JAARGANG 18Ü7. MELWS- EN ADVERTENTIE-RLAD VOOR DE STAD EN HET ARRONDISSEMENT SNÈÈ 22ste e 11 s ?i u a n U (Rusdag 13 Maart. 'i A. -- SNEEKER III! C 4> van COURANT: ningrijk geheel en al tot sijsteem men. 1 wijzen streek of streken gedurende zes gen den si, mgeregtigden ■etoolen, rundvee te vervoeren en bui“ llcrvoimde Kerk gegeven i te doen vel en buiten Bladen of andere gebouwen Deze COURANT verschijnt WOENSDAGS en ZATURDAGS. Abonnementsprijs voor 3 maanden is binnen deze Stad f 1.65 buiten de Stad franco ƒ1.90 is evenzeer vervoeren van Z Al. de Koning heeft Z K. f’. den Prins van Oranje Lenoeajd tct eerevoorzitler der Ned8riand..e!'.e t:oe!<k'cmmissie voor de we»e!dteu‘ceiu:ts’.;ia»j te iar3§ Z. 11. heef', peirsioen verleend ten laste van den Staal aanJ. F. J Hagen, weduwe ven G J. Verdam, in leven huogkeraar in de wis en natuurkundige fakulleit aan de hooge schooi te Leiden, ten bedrage van 1000 s jaars; G. Berks, gewezen hoofdonderwijzer te Laps, f 266; G. F. gewezen hulponderwijzer te ’s Gravenhagef 124; J. Visscher, eervol ontslagen hoofdonderwijzer te Purmerend, 533, P. Gaveel, gewezen hoofdonderwijzer te Vin ksveen en Waverveen, f 545en R H. Graf horst, gewezen hoofdonderwijzer te Stad Arnelo, J 212 s jaars. De minister van binnenlandsche zaken heeft ter kennis gebragl van gezrgvoe. ders van stoomboolen en vaartuigen die de (Josier- Scheide bevaren, dal een aanvang wordt ge maakt met de werken tot afdamming van de Coster-Schelde, tusschen de gemeenten Woens drecht en Krabbendijke, in de rigting van den in aanleg zijnde spoorweg; dal mitsdien dit vaarwater weldra met meer zal kunnen bevaren worden, en de schepen den weg langs hel ter vervanging van dit vaarwatei gemaakte, en sedert 15 October II. gebruikt wordende ka naal door Zuidbeveland zullen kunnen —Het Staatsblad no 1 besluit van deu 9 Maart 1877, houdende ver bod van venoer van rundvee en van andete voorweipen. Volgens artikel 1 is hel in de door den Minister van Binnenlandsche Zaken aan te W Weken ten stallen of andere gebouwen vooren leden en d beroeping van pre pnanten was deze dag b -paald om de stem nen uit te bren gen b uitslag was als volgt; van de 228 uiigebraete stemmen waien 123 voor hef nüz en 103 voor hei al aaimemen van bovenge noemd reglement, terwijl 2 biljetten van on- KENMSGEV1NG. NATIONALE MILITIE. BURGEMEESTER en WE I HOUDERS van de Gvrjee.”.3 Sneek gevolg gevende aan art 150 der wei ep c!o Nationale Militie van den IPden Zt'us'os 1031 (Oiaatsblad no 72), noocJQct: L'j deze de leidingen der Nationale léiWia van dese (jetaeeale uit, om, wanneer tij verkagen bij de Eee-tndilie ta dienen, zich daartoe voor den Isten April bij hen aan ie melden. Siieek den 9 Maart 1367. Burgemeester on Wethouders voornoemd1 WOUDA. Z?g Secretaris HAGA I J I. —LI m-XUUMtUB- -. ADVERT E N T 1 E N van 1 tot 4 regel», gewon a letter 40 Cents, voor eiken regel daarenboven 10 Censft behalve 35 Cents Zegelregt voor iedere plaatsing, hetwelk getmrende de laatste dagen in zeer is besproken, door de Prui sische regering in dal gewelda lig ingelijfd ko i is aangeuo Volgens deze mededeeling hebben alle postdirecteuren in Hanover in last de brieven en paketten te openen welke hun voorkomen aan P-uisen vijandige stukken te bevatten Het heeft een eigeuaaidig nut, geloven wij, nu en dan te wijzen op den tegenwoordigen toestand van het ongelukkig Hanover als het gevolg van den door de regerieg te Berlijn gepleegden roof Eijn-r onafhankelijkheid. Men kan daaruit op maken hoe zulk eene inlijving bij Pruisen ge heel den maalschappe ijken toes.aud dor gean nexeerde gewesten demoraliseert." De avondschool van Gerard Dou.eender schoonste schilderstukken van dien bekenden meester een meesterstuk van kaarslicht, aat iu 1766 op de verkooping van de Wed. de la Cour! ƒ4000 en 42 jaren later 17,500 gold en waarvoor kart geleden ƒ80 000 werd ge boden, is thans in steendruk overgebragt door de firma Tresling en Co te Amsterdam Beeds vroeger was dit geschied door van Loon; maar ge ijk alle sleendiukkeu, iwart. Deprmflitho graphie, waarvan wij beiigtiging hebben gehad, en die ons bewondering afdwong, is volkomen gelijk aan het originele schilderstuk. Zij is eene peifeclie van kleurendruk en geelt vormen, kleuren linten, schaduwen, licht, kortom alles terug, zooals hel schilderstuk die vertoont. De sleendrukkunst heeft hel zooverre gebragl, dal op 10,000 beschouwers van deze plaat er zeket geen twee zullen gevonden worden, die» ze voor iets anders dan een scbildeisluk in olievervv zuilen aanmerken. (Leeuw. t Deo 9 dezer zijn van Haringen met de Hullsche stoomboot European, naar Amerika vertrokken 35 emigranten, k.ein ei. groot, meest Friezen onder hel agentschap van den heer A Zwanenburg te Harlingen, die van de iu de vorige week vertrokkene landverhuizers waar onder de heer vanBoissum Waalkms, een brief van dankbetuiging uil Hud moge ontvangen voor de soliede behandeling, die zij op den stembiljet overlogt hadden ondervonden. be o.iicier van justitie te Leeuwarden heeft berigt, dat in de eerste helft der maand waarde werden veiklaard Men leest in de Middelb Cour. „In eene mededeeling uil Hanover, wordt beweerd dat de schending van het brievenue- heim I Frankrijk zoo te doen verblijven., en is evenzeer g< durende der synode op de benoeming van kerke, «ads- hetzeltde tijdperk het ver voeren van vets, h I leden en d beroeping van predikanten 'leesch, versche huiden, haar versche beende ren, ongesmolten vei, hoornen, klaauweu, mest en van allen amh ren afval van rundvee ve,bo den, behoudens eenige uitzonderingen Van dit verbod van vervoer is vet vee, onmi.idehjk voor de slagtbank bestemd, onder zekere voor waarden vnjgesteld Met zekerheid ka<> worden gemeld, dat de coll< gien der Gedepuuerde Siateu n Gel derland. NoOrd-llollaud, Fii sland. Groningen en Overijssel zich lol Z M- den kouing heb ben gewend met dringend vei zoek dat de door de commissie voor de veepest voorgestelde maatregelen zullen worden ten uitvoer gelegd Wat de Gedeputeerde Stalen van Zuidhollaud beitelt, wordt van die zijde evenzeer erkend dal het middel van afmaking het eenige is om van de veepest v.*r:„:i te worden, doch wordt, wat de uitvoering betreft, de voorkeur gegeven aan de denkbeelden van d..u commis saris des komngs den he<r Loudon. be regtbank te bordrechl heeft den 6 dezer twee gem- enteveldwachlera van Oud Bei- jeriaud veroordeeld, den eersten tot eene ge vangenisstraf van 1 jaar en den tweeden van drie maanden, beiden in eenzame opsluiting te ondergaan, benevens ieder iu eene geldboete van 25 en in de kosten, ter zake dat zij in de uitoefening hunner bediening bij het surveilleren van den invoer van vee in de gemeente Oud Beyerland, fooijen hadden aangt nomen Aleer dan 16 getuigen zijn in deze zaak gehoord. Vlissingen, 9 Maart. Gisteren avond laat zijn een achttal militaire overheden uil Belgie, met de koninklijke stoom boot Crimes Charlotte, hier aangekomen, en heden namiddag ten 2 ure kwam de keizerlijk Fiaiische stoomboot de Rhóne, kapitein Joubei t, hier ter reede, aan boord hebbende hetgeen van hel Belgisch-Ale* kaansch legioen is over gebleven, beslaande in 841 man, onder geleide van den kolonel van der Smissen Het fregat hield geen oogenblik op en stoomde terstond door uaar Antwerpen. Bovengenoemde over heden aan boord van de Princes Charlotte, zijn de Rnóne oogenóliskelijk gevolgd. lilt Roosendaal meidi men dd Maart: lieden voormiddag heeft zich jUr d S, d zullen kunnen nemen, alhier, met lucilerskoppen vergiftigd, en was, 11, beval een koninklijk niettegenstaande aiie aangewende legemmddeleii reeds dezen avond een lijk, be ongelukkige laat eene vrouw met twee kinderen na Ridderkerk, 6 Alaart. Nadat op de laaistverioopeu drie bonderda- gen den si» mgeregtigden maiisiidmaten der was een i te komen uthalen, ten einde zich te verklaren op hel al of met aannemeu van liet reglement

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1867 | | pagina 1