JAARGANG (867. u TOWS- BN OVERTENTK-BIAD VOOR DB STAD EN RET ARRONDISSEMENT SNEER I li Nk fl 16 Alaart. Slateii-G e ncr a a I Zaturdag «■MM een wor- de Lijsten zijn lot van Van de Lijst der Betoeg'Jen tol het kie ten van Leden van den Gemeenteraad II J. J COOL. A. A. yas DIAS A S yam DIJK Sr. T. GILLAM. A be GROOT D. A. IJ S. deze Gemeente van de TWEEDE GENERAAL, de voor Friesland, en zijn, zijn herzien, en derzelve gedurende veertien dagen t den Ier Secretarie dezer gemeente ieder ter inzage zijn nedergelegd en Gemeente-huis aangeplakt. Dat bij die herziening tan geschrapt I. Van de Lijsten der bevoegden tot het liezen van Leden van de Tweede Kamer der Staten Generaal en de Provinciale Staten Friesland T. CAMMING. J J. COOL G DIJKSTRA. H. EIJLSTEA. D A de GROOT H HENDRIKS Jr Mr HENDRIK H. HIDDINGA. J KRESNER P. MOLENAAR. K II van ber MBULEN 1‘ T. POTMA. s rodenburg H L SPANNENBURG. J STELMA J. M T1ENSTRA. H J J. VISSER. 2 TWEEDE KA M E R. Zitting van Maandag Maart. KENNISGEVING. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van SNEEK Gelet op aitikel 10, 34 en 35 der Wet van den Aden Julij 1850 ^Staatsblad no. 37J regelende hel K1ESREGT enz Maken bij deze bekend, dat de lijsten, aan wijtende de personen, die in tol het kiezen tan Leden KAMER DER STATEN PROVINCIALE STATEN van den RAAD DEZER GEMEENTE bevoegd een exemplaar van ieder tart af he- s voor een i aan hel D. G ALTHU1S1US Mr Hind 11 HIDDINGA J BLEEKER H HENDRIKS Jr. J. N BOU.II A M KU1JT A BRENLNNKMEIJER F van der LA AN K H. S a ST LEMKE. PIER NV. CNOSSEN K H tan der MEULEN S K MIEDEMA. J. S I’OMPER. P. T. POTMA. J de SAIN. S. SANDERS. H L SPANNENBURG J. STE.M.A. die daarop verkeerdelijk waren gebragt, die of meer in de Kiezers gevorderde vereischteu verloren hebben, of overleden zijn. En zal deze op de gebruikelijke wijze den afgekondigd en aangeplakt. Sneek den 15 Maart 1867 Burgemeester en Wethouders voornoemd, WOLDA, De Seeretaris HAGA, KENNISGEVING. NATIONALE MILITIE. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van de Gemeente Sneek, gevolg gevende aan art 150 der wet op de Nationale Militie tan den 19den Augustus 1661 (Staatsblad no 72), noodigen bij deze de lotelingen der Nationale Militie van deze gemeenle uit, om, wanneer zij verlangen bij de Zee—militie te dienen, zich daartoe voor den Isten April bij hen «an te melden. Sneek den 9 Maart 1867. Burgemeester en Wethouders voornoemd, WOUDA. De Secretaris HAGA. 13 Maart 9 a AIT N X A D VE R T E N TIE N van 1 tot 4 regel»,gewo»» letter 40 Cents, voor eiken regel daarenboven 10 Ce»»t behalve 35 Cents Zegelregt voor iedere plaatsing, eerlijk» 1 wen- V t ^4ste Deze COURANT verschijnt WOENSDAGS en I ZATURDAGS. Abonnementsprijs voor 3 maanden isJ binnen deze Stad f 1.65 buiten de Stad franco 1.90 j F. VAN DEK LAAN H S St LEMKE In deze sitting is ingekornen, een wets-ontwerp tot rerhooging van hoofdstuk V der staalsb»grooting voor 1867. Daarna aiju de beraadslagingen voortgezet over de afdeeling van liet Vde hoofdstuk der staatsbegrooliug betredende bel ouderwijs en meer bepaaldelijk over het lager onderw. De heet van Nispeu van Seveuaer ontwik kelde in bet breeds zijne bezwaren legen de wijze van toepassing der wet van 1857, en teven» tegen die wet zelve, terwijl hj daarbij de belangen van het bijzonder ouderwijs voormond. De heer de Biauw gaf te kennen voorstander van het openbaar onderwijs te wezen, maar niet voorbij te zien de veelvuldige beiwaren, welke van onderscheiden kanten tegen de schoolwet werdea in liet midden gebragt. Ter wegneming van het bezwaar, het welk bij vvlen tegen het zendeu van hunne kinderen naar de openbare schol»u bestond, weuschte hij midde len uitgedacht te ziendie strekken konden om het bijzonder onderwijs te begunstigen en daartoe van ge meentewege te doen subsidiëren, zoodra bleek dat aan de oprigling van eenige bijzondere school belioefte be stond. De heer van Blom stoud de belangen van het openbaar ouderwijs voor, en zeide in de grieven welke daartegen van verschillende zijdeu werden geopperd niet te deelen. De neer van Lynden van Baudeuburg trad in eene uitvoerige beschouwing lot aandrang van de be z waren door anderen reeds teu opzigte vau deze aange legeuheid voorgedragen. Ook hij had onderscheiden bedenkingen tegen de wijze waarop de schoolwet werd uilgevoeid, en tegen de beginselen zelve waarop die tiet rustte. Wijziging iu de artt. 33 en 36 zou hij wenscheiijk achten, llij verlangde echter bescherming noch voor het openbaar noch voor Lei bijzonder onder wijs, maar eene zelfstandige ontwikkeling voor beide, die naar zijn oordeel volkomen goed kouden zamen gaan. Mij hoopte dan ook dat men de handen mogt ineen »laau om aangaande dat onderwerp tot overeeu- sleinmiiig te komen. De heer van Limburg Brouwer verklaarde met deii minister vau binnenlandsche zaken volkomen in te stem men aangaande de beginselen welke het lager onderwij» behoorden Ie beheerschen, de wijze waarop de schoolwet toegepast werd goed te keuren, en zich te vereenigen met- het denkbeeld om met deze aangelegenheid het godsdienstig vraagstuk niet te vermengen. De instem, nrnj zou hem echter niet veroorloven, zijne stem ten gunste vau het Vde hoofdstuk uit te brengen en wel om de redenen, die reeds bij de algemeens beschouwin gen waren uiteen gezet. De heer Hoffman bestreed de wet van 1857, welke Lij beschouwde als antinationaal en strijdig met de voor schriften in art. 194 der Grondwet nedergelegd. De Iner Bichon van IJsselmonde beantwoordde de vraag of de wet van 1857 met het oog op het openbaar on bijzonder onderwijs eerlijk werd nageleefd; welk ant woord ontkennend was. Hij uitte den wensch dat de regering de hand bleef lemen tot eene eerlijke en ge trouwe naleving van de wet, en inmiddels zoodanige maatregelen voorbereidde als strekken konden om de vrijheid van het onderwijs te verzekeren. De heer Godefroi schetste den tegenwoordigen stand waarin de onderwijskwestie zich bevond, en herinnerde dat de tegenstanders der schoolwet wel gedurende het bestaan daarvan veel moeite hadden gedaan om daarin wijziging te doen brengen doch zonder het door hen gewenscht gevolg; cn daar er, zijne inzien» voor hem ook geen voornitgezigt bestond dat onder deze regering hunne verlangens iu dit opzig: bevredigd zouden worden, hoopte hij, dat de strijd verder zou worden gevoerd op eene wijze die tot praktische uitkomsten kon le>den, hetgeen niet anders kon geschieden, dan door een voor stel tot wijziging van hunne zijde te doen indienen, ten enic'e de volksvertegenwoordiging daarover te doen beslissen. De heer Moens wedersprak de in den loop der ba raadslaging geuitte bezwaren, zoo tegen de onderwijswet lelve, al tegen de uitvoering daarvan. In een onderzoek tredende van de verlangens der tegenetanders van die wet, hield hij derzelver onuitvoerlijkheid en onjuistheid staande; Maaibij voor zich niet anders dan eene en volledige toepassing der wettige voorschriften schende. De heer van Naarnen van Eemnes, de laatste die he den het woord voerde stelde zich ten taak eenige op helderingen te geven strekkende tot oplossing der ia den loop der discussie gemaakte bezwaren, terwijl hij zich schaarde aan de zijde van hen die meenden dat alleen het nemen van het initiatief door de tegenstander» der wet, en het indienen vau een voorstel tot wijziging van hunne zijde een praktische oplossing aan het han gende vraagstuk kon geven. In deze zitting zijn de beraadslagingen over het Vd» hoofdstuk der Slaatsbegrooting voor 1867 voortgezet. Over de VlIIe afdeeling, kunsten en wetenschappen, werd geene algemeene beraadslaging gevoerd en de artt, 137 161 werden goedgekeurd. Over de IXe afdeeilng, armwezenvoerde het woord de heer Wintgens, die de wenschelijkheid betoogde der wederindieniug van een wetsontwerp op de banken van leening. De Minister vau Binnenlandsche Zaken ver klaarde dat de behandeling vau dit onderwerp spoedig weder zou worden opgevat, Hierna werden de artt. 169 174 goedgekeurd. Over de Xe afdeeling, Nederlandsche Staatscourant en Staatsblad in het algemeen, werd geene beraadslaging gevoerd. De artikel» 175 178 werden achtereenvolgens goedgekeurd, gelijk mede de artikels 178 101 der Xle afdeeling, nijverheid, en de artt 192194 der XUde afdeeling telegrafie. Bij de behandeling der ^beweegredenen gaf de heer

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1867 | | pagina 1