1867. MEIIW8- EN ADVERTENTIE-RIAD VOOR DE STAD EN HET ARRONDISSEMENT SNEEK. JAARGANG 16 Februari] BIJXHEN1AND. Zaturdag de Steenwijker 1 komt onder anderen van on- KENNISGEVING. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van de gemeente Sneek, geven door deze kennis, dat door den gemeenteraad, in zijne vergade ring van den 11 Februari] 1867 is vastge steld het kohier van den Hoofdeiijken Omslag dezer Gemeente our het jaar 1867; en dat dit kohier te beginnen met den 14 dezer maand, gedurende 8 dagen ter Secretarie der Gemeente ter inzage zal worden nedergelegd. Sneek, den 13 Februarij 1867. Burgemeester en Wethouders voornoemd WOUDA. De Secretaris, HAGA. Deze COURANT verschijnt WOENSDAGS en ZATURDAGS. Abonnementsprijs voor 3 maanden is. binnen deze Stad 1.65 buiten de Stad franco ƒ1.90 ruim 26 mijlen gelegd. Het ballaslprofil is over eene lengte van 4200 geheel en over 2100 el voor 3/s voltooid. De poort te Steen wijk is gereed, terwijl de wegen over en langs den spoorweg gelijktijdig met deze worden afgewerkt. Door tijdelijke afsluitingen is voor zooveel noodig het veilig verkeer verzekerd. Hel stationsgebouw te Steenwijk en het hal- tegebouw te Woivega zijn uitwendig, op het gehouden wordende Honden over den jare 1867, en dat het te beginnen met den 18 dezer maand, gedurende 14 dagen ter Secretarie dei gemeente, voor een ieder ter inzage is neder gelegd. En zal hiervan afkondiging geschieden waar het behoort en geplaatst in de Sneeker Cour. Sneek den 16 Februarij 1867. Burgemeester en Wethouders voornoemd WOUDA. De Secretaris HAGA. Deventer, 11 Febr. In de heden morgen gehouden raadsvergade ring is de heer dr. H W. Schroeder van der Kolk benoemd tot buitengewoon hoogleeraar in de natuurkunde aan het Athenaeum te dezer stede. Door Z M. is op hun verzoek eervol ontslag verleend.- aan jhr. mr. P. N Quarles van Ufford, met ingang van 1 Maart eerst ko mende, als regter in de arrondissementsregt- bank te Zutphen onder dankbetuiging voor de als zoodanig den lande bewezen diensten, en aan den heer J. J. Mispelblom Beijer, als lid van het kollegie van regenten over het huis van arrest te Zutphen, onder dankbetuiging voor de diensten door hem in die betrekking gedu rende vele jaien bewezen. Bij de Tweede Kamer der Staten-Gene raai zijn ingekomen en naar de afdeelingen verzonden, vijftien ontwerpen, houdende vast stelling der verschillende titels van een nieuw wetboek van strafvordering. Zwolle, 12 Februarij. In de gisteren gehouden vergadering van Burgemeester en Wethouders zijn aan de stads geneesheeren J. E. T. Schaepman, J. IIoil, S. P. Kros en T. A. Schaepman, alsmede aan den apotheker G. J. C. Neilensleyn zilveren bekers met deksels uilgereikt, hun door den gemeen teraad aangebeden, als erkenning van hunnen builengewonen ijver en hunne moeijelijkc dien sten bij de in 1866 alhier geheerscht hebbende cholera epidemieen heelt genoemd kollegie daarna in het Geslicht van Liefde aan ue zus- ADVER TENTIEN van 1 tot 4 regels,gewone letter 40 Cents, voor eiken regel daarenboven 10 Censt behalve 35 Cents Zegelregt voor iedere plaatsing, KENNISGEVING. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Sneek, herinneren de belanghebbenden aan het volgende besluit van Zijne Excellentie den Minister van Binnenlandsche Zaken." De Minister van Binnenlandsche Zaken, Overwegende, dat schorsingen en openbare verkoopingen van rundvee in alle gemeenten des Rijks tot wering der veidere uitbreiding van dea Veetyphus noodzakelijk is gebleken; Gelet op artikel 1 van het Koninklijk besluit van 15 November 1865 {Staatsblad no 127); Heeft goedgevonden te bepalen: 1. Het houden van markten en van open bare verkoopingen van rundvee in alle ge meenten des Rijks', waar zij bij vroegere be schikkingen niet reeds gechorst zijn, is, met uitzondering, voor zoo ver slagtvee betreft van die te Amsterdam, na denl7 Febr e k. verboden 2: De Commissarissen des Konings zijn ge- magtigd het houden van openbare verkoopingen van rundvee in hunne provincie toe te staan, wanneer verkoop van het vee van eenen eigel naar, wegens verhuizing of wegens het verlaten van het landbouwbedrijf, verlangd wordt, of wanneer het bij boedelverkoopingen tot den boedel behoort. ’s Gravenhage, 13 Februarij 1867. (get) van HEEMSKERK. Sneek, den 16 Februarij 1867 Burgemeester en Wethouders voornoemd, WOUDA, De Secretaris HAGA, Lijn Arnhem-Leeuwarden. Sectie Meppel-Leeuwarden. a. Gedeelte Meppel-Heereoveen. De aardewerken zijn o*er eene lengte 14’/a mijl geheel en over 15 mijlen voor geveer a/3 gei eed. De spoorbaan is ler gezamenlijke van 26 mijlen gelegd. Het ballaslprofil is afvoegen en oververwen na gereed; het inwendig afwerken is onder handen. Aan de voltooijing der goederenloods te Steenwijk ontbreekt alleen het binnenverwwerk. De brugwachlerswoning aan de Steenwijker Aa is voltooid; die aan de Hoogeveenster vaart is onder dak cn glasdigt. Te Steenwijk is de haven geheel en de toe- gangweg voor ‘/20 gereed. Het berigt, dat op jongelieden van Lobith, die te Elten school gaan, zou zijn geschoten door de Pruisische militairen, die met het oog op de veeziekte de grenzen bewaken, wordt gelogenstraft. De passage naar Elten langs den gewonen weg is geheel verboden en wordt ook zelfs bij desinfectie niet toegelaten; alleen kan men Elten per spoor nog binnenkomen. De van Lobith derwaarts schoolgaande jongelingen hebben dan ook reeds sedert het begin dezes jaars hunne dagelijksche wandelingen derwaarts gestaakt. (V. R. C.) Nabij Bracht beeft men dezer dagen ge poogd, twee stuks rundvee uit Nederland over de Pruisische grenzen te voeren. De grens wacht schoot de beide runderen neder, en nam de geleiders gevangen. In het verslag betredende den aanleg der staatsspooi wegen, van 1 Juiij tot 31 December 1366, aan den Minister van Binnenlandsche Zakenkomt onder anderen het volgende voor PUBLICATIE. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van de gemeente SNEEK. Gelet op artikel 117 der algemeene politie verordening voor deze gemeente, vergunnen door deze op den 19 dezer maand, zijnde de geboortedag van ZIJNE MAJESTEIT ONZEN GEÈEHBIED1GDEN KONING, Zwervers, Voet zoekers enz. af te steken, doch op geen andere plaatsen dan de Marktstraat, Schapenplein, Leeu wenburg en Kronenburg en niet voor zeven uur des avonds. En zal deze worden afgekondigd geplaatst in de Sneeker Courant en in afschrift gezonden aan den Commissaris van Politie om te zorgen voor de naleving Sneek den 17 Februarij 1867. WOUDA, Burgemeester. HAGA, Secretaris KENNISGEVING. I BURGEMEESTER en WETHOUDERS van I de gemeente SNEEK maken hiermede bekend, dat voorloopig is vaslgeste J het Koaier van I belasting op de binnen de gemeente Sneek k 1) SNEEKER I- "S'

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1867 | | pagina 1