tot briefwisseling met som mige Nederlandsche en Britsche bezittingen op de westkust van Afrika, door middel van eene stoomboot „African Steamship Company,” die, bij wijze van proefneming, den 16 van -Ike maand uit Liverpool zal vertrekken, en in elk geval te Acra zal aaideggen tot afgifte der brievenmaal. De brieven met de gemelde stoomboot over Engeland verzonden, zijn onder worpen aan eene gedwongen frankering van 40 cents per enkel port; terwijl zij voorts op het adres van de volgende aanwijzing zijn te voor zien: „Per steamer from Liverpool on the 10th of the month." Over de afdamming van de zoogenaamde Oostei-Schelde zien nog twee geschriften in het Fransch het licht, liet eerste is van den heer Fokker, lid der Tweede Kamer, die de voor onderstelling van de twee Belgische leden der internationale commissie van 1866 bestrijdt, alsof die afdamming schadelijk voor den toe stand der Schelde beneden Bath zou zijn, eene onderstelling die niet door de Nederlandsche leden dier commissie gedeeld werd, en volgens bij den schrijver ontvangen inlichtingen in geenen d ele door ai de Belgische ingenieurs gedeeld wordt, en waarvan hij het weinig gegronde heeft aangetoond. Het andere geschrift is van den hoogleeraar Vreede, die o. a. in een uitvoerig diplomatisch onderzoek der zaak treedt, die met stukken aanwrjst, dat het Sloe louter een tusschenwater en geenszins de eigenlijke Schelde is, en dal de mogendheden, die bij de tractaten de schei ding van België gewaarborgd hebben, „alle bedoeling hebben afgewezen, om in de toekomst in de inwendtoe huishoudelijke zaken van dat koningrijk bepaaldelijk tusschenbeide te komen." Ie Nijmegen is door den storm het ijzeren dak van de stokerij der gasfabriek ai- gewaaid. Te Zaltbommel werden ian de gierpont de booten afgerukt, die, even als de badinrigling, ver weg dreven. Bij besluit van 3 dezer, no. 24, heefi Z. M. beschikkende op een verzoekschrift van BEKENDMAKING. BURGEMEESTER en WERHOUDERS van de gemeente SNEEK Gelet op zijner Majesteits besluit van den 17den December 1861 (Staatsblad no. 127). Roepen bij deze op zoodanige ingezetenen, die verlangen als vrijwilligers bij de Militie op te treden, om zich daartoe bij hen aan te ge ven ter Secielarie der gemeente, telken voor middag van 9 tot 12 ure. De voordeelen, die in deze Gemeente aan het voor haar als vrijwilliger optreden verbon den wordenzijn bepaald op eene premie van Honderd Gulden, in eens te voldoen na de finale goedkeuring en indeeling. Om als vrijwilliger bij de Militie te kunnen worden aangenomen, moet men ongehuwd of kinderloos, weduwenaar en ingezeten wezen, voorts ligcharaelijk voor de dienst geschikt, ten minste 1,56 el lang, op den Isten Januarij van het jaar der optreding als vrijwil iger het 20sle jaar ingetreden zijn en het 35ste jaar niet vol- bragt hebben, tot op het tijdstip der optreding aan zijne veipligtingen ten aanzien van de Mi litie zoover die te vervullen waren, voldaan en een goed zedelijk gedrag hebben geleid. Het bezit van die vereischten, met uitzonde ring van de ligchamelijke geschiktheid en van de gevorderde lengtewordt bewezen door een getuigschrift van den Burgemeester der woon plaats, verkrijgbaar op plaats en tijd boven ver meld. Hij, die voor de Militie is ingeschreven, wordt slechts als vrijwilliger toegelaten voor de Ge meente, in welke hij ingeschreven is, tenzij hij geene verpligtingen ten aanzien van de Militie meer te ven uilen heeft. Hijdie bij de Zeemagf, bij het Leger hier te Lande of bij het krijgsvolk in ’s Rijks Over- zeesche Bezittingen heeft gediend, wordt niet als vrijwilliger bij de Militie toegelaten, tenzij hij bij het verlaten lan de dienst, behalve een bewijs van ontslag van den bevelhebber, onder wien hij laatstelijk heeft gediend, e> o getuig schrift heeft ontvangen, inhoudendedat hij zich gedurende zijn diensttijd goed heeft gedragen Hij kan heeft hij dit ontvangen, tot dat zijn veertigste jaar volbragt is, als vrijwiliger bij de Militie worden toegelaten. Sneek den 9den Februarij 1867. Burgemeester en Wethouders voornoemd WOUDA. De Secretaris HAGA. J SNEEKER 3 1 AÜ VIMITEN T IE N van 1 tot 4 regels, gewon» letter 40 Cents, voor eiken regel daarenboven 10 Cenit, behalve 35 Cents Zegelregt voor iedere plaatsing, lo Deze COURANT verschijnt WOENSDAGS en ZATURDAGS. Abonnementsprijs voor 3 maanden is binnen deze Stad 1.65 buiten de Stad franco ƒ1.90 Bij de Tweede Kamer der Staten Generaal is ingeko men een ontwerp van wettot verhooging der begroo- ting van uitgaven voor den aanleg van staatsspoorwegen, dienst 1867. Dit ontwerp van wet strekt om aan de begroeting van uitgaven voor den aanleg van staatsspoorwegen voor het dienstjaar 1867 weder toe te voegen het artikel wegens overbrugging van het Hollandsch Diep, dat in der tijd, tot te gemoct koming aan de bedenkingen te gen eene welligt overijlde behandeling, uit de begrooting werd geligt. De regering voegt daarbij de mededeeling, dat het wetsontwerp voor de onteigening der voor dit werk benoodigde eigendommen wordt voorbereid en spoedig ter overweging zal kunnen worden aangeboden, waarna, iudien de verschillende voorstellen goedgekeurd worden, met de thans aangevraagde middelen terstond met den aankoop dier eigendommen zal kunnen worden aangevangen. In de memorie van beantwoording van den minister van justitie betreffende hoofdstuk IV B (R. K. Eeredienst) van de staatsbegrooting voor de dienst van 1867 betoogt de minister, dat het gewigtige vraagstuk omtrent de scheiding van kerk en staat zijne oplossing niet kan vinden door toepassing van theoriën, welke aan ons staatsregt vreemd zijn, maar dat de in de Neder landsche grondwet omschreven bepalingen en inzonder heid de beginselen, in haar Vie hoofdstuk vervat die oplossing behooren te bevorderen. Uit dien hoofde be- bespreekt de miniiter het vraagstuk slechts met het oog op het bestaande Nederlandsche staatsregt, in de hoop dat de tot hiertoe zoozeer uiteenloopende beschou wingen omtrent dit aangelegen onderwerp, door de juiste waardering van de hier te lande wettig bestaande ver houding tusschen den staat en de kerk, op de voor de wederzrjdsche belangen meest bevredigende wijze tot eenstemmigheid zullen geraken. De minister komt daarbij tot de conclusie, dat het afzonderlijk beheer van de zaken der Roomsch Katho lieke eeredienst, zonder met ons staatsregt in strijd te zijn, de welbegrepen belangen van staat en kerk doel matig bevordert. De minister is van de nuttige en doel matige strekking der afzonderlijke behandeling door ei gen ondervinding overtuigd, maar verklaart, dat, indien het weder-instellen van een afzonderlijk departement voor dat beheer een hulpmiddel mogt zijn tegen de moeije lydheden, welke de tegenwoordige toestand zou aanbie den, de toekomstige raadslieden der kroon alsdan het instellen daarvan welligt in overweging kunnen geven aan den Koning.

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1867 | | pagina 1