NEWS- EN ADVERTENTIE-BIAD VOOR DE STAD EN UET ARRONDISSEMENT SNEER. JAARGANG 18ö7. I 22ste VAN DEN GEMEENTERAAD VAN SNEER, MAANDAG DEN 25 MAAR!’ 1867 des voorin ddags ten 10 uur. ZATÜKDAG 23 MAART. BINNENLAND. VERGADERING '0^4 iiïf een gemeente ontvanger. tan I 1 2 27,000 miilioen, met 1085 miilioen rente Te Zevenaar is algekoudigd, dat, ten ge volge van eene aanschrijving uit Pruisen t de Dylufia, Ru.gcun.es;«r van Fra.et.r, mi- J, J ingezetenen op nieuw gewaarschuwd worden de grenzen niet te overschrijden, daar ingeval en van aanhouding het opzenden naar Wezel, tot een jaar zitten, het gevolg kan zijn. Men schrijf uit Bath, dat bij het werk der afdamming van de Ooster Schelde gezien Verslag wegens de Hoogere Burgerschool over 1806. Rekening van de Kamer van Koophandel en Fabrieken over 1866 en rapport. Voorstel betiekkelijk het onderhoud straten, wallen enz. Idem omtrent de daarstelliug vau straten PUNTEN DEK BEHANDELING: Besluit van Heeren Gedeputeerde Stalen houdende goedkeuring van het kohier van den hoofdelijken omslag voor 1867. Idem berigtende de ontvangst der verordening ter voorkoming vau de overbrenging der run derpest KENNISGEVING. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van de Gemeente SNEEK, Gelet op het besluit van den Commissaris des Konings, van den 13 Maart 1867, 2de afdeehngno 345houdende oproeping in werkelijke dienst van verlofgangers der Natio nale Militie, liglingen 1865 en 1866. Gelasten door deze HENDRIK ABERSON. JAN van der STEL. JAN TICHELAAR. JELLE de VRIES. KLAAS de WIT. T/EKE SCHURER. ANNE SCHUIL. HENDRIK GEORGE TAPERNON. TJEBBELE de VRIES. JAN de VRIES. WILLEM WIER1NGA. alle verlofgangers zich in deze Gemeente bevin dende en die in werkelijke dienst moeten op komen, om zich regtslreeks naar hun korps te begeven, waarbij zij op Dingsda^ den 26 Maart e. k. vóór vier uren nademiddags moeten op komen. De verlofganae.s worden uitgenoodigd, zich vóór hun vertrek ter Secretarie der Gemeente te begeven tot het laten afteekenen *an de ver lofpassen en tot het ontvangen van reisgeld, voor zooverre de woonplaats meer dan 30 mij len van de standplaats van het korps verwij derd is. Sneek, den 15 Maart 1867. Burgemeester en Wethouders voornoemd, WOUDA. De Secretaris HAGA. door particulieren, en onderhoud voor het ver volg (aangehouden). Missive van het Nederl. Israël. Armbestuur, om magtiging tot af- en overschrijving en rapport. Vaststelling van het Kohier van belasting op de Honden ovet 1867. Adres om teruggave van abusivelijk te veel betaalde pacht van een perceel land. Rapport omtrent de herziening van hel Re- lenient van Orde voor den Raad. Verordening op het verkoopen en bergen van petroleum. Vooistel lot af- en overschrijving. Idem lot betaling van kosten wegens ver volging ter invordering van plaatselijke belasting. Adres van de hoofdon lerwijzeres in de Be waarschool om veihoogiug barer jaarwedde en missive van de PI. School Commissie. Adres van Wijbe Heins Cuossen om hem onder de hand te verpachten, twee perceelen land Benoeming van is de heer Mattijs, ingenieur des Pont» et Chaussées in Belgie vergezeld van nog een heer schijnbaar ook een ingenieur die zich zeker builen voorkennis van het Nederl. gouvernement derwaarts hebben begeven, naar hel schijnt, om zich te vergewissen of de werken lot afdamming werkelijk voortgang hebben. Eerstgenoemde ingenieur was destijds loegevoegd aan de internationale commissie, die belast was met het onderzoek naar de gevolgen dier afdamming. Men meent beide heeren ook leeds den 12den bevorens daar ter plaatse gezien te hebben. Uil Woensdrecht schrijft men Het werk der afdamming van de Ooster- Schelde is met kracht aaugevangen. Dagelijks worden in het zoogenaamde Diep zinkslukkeu verwerkt; zoodat zonder buitengewone omstan digheden het er voor mag gehouden worden dal binnen weinige dagen het vaarwater, al I thans voor geladen schepen, feitelijk zal afge sloten zijn. Voortdurend worden er massa's zinksleen, rijs en vletgrond aangevoerd. De gezondheids commissie te Amsterdam heeft dezer dagen bekend gemaakt, dat uit een door keurmeesters der levensmiddelen ingesteld onderzoek is gebleken, dat de melksoorlen vau 38 slijters daar ter stede allen voor de helft of een derde met water verdund waren, eu dat dit water in 21 van de 38 gevallen was burgwal water, slecht welwater, of schuilwater in viij bedui ven toestand. Kampen, 19 Maart. Jongstleden Zaturdag vielen twee kinderen van 5 en 9 jaren, door het omkantelen vau eene plank op het schip van den praamschipper F. Diepenveen in de buitenhaven alhier. Hun broeder, die 16 jaren oud is, sprong ze na om ze te redden, en ook de vader begaf zich te wateren had het geluk allen behouden aan boord te brengen. De te Leeuwarden vooi gestelde vereen!- ging van de w aalsche gemeente met de Ned. Hervormde gemeente is door den kerkeraad der laatstgenoemde gemeente verworpen. SNEEK, 22 Maart. Op de voordragt ter vervulling der vacante betrekking van Kantonregter te Hindeloo'pen zi.n door de At rouJissemeiKS Regiba..k a ider met 276 miilioen gulden rente; ze bed.aagt nu ges.eid de hei rem Mi D J B Brants, griffitr bij h t kanton ge e-i Ie Lochem; mr R L A. Hameis» Jl Dingsdag namiddag heeft Z. M. audi ëntie verleend aan Z. Ex den heer Baudin, buitengewoon gezant en gevolmagligd minister van Frankrijk bij ons Hof. Bij Z. M. besluit van 17 Maart jl. no. 7 heeft Z. M. goedgevonden, tot subst-griffier bij arrondissements regtbank te Sneek te be- noemen, rnr S. van Haersma Burna, thans griffier bij hel kantongeregt te Lemmer. GRAVENHAGE. 21 Maart. In de zit ting van de Tweede Kamer van heden zijn de algemeene beraadslagingen over hoofdstuk VIII (oorlog) voordgezet en hebben negen leden het woord gevoerd. Morgen voortzetting. In de vorige week werd voor den Hoogen Raad der Nederlanden behandeld de vraag of het opgraven van vleesch, afkomstig van aan den veeiypus gestorven vee moet worden ge kwalificeerd als diefstal; op die gewiglige vraag heeft de advocaai-geueraal mr. Römer in de zitting van 19 dezer bij konklusie bevestigend geantwoord, in de zaak van S. M. c. s.die zich in kassaiie hadden voorzien tegen een arrest van hel hof in Utrecht. De Hoone Raad heeft de uitspraak bepaald op 12 April a. s. De schulden der Europesche staten zijn sinds 1848 ontzettend vermeerderd lu dat jaar was de gelieele schuldenlast 18,609 mill.. I I] S MEKER COURANT Deze COUKANT verschijnt WOENSDAGS en ZATÜR.DAGS. Abonnementsprijs voor 3 maanden is binnen deze Stad ƒ1.65, buiten de Stad franco ƒ1.90 AD V E It T h N '1' 1E N van 1 tot 4 regels, gewon, letter 40 Cents, voor eiken regel daarenboven 10 Cent» behalve 35 Cents Zegelregt voor iedere plaatsing,

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1867 | | pagina 1