MOTS- EN ADVERTENTIE-BIAD VOOR DE STAR EN HET ARRONDISSEMENT SNEER. 1857. JAARGANG No. 19 r Woensdag 6 Maart. I If i I M: L A IX D. f 1 no. 8 is fl (I G I 1 - -V' •11 zZste 2 gepatenteerd zijn indien hunne hulp i eigenaar of houder van het Yee is mgeioepen, oi wanneer zij op last van de be- voegde magt zich lol onderzoek, merken, lei nng, enz. van het Vee in den stal of de weide rooeten begeven. of te belasten. Art. 2. Het is verboden aan ieder die Vee koopt of daarin handel drijft en die afkomstig is uitstreken, waar de runderpest is heerschende, aan hem, die zich in de laatste maand heeft bevonden in eenen Veestal, waar de runder pest heerscht, ofgeheeischt heeft, zoomede aan hem, die binnen gelijken lijd bij het behandelen, afmaken of begraven van aan runderpest lijdend of aan die ziekte gestorven Vee werkzaam is geweest, zich te begeven in eenen Veestal, aan een ander toebehoorende, of hel aan een ander toebehoorend Vee <>ok buiten den stal of in de weide aan te raken of te betastem Art, 3 liet is verboden aan iederen eigenaar of houder van Vee, otu ieder die Vee koopt óf daarin handel drijft en die afkomstig is uit streken w iar de runderpest- is heerschende, om hem, die verondersteld mag worden, dat hij zich in de laatste maand heeft bevonden in eenen Veestal, waar de runderpest geheerscht heeft, of dat hij binnen ge ijken tijd bij het behandelen, afmaken of begraven van aan run pest lijdend of aan die ziekte gestorven Vee werkzaam is geweest, in zijnen Veestal toe te laten of te veigunnen hel Yee ook builen dm stal of in de weide aan te raken of te betas ten. Art. 4 Het verbod, in de vorige a'Hikelen opgeuomen, is niet van toepassing ten opzigte van a. Openbare ambtenaren in de uitoefening hunner betrekking; Hen, die d^ze openbare ambtenaren in hunne betrekking bijgestaan e. Veeartsen en deskundigen, bedoeld bij art 13, 1ste lij van het provinciaal reglement opgenomen m het provinciaal blad van Fries land van 1866, no. 202, zoo mede hen die als Veear s dt or den De personen, onder b en c vermeldmogen zich echter niet begeven in Veestallen, anderen toebehoorende, of het aan anderen toebehoorend Vee aanraken of belasten, tenzij voorzien van andere bovenkleéderen en schoeisel, of tenzij hunne kleederen vooraf aan eene naar het oor deel van den Burgemeester voldoende chloor- beiooking zijn onderworpen. Art. 5. Wie de bepalingen van artt. 1, 2, 3 en van art. 4, laatste lid, dezer verordening oyertreedt, wordt, voor zoover dien aangaande, niet reeds bij de bestaande wetten is voorzien, gestraft met eene geldboete van f 25.00 en gevangenisstraf van 1 tot 3 dagen, te zamen of afzonderlijk. Art. 6. Behalve de ambtenaren, bij de wet of bij wettige verordening aangewezen tot op sporing van misdrijven en overtredingen, zijn, wat de overtredingen dezer verordening betreft riiede tot opsporing bevoegd alle personen die met het toezigt op de in en vervoer zijn belust. Art 7. Deze verordening zal dadelijk wor den afkondigd en onmiddelijk daarna in werking treden, Zi/nde deze verordening aan de Gedeputeerde Staten van Friesland in afschrift medegedeeld. En is hiervan overeenkomstig voorno eind Raadsbesluit, onmiddelijk afkondiging geschied waar het behoort den 5 Maart 1867. burgemeester en Wethouders voornoemd, WOUDA. Ft Secretaris HAGA. KENNISGEVING. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van de gemeenlj SNEEK doen te welen, dal door den Raad dier Gemeente, in zijne vergadering van den 4 M.rnrl 1867, is vastgesteld de vol geilde vero denin^ VERORDENING ter voorkoming VAN DE OVERBRENGING DER RUNDERPEST DOOR PERSONEN. Art. 1, liet is veiboden, een bij een ander in gebruik zijnden veestal, zonder vooraf bekomen vergunning van den eigenaar of houder van het Vee, binnen te treden, of het aan een ander loehehooiend Vee ook-buiten den stal of in de weide, zonder gelijke vergunning, aan te raken door den heer J. P. Feiih, sekretaris generaal, bij het departement van koloniën. Z. M heeft benoemd lot notarissen binnen het arrondissement Rotterdam, ter standplaat» de gemeente Rotterdam S G. H de Grave en H. F. de Bock, beiden, caudidaat-notaris aldaar. Door Z M. is aan mr. H. J. Albarda op zijn daartoe gedaan verzoek, eervol ontsla" verleend als lid tan het kollegie van regenten over het huis van arrest te Sneek, en tot lid van dat kollegie benoemd mr. S. J. T H. Nedermeijer ridder van Rosenthal, substituut^ olficier van justitie bij de arrondissements reglb aldaar. De heer Hagan, Öberbau-director, van Berlijn, namens de Pruisische regeriug belast met het onderzoek betreffende de Schelde-kwelie is jl. Zaturdag te ’s Gravenhage aangekomen en heeft zijnen intrek genomen in het hötet Marichal de lurenne» i .“71,1 J1-1 «o. 8 is opgenomen het koninklijk besluit tan 19 Februarij 1867 betreffende de ligtmg der nationale militie van het jaar 1867. Uit den Staat, aanwijzende het door elke provincie en door het he.togdom Limburg te dragene m de ligling der nationale militie van 1867, ten bedrage van 11,000 man blijkt dat geleverd móeten worden door; Noord- nm“"V1363’ Gelderland I335> Zuidholland 1‘JJo, Noordholland 1664, Zeeland 536 Utrecht 515, Friesland 962, Overijssel 818, Groningen bJ3, Dienlhe 342, Limburg 777 man. Naar de overtuiging van het Volksblad hebben de gesprekken eu geschriften over de parlementaire gebeurtenissen der laatste maan den dit nut gehad, dat ieder thans overtuigd is, dat, volgens ons staatsregt, de ministers voor alle daden, waartoe zij als ministers heb ben medegewerkt, verantwoordelijk zijn; verder dal het gebruik van politieke molien van orde in ons geschreven staatsregt niet is opgenomeu en dus behoort te worden beperkt. Aan den minister Van binnenlandsche zaken is door den heer R. J. Opwyrda met nog een honderdtal apothekers een adres inge diend, met verzoek tot herziening der Pharma- copoea Neerlandica. —De Twenlsche Courant bevat het volgende uit Almelo „Met zekerheid künnen wij berigten, dat door verscheiden fabriekanten te dezer stede en, naar we vernemen, ook elders, is besloten om de werkuren in hunne fabrieken te ver minderen, ten einde daardoor ook eene min dere productie te verkrijgen en alzoo te voor komen, hetgecE door sommige bladen abusive - vehjk als reeds bestaande wordt voorgesteld nl. eene overvoering der Indische markt, zoo als vóór deu Amerikaanschen oorlog het geval was. De genomen mcatregel strekt derhalve Bij besluit van 26 Februarij 18ö7, no. 84 heeft Z. M., gezien hel koninklijk besluit van den 29 September 1541, no. 58 (Staatsblad no. 38), krachtens hetwelk de jaarlijksche alge- meene rekening, aanloonende de hoeveelheid der koloniale remises in goederen en in geld, eu het gebruik van die remises gemaakt, alvorens aan HD te worden aangeboden, moet worden onderzocht door eene slaalscom missiën voorgezeten door het lijdelijk hoofd van hei departement van kolomen, tot leden der staatscommissie tot het onderzoeken der re keningen Over hel jaar 1865 benoemd de hh. mr. C. H. baron van Rhemen van Rhemenhuizen en jhr. C. Hartsen, leden van de Eerste Kamer der Staten Generaal jhr. J A. C. A. van Nispen van Sevenaer en mr. W. van Goltslein, leden van de Tweede Kamer der Stalen Generaal hr mr, P. J Elout van Soeterwoude en mr. J. A Mulsaers* leden van den Raad van State mr T. W. baron van Zuylen van Nyeveit en E. A. A J. de Roy van Zuidewijn, leden van de Algemeer.e Rekenkamer, en bepaald dat dé commissie als sekretaris zal worden bijgestaan ,SKD SNEEKEB I I COURANT. Deze COURANT verschijnt WOENSDAGS en ZATURDAGS. Abonnementsprijs voor 3 maanden is binnen deze Stad ƒ1.65, buiten de Stad francoƒ1.90 L ADVER FEN TIEN van 1 tot 4 regels,gewone letter 40 Cents, voor eiken regel daarenboven 10 Censt behalve 35 Cents Zegelregt voor iedere plaatsing,

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1867 | | pagina 1