18157. SNEER. NIEUWS- EN ADÏERTENTIE-BUAD VOOR DE STAD EN HET ARRONDISSEMENT JAARGANG 23 February BINNENLAND. I Zaturda^ J-sle von het overtollige ge- - misbruik dal hij geen vertrouwen in het kabinet heeft, breedvoerig zijne s en die van de Morgen voort nog niet. een lofwaardig op zekeien droeg men de rol van la belle Uélène op Deze,’ zeer f - die te vervullen. een meeute Aclukaispelen, op den stal £van Rilske van der Ploeg en is daarin 1 rund De overige runderen, ^oud en jong zijn afge van financiën heeft bij reso den 6 dezer bepaald, dat ten aanzien vee, hetwelk krachtens de wet van CS Niets evenaart 1 een deurwaarders exploit! 't hoofd, en s" kunsten gewijd' had, studeerde gedwongen hare rol en fp '1-~ wist de dubbelzinnige tooneelen tact te spelen, dat een i waar de Achillesplek van't fatsoen in die bouffe toch zat.“ Welke treurige gevolgen het van sterken drank kan hebben, is te Buiner- veen jl. Zalurdag weder gebleken Drie per sonen, die geen vaste woonplaats hebben, waren ww -toen de iReti igeu van Borger terug kwamen, met welke ze t drie den met een scheermes wang toebragt. 7. benoemd lol ridder-grootkruis, Z. Exc. den heer graaf van Zuylen van Nyevelt, minister van buitenlandsche zaken lol officier, ba on van Doorn van Westcapelle, HD. kamerheer; tot ridder, den heer A. G. L. Trossarello, ambtenaar in HD. particuliere dienst. Z. M. heeft de dood Jraf, waartoe Jannetje van Houte, wed. Marines van Weele, bij arrest van het provinciaal geregtshof in Zeeland dd 17 September 1866, is veroordeeld wegens vergiftiging van haren man, verwisseld in eene tuchthuisstraf van 20 jaren Door Z. M. is benoemd tot lid van het dijkbestuur der Zeven Grietenijen en stad Sloten, contributie zeedijken mr M. van Heloma. Door directeuren der Zuidhollandsche maat— I schappij lot redding van schipbreukelingen zijn in hunne laatstgehouden vergadering de gouden medaille en getuigschrift toegekend aan kapt. P. T. Hansen, voerend*, stoomschip Amsterdam, voor 6 Januarij 1867, bij stormweêr uit het Z. O. en zwarcii ijsgang, van den stuurman en een matroos van het op de Elve door het ijs door sneden en gezonken galjootschip Pegasus, kapt. J. Hanschild, die zich op een ijsschots gered hadden en daarmede bij strenge vorst en hooge zee gedurende ruim elf uren waren rondgedre ven. Na veel moeite gelukte het kapt Hansen, die ongelukkigen binnen boord te krijgen, en na eene onafgebroken inspanning van ruim twee uren door sterke inwrijvingen als ware hel tol het leven terug te brengen, waarna hij hen te Cuxhaven aan wal zetle. De kapitein, een matroos en een jongen hadden bij het zinken van de Pegasus het leven verloren. Te Vl.ssingeo is voor 93 geveild de gestrande Fransche stoomboot Thisma, zittende op de Breskensche plaat. Onder den koop is begrepen behalve de prachtige boot zelve, de machine en een gedeelte der nog in hebbende lading, zijnde lijnkoeken gom, was en harde zeep. Het wel bekende stoomschip Sumter dat tijdens den Amerikaanschen burgeroorlog veel van zich deed spreken, is op de Doggersbauk vergaan. In de maand Julij jl. was het aan gekocht voor het vervoer van vee lusschen Denemarken en Engeland, Het schip kwam thans met eene volle lading graan van Helsing borg; onderweg werd het lek, en te vergeefs j trachtte men het door pompen boven water te houden. De ekwipagie is door eene visschers- smak gered. De laatste zuidwestelijke stormen hadden het buitenwater zoodanig opgejaagd, dat de spuijiug niet te Katwijk kon geschieden en te Spaar ndam getnakkel.jk werd gemaakt. Na dien tijd bleef de wind gunstig om den val te bevorderen. Hierdoor ontstond voor de meesie i polders gelegenheid zich van het overtollige water te ontdoen. Niet alzoo is het gesteld onder Delfland, waar ten gevolge van op éérie hoogte blijvenden boezems'.and molens noch stoomgemaal van der Goes iets konden uitrigten. De behoefte aan een krachtigen oostelijken wind klimt #r met lederen dag, ook omdat de tijd voor den veldarbeid is aangebroken. Teel- I en bouwlanden en buitenverblijven deelen in het algemeene onheil. Er zijn polders die min stens 4 rijnl. voeten onder water liggen. Men vaart op sommige plaatsen met diep geladen vletschouwen over de weilanden. Men schrijft uit /s Hage aan het ütr. Dagblad „Een ieder heeft den mond vol van la belle Uélène. „Hebt ge la belle Uélène al gezien? vraagt men nog eer, dan „hebt ge de scher mutseling Dullert-Rochussen in de Kamer bij gewoond NQ is U/fenbachs schepping in- derdaad van opwekkenden, luchtiger» aard en het stuk éene zoo onbetaalbare charge als Meilhac en Ualécy die zamen weten te maken. Doch vóór 'tstuk ten tooneele werd gevoerd is er h propos daarvan achter de schermen een klucht vertoond, die ook wel een sujet voor een koddig tooneel zou kunnen worden. Aan de Dugazon van ons looneel mad. Lestrade droeg men de rol van la belle Uélène op Deze.’ een zeer fatsoenlijke vrouw, vond er bezwaar in die te vervullen. Men schreef naar Parijs I en een bevoegd scheidregter beshstie, dat de rol van Uélène bestemd was voor de dugazon, en dat de als zoodanig geëngageerde dame verpligt was die rol te vervullen. Mevrouw Lestrade berustte hierin i Toen werd da lieve actrice, specimen van het feeder geslacht' morgen verrast door een deurwaarder, die haar bij exploit sommeerde de rol van la belle Uélène te spelen. bijna de overredingskracht van De vrouw boog zij, die zich aan de schoone vrije gaf die met zooveel ingetogenheid, en i met zulk een ieder zich bijna afvroeg, --opera— 'sGRAVENHAGE, 21 Febr. De Tweede Kamer heeft heden een langdurig comité gene raal gehouden. Daarna zijn de discussion over de staatsbegroting voor 1867 aangevangen De heer van Limburg Brouw ur verklaarde daarbij j De heer Keuchenius heeft 1 handelwijze omtrent de motie voormalige Kamer verdedigd, zetting. Vóór de zitting is er none conferentie houden door het ministerie en den voorzitter der Kamer. In de week van 3 tot 9 February zijn door de veeziekte aangetast in de provincie Zuidholland 1219' Utrecht 512, Noordllolland 21 i, Gelderland 75 NoordBrabant geene run deren, totaal 3048 stuks vee In de week van 27 Jan tot 2 Febr. bedroeg het aantal aangetas en 2620 en in de daaraan voorafgaande weik 3251 De laatste cijfers zijn aldus ver deeld Zuidholland resp 1497 en 1981; U- trecht 685 en 826 Noordholland 331 en 268 Gelderland 91 en 153 Noordbrabant 16 en 3. Door den gemeenteraad van Lisse is in zijne jongste vergadering op voorstel van den voorzitter, besloten de van veepest herstelde runderen te brandmerken ten einde bij eene eventuele algemeene afmaking de gebeterde te kunnen aanwijzen Voorts is eene commissie van drie leden uit den Raad benoemd, die zich met het doen merken der bedoelde runderen zal bezig houden. De veelyphus heeft zich dezer dagen, blijkens bekendmaking van den heer commissa ris des konings geopenbaard onder Kooien, ge Foppes gestorven, 1 25 in getal benevens 10 schapen, maakt De minister lulie van van het den 15 September 1866 wordt onteigend, af gemaakt en begraven geene formaliteiten met betiekking tot den accijns op het geslagt I behoeven te worden in acht genomen. De runderpest is thans ook in Limburg uitgebroken. Zij heeft zich vertoond te Laar, een gehucht van de gemeente Weert. Hel door de ziekte aangetast rund is afgemaakt, zoo ook al het vee, dat met het zieke beest .4, in aanraking was geweest of kon komen. De I geïnfekteerde boerderij is ouder de bewaking van het openbaar gezag gesield. Z. M. heeft bij de orde van de Eikenkroon i aldaar geruimen lijd bij den kastelein, twist kregen, tengevolge waarvan een der - d-.i persoon P W. van Nieuvv-Bumeu een vrij diepe wonde in de Gtiukdig d it ze voor de over— Hè SNEEKER I liet Nederlandsctie de redding op den BliWMmmwiliiilill!Iili!;!i Deze COURANT verschijnt WOENSDAGS en ZATURDAGS. Abonnementsprijs voor 3 maanden is binnen deze Stad 1.65 buiten de Stad franco ƒ1.90 Al) VER PEN TIEN vau 1 tot 1 regels,gewon» letter 40 Cents, voor eiken regel daarenboven 10 Cenat behalve 35 Cents Zegelregt voor iedere plaatsing, Mamaas» 1 i. i

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1867 | | pagina 1