NIEUWS- EN ADVERTENTIE-BIAD VOOR DE STAD EN HET ARRONDISSEMENT SNEÈK. JAARGANG I A. j1 JiI N N E Pi 1 A N i). Zaturdag 9 Maart. 1 en de tegen verminderde vrachtprijzen. ver- van de Nationale Militie 1861 (Staatsblad Wethouders voornoemd WOUDA. Dt Secretaris HAGA. Bij Z. M. besluit is benoemd tot commissaris van politie te Zaandam de heer M. Ypcy candidaat notaris, thans inspecteur van politie te Amsterdam, en tot inspecteur der registra tie en domeinen van de 2de klasse de heer H H. Schotanus i) Sterkt ga Lemke, thans in- wegens ziekelijke gesteldheid of gebreken of gemis van de gevorderde lengte. Sneek, 2 Maart 1867. Burgemeester en Men verneemt, dat eerlang bijde Tweede Kamer der Staten Generaal de aanbieding kan worden te gemoet gezien van een wetsontwerp, houdende verdere maatregelen tol wering van de veeziekte. De Landdrostei te Osnabruk heeft lo Laar aan de Vecht een station voor desinfeclie ingerigt ten behoeve van hetgeen uit Neder land langs die rivier wordt aangevoerd Ook bevolen dat aan de stations langs de geheele bewaakte grens de hoeven der paarden gewts chen zullen worden met eene oplossing van chloorkalk en dat de wollen dekken met chloor berookt zullen worden Hel Paiijsche Memorial Diplomatique zegt in staat gesteld te zijn, den stand der onder- handelingen te omschrijven, die tusschen Prui sen en Nederland gevoerd worden met betrek king tot de hertogdommen Limburg en Luxem burg. Uit hetgeen hel bedoelde blad dienaan gaande mededeelt, moet men opmaken dat het punt van geschil hoofdzakelijk ligt in het be weren van Pruisen, dal hel regl heeft om in de vesting Luxemburg garnizoen te leggen niet alleen, maar van den koning-groolhertog levens tegemoetkoming in de kosten van hel onderhoud van dit garnizoen te verlangen. „Tegenover de argumenten van Pruisen - zegt het blad stelt Nederland artikel 16 van het tusschen beide staten den 8 November 1816 gesloten tractaat (behoorende tot het generaal reces van 20 Julij 1819), welk artikel aldus luidt: „„De plaats Luxemburg, vesting zijnde vau den Duitschen Boud en de gouvernementen van Pruisen en Nederland gevolgelijk niet geacht kunnende worden gehouden te wezen om haar in het belang der gemeenschappelijke verdediging uitsluitend voor hunne rekening te moeten onderhouden, zoo wordt de kwestie van dat onderhoud, behoudens de wijzigingen, omschreven in de voorgaande artikelen, nadruk kelijk gereserveerd voor de beraadslagingen van den Bondsdag.’’ „Het kabinet van ’s Hage heeft, volgens het blad, toen gemeend een beroep te doen op de onderleekenaars van de Weener slotacte maar de graaf von Bismarck (die zich ongetwij feld geene nieuwe verwikkelingen op den hals wilde halen, welke eene zeer ernstige verhou ding zou kunnen aannemen) veranderde aisnu van houding en insinueerde, dat het wenschelijk was, de zaak in statu quo te laten, totdat do Noordduitsche confederatie zou hebben beslist, of zij er in toestemt om de kosten van de bezetting der vesting door de Pruisen voor hare rekening te nemen „Indien werkelijk geene andere eischen zijn geduau, zeol de iMeutoe Rollet damsche Luurunt, dan het Memorial Diplomatique opgeeit, uan is specteur der registratie en domeinen van de 3de kl. Z. M. heeft benoemd lot regter in de arr reglbank le Zutphen mrJ. Thooft. thans pro- kureur bij gemelde reglbank en wethouder al daar en mr. L E Lenting, thans regter plaats vervanger in gemelde reglbank en advocaat al daar; zijnde tevens aan eerslgemeide een eervol ontslag verleend uit zijne betrekking van pro- kureur. Aan G, Engels, op zijn daartoe gedaan verzoek een eervol ontslag verleend als proku reur bij de arr. reglbank te Almelo -lot gou verneur der Koninklijke Militaire Akademie be noemd A. C A. Schonsledt van den staf der infanterie HD. adjudant in buitengewone dienst, thans belast met de lunktien van kommandant dier inrigling en tot kommandant dier akade mie den majoor A. J. A. Gerlach van het 3e regement vestingartillerie, wordende hij in band daarmede overgeplaatst bij den staf het wapen der artillerie. Op den Augustus 1866 liep er van Am sterdam naar Arnhem een goedkoope volkstrein tegen verminderde vrachtprijzen. De heer V. le Amsterdam kocht drie kaarten voor zich en zijne broeders maar toen zij er geen gebruik van konden maken, veranderde hij den datum van 3 Augustus in 13 en verkocht ze op dien dag. Toen deze valschheid ondekt was, werd reeds spoedig de dader gevonden. Noor het provinciaal geregtshof in Noord-Holland teregt gesteld, werd hij, ter zake van valschheid in een geschrift van koophandel en des bewust gebruik maken van dat stuk, veroordeeld tol 6 maanden cellulaire gevangenisiraf en 6 geldboeten elk van 50. Tegen dat arrest is de veroordeelde in kassalie gekomen en heeft hij bij memorie drie kassatiemiddelen aangevoerd,die eergisteren voor den Hoogen Raad door den advocaat, mr. Asser werden toegelicht. De pleiter voerde bovendien nog andere kassatie-gronden aan doch bepleite hoofdzakelijk de vragen of een spoor- wegkaartje kon worden beschouwd als een ge schrift, zoo ja, of het dan mag heelen een ge- schiifl van koophandel. Het oordeel van den advocaat generaal mr. Romer over die vragen wordt gewacht. De heeren J B. Graaf van Limburg Slirum en H. A. van Karnebeek le 's Hage hebben te kennen gegeven, elk eene som van drie duizend gulden te willen bestemmen voor een fonds, le slichten ter bevordering van de weerbaarheid van Nederland. lu de Oost Indische berigten van 29 Jan, jl wordt medegedeeld, dat op den 28 dier maand de heer mr A .Piius vice piesident van den raad van Nederlandsch Indie, komman deur der orde van den Nederlandschen Let uw en groot officier der Luxembuigsche orde van de Eikenkroon, is overleden. KENNISGEVING. NATIONALE MILITIE. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van de Gemeente Sneek gevolg gevende aan art. 150 der wet op Zullende voor dien Raad alleen behoeven le verschijnen 1°. Zij, die zich als vrijwilliger voor Militie hebben aangeboden KENNISGEVING. NATIONALE MILITIE. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van de gemeente SNEEK, voldoende aan art. 87 der wet op de Nationale Militie van den 19den Augustus 1861 (Staatsblad no. 72), brengen door deze Ier kennis der belanghebbenden, dat de eerste zitting van den Militieraad voor deze gemeente zal worden gehouden te Heerenveen op woensdag den 13 Maart des voormiddags ten 11 ure, in welke zitting uitspraak zal wor den gedaan omtrent 1°. de veischenen vrijwill gers voor de mili tie. 2°. de lotelingen, die reden hebben ingediend 3°. de lotelingen, in de artikel 55 bedoeld 4°. alle overige lotelingen. 150 der wet op de Nationale Militie van den 19dcn Augustus 1661 (Staatsblad no 72), noodigen bij deze de lotelingen der Nationale Militie van deze gemeente uitom wanneer zij verlangen bij de Zee-militie le dienen, zich daartoe voor den Isten April bij hen aan te melden. Sneek den 9 Maart 1867. Burgemeester en Wethouders voornoemd, WOUDA De Secretaris HAGA. van vrijstelling 2°. de lotelingen, die vrijstelling verlangen wegens i Ml Ö6 Deze COURANT verschijnt WOENSDAGS en ZATERDAGS. Abonnementsprijs voor 3 maanden is binnen deze Stad ƒ1.65, buiten de Stad franco 1.90 A D V E R T E N TIEN van 1 tot 4 regels, gewone letter 40 Cents, voor eiken regel daarenboven 10 Ceust behalve 35 Cents Zegelregt voor iedere plaatsing,

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1867 | | pagina 1