JAARGANG NIEUWS- KN iDVERTENTMAD VOOR DE STAD EN DET ARRONDISSEMENT SNEER. 1 L Ij 9 VAN DEN GEMEENTE-RAAD VIS SNEEK, MAANDAG DEN 4 MAART 1867 des voorm ddags ten 10 uur. BINNENLAND. BUITENLAND. Zaterdag’ 2 Maart. VERGADERING ass: reglement van oide voor van en de A 1) VEKTÈNTlflK van 1 tot 4 regels,gewone letter 40 Cents, voor eiken regel daarenboven 10 Censt behalve 35 Cents Zegelregt voor iedere plaatsing, t ten 11 ure, in welke zitting uitspraak zal de verschenen vrijwillgers voor de mi i I AMERIKA. In de wetgevende vergadering van een der Staten der Noord-Amerikaansche Unie is eeni- gen lijd geleden het voorstel gedaan, om ook aan de vrouwelijke bevolking het slemregt te verleenen, door het woord mannelijke te liglen uit de wel die het kiesregt regelt. Deze po ging die aanvankelijk kans had van te slagen is echter mislukt, misschien ten gevolge van het uitstel der discussiëu. Thans echter heelt de senaat ia een der Stalen, Kansas, werkelijk het Voorstel aangenomen om hel woord mannelijke uil de kieswet te schrappen en alzoo besloten het stemregt ook aan de vrouwen toe te ken nen De demokratische senatoren zullen zeker in dit voorstel de konsekwente toepassing van het demokratische beginsel gezien hebben. Buitendien zal het hun tegen de borst gestuit hebben hunne eigene vrouwen achtergesteld te zien bij de negers, aan wie men het stemregt wil verleenen. Deze COURANT verschijnt WOENSDAGS en ZATURDAGS. Abonnementsprijs voor 3 maanden is binnen deze Stad ƒ1.65, buiten de Stad franco ƒ1.90 - j 'i gisteren weder wordt bereden, evenwel slaat <r gemiddeld nog een half voet water op en kan ze dus te voet nog niet gepasseerd wo - den. Ruim drie weken verheugen zich de Bosschenaren met eene letterlijk bare zee bui ten hunne wallen meest alle kelders zijn tot boven gevuld met water, het lage gedeelte tier stad kreeg bezoek van dal lastig element, en zoo al meer onheilen van het water. De kommunikatie met de omliggende plaatsen werd zeer bemoeijelijkt naar Zalt Bommel Was het met een rijtuig bijna ondoenlijk, daai de brug te Hedel was afgebroken en de overtogt ge schiedde met halve veerponten. De groote weg naar Boxtel is zoodanig met kwelwater over- tioomd, dat de firma van Gend Loos hara di.igeucedienst heeft moeten slaken. De grind weg in den Baardwijkschen Overlaat is op circa 80 el lengte letterlijk weggeslroom*1. Dijken, kaden en wegen hebben veel geleden, zoodat er werkzaamheden in overvoed zullen komen als hel water zal zijn opgeruimd. De zandbaan voor den spoot weg is in hel Boschveld groo teudeeis weggespoeldde aardwerken van de nieuwe haven voor den spoorweg hebben veel geleden zoodat dit den aannemer niet alleen slecht te stade komt, maar zeer zeker groote vertragi.ig zal aanbrengen PRUISEN. De Norddeutsche Zeilung weerspreekt deme- dedeeling van den Aventr national, dat Pruisen van Nederland eene wijziging zijner grensschei. ding zou eischen. Pruisen heeft alleen eene eventuele afsluiting van zijn grondgebied ter zake van de runderpest aangekondigd. 3°. de lolelingen, in de artikel 55 bedoeld 4°. alle overige lotelingcn. Zullende voor dien Raad alleen behoeven te verschijnen 1°. Zij, die zich als vrijwilliger voor Militie hebben aangeboden 2°. de lolelingen, die vrijstelling verlangen art. 87 der den 19den 72), brengen den gedaan omtrent 1°. de verschenen vrijwill gers voor de mi i tie. 2°. de lolelingen, die reden van vrijstelling hebben ingediend herziening van het den Raad. Adres van Mr. G. J Pruim om utstel tot afleggen van examen in de handelsweteuschap- pen, en brief van de commissie van toezigt op het mid elbaar onderwijs Adressen om eene gratificatie Adies om grond op grondrente. Besluit van Heeren Gedcputeé do Stalen omtrent het maken ëenef Verordening ter voorkoming van de overbrenging der runderpest Voorstel tot af en overschrijving gemeente zal worden gehouden te Heerenveen op woensdag den 13 Maart des voormiddags Kennisgeving van het infunctiö treden van twee Leeraaren aan de Hoogere Burgerschool. Mededeeling van besluiten van Heeren Ged Stalen tot at en overschrijving, en betaling uil de onvoorziene uitgaven. Kennisgeving betrekkelijk de oprigling eener Schèrpscbutters vereeniging. Rapport belrekkelijk het onderhoud van straten en wallen (aangehouden). Amendement daarop. Voorstel omtrent den aanleg van sommige Straten enz. en onderhoud voor hel vervolg. Hem lol gedeeltelijke bestraling van het af gegraven bolwerk tegen over de Hoogere Bur gerschool. Idem tot benoeming eener commissie lot KENNISGEVING. NATIONALE MILITIE BURGEMEESTER en WETHOUDERS van de gemeente SNEEK, voldoende aan wet op de Nationale Militie van Augustus 1861 (Staatsblad no door deze ter kennis der belanghebbenden, dat de eerste zitting van den Militieraad voor deze wegens ziekelijke gesteldheid of gebreken of gemis van de gevorderde lengte. Sneek 2 Maart 1867. Burgemeester en Wethouder» voornoemd WOUDA. De Secretarie HAGA PUNTEN TER. BEHANDELING: Verslag van den toestand van hel lager on derwijs over 1866. Besluit van Heeren Gedeputeerde Staten houdende goedkeuring ven het reglement voor hel bcurlveer van Molkwerum. Kennisgeving van het i nfunclio Uit Utrecht wordt gemeld, dat de kerke- raad der Hervoimde gemeente aldaar besloten heeft, het aan de siemgeregtigden uit te reiken stembiljet, waarbij zij zich voor of tegen de nieuwe organisatie zullen kunnen verklaren, te doen vergezeld gaan van de schrifielijke „her innering,’ dat ieder door het iinuLèn van dat biljet vei klaart, in te stemmen met de leer der Hervormde kerk, zooals die vervat is in de formulieren vulden kerkeraad. Velen zouden te gen dal besluit hebben geprotesteerd. De Amslerdtmsche Courant meldt het volgende: Tot welke gissingen het comité generaal der Tweede Kamer van jl. Donderdag niet al aan leiding heeft gegeven is bekend, maar hoeveel er ook over is gezegd en geschreven, wij heb ben nog nergens met zekerheid vermeld ge vonden, wat daarin is behandeld. Onze korres- ponuent te Berlijn, uie ons reeds meermalen hel bewijs gaf goed ingelicht en op de hoogte te zijn, doel ons heden eene mededeeling, die wij ten volle vei trouwen, en daarom onbe schroomd aan onze lezers willen mededeelen. Heeft men van hoogerhand gemeend het stil zwijgen te bewaren, **ij voor ons gelooven verpligt te zijn te openbaren wat ons ter kennis gekomen is, nu hel publiek zich al te zeer in alieilei uiteetdoopende gissing n gaat verdiepen Zie hier dan wat onze koi respondent schrijft; „Piuisen gevoelt zich bezwaard dat de Ne- derlandsche Minister van oorl <g zijn voornemen heeft te kennen gegeven Maasirichl en Venlo te ontmantelen, acht daarentegen het behoud der vestingwerken in die twee sleden noodig tot zijne veiligheid, en verlanot dien ten gevolge: /o. in Maastricht en Venlo garnizoen te kunnen leggen en 2o. een militairen weg op de Maas linie le hebben.’ Van aan- of opmerkingen meenen wij ons, om den leéren aard der kwestie, voorloopig le moeten onthouden. s’ Hertogenbosch. 25 Febr. Hel water be.int zoodanig le vallen, dat de grindbaan tusschen deze stad en V.ymen sedert r wor 56 y A rl O co

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1867 | | pagina 1