1807. NIEUWS- EN ADVERTENTIE-BIAD VOOR DE STAD EN BET ARRONDISSEMENT SNEER. JAARGANG 20 February BINNEN.L AND. B UITEN I AND. Woensdag Z. M. beeft benoemd tol ontvangers der be lastingen en accijnsen: te Woudsend, den heer Pel, thans te Wezelschc barrière, en te Mild- wolda, den heer Vosling thans te Havelte. Bij besluit van heeft Z. M. goedgevonden: van 1 Schuttel ij te benoemen lot effectief den heer S. G. van ZUID-AMERIKA. Het Braziliaansche eskader heeftblijkens berigten uit Zuid-Amerika, op de rivier Guru paily een verkenning gedaanhet vuur was zeer hevig en rigtte groote verwoestingen aan. De Biaziiiaansche kanonneerbooten hebben hel Paraguayaansche kamp gebombardeerd. RUSLAND. De Breslauer Zetting bevat het berigt uit Warschau, dat de regering besloten heeft, het stadhouderschap van Polen met den 1 April KENNISGEVING. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van de gemeente SNEEK maken hiermede bekend, dat voorloopig is vastgesteld het Kohier van belasting op de binnen de gemeente Sneek gehouden wordende Honden over den jaie 1867, en dat het te begint)'n met den 18 dezer maand, gedurende 14 dagen ter Secretarie der gemeente, voor een ieder ter inzage is neder gelegd. En zal hiervan afkondiging geschieden waar het behoort en geplaatst in de Sneeker Cour. Sneek den 16 Februari] 1867. Burgemeester en Wethouders voornoemd f WOUDA. De Secretaris HAGA. den 15 dezer, no. 67, aan den heer P. Wicheren, als 2den luitenant bij de dienst doende Schutterij te Sneek, op zijn verzoek, eervol ontslag te verleenen; en bij diezelfde 2den luitenant Welderen baron ïiengers thans 2den luitenant a la suite. Als een merkwaardig bewijs, dat de vee* pest door personen wordt overgebragt, diene liet volgende Op een bouwhoeve in de Haarlemmermeer, langs den IJweg, staat op een afstand van 1000 ellen, aan den Togt, eene arbeiderswoning alwaar bij den bewoner daarvan zich twee lieden bevonden, die uil eene zeer besmette streek waren gekomen. Uil den stal der bouw hoeve breekt onverwachts eene koe los, die door de bewoners van de arbeiderswoning, op het land, bij den kop wordt gegrepen en te ruggevoerd. Weinige dagen later is deze koe de eerste van een veertigtal, die de ziekte kreeg, en alzoo de oorzaak dal, op drie na, allen zijn gestorven of afgemaakt. Mogten zulke voor beelden de boeren toch bewegen lot meerdere behoedzaamheid. Sommige bladen hebben dezei dagen medegedeeld, dat de predikant van Foudgum onlangs in Zuidholland in eene door veetyphus besmette slreek zou zijn gelogeerd geweest en oumiddellijk na zijne terugkomst een bezoek zou hebben gebragt aan zijn buurman, bij wien toen eenige dagen later de runderpest is uit gebroken. Wij zijn in staal dit berigt in zoo haasting te werk gegaan, dat men zich zelfs den tijd niet schijnt gegund te hebben, om de lijken behoorlijk met aarde te overdekken. Men kan het slagveld niet overgaan, zonder herhaal delijk over voeten of handen le struikelen, welke boven den grond uitstéken, terwijl do lucht met een verpestenden stank vervuld is. )e bewoners in den omtrek verkeeren in zeer bedroevende omstandigheden, en in het district Nechanilz gaat de ellende alle beschrijving te boven de liefdadigheid van bijzondere perso nen, hoe overvloedig zij ook gaven uitdeelt, tan in de algemeene behoeften niet voorzien. )e kantoren der plaatselijke overheden en de luizen der burgemeesleis worden door uiige- longerde scharen dorpsbewoners belegerd, en iet is vreeselyk de noodkreten der ongeluk kiger) te hooren, die om bruod smeken De landerijen, doorweekt met het bloed van dui- zende gesneuvelden en opgevuld met lijken, heeft men niet kunnen bebouwen. Men koes tert de hoop dat de regeling in dezen alge- meenen nood zal voorzien." Arnh. Cour. Wij gevoelen inderdaad medelijden met de latere geschiedschrijvers der negentiende eeuw, die geroepen zullen zijn commentaren te leve ren van de beginselen en daden van vorsten en ministers, onder wier regering de akkers en velden op deze wijze braak moesten liggen. Intusschen zouden wij voorloopig aan die brave, fijngevoelige vorsten „óei Gottes Gnaden," en hunne zedelijke, voor het vo/As-geluk zich op- offerende ministers, den raad wel willen geven ook eens een bezoek te brengen op die groote slachtplaats, op dat reuzenkerkhof, en daar eei.s een blik te werpen op die bloedige monumen ten van willekeur en heerschzucht, van on- menschelijk geweid en meer dan middeneeuwsche barbaarschheid. Wijmet onze mindere fijn gevoeligheid en n. t. minder ontwikkelde denk beelden van zedelijkheid wij noodigen hen uil om aldaar niet te sidderen of te verbleeken en wij tarten hen om die plechtige huivering wekkende stilte te verbreken door den zege kreet: leve de oorlog! leve het naaldgeweer! ver te kunnen tegensprekendat genoemde predikant in den laatsten tijd noch in Zuid Holland is geweest, noch van daar goederen heeft ontvangen. Te Bergen op Zoom zijn aangekomen en hebben in het Hótel de la Hollande hunnen intrek genomen de vier buitenlandsche inge nieurs belast met een onderzoek ui zake de Schelde-kwestie. Zij begavenjich hedèn morgen naar de Schelde om ?den -in aanleg zijnden dam te bezigtigen. De heer M. Simon Gz. eerstaanwezend ingenie&r,7 hóeft naar meii verneemt, in last hun de noodrge inlichtingen en aanwijzingen te geve®. De fransche ingenieur Gosselin is, zoo meldt de Precwseur, naar Parijs teruggekeerd, en zal onverwijld zijn rapport betreffende de afdam ming der Oosler Schelde opstellen. Genoemd blad berigt voorts dat de Jieer Gosselin, verge zeld door de hh. Conrad eft Blommendaal, hem door onze regering k-egevoegdde gemeente Haarlemmermeer en de stoomgemalen die tot het droogmaken van het Haarlemmermeer dien den, bezigtigd heeft en door genoemde deskun digen met de technische bijzonderheden betref fende het plan tot droogmaking der Zuiderzee bekend werd gemaakt. Meppel. Wij vernemen, dat de prijs van den turf ia ons gewest aanmerkelijk gestegen is, zelfs zoodanig, dat voor gewonen scheepturf te Uoogeveen 20 cents per ton wordt gevraagd. Het water stroomt uit Drenthe sterk af. Het Nieuwsblad voor den Boekhandel deelt mede dat sedert het begin van dit jaar te Genève, onder den titel van la Prttse Suisse, een weekblad wordt uigegeven, waarin de in lijving van Zwitserland in Frankrijk openlijk wordt gepredikt, De abonnementsprijs van dat weekblad is op 10 frs, per jaar gesteld en wordt bovendien den geabonneerden vergoed door een gelijk bedrag aan advertentien of door een coupon van 10 frs. welke bij de nering doenden, die aankondigingen in het blad plaat sen, in betaling kan worden gegeven. SNEEK, 19 Februarij. Terwijl Duitsche geïllustreerde bladen ons de portretten doen zien n. t. behoorlijk door laurierkransen omgeven van de ver schillende officieren van hoogeren en lageren rang, als offers gevallen op de slagvelden van den laatsten broederkrijg, leveren de Boheem- sche ons beschrijvingen, zonder illustration van dat ^bed van eer' zelfbeschrijvingen die ook hel minst gevoelig menscheuhart met walging en afschuw moet vervullen. Men oordeele „Door Boheemsche bladen wordt verhaald dat het slagveld van Königgratz steeds een treurig schouwspel aanbiedt. Bij het begraven der gesneuvelden is men met zooveel over* O, A SE?5 If 1 Deze COURANT verschijnt WOENSDAGS en ZATERDAGS. Abonnementsprijs voor 3 maanden is binnen deze Stad ƒ1.65, buiten de Stad franco 1.90 AD VERTEN TIEN van 1 tot 4 regels,gewon, letter 40 Cents, voor eiken regel daarenboven 10 Ctnst behalve 35 Cents Zegelregt voor iedere plaatsing, I

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1867 | | pagina 1