NIEUWS- EN ADVERTENT1E-BLAD ÏOOR DE STAD EN BET ARRONDISSEMENT SNEER. J V f 18(57. 53* VM DEN GEMEENTERAAD VAN SNEER, ZATURDAG OEN 30 MAART 1867 des middags ten 12 uur. WOENSDAG 27 MAAKT. 99 r VERGADERING Slate n-G e ne r a a I TWEEDE KAME R. vragen ieder Ier inzage is neder - Wethouder» voornoemd, WOUDA, Seeretaris HAGA, I PUNTEN TER BEHANDELING: Missive van den Heer R. van der Weij houdende aanneming zijner benoeming tot ont vanger der gemeente. Beoordeling der borgtogt. Beëediging van den benoemden ontvanger. KENNISGEVING BURGEMEESTER en WETHOUDERS van de Gemeente SNEER brengen ter kennis der Ingezetenen: dal door den Raad dezer Gemeente in zijne vergadering van den 25 Maart jl. is Viistgesteld het kohier op de binnen deze ge meente gehouden wordende Honden voor liet jaar 1867 en dat hetzelve, te beginnen met heden, gedurende 8 dagen ter Secretarie dezer gemeente voor een ieder ter inzage is neder- gelegd. Sneck den 27 Maart 1867. Burgemeester en Veigadering. De eeiste, de heer Saaymans Vader, keurt de wet goed, als zij maar goed wordt loegepast de heer van Wasseneer zegt: de wet werkt de bijzondere school in de hand. Zij doet de bchoelie aan die scholen gevoelen en haar dus in hel leven lieden. En als die getuigen niet genoeg zijn, dan geloof ik dat de bijzondere scholen, die reeds in het leien zijn getreden en die dagelijks verrijzen, alle moge lijke reden hebben om zich met te veel aan te trekken dat doodvonnis, dat over haar is ge veld. De op straat gezette staatsgevangene, door den heer van Wassenaer geschetst, heeft, en ik verblijd er mij over, voedsel en deksel gevonden. van van onderwijs vergund. Maar dan vraag ikhoe kan die wet ge acht worden het bijzonder ouderwijs te ver nietigen Immers hoe ecilijker zij aan wordt nageleefd, des te noodlottiger moet zij wor den. En nu een paar getuigen d décharge uit deze school heeft uitgesproken Maar ik hemin r mij, dat bij gelegenheid der discussie over de wet van het lager onderwijs door den heer Mackay is gezegd „indien ik eene speculatie wilde doen voor mijne inzigten, dan zou ik hel wels-ontwerp tol wet helpen verht ffen, want als het wet wordt,dan zal, indien eenige belang stelling ontwaakt, het getal bijzondere scholen hoe langer hoe grooler worden.” Ik geloof dat de heer Mackay er over te treden kan zijn dat, op dit oogenblik, nu die wet in werking is, zijne inzigten bewaarheid zijn. Ik heb den heer Groen hooren vragen al léén eerlijke naleving van de wet, eerbiediging hare hoofdbeginselen geen tegenstreven de vrijheid, door de wet aan hel bijzonder Ik zal niet al de bezwaren releveren, legen Üe schoolwel geopperd. Ik kan kort zijn i a hetgeen door anderenen vooral door den laatsten spreker, hierover in het midden is ge- bragl. Op dit oogeiib ik komt mij geen del geschikter voor om die bezwaren te be strijden, dan dit te laten doen door de geest verwanten van hen die ze hebben ingebragt. In de eeiste plaats hel bezwaar, dut de wet van 1857 het doodvonnis over de bijzondere Voor die onzer lezers, die niet in de gele genheid zijn het Bijblad der Staats-Courant in te zien deelen wij hieronder mede de rede voering door den heer Moens gehouden, bij de beraadslaging over hoofdstuk V der staatsbe groting voor 1867, ter zake de bezwaren le gen de wet op het lager onderwijs ingebragt. De heer Mo entIk gevoel mij eenigzins bezwaard nu ik na den welsprekender afge vaardigde uit Amsterdam hel woord moet voe ren. Maar ik vei heug mij dat ik althans denzelfden geest spreken zal. Ik heb gemeend dut vooral ook op mij de pligt mstte om tegen de harde beschuldigingendie zijn ingebragt legen de wet op het lager onderwijs èn buiten èn in deze Vergadering, een gemoti veerd protest te doen hooren. SNEEKER ^fe^g£^2!^K&=IHlll|||||||||t|||||H||||ll|l|||||||||||||||||||i|||iniiHltllllllltllini!IIIIIUI»IIIUIII - - Wimm 1 mid- l I I I I AD V EK I’ E IM T 1E N van 1 tot 4 regels, gewon# letter 40 Cents, voor eiken regel daarenboven 10 CenU behalve 35 Cents Zegelregt voor iedere plaatsing, V 'r Deze COURANT verschijnt WOENSDAGS en ZATURDAGS. Abonnementsprijs voor 3 maanden is binnen deze Stad 1.65 buiten de Stad franco 1.90 Een auder bezwaar tegen de wet en wel het aller voornaamste, is dat zij niet onpartijdig is: ze is ingerigt voor ééue godsdienstige rigüng, voor haar die wil: Christendom boven geloofsverdeeldheid, en als men wil weten hoe lu den tegeuwoordigen tijd de beschuldiging eigenlijk luidt, dan is hetde openbare school is aan gelegd ten behoeve der modernen. En de modernen zijn dan zij, wieu die naam gegeven wordt op godsdienstig gebied. Mijnheer de Voorzitter, ik herinner mij alwe der wat er bij de tchoolwet-diseussie gezegd is, ouder andere ook dn -■ „Wanneer men de beschuldiging geuit heeft dat een deel van bet volk zou verlangen en eischen dat de wet eeuc bepaling bevatte ten bate van dit ééue deel en ten koste vau bet andere, dat dit ééue deel zich zou wenseben meester te maken vau de godsdienstloze school ten einde daarmede zijne eiyeiie godsdienst te bevorderen, dan moet ik dit hier ten stelligste ontkennen Dat zeide gc«u moderne, maar dat weid gezegd door den beer Dommer vau Poldersveldt. Maar buitendien is eens doo den lieer Groen van Prinslerer gezegd, dal hij meende de liberale partij te moeten verdeelen in twee dec.en, co vau het eene deel, die hij bij voorkeur de moderne wilde noemen, getuigde hij, dat zij de neutrale school, regt voor alien, had be geerd liet hoofd van die moderne partij was Thorbecke, op wiens aanwijzing, naar het woord van den lieer Groen, de sehooiwet met haai Christendom boven geloofsverdeeldheid is tot stand gekomen. Eu zou die geachte afgevaardigde, die kort geledeu nog verklaarde, dat hij van moderne theologie volstrekt niet weten wilde, ten behoeve van de modernen op godsdien stig gebied eene schoolwet in het leven geroep en heb ben Maar nog meer. De lieer Groen zegt -• „bij die school» wet is tweeërlei zegepraal behaald.- de eerste door da liberalen met de groote Protestantsche partij over do antirevolutionairen: maar de andere gaat hij voort door ons met dat deel der liberale partij, dat ik da moderne zou willen noemen, over de zoogenaamde Chris telijkheid der openbare school.” Zoo zou dan de heer Groen met de liberalen .hebben medegewerkt om eeno school tot stand te brengen „voor de modernen aange legd” Moet ik om ’t raadsel op te lossen aannemen dat, om de openbare school in minachting te brengen, in da plaats van de staalkundige partij, vroeger de modern* genoemd, werden ges leid de modernen op godsdienstig gebied, „met hun toegeschroeid geweten, met hun onge loof”? Dit wat de bezwaren betreft tegen de wet zelve. Daar zijn ook bezwaren tegen de toepassing van d« wet in het midden gebragt. Ik vraag: waar zal ooit eene wet gemaakt worden, die in de toepassing geen® bezwaren oplevert Laten de anti-revolutiouaire en conservativen gezamenlijk of ieder afzonderlijk, een» school oprigteu na«r hun eigen inzigten, zal daar aan de toepassing niets ontbreken Heeft niet de heer van der Bruggben, een man op het gebied van schoolwezen wel bekend, gezegd, dat bij nog uitsterst schaars ge vonden had onderwijzers, die konden uitvoeren datgeno wat hij bij het ouderwijs voor hei ware en bet besta hield Bezwaren in de toepassing zullen wel altijd kunnen gevonden worden; maar het komt er op aan te onder zoeken, of die bezwaren, wel zoo breed mogen worden uitgeuieteii. Is het billijk dat men uit zeer enkele voor» beelden vau onderwijzers, die handelden legen de voor schriften der wet, besluite tot den geest die het ouder wijzend personeel bezielt? Is het billijk dat men da ergerlijke dwaasheid vau een enkelen schrijver op reke ning stelt van de hedendaagsche wetenschap, van de eene of andere rigting op godsdienstig gebied De geachte spreker uit Leiden bragt het voorbeeld bij vau een onderwijzer die den Bijbel misdruk had genoemd. Ik stel daarnaast iets wat in eene bijzondere schoof geschiedde. In de Paaseliweek werd door den onder wijzer een hoofdstuk uit het boek der Rigteren voor gelezen; daarin was sprake vau een Koning, die bijzon der geperst en vernederd werd, en door den onderwijzer werd aan de kiudeien medegedeeld, dat dit geschiedde omdat hij eerst de Israëlieten geperst, had. De meester opperde zelf het bezwaar.- „Maar mag men dan kwaad met kwaad vergelden?” en antwoordde daarop aanstonds „neen, alléén maar wanneer God bet gebiedt,'* en op de vraag, wanneer God het dan gebiedt, gaf hij ten antwoord „als de Bijbel het zegt." Ais in dat hoor, dan trek ik uit het voorbeeld van dien eenen onderwijzer, van wien ik geloof dat bet ook door de voorstanders vau de bijzondere school zal veroordeeld worden, geen gevolg ten aanzien van anderen. Maar dan vraag ik ook; is't billijk dal men dat doet van da tegenovergestelde zijde? hem, die op de school den B.jbel misdruK durfde noemen, noem ik een man zonder verstand, zonder gevoel. Maar als men zegt; „dat is het gevolg van het rationalisme en neologisme onzer dagen, dan zeg ik: „men lastert wat men niet kent." Eu nu wat verlangt, welke eischen doe men? Men de heer verlangt subsid.ëu vuui de bijzondere schooi. Daar was een tijd, ’lis reeds door de.i beer Godefroi h riui.evd, toen de heer Grv.n by ue discussie over de nutste ah- F

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1867 | | pagina 1