NEWS- EX ADVERTEATIE-BLAD VOOR DE STAD EN HET ARRONDISSEMENT SNEEK. U'.' I 20 Maart. B 1 ft IN E iM A IN D. Woensdag liMMlHDj ADVERT h N TIEN van 1 tot 4 regels .gewone letter 40 Cents, voor eiken regel daarenboven 10 Cenit behalve 35 Cents Zegelregt voor iedere plaatsing, Deze OOCKANT verschijnt WOENSDAGS en ZATUKDAGS Abonnementsprijs voor 3 maanden is binnen deze Stad ƒ1.65, buiten de Stad franco/1.90 Bij besluit van 28 Februarij 1867, n°. 103 heeft Z. Al. beschikkende op een verzoek schrift van A Al. de Graaf c s. te Dragleu de statuten d r voor minder dan dertig jaren aan gegaue Verceniying lot bevordering van hirist- lgkt nationaal schoolonderwijs te Dragten goed gekeurd. en als reglspersuon deze vereenigiug erkend. Z Al heeft benoemd tot notaris binnen hel arrondissement Leeuwarden, ter stand plaats Bethkum, gemeente Alenaldutnadeel, H. W. Alma, caiHidaatHiolaiis te Alikkinga. thans SekreUns der gemeente üoslslellingw erf Z. Al. heeft,, er vervanging van den heer J. 11. Piülipse, emeritus geworden, tol hoog leeraar in de reglsgeleerde fakulteit aan de boogeschool te Gromngeit benoemd den beer mr. W. Modderman, advocaat te Groningen. N ar wij vernemen hebben de heeren 'an der Werff en Buuilet, wapeiifabriek.mten te Luik, d'imicilmm gekozen hebbende Warmoes- straat, S. 367 alhier, zich lot de Hooge Rege ring gewend lol verkrijging van okirooi op hunne uitvinding eener soort van n-aldgeweer, hetwelk door de slaartschroef geladen wordt. Amsl Cour Helder, 15 Maart. De Amst. Cour, meldt het volgende: Onlangs dee den wij mede, dat een onzer geachte in gezetenen, wiens naam wij toen kieschheidshalve verzwegen in hel bezit was van een geheim hetwelk bestaat in het herkennen van een ligchaamsteeken «an enkele runderen waaruit hij, na veelvuldige proefnemingen, tot de we lenschap is gekomen, we ke runderen al of niet den veelyphus krijgen en daaraan sterven zul len. Wij deelden toen mede, dat hij met zes door hem uitgezóchte koeijen naar ’s Rijks veeartse nijschool te Utrecht veitrokken was, om mei die, naar zijne tneemng voor besmetting niet-vatbare koeijen op verschillende geïofekteerde sla den onder toezigt van den directeur dier school, proeven te nemen Zoo wij vernemen zijn die proeven, hoe sterk ook op^evoerd, - men heeft zelfs met smetstof van zieke koeijen neus en lippen besmeerd - met den gunstigsten uitslag bekioond, en thans is hij, naar wij vernemen, met drie andere hier aangekochte gezonde koeijen op reis naar Utrecht, die naar zijne vaste meening de ziekte krijgen en daaraan sterven zullen. Zijn naam, thans geen geheim meer, is A. Paariberg, vroeger veehouder, thans rentenier. De Held. Cour, maakt gewag van de proeven, door den heer Paariberg, rentenier, vroeger veehouder Ie Wieringerwaard, genomen, ten bewijze dat hij hel middel weet, om aan te geven welke koeijen de veepest zullen krij gen en in welke male, welke niet De grootva der van Paatlberg, zekere Kroon, had bij 't lieerschen van de veepest in 17od en 1774 1776 de ontdekking er van gedaan, en was van een boerenknecht een welgezeten veehou der en een landeigenaar geworden De proe ven hebben nu plaats gehad aan de veearlse rijschool te Utrecht. „Den. 26 Februarij, meldt de H. Ct., kwam P. daar met de runderen aan, die gestald wer den op een stal alwaar 17 beesten aan de vee yphus waien gestorven, een nog ziek was, en eenige dagen daarna overleed, terwijl 2 koeijen Herstellende en nog 2 vrij van de ziekte waren De koeijen van den lieer Paari- beig zijn gedurende al dien tijd, tot op lieden gezond en ongedeerd gebleven, hoewel men ver schillende, zeer sterke proeven beult genomen; van den Commissaris 1867, 2de houdende oproeping in lofgangers der Nalio- 1865 en 1866. KENNISGEVING. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van de Gemeente SNEEK, Gelet op het besluit des Konings, van den 13 Maart afdeelmgno 345, werkelijke dienst van ver uale Militie, ligtingen l Gelasten door deze HENDRIK ABERSON. JAN van der b'l'EL. JAN TICHELAAR. JELLE de VRIES. KLAAS de WIT. TJEKE SCHURER. ANNE SCHUIL. HENDRIK GEORGE TAPERNON. TJEBBELE de VRIES. JAN de VRIES. WILLEM W1ER1NGA. alle verlofgangers zich in deze Gemeente bevin dende en die in weikeiijke dienst moeten op komen, om zich regtstreeks naar hun korps te begeven, waarbij zij op Dingsdag den 26 Maart e k vóór vier uren nademiddags moeien op komen De verlofgangets worden uitgenoodigd, zich vóór hun vertrek ter Secretarie der Gemeente te begeven lol hel laten alteekenen 'an de ver lofpassen en tot hel ontvangen van reisgeld, voor zooverre de woonplaats meer dan 3ü mij- lou van de standplaats van hel korps verwij derd is. Snoek, den 15 Alaart 1867. burgemeester en Wethouders toornoemd, WOUDA. 2Je Secretaris HAGA. men heeft ze onder anderen gedekt met de dekken van aan de typhus gestorven koeijen en ze op verschillende ligchaamsdeelen, ook aan de neus en de onderlippen besmeerd met smet slof, zelfs lappen met versche smetstof aan de koppen gehangen, om ze voortdurend die stof te doen inademen. In plaats van ziek te wor den, zijn ze echter in zwaarte van vleesch toigenomen. „Nog moeten wij vermelden, dat dit zestal bestond uil 1 guste vaars en kalfkoeijen, waarvan er 2 op den besmetten stal hebben gekalfd. Het zijn juist de kalfkoeijen, die in den regel hel hevigst worden aangetast. „Thans is de heer Paariberg door den directeur der veeartsenijschool den heer Wellen berg, en met toestemming van den Minister van Binnenland-che Zaken, verzocht geworden om nog een nieuwe proef te nemen, namelijk om voor ’s rijks tekening 3 guste vaarzen aan ie koopen, aan welke hij kan zien, dat, wan neer ze met besmet vee in aanraking komen zij aangetast zullen worden en ook zullen ster ven. Dit nam hij aan. „Daar hel echter bekend isdat de heer Paariberg sedert 26 Febr. dagelijks met besmet vee in aanraking is geweest, is het voor hem moeijelijk om op gezonde stallen te worden loegelaten en ook w il hij zelf geene aanleiding geven, om andere stallen aan het gevaar bloot te stellen; daarom heeft hij aan zijn zoon, vee houder in de Zijpe, zijn geheim medegedeeld, hem in alle bijzonderheden ingclichten hem den op zich genomen last opgedragen die thans twee beesten aldaar en een te Texel heeft aangekocht, waarmede de oude heer Paariberg nu heden weder naar Utrecht op reis gaat, om ze op denzelfden slal te plaatsen en den uitslag af te waehten." ZALT BOMMEL 17 Mrt. De veepest, waar van de Bommelerwaard tol heden gelukkig ter' schoond bleef, heelt zich gisteren, zonder dat men voor de overbrenging van de besmetting eenige reden weet op te geven, op den slal van den landbouwer C. Slegh te Kerkwijk ge openbaard. Het aangetaste rund is terstond afgemaakt, terwijl omtrent de overigen, ten ge- tale van 7, nadere bevelen worden ingewacht. Harlingen, 17 Alaart. In de afgeloopene week zijn van hier naar Amerika vertrokken 63 landverhuizers, te we len: 36 via Huil, 11 via Londen en 16 via AmsterdamRotterdamLonden. In deze week worden weder verscheidene anderen ver wacht. Vroeger is hier melding gemaakt van de oprigting eener schroefsloombootvaart van hier op Siieek en lusschengelegun plnatser» Thans is hier eene vergadering gehouden van aan.mei hebbers daarin, eo mei» i> eft bes.o en dit pan - IIIIIIIillHIIIIllllillIillllHlillllflW |4

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1867 | | pagina 1