JAARGANG NIEUWS- EN ADVERTENTIE-BUAD VOOR DE STAD EN DET ARRONDISSEMENT SNEER. J X. it. 1 22st. lóót WOENSDAG 3 APllll.. B 1 M OL A M. '1 naar Am op n is herkomstig ’s Gravenhage, 30 Maart. De Tweede Kamer heeft heden Hoofdstuk Volgens een t Amslerdamsche Courant werd daal Deze COURANT verschijnt WOENSDAGS en ZATURDAGS. Abonnementsprijs voor 3 maanden is binnen deze Stad 1.65 buiten de Stad franco ƒ1.90 BURGEMEESTER en WETHOUDERS van SNERK. maken beken, dat door den Raad in zijne veigadering van 25 Maart jl tot Ont 'an ger der Gemeen e is b'*n<>emd den Heer RLURD H van der WE1J én dal h:j als zoodanig dagelijks, Zon- en Beestdajen uitgezonderdten zijne huize op de M.nktsraat, zal vaceeren van !s morgens negen tot ’s namiddags één uur. Sneek 1 April 1867 WOÜDA Burgemeester. HAGA Secretaris. sciirdt Scrooby Manor 16üö, en is herkomstig uit het kerkgebouw der plaats, waar de dissen ter» laatst gewoond hebben, eer zij de wijk namen naar Holland. De tweede ler rechter zijde heelt het onderschrift: Delfshaven, Julij I 1620; de dmde, midden boven bel voorportaal, we.ks spitsboog op zuilen van grijs Scho.sch KENNISGEVING, NATIONALE MILITIE. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van de gemeente SNEEK, voldoende aan ar ikel87 der wet op de Nationale Militie van den 19e Augustus 1861 (Staatsblad no 72), brengen door deze ler kennis der belanghebbenden, dal de tweede zitting van den Militieraad voor deze gemeente zal worden gehouden te Heerenveen Woensdag den 10 April 1867, des voor middag» ten 11 uur. Dat in die zitting uitspraak wordt gedaas omtrent alle in de eerste zitting niet afgedane zaken en omtient hen. die als plaatsveivanger of nommerverwisselaar verlangen op te tred«m Dal alzoo voor dien raad moeten verschijnen; 1°. hij, wiens zaak in de eerste zitting niet is afgedaan 2*. hijdie voor éen loteling als plaats vervanger of als nommerverwisselaar verlangt op te treden. Sneek den J0 Maart 1867. Burgemeester en Wethouders voernotmd WOUDA Vt Secretaris HAGA. binnenlandsche scheepvaart van en sterdam onbelemmerd kan blijven Z. M. heeft benoemd tot schoolopziener in het vierde schooldistrict van Zuid Holland den heer J. P. W. Schermer, te Leiden; tot ridder der orde van den Nederlandschen Leeuw Antonio Colucci Bey, president van den Egyp- lischen gezondheidsraad. Zl Fl’llEN28 M iart. Aanmerkelijk is het getal kievitten, die dezer dagen, door het schoone weder gelokt, io liet Ruurlosche Broek, grad schap Zulphen hunne eijeren hebben gelegd Een boerenknaap vond jl Maandag aldaar van 8 lot 12 ure 70 kievitseieren welke hij d >oi elkander lot 15 cent het stuk verkocht heeft, zoodal die jongen hiermede de voor hem kolos sale som van ƒ10,50 verdiende. Men schrijft uit Delfshaven de volgende niet onbelangrijke bijzonderheid, waaruit blijken kan dal de oude betrekking op Nederland in Noord Amerika nog niet is vergelen Ongeveer een jaar geleden werd den kerke- raad der Hervormde gemeente te Delfshaven door dj. Cohen Stuart van Rotterdam de be geerte kenbaar gemaakt van een vermogend ingezeten der stad Chicoga in Illinois, die bijna gelieel op eigen kosten een kerkgebouw liet stichten, en die daarbij een steen wenschte te erlangen uit Delfshaven, geschikt om als aan denken te dienen van de plaats, vanwaar de bekende pelgrimvader», de eigenlijke grondves ters der Vereemgde Stalen, in het jaar 1620 naar Ainer.ka ouder zeil zijn gegaan, De ker- keraad aan dal verlangen voldoende heeft daarop een graauwen hardsteen van den vloer der kerk afkomstig en van het jaarmerk 1595 voorzien, door de zorg van ds. Cohen S uart naar Chicago 8’ zonden IhtDS is bengt ontvangen, dat het nieuwe kerkgebouw den 8 February II ple gtig ingewijd is Hel behoort tot de New Eng lami Congiega* onal Church. Het is gebouwd van zoogeuaamden Alheenschen steeneen soort van harden, willen zandsteen, in zuiver gmhischen stijl, en volgens de getuigenissen der nieuwsbladen, het schoonste dai in de Veree- mgde Stalen ten wz aten van New York wordt aangelroffen Het bevat zitplaatsen voor onge veer I30Ü mensehen en heeft 180,000 pd. st. VII der begrooting (Finantién) aangenomen met gekost, Ju den voorgevel zijn op de meest 44 tegen 16 stemmen Maandag zullen de in 't oog vallende plaats, drie oude steeneu diseussiën over Hoofdstuk VIII aanvangen i iugemetseld, door donkerder tint kennelijk af- - De heer W J Schu.levaêr, voorzitter I siekeud legen hel bleek geelwit van den buiten van de echipper>vereeniging Schuttevaêr, hee.t muur. De eerste ter linkerzij draagt het onder zich bij adies tol de Tweede hamer der Sta ten Generaal gewend met het verzoek om zoo mogelyK, nu, te willen bewerken, dal men met hel maken van den dijk bij Schellingwoude niet verder voortga, en dat die dijk zoodanig worde gelegd, dal de groote scheepvaart door het Noordzeekauaal niet worde benadeeld en de A D V JS K l’ h N T 1K N van 1 tot 4 regels, gewon» letter 40 Cents, voor eiken regel daarenboven 10 Cent» behalve 35 Cents Zegelregt voor iedere plaatsing, --- ma nier rust en waaronder staat: Plymouth December 22, 1620, is een stuk van de ver maarde Plymouth rots, op welken de pelgrims by hel verlaten van de „Majfl>wer“ liet eerst in de nieuwe wereid.voet aan wal hebben gezet. Reeds vooraf waren de drie gedenkstenen door den stichter der kerk, den heer E W. B atchlord aan de gemeente overgegeven. Van die opdragt is een officieele acte°opgema(lkt, van we.ke een afschrift op perkament, met het ze,.el der bevoegde autoriteit voorzien aan den kerkeraad te Delfshaven is overgezonden. Is T goed dat Amerika het klein begin niet ver geet waai uit hel tol zoo groote magt is op-e klommen, en in ’t vroom geloof der vroegere pelgrimsvaders den eigeuiykeii wortel van die macht en grootheid erkent, ons moet het ver blydeu dal het daarbij ook nog steeds Holland ais „hel eerste vaderland der vrijheid,ais zijn „geestelijk moederland" in dankbaar aandenke i noudt. Van den steen uit Delfshaven, sprak de redenaar in Chicago op den avond der inwijding: „de steen uil Holland heelt, blijkens hel inge- gr.fl jaarmerk, waarschijnlijk tot aanwijzing vau een grafplaais gestrekt; hier geldt hij voor ons als hel gedenkleeken der geboorte van een groote en krachlvoile natiel“ Wij voegen er bij: „moge die Hollandsche steen, aangebrachc in de gevel van de kerk in Amerika, gelden als een symbool van de éénheid, die alle chris tenen veieenigl, en niet enkel ons vaderland vei bindt met de uieuwe wereld, maar ook het heden met het verleden, dal door ons Neder landers allerminst mag worden verge ten. Kerk. C. telegram uil Berlijn aan d» - t den 28sten Maan ten stelligste beweerd, dat de groother tog van Luxemburg dien dag aan de Pruisische regeling ofticieel berigl zou hebben gegeven van zijn atsland van Luxemburg aan Frankrijk. De Amsterdamsche Courant van Zalurdag zegt: De afstand van het groothertogdom Luxemburg aan Frankrijk is een fait accompli. Ten gevolg, van eene mededeeling uil Parijs, houdende dat de keizer der Franschen de voorwaarden, voor de overdragt gesteld, heeft aangenomen, heeft de groothertog de met Frankrijk gesloten over eenkomst aan de Pruisische regering medege- doel (J Volgens de ïndépendance Beige van Vrüdag is hei zeker, dal frankrijk en Pruisen zich in de kwestie betreffende den afstand van Luxem burg hebben verslaan, zoodat slechts zaken van ondergeschikt belang met Nederland moeten geregeld worden. Met betrekking tolhetslech ten van vestingen is men het, volgens genoemr blad, nog niet eens. De Weener Bresse deelt het volgende mede lu diplomatieke kringen is hel bengt ver oeeker COüBANÏ.

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1867 | | pagina 1