1807. JAARGANG NIEUWS- EN ADVERfflïlMlAD VOOR DE STAD EN DET ARRONDISSEMENT SNEER. No. 26. 22ste r ZATURDAG 30 MAART. BlOOlAO. ■MMlillllll 1 MüiiniimüjliiH Z. M. heeft den heer W. Ringnalda eervol ontslag verleend als burgemeester der gemeente Wist, en aan den heer mr. J H. Philipse hoogleeraar in de regtsgr leerde faculteit te Groningen. lkj koninklijk besluit is tot leeraar aan de rijks hoogere burger cliooi te Helmond be noemd de heer P. H Ltxis; tol ontvanger der legislratie en domeinen te Helmond d heer E. J a. p. J. van Meurs, thans in de «elfde betrekking te Eindhoven. KENNISGEVING. BURGEMEESTER en WÊTHO’ DERS van de Gemeente SNEEK brengen ter kennis der Ingezetenen: dal door den Raad dezer Gemeente in zijne vergadering van den 25 Maart jl. is Vastgesleld het kohier op de binnen deze ge meente gehouden wordende Honden voor hel jaar 1867; en dat hetzelve, te beginnen met lieden, gedurende 8 dagen ter Secretarie dezer gemeente voor een ieder ter inzage is neder- gelegd. Sneek den 27 Maart 1867. Burgemeester en Wethouders voornoemd, WOUDA, De Secretaris HAGA, KENNISGEVING. NATIONALE MILITIE. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van de gemeente SNEEK, voldoende aan arike!87 der wet op de Nationale Militie van den 19e Augustus 1861 (Staatsblad no 72), brengen door deze ter kennis der belanghebbenden, dat de tweede zitting van den Militieraad voor deze gemeente zal worden gehouden te Heerenveen op Woensdag den 10 April 1867, des voor- middags ten 11 uur. Dat in die zitting uitspraak wordt gedaan omtrent alle in de eerste zitting niet afgedane zaken en omlient hen, die als plaatsvervanger of nommerverwisselaar verlangen op te treden Dal alzoo voor dien raad moeten verschijnen; 1°. hij, wiens zaak in de eerste zitting niet is afgedaan 2°. hij, die voor een loleling als plaats vervanger of als nommerverwisselaar verlangt op te treden. Sneek den 30 Maart 1867, Burgemeester en Wethouders toornoemd WOUDA. De Secretaris HAGA. Naar men verneem?, zullen eerlang vi n regeringswege vaste grondslagen worden ge steld voor de vereenigiugen tot oefening in den wapenhandel. Door den Veelyphus zijn aangetast In de week van 24 Februarij tot 2 Maart in Zuidholland 878, Utrecht 252, Noordholland 104, Gelderland 14, Noordbrabanl 0, totaal 12-48. In de week van 3 tot 9 Maart: Zuidholland 935, Utrecht 256, Noordholland 167, Gelderl 5, Noordbrabanl 0, totaal 1363 In de week van 10 tol 16 Maarts Zuidh. 751, Utrecht 284, Noordholland 25, Gelderl 11, Noordbrabanl 5, totaal 1076. Deventer 25 Maart Op de in eene vorige raadsvergadering gedane vraag tan den heer mr. H. vau Loghem heelt de burgemeester heJen geantwoord dat cura'oren van het alhe naeum den hoogleeraar van Violen berispt heb ben over de w.jze, waarop hij meermalen en ook onlangs bij de overdragl van liet rectoraat zijne gevoelens heelt geuil omtrent zaken van godsdiensligen aard; dai curatoren hem hebben verzocht om zijne overtuiging voortaan niet kweisend of bekedigend voor die van anders denkenden uil te spreken, en dat zij den hoog leeraar hebben gewaarschuwd, dat zij zijn ont slag aan den Raad zouden moeten voordragen, indien hij mogt meenen aan hun verzoek geen gevolg te geven. De voorzitter heeft hierbij voor de raadsleden ter inzage gelegd afschriften der hieiomtrent gevoerde briefwisseling. Op zijn voorstel werd eeue commissie benoemd van vijt leden, ten einde te onderzoeken en te adviseieu wat in deze zaak verder moet gedaan worden. Door de Tweede Kamer der Staten Ge neraal is den 26 dezer het hoofdstuk Oorlog der staatsbegroting aangenomen met 54 tegen 14 stemmen. Het generaal totaal beloopt thans 13'/* millioen. In ons vorig nummer hebben wij melding gemaakt van het vlugschriftje van den heer Vigueron, waarin derschnjver lot een ooi log met Nederland aanzet. Hel doel van den oonog zou wezen, vooreerst: hel beletten van de af damming der Oosterschelde; de aanhechting aan België van het Nederiandsch grondgebied ten westen van de Schelde tot aan de zeeen voorts van de provinciën Limburg en Luxem burg. Duet men dit niet zegt schrijver, dan kan men het I gcr wei zijne diensten laten aanbieden aan een of ander mongooisch vorst, die nog moed bezit dan kan men de schutterij wel afschaffn, al ge< ft zij hel regt aan eemge lijk geworden éptciers orn epauletten te dragen, dan moet men de s.andoeeideu van de krijgshaftige «ooroudeis vet wijdere», die nu „vau den Olympus" op de verbastering nedcr- zien, enz. Ongelukkig heeft de Brussel-che politie de onhandigheid gehad den verkoop van dit boekje le verbieden. Arnh. Cour Nopens de zaak van Luxemburg deelden de Frarische bladen verschillende geruchten mede. Terwijl la Liberté verzekert, dat Pruisen zelfs de toetreding tot den Noord-Duitschen bond vraagt en tot uitoefening van pressie Lux emburg als onderpand bezet houdt, zegt de Prtsse dal Luxemburg voor 100 millioen francs aan Frankrijk zou zijn afgestaan. De Belgische Intendance echter als zeker dat dit niet zoo is. De Köln. Zeit. bevat Weder een hoofd artikel over Luxemburg. Het blad beweert en houdt staande dat over den verkoop van hei grooiherlogdom aan Frankrijk onderhandelingeti gevoerd worden, die reeds vrij ver gevorderd zijn. Volgens de Neue. Preuss. Zeit heeft Na poleon 111 generaal Frossard, zijnen adjudant, met eene geheime zending naar Luxemburg gezonden. In eene Parijsche korrespondenliu van eerstgenoemd blad wordt insgelijks verze kerd dat over den verkoop onderhandeld wordt, niet door middel van notaas, maar mondeling. De berigtgever voegt er bij dat Pruisen met den afstand van Luxemburg aan Frankrijk geen genoegen neemt, ten eerste omdat het groot hertogdom Duilsch grondgebied is, en ten tweede omdat het herlogehjke huis vau Nassau regten neeft op de Luxemburgsche kroon, bijaldien dc regerende dynastie in Nederland mogt uitster ven, en die regten tsn vorigen jarc op Pruisen zijn overgegaan. (?1) De Globe, sprekende over de traktaten lusschen Pruisen en eemge Zuid-Duitsche staten, verzekert, dat osk te s Hage onderhandelingen zijn aangeknoopt om Nedeiland tot eene aan sluiting aan het Noord-Duitsch verbond óver te halen, en wel met het oog op de wenschen der Duitschers om eeue zeemogendheid te wor den en met de andere groote mogendheden la den overzeeschen handel te deeieu Toen hu in den rijksdag over Luxemburg en Limburg werd geimerpelleerdheeft graaf Bismaiek, naar hei oordeel der Globe, eeu ontwijkend antwoord gegeven „Maar wij gelooven, ver volgt dal biad, dat hij groote pressie uitoefent op hel gouvernement te ’s ilage, ten einde de aai.s uiting van geheel Nederland aa0 de Duit- sche contederalie te verkrijgen, Nederland zou in dat geval zijne dynastie en zijne autonomie benouden maar zij.i leger, in t<jd van oorlog, ter bescnikking van den komug van Pruisen s.eiien, en verguimmg geven om eemge zijner Havens .i.s boiids-ha>ens te besciiouwen. Amsterdam, 27 Maart Volgens tel g*am uit Fafmuuih >an gisuien, was op de hoogte van Lizard een Nederiandsch schip, te Dordrecht te SNEEKER COURANT. £9 Deze COURANT verschijnt WOENSDAGS en ZATURDAGS. Abonnementsprijs voor 3 maanden is binnen deze Stad ƒ1.65, buiten de Stad franco ƒ1.90 A D V E R T k N T 1 N van 1 tot 4 regels, gewon» letter 40 Cents, voor eiken regel daarenboven 10 Cents behalve 35 Cents Zcgelregt voor iedere plaatsing,

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1867 | | pagina 1